Search result for

sporting

(48 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sporting-, *sporting*, sport
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sporting[ADJ] ซึ่งสนใจในกีฬา, See also: ซึ่งใช้ในกีฬา, Syn. gaming
sporting chance[IDM] โอกาสดี
sporting chance[N] โอกาสเท่ากัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sporting(สพอร์ท'ทิง) adj. เกี่ยวกับการกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา,ชอบกีฬา,ชอบการพนัน,คล้ายนักกีฬา,สนใจการกีฬา,ยุติธรรม,มีน้ำใจนักกีฬา,เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมของพ่อแม่, Syn. fair

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sporting goodsอุปกรณ์กีฬา [TU Subject Heading]
Sporting goods industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- That's very sporting of you.- ช่างใจกว้างจริงๆ Rebecca (1940)
Damn sporting of you, sir.กีฬาประณามของคุณครับ How I Won the War (1967)
Billy Butcherson was Winifred's lover, but she found him sporting with her sister Sarah, so she poisoned him and sewed his mouth shut with a dull needle... so he couldn't tell her secrets even in death.บิลลี่ บรูชเชอร์สัน เป็นคนรักของวินนี่เฟรด, แต่เธอไปพบว่าเค้ากำลังเล่น อยู่กับน้องสาวของเธอ ซาร่า, ดังนั้นเธอจึงฆ่าเค้าและ เย็บปากของเค้า Hocus Pocus (1993)
Stop mixing your sporting metaphors.คุณนี่ลามกจริงๆ Good Will Hunting (1997)
And this pair of sporting woolen trousers, please.แล้วก็กางเกงกีฬาขนสัตว์ ตัวนี้ด้วยนะครับ Seven Years in Tibet (1997)
I expect this is the most exciting sporting' event ever. Ain't it, Mr. Rice ?การแข่งขันครั้งนี้คงตื่นเต้นน่าดูเลย ว่ามั้ยครับ คุณไรซ์ The Legend of Bagger Vance (2000)
He has sportingly agreed to help with a short demonstration.ผู้ซึ่งใจกว้าง ยอมช่วยสาธิตการต่อสู้อย่างสั้น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Sporting goods, aisle seven.แผนกสินค้ากีฬา ช่อง 7 Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Not very sporting, I know.ไม่ท้าทายเท่าไหร่ It's Alive! (2007)
Pardon me for interrupting your premature celebration, but I thought it only fair to give you a sporting chance as you are new to this game.ขอโทษที่มาขัดจังหวะ การเฉลิมฉลองก่อนเวลาอันควรของคุณ แต่ผมคิดว่าจะยุติธรรมกว่า ถ้าให้โอกาสคุณ เพราะคุณยังเป็นมือใหม่ในเกม Ratatouille (2007)
They put 'em in those T-shirt guns and shoot them out at sporting events.เอาใส่ตราปั๊ม แล้วตีแจกตามมหกรรมกีฬา Juno (2007)
- Hey. Mr. Sporting Goods. - Hey yourself.-เฮ้ ดีจ้าคุณนักกีฬา ดีจ้าด้วย No Country for Old Men (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจป้ำ[ADJ] sporting, See also: brave, fearless, venturesome, bold, daring, stouthearted, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, Ant. ใจไม่สู้, Example: การแข่งขันในครั้งนี้สนุกมากเนื่องจากมีเสี่ยใหญ่ใจป้ำกล้าแทงม้าตัวนี้ด้วย
กล้าได้กล้าเสีย[ADJ] sporting, See also: enterprising, venturesome, Syn. ใจป้ำ, ใจนักเลง, Ant. ขี้เหนียว, Example: ท่านประทานเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้ว ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นท่านจะยอมรับผิดชอบทุกอย่าง
ใจนักเลง[ADJ] sporting, See also: enterprising, venturesome, daring, Ant. ใจปลาซิว, Example: เธอได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงใจนักเลงคนหนึ่ง, Thai definition: กล้าทำและยอมรับผลที่เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht   FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
ชาร์เลอรัว[v. exp.] (Chāloērūa) EN: Charleroi   FR: Sporting de Charleroi [m] ; Charleroi
กล้าได้กล้าเสีย[adj.] (klā dāi klā sīa) EN: sporting ; enterprising ; venturesome   FR: risqué

