Search result for

spoof

(25 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spoof-, *spoof*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spoof[SL] น้ำอสุจิ, Syn. spuff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spoof(สพูฟ) vt.,vi.,n. (การ) หยอกล้อ,ล้อเล่น,ยั่วเย้า., Syn. burlesque

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hackers are very loyal to their spoofing techniques,แฮกเกอร์จะติดกับเทคนิคการเข้าไปแฮกมากๆ The Internet Is Forever (2010)
Remember how I said he was spoofing his signal off different servers?จำที่ฉันเคยบอกว่าเขาส่งสัญญาณ ไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายตัวได้ไหม The Internet Is Forever (2010)
For something else, used his network as part of his spoofing.เพื่ออย่างอื่น ใช้เน็ตเวิร์คของเขา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลอมแปลงของเขา The Internet Is Forever (2010)
Damn, she spoofed the tower pings.บ้าจริง เธอเล่นตลกกับระบบเสาโทรศัพท์ The Guardian (2010)
Then it turns out, while I was wasting my time trying to make you happy, you were making yourself happy all over everyone else by doing yet another stupid movie spoof.แล้วมันกลับกลายเป็นว่า ในขณะที่ฉันเสียเวลา พยายามทำให้เธอแฮปปี้ เธอก็กำลังทำให้ตัวเองแฮปปี้ บนธุระของคนอื่น Critical Film Studies (2011)
I should be able to spoof the P.I.ผมน่าจะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวได้ The Beginning of the End (2011)
They had to hack his computer, they spoofed his Internet search history and emails.พวกเขาต้องแฮ็คคอมพิวเตอร์ของพาวเวลล์ พวกเขาปลอมแปลง IP เพื่อเข้าไป สร้างประวัติการเข้าดูเว็บและอีเมล์ Root Cause (2012)
That will give you approximately 8 1/2 minutes to spoof the key card, break into the safe, and retrieve Tulley's file before Vargas's informant can get to it.ซึ่งช่วยให้คุณมีเวลาประมาณ 8 นาทีครึ่ง ในการที่จะใช้คีย์การ์ดที่ผมให้ แอบเข้าไปในเซฟ แล้วเอาไฟล์ของทัลลี่ออกมา Blue Code (2012)
She's spoofing the IP address and she's encrypted the feed.เธอปกปิดร่องรอยไอพีแอดเดรส และเธอเข้ารหัสสัญญาณ Zugzwang (2013)
They appeared to originate out of accounts affiliated with Hezbollah, but... someone had electronically spoofed the transfers.พวกแสดงการสร้าง นอกเหนือจากบัญชีการร่วมของ Hezbollah, \ แต่... ช่างอิเล็กทรอนิกส์บางคนตบตาเรื่องเคลื่อนย้ายนั้น Relevance (2013)
Getting closer. The text was spoofed.ใกล้แล้ว ข้อความถูกปิดกั้น Victory (2013)
Someone spoofed the data.มีคนกำลังเล่นสนุกกับข้อมูลพวกนี้อยู่ Zero Day (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOOF    S P UW1 F
SPOOFS    S P UW1 F S
SPOOFED    S P UW1 F T
SPOOFING    S P UW1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spoof    (v) (s p uu1 f)
spoofs    (v) (s p uu1 f s)
spoofed    (v) (s p uu1 f t)
spoofing    (v) (s p uu1 f i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spoof
   n 1: a composition that imitates or misrepresents somebody's
      style, usually in a humorous way [syn: {parody}, {lampoon},
      {spoof}, {sendup}, {mockery}, {takeoff}, {burlesque},
      {travesty}, {charade}, {pasquinade}, {put-on}]
   v 1: make a parody of; "The students spoofed the teachers" [syn:
      {spoof}, {burlesque}, {parody}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 spoof
  vi.
 
   To capture, alter, and retransmit a communication stream in a way that
   misleads the recipient. As used by hackers, refers especially to altering
   TCP/IP packet source addresses or other packet-header data in order to
   masquerade as a trusted machine. This term has become very widespread and
   is borderline techspeak. Interestingly, it was already in use in its modern
   sense more than a century ago among Victorian telegraphers; it shows up in
   Kipling.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top