Search result for

spongy

(41 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spongy-, *spongy*
English-Thai: Longdo Dictionary
spongy boneกระดูกที่มีลักษณะพรุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spongy[ADJ] เป็นรูพรุน, See also: เป็นฟองน้ำ, Syn. porous
spongy[ADJ] หยุ่นและดูดซับน้ำ, Syn. absorbent
spongy[ADJ] นุ่มและเปียกชุ่ม, Syn. soft, soggy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spongy(สพัน'จี) adj. เบา,เป็นรูพรุนและซับน้ำได้ดี,เกี่ยวกับฟองน้ำ,เป็นรูพรุนแต่แข็ง (เช่นกระดูก) ., See also: spongily adv. sponginess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
spongy(adj) เป็นโพรง,เหมือนฟองน้ำ,โปร่ง,หยุ่น,ฟู,เป็นรูพรุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spongy๑. -ฟองน้ำ๒. ฟ่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spongy bone; bone, cancellousกระดูกฟ่าม, กระดูกฟองน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spongy bone; cancellous boneกระดูกพรุน, กระดูกโปร่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
spongy brake pedal; spongy pedalคันเหยียบเบรกหยุ่นตัว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spongy parenchymaสปองจีพาเรงคิมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spongy pedal; spongy brake pedalคันเหยียบเบรกหยุ่นตัว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spongy cellสปันจีเซลล์, เซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมรี เรียงตัวกันอย่างหลวม ๆ เป็นกลุ่ม อยู่ระหว่างชั้นพาลิเสดกับเอพิเดอร์มิสด้านล่างของใบพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Show him, Spongy.- ลูกพีชของเรา James and the Giant Peach (1996)
Okay! All right! Now let's do spongy-spongy!โอเค เอาล่ะ ตอนนี้ชุ่มช่ำๆ! Heyy Babyy (2007)
They eat stew off of spongy, sour bread.เขากินซุบ กับหนมปังเปรี้ยวๆ Brave New World (2008)
Where are you you spongy yellow delicious bastards?แกอยู่ไหนขนมปังฟูฟ่องสีเหลืองงสุดแสนจะอร่อย? Zombieland (2009)
Tallahassee got his Twinkie and even though life will never be simple or innocent again, as he savored that spongy yellow log of cream, we had hope, we had each other.ทาลาฮาสซีได้ทวิงกี้ และถึงแม้ว่าชีวิตจะไม่ได้ เรียบง่ายหรือกลับมาไร้เดียงสาอีกครั้ง เหมือนอย่างที่เขากำลังลิ้มรสชาติหอมหวานของครีมในขนมปังนุ่มๆสีเหลืองนั้น Zombieland (2009)
It was dry, it was moist, it was crisp, it was spongy, it was crunchy and it was all at the highest level, up to and including the dessert... a light pudding with caramelized knots and a bright orange sorbet,มันแห้ง มันชื้น และมันกรอบ มันหยุ่น หรือกรอบอย่างที่สุด รวมถึงของหวาน Perfect Sense (2011)
It appears to be made of some sort of organic, spongy osseous tissue.ปรากฏว่ามันทำมาจากสารจำพวกเนื้อเยื่อซึ่งมีลักษณะคล้ายกระดูกที่มีรูพรุน Potentia Noctis (2013)
I love a good organic, spongy, osseous tissue story.ผมชอบเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะ พวกกระดูกและเนื้อเยื่อนะ Potentia Noctis (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spongyOooh sick! What is that stuff? It's all spongy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟอด[ADJ] spongy, Syn. ฟอดแฟด, Thai definition: น่วมฟ่ามอยู่ข้างใน
ฟอดแฟด[ADJ] spongy, Syn. ฟอด, Thai definition: น่วมฟ่ามอยู่ข้างใน
ฟ่าม[ADJ] spongy, See also: not tight, not firm, Syn. ฟุ, Example: องค์พระสมเด็จจะมีเนื้อฟ่ามๆ ไม่หนาแน่นเหมือนพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม, Thai definition: มีเนื้อไม่แน่น
ฟุ[ADJ] fluffy, See also: spongy, loose, Syn. ฟุฟะ, ฉุ, น่วม, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่แน่น
ฟุฟะ[ADJ] fluffy, See also: spongy, loose, Syn. ฟุ, นุ่มฟ่าม, ฟ่าม, Thai definition: ที่มีเนื้อไม่แน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอด[adv.] (føt) EN: spongy ; soft   FR: spongieux
ฟอดแฟด[adj.] (føtfaēt) EN: spongy   
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ฟู[adj.] (fū) EN: spongy ; fluffy   FR: duveteux ; spongieux

CMU English Pronouncing Dictionary
SPONGY    S P AH1 N JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spongy    (j) (s p uh1 n jh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwammig {adj} | schwammiger | am schwammigstenspongy | spongier | spongiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポンジ状[スポンジじょう, suponji jou] (n) (1) sponge; (adj-no) (2) spongy; spongiform [Add to Longdo]
海綿状[かいめんじょう, kaimenjou] (n,adj-no) spongiform; spongelike; spongy [Add to Longdo]
海綿状組織[かいめんじょうそしき, kaimenjousoshiki] (n) spongy tissue [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海绵状[hǎi mián zhuàng, ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˊ ㄓㄨㄤˋ, / 綿] spongy [Add to Longdo]
稀松骨质[xī sōng gǔ zhì, ㄒㄧ ㄙㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄓˋ, / ] spongy (cancellous) bone tissue, containing marro [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spongy \Spon"gy\ (sp[u^]n"j[y^]), a.
   1. Soft, and full of cavities; of an open, loose, pliable
    texture; as, a spongy excrescence; spongy earth; spongy
    cake; spongy bones.
    [1913 Webster]
 
   2. Wet; drenched; soaked and soft, like sponge; rainy.
    "Spongy April." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Having the quality of imbibing fluids, like a sponge.
    [1913 Webster]
 
   {Spongy lead} (Chem.), sponge lead. See under {Sponge}.
 
   {Spongy platinum}. See under {Platinum}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spongy
   adj 1: easily squashed; resembling a sponge in having soft
       porous texture and compressibility; "spongy bread" [syn:
       {spongy}, {squashy}, {squishy}, {spongelike}]
   2: like a sponge in being able to absorb liquids and yield it
     back when compressed [syn: {spongy}, {spongelike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top