CMU English Pronouncing Dictionary
SPORTING    S P AO1 R T IH0 NG
SPORTINGLY    S P AO1 R T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sporting    (v) (s p oo1 t i ng)
sportingly    (a) (s p oo1 t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jagdgewehr {n}sporting gun [Add to Longdo]
Sport-Autorität {f}sporting power [Add to Longdo]
Sportbericht {m} | Sportberichte {pl}sporting report | sporting reports [Add to Longdo]
Sportgesetz {n} | Internationales Sportgesetzsporting code | International Sporting Code [Add to Longdo]
Sportnachrichten {pl}sporting news [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーズン[, shi-zun] (n,adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P) [Add to Longdo]
スポーツ新聞[スポーツしんぶん, supo-tsu shinbun] (n) sporting newspaper; (P) [Add to Longdo]
雨傘番組[あまがさばんぐみ, amagasabangumi] (n) substitute for a scheduled live broadcast of a sporting event that was rained out [Add to Longdo]
運動具[うんどうぐ, undougu] (n) sporting goods [Add to Longdo]
応援者[おうえんしゃ, ouensha] (n) supporter; cheerer (e.g. from the sidelines at a sporting event); rooter [Add to Longdo]
戯れ事;戯事[ざれごと;たわむれごと, zaregoto ; tawamuregoto] (n) wanton sporting [Add to Longdo]
給水船[きゅうすいせん, kyuusuisen] (n) water boat; boat transporting water [Add to Longdo]
現送[げんそう, gensou] (n,vs) sending or transporting cash [Add to Longdo]
水船[みずぶね, mizubune] (n) (1) water trough; track pan; cistern; water tank; (2) (See 給水船) boat transporting water (esp. drinking water); water boat; (3) waterlogged boat; (4) coffin [Add to Longdo]
途中棄権[とちゅうきけん, tochuukiken] (exp) did not finish (sporting term); DNF [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教头[jiào tóu, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, / ] sporting coach; military drill master (in Song times) [Add to Longdo]
体坛[tǐ tán, ㄊㄧˇ ㄊㄢˊ, / ] sporting circles; the world of sport [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sporting \Sport"ing\, a.
   Of, pertaining to, or engaging in, sport or sports;
   exhibiting the character or conduct of one who, or that
   which, sports.
   [1913 Webster]
 
   {Sporting book}, a book containing a record of bets, gambling
    operations, and the like. --C. Kingsley.
 
   {Sporting house}, a house frequented by sportsmen, gamblers,
    and the like.
 
   {Sporting man}, one who practices field sports; also, a horse
    racer, a pugilist, a gambler, or the like.
 
   {Sporting plant} (Bot.), a plant in which a single bud or
    offset suddenly assumes a new, and sometimes very
    different, character from that of the rest of the plant.
    --Darwin.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sport \Sport\, v. i. [imp. & p. p. {Sported}; p. pr. & vb. n.
   {Sporting}.]
   1. To play; to frolic; to wanton.
    [1913 Webster]
 
       [Fish], sporting with quick glance,
       Show to the sun their waved coats dropt with gold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To practice the diversions of the field or the turf; to be
    given to betting, as upon races.
    [1913 Webster]
 
   3. To trifle. "He sports with his own life." --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot. & Zool.) To assume suddenly a new and different
    character from the rest of the plant or from the type of
    the species; -- said of a bud, shoot, plant, or animal.
    See {Sport}, n., 6. --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To play; frolic; game; wanton.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sporting
   adj 1: exhibiting or calling for sportsmanship or fair play; "a
       clean fight"; "a sporting solution of the disagreement";
       "sportsmanlike conduct" [syn: {clean}, {sporting},
       {sporty}, {sportsmanlike}]
   2: relating to or used in sports; "sporting events"; "sporting
     equipment"
   3: involving risk or willingness to take a risk; "a sporting
     chance"; "sporting blood"
   4: preoccupied with the pursuit of pleasure and especially games
     of chance; "led a dissipated life"; "a betting man"; "a card-
     playing son of a bitch"; "a gambling fool"; "sporting gents
     and their ladies" [syn: {dissipated}, {betting}, {card-
     playing}, {sporting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top