Search result for

spread out

(45 entries)
(3.1279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spread out-, *spread out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spread out[PHRV] แผ่ออกไป, See also: เหยียดออกไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The sun rose from the sea, and the old man could see other boats... ... low on the water and well in toward the shore, spread out across the current.ดวงอาทิตย์ขึ้นประปรายจาก ทะเล และคนเก่าจะได้เห็นเรือลำอื่น ๆ ต่ำในน้ำและได้ดีในที่มีต่อ The Old Man and the Sea (1958)
Spread out. Spread out, dammit! I said 50 feet!แพร่ระบาด กระจายออกไป ผมบอกว่า 50ฟุต First Blood (1982)
He's got Ward. Spread out, I'll go this way.เขาได้ วอร์ด กระจายออกไป ผมจะไปทางนี้ First Blood (1982)
Clark you and Hatcher and Eriksson spread out here.คลาร์ค แฮทเชอร์กับอีริคสัน แยกกัน ระวังตัว Casualties of War (1989)
Spread out!กระจายกันออกไป ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Max, Allison, spread out!แม็กซ์, แอลลิสัน, แยกกันไป! Hocus Pocus (1993)
Spread out!แยกย้ายกันไปเร็ว ! Millennium Actress (2001)
Spread out.กระจายออก AVP: Alien vs. Predator (2004)
Let's not get too spread out. Everybody should be in the water by now.มันยังไม่ได้กระจายไปทั่ว ทุกคนควรจะลงน้ำตอนนี้ The Cave (2005)
Spread out.กระจายกำลังไป. V for Vendetta (2005)
We spread out.ค้นกันจนทั่ว Cute Poison (2005)
Yeah, six more, spread outover the past 35 years.เอ่อ.. หกคน หายไปในช่วง35ปี Dead in the Water (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spread outHe spread out his arms to welcome us.
spread outWe spread out and began to search through the woods.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะพัด[V] spread out, See also: widespread, Syn. แพร่, ขยาย, กระจาย
แพร่ระบาด[V] spread out, See also: be prevalent, be dispersed, be disseminated, Example: ถ้าปลูกพืชซ้ำๆ กันในที่เดิมตลอดทั้งปี จะทำให้โรคแมลงแพร่ระบาดได้ง่าย เนื่องจากมีการสะสมของโรคโดยไม่ขาดตอน, Thai definition: กระจายออกไปได้โดยเร็ว
เกลี่ย[V] equalize, See also: spread out, level down, average, Syn. ปรับ, เฉลี่ย, กระจาย, Example: เมื่อหว่านเมล็ดหญ้าแล้ว ควรใช้คราดเกลี่ยดินกลบบางๆ ช่วยให้เมล็ดหญ้าฝังในดิน, Thai definition: กระจายออกไปให้เสมอกัน
ขึงพืด[V] spread out, Syn. ขึง, Example: ที่หมอจับผมขึงพืดบนเตียงผ่าตัด, Thai definition: จับขึงกางออกให้เต็มที่
อ้า[V] spread out, See also: stretch out, Syn. เปิด, แยก, แบะ, Ant. หุบ, Example: งูเห่าพยายามอ้าปากจะกัดพังพอน
ดาด[V] pave, See also: spread out over, spread down (as carpet), Syn. ปู, แผ่, กาง, Example: พื้นดาดด้วยกระเบื้องยาง, Thai definition: เอาวัตถุเช่นผ้าเป็นต้นขึงหรือปิดบังให้ทั่วตอนเบื้องบน
แผ่[V] spread out, See also: diffuse, stretch out, expand, extend, broaden, unfold, unroll, Syn. กระจาย, แผ่กระจาย, แผ่ขยาย, Example: เมื่อน้ำมันไหลลงทะเล มันจะแผ่ออกเป็นคราบน้ำมันอย่างรวดเร็ว, Thai definition: คลี่ขยายกระจายออกไปให้มีลักษณะแบนราบหรือกว้างกว่าเดิม
คลี่[V] spread out, See also: open, unfold, unfurl, stretch, Syn. แผ่, คลาย, Ant. พับ, Example: น้องๆ ลองช่วยกันคลี่กล่องซึ่งเป็นทรงสามมิติออกมาเป็นแผ่นดู, Thai definition: คลายสิ่งที่ม้วนหรือพับอยู่
กาง[V] spread out, See also: stretch out, Syn. ถ่าง, อ้า, Ant. หุบ, Example: ครูสั่งให้นักเรียนทุกคนกางแขนออก
แบ[V] open up, See also: spread out, Ant. กำ, Example: ทันทีที่เขานำอาหารมาแบตรงหน้า เจ้าไก่มันก็ลิ่วลมจิกกินอย่างอร่อย, Thai definition: แผ่ให้แบนออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
ดาด[v.] (dāt) EN: pave ; spread out over ; spread down   FR: recouvrir ; revêtir
ขจาย[adj.] (khajāi) EN: dispersed; scattered ; spread out   
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch   FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
คลี่แผนที่[v. exp.] (khlī phaēnthī) EN: unfold a map ; spread out a map   FR: dérouler une carte ; déployer une carte
เกลี่ย[n.] (klīa) EN: equalize ; spread out ; level down ; average   FR: aplanir ; niveler ; égaliser
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed   FR: répandre ; éparpiller ; disperser
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold   FR: étendre

Japanese-English: EDICT Dictionary
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
押し広げる;押広げる[おしひろげる, oshihirogeru] (v1) to extend; to expand; to spread out [Add to Longdo]
開く[ひらく, hiraku] (v5k,vt) (1) to open (e.g. a bank-account, festival, etc.); (v5k,vi) (2) to spread out; to open up (flower bud, umbrella, etc.); to widen (gap, distance, width); (3) to hold; to give (party, conference, etc.); (P) [Add to Longdo]
取り広げる;取広げる[とりひろげる, torihirogeru] (v1,vt) to enlarge; to widen; to spread out [Add to Longdo]
敷く(P);布く[しく, shiku] (v5k) (1) to spread out; to lay out; (2) to take a position; (3) (See 法令を敷く) to impose widely (e.g. over a city); (P) [Add to Longdo]
網処[もうしょ, mousho] (n) (See 定置網) place where a stationary fishing net is spread out [Add to Longdo]
豁然[かつぜん, katsuzen] (n,adj-t,adv-to) spread out; broad; all of a sudden [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎi, ㄅㄞˇ, ] spread out; to open [Add to Longdo]
[tān, ㄊㄢ, / ] spread out; vendor's stand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spread out
   v 1: move outward; "The soldiers fanned out" [syn: {diffuse},
      {spread}, {spread out}, {fan out}]
   2: set out or stretch in a line, succession, or series; "the
     houses were strung out in a long row" [syn: {string out},
     {spread out}]
   3: strew or distribute over an area; "He spread fertilizer over
     the lawn"; "scatter cards across the table" [syn: {spread},
     {scatter}, {spread out}]
   4: extend in one or more directions; "The dough expands" [syn:
     {expand}, {spread out}] [ant: {contract}, {shrink}]
   5: turn outward; "These birds can splay out their toes"; "ballet
     dancers can rotate their legs out by 90 degrees" [syn: {turn
     out}, {splay}, {spread out}, {rotate}]
   6: move away from each other; "The crowds dispersed"; "The
     children scattered in all directions when the teacher
     approached"; [syn: {disperse}, {dissipate}, {scatter},
     {spread out}]
   7: spread out or open from a closed or folded state; "open the
     map"; "spread your arms" [syn: {unfold}, {spread}, {spread
     out}, {open}] [ant: {fold}, {fold up}, {turn up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top