หรือคุณหมายถึง sqüal?
Search result for

squeal

(36 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squeal-, *squeal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squeal[N] เสียงร้องแหลม, Syn. scream, wail, yowl
squeal[VI] ร้องเสียงแหลม, Syn. scream, screech, wail
squeal[VI] แจ้งเบาะแส (คำสแลง), See also: เปิดเผยข้อมูลแก่ตำรวจ, Syn. confess, smitch, tell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squeal(สควีล) n. เสียงร้องแหลม (เช่น เนื่องจากความเจ็บปวด ความกลัว) . vi. ร้องเสียงแหลม,บอกเปิดเผย,ซัดทอด., See also: squealer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
squeal(vi) ค้านเสียงหลง,ร้องเสียงแหลม,ซัดทอด,เปิดเผย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[TIRES SQUEALING]เอ๊ย! Normal (2008)
He'll find him and make him squeal.มันจะตามลื้อเจอ และจะบีบให้ลื้อแฉ The Dark Knight (2008)
I know the squealers when I see them and...ฉันมองออกว่าใครเป็นลูกอีช่างแฉ แล้ว The Dark Knight (2008)
[ Woman Squeals ][Woman Squeals] City of Ember (2008)
You know, maybe we should have a plan for when the cops get here 'cause if Mahone squeals they're gonna come real quick.นายว่าไหม เราควรจะมีแผนเผื่อตำรวจมานะ เพราะถ้ามาโฮนพูด Blow Out (2008)
(BRAKES squealing)Rogue Pictures Present Fighting โคตรนักสู้ดีกรีระห่ำ นำแสดงโดย แชนนิ่ง ทาทั่ม Fighting (2009)
(tires squeal).......... Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
(tires squeal)(เสียงรถเบรก) Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Tonight most people will be welcomed home by jumping dogs and squealing kids.คืนนี้ ผู้คนส่วนใหญ่คงจะถูกต้อนรับกลับบ้าน โดยหมาที่กระโดดเข้ามาหาและลูกๆที่ร้องดีใจ Up in the Air (2009)
Just like the first time, but better. (laughing and squealing) Come back to Glee.ทำแบบทีแรก แต่ให้ดีกว่า กลับมาชมรมเถอะ The Rhodes Not Taken (2009)
Tyres squealing, glass breaking.แต่ฉันคิดว่า มันไร้สาระ คำสาป? หมายความว่าไงคำสาป Fallen Idols (2009)
Okay, but it has to go in the vault because Caroline will kill me if it gets back to Damon that she squealed.ถ้าเธอไปคืนดีกับเดม่อน ที่เธอแอบบอกมา เห็นได้ชัดเจน สเตฟานมีเรื่องราวเบื้องหลัง ที่น่าสนใจดี Family Ties (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
squealA black limo rounded the corner with a squeal of tires.

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUEAL    S K W IY1 L
SQUEALS    S K W IY1 L Z
SQUEALING    S K W IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squeal    (v) (s k w ii1 l)
squeals    (v) (s k w ii1 l z)
squealed    (v) (s k w ii1 l d)
squealer    (n) (s k w ii1 l @ r)
squealers    (n) (s k w ii1 l @ z)
squealing    (v) (s k w ii1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゃあぎゃあ[, gyaagyaa] (adv,n) scream; squawk; squeal [Add to Longdo]
キー[, ki-] (n) (1) key; (2) long squealing sound; (P) [Add to Longdo]
ブヒブヒ[, buhibuhi] (n) (See ブウブウ・1) squealing (e.g. of small pigs); oinking [Add to Longdo]
垂れ込み[たれこみ, tarekomi] (n) tip-off; squealing (to authorities) [Add to Longdo]
垂れ込む;たれ込む[たれこむ, tarekomu] (v5m) to inform on someone; to squeal (to the police) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尖声啼哭[jiān shēng tí kū, ㄐㄧㄢ ㄕㄥ ㄊㄧˊ ㄎㄨ, / ] squeal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squeal \Squeal\, n.
   A shrill, sharp, somewhat prolonged cry.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squeal \Squeal\ (skw[=e]l), v. i. [imp. & p. p. {Squealed}
   (skw[=e]ld); p. pr. & vb. n. {Squealing}.] [Of Scand. origin;
   cf. Sw. sqv[aum]la, Norw. skvella. Cf. {Squeak}, {Squall}.]
   1. To cry with a sharp, shrill, prolonged sound, as certain
    animals do, indicating want, displeasure, or pain.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn informer; to betray a secret. [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squeal
   n 1: a high-pitched howl
   v 1: utter a high-pitched cry, characteristic of pigs [syn:
      {squeal}, {oink}]
   2: confess to a punishable or reprehensible deed, usually under
     pressure [syn: {confess}, {squeal}, {fink}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top