Search result for

spreading

(44 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spreading-, *spreading*, spread
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spreading; patentกาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have to discover how this illness is spreading.เราต้องหาสาเหตุของโรคระบาด Valiant (2008)
It's spreading fast.มันแพร่ไปเร็วมาก The Mark of Nimueh (2008)
We have to discover how this is spreading.เราต้องหาว่ามันแพร่ระบาดยังไง The Mark of Nimueh (2008)
Let's isolate it, stop this disease from spreading.เราต้องแยกและหยุดการแพร่ระบาดของโรค The Mark of Nimueh (2008)
The poison will start spreading soonอีกไม่นานยาพิษจะเริ่มออกฤทธิ์ Portrait of a Beauty (2008)
Look, whatever it is, it is spreading panic.ไม่ว่าอย่างไร มันทำให้ชาวบ้านแตกตื่น Le Morte d'Arthur (2008)
Who was the awful person spreading that dreadful rumor?ใครเป็นคนกระจายข่าวลือที่น่ารังเกียจนี้? Iljimae (2008)
I can see you now, spreading your message of self-love... on Oprah.ผมมองเห็นภาพท่านได้เลย กำลัง\\\ เผยแพร่คำสอนเรื่องการรักตนเอง - ในรายการของโอปราห์\\\ The Love Guru (2008)
SOLENZ: You're spreading rumors. You start a panic over nothing.นายกําลังปล่อยข่าวลือ ทำให้เกิดความกลัวกันไปทั่ว 24: Redemption (2008)
He's spreading rumors about Juma.เขากำลังพ่นข่าวลือเรื่องจูม่า 24: Redemption (2008)
The Powers of the sea are spreading to every corner.พลังของทะเลแผ่ไปทั่วทุกที่แล้ว Ponyo (2008)
Please cooperate to prevent the virus from spreading.ทุกท่านกรุณาให้ความร่วมมือด้วย เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกไป Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spreadingIt is said that the disease has been spreading.
spreadingMaori culture is now spreading more and more among us and their language has become an official language.
spreadingShe tried to keep prevent the rumor from spreading.
spreadingThe government didn't take appropriate measures to prevent the infection from spreading.
spreadingThe rain kept the fire from spreading.
spreadingTo prevent the disease from spreading quickly was not an easy task.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพัด[ADV] spreading out rapidly and endlessly, See also: without stopping, Syn. สะพัด, Thai definition: ร่ำไปเรื่อยไปโดยเร็วอย่างกระแสน้ำไหล
โจษจัน[ADJ] spreading, Syn. ลือ, เล่าลือ, Example: ฉันได้ยินเสียงโจษจันกันว่าได้เกิดวิกฤติการณ์ขึ้นในคณะรัฐมนตรีแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแผ่กระจาย[n.] (kān phaēkrajāi) EN: spreading ; spread ; dispersion ; suffusion   FR: diffusion [f]
ขมิ้นกะปูน[n. exp.] (khamin ka pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขมิ้นกับปูน[n. exp.] (khamin kap pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
กระฉ่อน[adj.] (krachǿn) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide   
กระดองหาย[n.] (kradønghāi) EN: implement for spreading straw out on the threshing floor ; hayfork ; Thai hayrack or hayscatterer   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPREADING    S P R EH1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spreading    (v) (s p r e1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbreitungswiderstand {m}spreading resistance [Add to Longdo]
Trübungsverlauf {m}spreading of turbidity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
デマメール[, demame-ru] (n) {comp} email spreading rumors and false stories (rumours) [Add to Longdo]
悪事千里[あくじせんり, akujisenri] (exp) bad news traveling fast; ill news spreading like wildfire [Add to Longdo]
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people [Add to Longdo]
火脚;火足[ひあし, hiashi] (n) spreading of a fire [Add to Longdo]
拡散率[かくさんりつ, kakusanritsu] (n) {comp} spreading factor [Add to Longdo]
喧伝[けんでん, kenden] (n,vs) spreading around (news, etc.); talking about widely [Add to Longdo]
広がった枝[ひろがったえだ, hirogattaeda] (n) spreading branches; (P) [Add to Longdo]
弘法[ぐほう, guhou] (n,vs) spreading Buddhist teachings [Add to Longdo]
漉く;抄く[すく, suku] (v5k) to make something (i.e. paper) from wet, pulpy material by spreading it thin and drying it [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传名[chuán míng, ㄔㄨㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] spreading fame [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡散率[かくさんりつ, kakusanritsu] spreading factor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spread \Spread\ (spr[e^]d), v. t. [imp. & p. p. {Spread}; p. pr.
   & vb. n. {Spreading}.] [OE. spreden, AS. spraedan; akin to D.
   spreiden, spreijen, LG. spreden, spreen, spreien, G.
   spreiten, Dan. sprede, Sw. sprida. Cf. {Spray} water flying
   in drops.]
   1. To extend in length and breadth, or in breadth only; to
    stretch or expand to a broad or broader surface or extent;
    to open; to unfurl; as, to spread a carpet; to spread a
    tent or a sail.
    [1913 Webster]
 
       He bought a parcel of a field where he had spread
       his tent.               --Gen. xxxiii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       Here the Rhone
       Hath spread himself a couch.     --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To extend so as to cover something; to extend to a great
    or greater extent in every direction; to cause to fill or
    cover a wide or wider space.
    [1913 Webster]
 
       Rose, as in a dance, the stately trees, and spread
       Their branches hung with copious fruit. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To divulge; to publish, as news or fame; to cause to be
    more extensively known; to disseminate; to make known
    fully; as, to spread a report; -- often accompanied by
    abroad.
    [1913 Webster]
 
       They, when they were departed, spread abroad his
       fame in all that country.       --Matt. ix.
                          31.
    [1913 Webster]
 
   4. To propagate; to cause to affect great numbers; as, to
    spread a disease.
    [1913 Webster]
 
   5. To diffuse, as emanations or effluvia; to emit; as,
    odoriferous plants spread their fragrance.
    [1913 Webster]
 
   6. To strew; to scatter over a surface; as, to spread manure;
    to spread lime on the ground.
    [1913 Webster]
 
   7. To prepare; to set and furnish with provisions; as, to
    spread a table.
    [1913 Webster]
 
       Boiled the flesh, and spread the board. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To spread cloth}, to unfurl sail. [Obs.] --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To diffuse; propagate; disperse; publish; distribute;
     scatter; circulate; disseminate; dispense.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spreading
   n 1: process or result of distributing or extending over a wide
      expanse of space [syn: {spread}, {spreading}]
   2: the opening of a subject to widespread discussion and debate
     [syn: {dissemination}, {airing}, {public exposure},
     {spreading}]
   3: act of extending over a wider scope or expanse of space or
     time [syn: {spread}, {spreading}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top