Search result for

spool

(55 entries)
(0.041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spool-, *spool*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spool[N] แกนม้วนสาย (เช่น หลอดด้าย ม้วนฟิล์ม ม้วนสายไฟ), See also: หลอดม้วน, Syn. cylinder, reel
spool[N] สิ่งที่พันรอบแกนหรือหลอด
spool[VT] ม้วน, See also: พัน, Syn. wind, reel
spool[VI] ม้วน, See also: พัน, Syn. wind, reel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spool(สพูล) n. แกนม้วนสาย,หลอดม้วน,สายม้วน,ผ้าหมึกพิมพ์ดีด,สิ่งที่พันรอบแกนหรือหลอด. vt. ม้วน,พัน,เอาสายพันออก. ที่เก็บพัก (ข้อมูล) หมายถึง ที่ที่ใช้เก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวก่อนที่จะสั่งให้พิมพ์ออกมาให้ดูทางเครื่องพิมพ์, Syn. reel
spoolerหมายถึง หน่วยความจำที่สร้างขึ้นไว้ภายในเครื่องพิมพ์ หรืออาจดึงออกมาจากหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทำงานประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
spool(n) หลอด,หลอดด้าย,ฟิล์มถ่ายรูป,ผ้าหมึกพิมพ์ดีด
cesspool(n) บ่อขันน้ำจากท่อ,ถังส้วมซึม,ที่เก็บขยะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spool๑. ม้วน, ม้วนแถบ [มีความหมายเหมือนกับ reel]๒. ที่เก็บพัก๓. เก็บพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spool๑. ม้วน, ม้วนแถบ [มีความหมายเหมือนกับ reel]๒. ที่เก็บพัก๓. เก็บพัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spool valveลิ้นหลอดด้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spoolingการเก็บพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can't have wireless silence without a wireless, can we, Spool?เราไม่สามารถมีความเงียบไร้ สาย โดยไม่ต้องไร้ที่เราสามารถ สปูล? อย่ามาในการลงโทษของปืน คาบศิลา How I Won the War (1967)
- Spool, no.สปูล ไม่มี มีความภาคภูมิใจบาง หนุ่ม How I Won the War (1967)
Spool, I'm talking to you, lad.สปูล ฉันพูดกับคุณหนุ่ม ฉันจะยิงคุณ How I Won the War (1967)
- Hold still, Spool.โอเค. กรอกขวดน้ำของคุณ How I Won the War (1967)
See to the roller... and Spool first.ดูไปลูกกลิ้งและ สปูล แรก ฮัสสา! How I Won the War (1967)
Spool, put a stump in here.แสงควรจะดี How I Won the War (1967)
Dooley, Spool, take the barn.ดูลี, สปูล ใช้ยุ้งฉาง How I Won the War (1967)
- My name is Spool.ฉันถูกย้ายจากกองบริการ How I Won the War (1967)
Please tighten all spools, nuts, bolts and detachable appendages.กรุณาเก็บสายไฟ น็อต ตะปู และชิ้นส่วนที่อาจหลุดง่ายทุกชิ้นให้ดี Robots (2005)
Do feel free to spool through.ดูให้สบายใจนะครับ Hot Fuzz (2007)
Take the wire off of that. Spool it up.ปลดสายออก แล้วพันมันไว้ The Book of Eli (2010)
A piece of cloth, a spool, a tennis ball...เศษเสื้อ หลอดด้าย ลูกเทนนิส MacGruber (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวิง[N] reel, See also: spool, spinning wheel, Syn. เครื่องปั่นด้าย, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องสำหรับเอาเข็ดด้ายหรือไหมสวม เมื่อเวลาสาวเส้นด้ายจะได้ออกเป็นเส้นๆ ไม่ขาดไม่ยุ่ง
ด้ายหลอด[N] spool of thread, See also: thread in spool, Syn. ด้ายถัก, เส้นด้าย, ด้าย, Example: เธอซื้อด้ายหลอดมาถักโครเชต์บ้าง ถักนิตติ้งเป็นลูกไม้ต่างๆ บ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้ายหลอด[n.] (dāilōt) EN: spool of thread ; thread in spool   FR: fil à coudre [m]
คอห่าน[n.] (khøhān) EN: cesspool   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOOL    S P UW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spool    (n) (s p uu1 l)
spools    (n) (s p uu1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schieberventil {n}spool valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプーラ[, supu-ra] (n) spooler [Add to Longdo]
スプーリング[, supu-ringu] (n) {comp} spooling [Add to Longdo]
スプール[, supu-ru] (n,vs) spool [Add to Longdo]
テープスプール[, te-pusupu-ru] (n) {comp} tape spool; hub [Add to Longdo]
デスプーラ[, desupu-ra] (n) {comp} despooler [Add to Longdo]
ニューススプール[, nyu-susupu-ru] (n) {comp} news-spool [Add to Longdo]
プリントスプーラ[, purintosupu-ra] (n) {comp} print spooler [Add to Longdo]
プリントスプール[, purintosupu-ru] (n) {comp} print spooling [Add to Longdo]
メールスプール[, me-rusupu-ru] (n) {comp} mail spool [Add to Longdo]
汲取口[くみとりぐち, kumitoriguchi] (n) hole for pumping out cesspool [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スプーラ[すぷーら, supu-ra] spooler [Add to Longdo]
スプーリング[すぷーりんぐ, supu-ringu] spooling [Add to Longdo]
スプール[すぷーる, supu-ru] spool (vs) [Add to Longdo]
テープスプール[てーぷすぷーる, te-pusupu-ru] tape spool, hub [Add to Longdo]
デスプーラ[ですぷーら, desupu-ra] despooler [Add to Longdo]
ハブ[はぶ, habu] tape spool, hub [Add to Longdo]
プリントスプール[ぷりんとすぷーる, purintosupu-ru] print spooling [Add to Longdo]
メールスプール[めーるすぷーる, me-rusupu-ru] mail spool [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spool \Spool\ (sp[=oo]l), n. [OE. spole, OD. spoele, D. spoel;
   akin to G. spule, OHG. spuola, Dan. & Sw. spole.]
   A piece of cane or reed with a knot at each end, or a hollow
   cylinder of wood with a ridge at each end, used to wind
   thread or yarn upon.
   [1913 Webster]
 
   {Spool stand}, an article holding spools of thread, turning
    on pins, -- used by women at their work.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spool \Spool\, v. t. [imp. & p. p. {Spooled} (sp[=oo]ld); p. pr.
   & vb. n. {Spooling}.]
   To wind on a spool or spools.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spool
   n 1: a winder around which thread or tape or film or other
      flexible materials can be wound [syn: {bobbin}, {spool},
      {reel}]
   v 1: transfer data intended for a peripheral device (usually a
      printer) into temporary storage
   2: wind onto a spool or a reel

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 spool
  vi.
 
   [from early IBM ?Simultaneous Peripheral Operation On-Line?, but is widely
   thought to be a {backronym}] To send files to some device or program (a
   spooler) that queues them up and does something useful with them later.
   Without qualification, the spooler is the print spooler controlling output
   of jobs to a printer; but the term has been used in connection with other
   peripherals (especially plotters and graphics devices) and occasionally
   even for input devices. See also {demon}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SPOOL
     Simultaneous Peripheral Operations OnLine
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top