Search result for

spokesman

(38 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spokesman-, *spokesman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spokesman[N] โฆษก, See also: ผู้แถลง, Syn. mouthpiece, delegate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spokesman(สโพค'ซฺเมิน) n. โฆษก,ผู้แถลง,ผู้แถลงแทน,ผู้แถลงข่าว pl. spokesmen

English-Thai: Nontri Dictionary
spokesman(n) ผู้แทน,โฆษก,ผู้แถลงข่าว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A spokesman released a statement ten minutes ago saying that the quarantine exercise will be for 24 hours...เขาแถลงการมาแล้ว เมื่อ 10 นาทีก่อน ว่ามีการการกักกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ภายใน 24 ชัวโมงนี้... Day of the Dead (2008)
We're getting sketchy reports that bodies are still being discovered, but a spokesman for the military has assured us that the flu-like virus has been fully contained.เราขอสรุปอย่างสั้นๆว่า ยังคงตรวจพบศพอยู่ทั่วไป แต่ผู้สื่อข่าวของทหารได้ยืนยันว่า Day of the Dead (2008)
Labour spokesman, Lindsay Rhodes, said the party had nothing more to say of what was a sordid and sorry case.และถูกศาลตัดสินให้ต้องฑัณฑ์บน 18 เดือน ก่อนจะเข้าคุก แหล่งข่าวบอกว่า เค้าไม่มีอะไรจะพูด Harry Brown (2009)
A police spokesman says Miss Dobbs was a victim of a random and senseless act of violence.ลูกชายวัยสองขวบ ของเธอเมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่บอกว่า Harry Brown (2009)
As we await an official announcement from the Vatican spokesman as to the exact nature of the threat and whether or not they are treating it as a credible danger...Dara มาหลังจากฉัน จะไม่ได้ที่นี่. เป็นความอัปยศเพื่อฆ่าเธอโดยการทรมาน. เป็นความอัปยศเพื่อฆ่าไม่มีเหตุผล. Angels & Demons (2009)
according to a spokesman for the FAA.ตามที่โฆษก FAA ทบวงการบินพลเรือน ของสหรัฐอเมริกากล่าว No Más (2010)
The white house spokesman called me out on national tv few hours after I was grabbed.โฆษกทำเนียบขาวเรียกหาฉัน ผ่านทางทีวีทั่วประเทศ ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ฉันถูกจับ Dark Matter (2010)
The presidential spokesman has yet to comment.โฆษกของประธานาธิบดี ยังไม่มีความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ The San Lorenzo Job (2010)
Now a White House spokesman confirms that the Vice President will be on hand.ซึ่งตอนนี้โฆษกทำเนียบขาวได้มีการแจ้งว่า รองประธานาธิบดีจะเป็นผู้กล่าวทักทายและต้อนรับการกลับบ้านของจ่าโบรดี้ด้วยตัวของท่านเอง Pilot (2011)
More details on Sergeant Brody's captivity are expected to come out over the coming days, but a military spokesman...สำหรับรายละเอียดในระหว่างที่จ่าโบรดี้ได้ถูกจำตัวเป็นเชลยนั้น ยังมีการแถลงการอย่างชัดเจน แต่เชื่อว่าเราได้ยินกันต่อไป และในส่วนของโฆษกทหาร... Pilot (2011)
But, Jeff, that's a photo I gave our professor of me visiting Hawthorne Wipes' spokesman and rap artistแต่เจฟ นั่นเป็นรูปที่ฉันให้ศาสตราจารย์ ตอนที่ฉันไปเยี่ยม Sugar Cube ผู้เป็นโฆษกและศิลปินแร็ป Biology 101 (2011)
Said a spokesman, "this tragedy represents the largest loss in new-age motivational speaker history."โฆษกได้กล่าวว่า "โศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็น การสูญเสียครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของ นักพูดโน้มน้าวแห่งยุคใหม่" Meet the New Boss (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spokesmanThe spokesman confirmed that the report was true.
spokesmanThe spokesman explained the blueprint of the scheme to the press.
spokesmanThe spokesman explained the contents of the treaty to the press.
spokesmanThe swimmer, Cindy Nicholas, barely made it ashore at Dover at the end of the exhausting swim, but a spokesman from the Channel Swimming Association announced that she was in very good shape.
spokesmanWho will act as spokesman?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แถลงข่าว[N] spokesperson, See also: spokesman, Syn. คนแถลงข่าว, Example: กำนันเป๊าะเป็นผู้แถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครส.ส.จังหวัดชลบุรีของพรรคกิจสังคมทั้งสองเขต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ให้ข่าวอย่างเป็นทางการ
ผู้พูด[N] speaker, See also: spokesman, orator, Ant. ผู้ฟัง, Example: ในการสื่อสารนั้นผู้พูดและผู้ฟังต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้า[n.] (jaonā) EN: agent ; front man ; spokesman   FR: porte-parole [m]
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
ข้อศอกรัฐบาล[n. exp.] (khøsøk ratthabān) EN: government spokesman   FR: porte-parole du gouvernement [m, f]
ผู้แถลงการณ์[n. exp.] (phū thalaēngkān) EN: spokesman   
รองโฆษก[n.] (røngkhōsok) EN: spokesman   FR: porte-parole [m]
ทนายหน้าหอ[n. exp.] (thanāi nā hø) EN: majordomo ; head of servants ; butler ; chief steward ; spokesman   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOKESMAN    S P OW1 K S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spokesman    (n) (s p ou1 k s m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprecher {m} | Sprecher {pl}spokesman | spokesmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポークスマン[, supo-kusuman] (n) spokesman; (P) [Add to Longdo]
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) [Add to Longdo]
代弁者[だいべんしゃ, daibensha] (n) spokesman; mouthpiece [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代言人[dài yán rén, ㄉㄞˋ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] spokesman [Add to Longdo]
新闻发言人[xīn wén fā yán rén, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] spokesman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spokesman \Spokes"man\ (sp[=o]ks"man), n.; pl. {Spokesmen}
   (-men). [Speak, spoke + man.]
   One who speaks for another.
   [1913 Webster]
 
      He shall be thy spokesman unto the people. --Ex. iv.
                          16.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spokesman
   n 1: a male spokesperson

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top