Search result for

splatter

(28 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -splatter-, *splatter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
splatter[VI] กระเด็น, Syn. plash, splash
splatter[VT] สาดน้ำ, See also: ทำให้น้ำกระเด็น, Syn. plash, splash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
splattervt.,vi. สาดน้ำ,พูดติดอ่าง,พูดไม่คล่อง,เกิดเสียงสาดกระเด็น

English-Thai: Nontri Dictionary
splatter(vt) กระจัดกระจาย,กระเซ็น,สาดน้ำ,พูดไม่คล่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every night there is a show with somebody shining a blue light and finding tiny specks of blood splattered on carpets and walls and ceiling fans, bathroom fixtures and special-edition plastic Burger King tray cups.ทุกคือมีรายการ ที่มีคนส่องไฟน้ำเงิน และพบรอยหยดเลือด บนพรม บนพนัง บนพัดลมเพดาน ในห้องน้ำ บนพลาสติก บนถาดรองแก้ว เบอร์เกอร์คิง Crash (2004)
He went room to room, splattering their heads as they slept.ไล่ไปทีละห้อง / แล้วก็ยิงสมองพวกนั้นตอนที่หลับอยู่ The Amityville Horror (2005)
Hey, good luck on your campaign... when I'm splattered all over the ground below.เฮย, เมื่อฉันร่วงลงไปะกระแทกพื้นข้างล่าง Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Whatever's inside you is splattered all over that paper I took from your lab.ไม่ว่าอะไรที่มันอยู่ในตัวคุณ มันลามไปทั่ว กระดาษที่ฉันขอคุณมาจากแลป Dex, Lies, and Videotape (2007)
I don't want to get splattered with shit!ฉันไม่อยากโดนปาด้วยอึ! Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Splattered before he could share with me what he told Leslie Tiller that very afternoon.เละก่อนที่เขาจะเล่าให้ผมฟัง เรื่องที่เขาบอกแก่เลสลี่ ทุกๆบ่าย Hot Fuzz (2007)
What's the blood splatter telling you?การกระจายของเลือดบอกอะไรบ้าง All in the Family (2008)
If it doesn't boot up in ten seconds, I'm gonna splatter your skull all over these walls.ถ้ามันเปิดไม่ได้ ใน 10 วินาทีนี้ ฉันจะ เป่ากระโหลกแกคากำแพงนี่ Killing Your Number (2009)
Based on the blood splatter on the wall and the position of the body, I'd say he was... sitting on the edge of the bed.รอยเลือดกระจายไปทั่วกำแพง และตำแหน่งของร่างกาย ฉันว่าเขาคง... นั่งอยู่บนขอบเตียง Justice (2009)
Do you really want to splatter your brand-new vehicle with the insides of someone who, for all you know, may be infected?คุณอยากให้รถคันใหม่ของคุณ ต้องเปรอะเลือดเรอะ? แล้วเท่าที่คุณเห็นเนี่ย เราอาจติดเชื้ออยู่ก็ได้นะ Carriers (2009)
Yeah. And the blood on her face is smeared, not splattered.ใช่ และเลือดบนหน้าเธอก็ถูกละเลง ไม่ใช่กระจายเป็นจุดๆ Exit Wounds (2010)
It's a splatter thing.ประมาณว่ากลัวมันกระจายน่ะ The Herb Garden Germination (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หก[v.] (hok) EN: spill ; fall ; splatter   FR: se renverser ; se répandre
กระเด็น[v.] (kraden) EN: splash ; splatter ; sputter   FR: gicler ; crachoter ; éclabousser ; asperger

CMU English Pronouncing Dictionary
SPLATTER    S P L AE1 T ER0
SPLATTERED    S P L AE1 T ER0 D

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプラッタームービー;スプラッタムービー[, supuratta-mu-bi-; supurattamu-bi-] (n) splatter movie [Add to Longdo]
スプラッタ映画;スプラッター映画[スプラッタえいが(スプラッタ映画);スプラッターえいが(スプラッター映画), supuratta eiga ( supuratta eiga ); supuratta-eiga ( supuratta-eiga )] (n) splatter movie [Add to Longdo]
撥ねかす[はねかす, hanekasu] (v5s,vt) to splash; to splatter [Add to Longdo]
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P) [Add to Longdo]
撥ね飛ばす;跳ね飛ばす;はね飛ばす[はねとばす, hanetobasu] (v5s,vt) (1) to send (something) flying; to splatter; (2) to drive (something) off [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防油溅网[fáng yóu jiàn wǎng, ㄈㄤˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˇ, / ] splatter screen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splatter \Splat"ter\, v. i. & t.
   To spatter; to splash.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 splatter
   n 1: the noise of something spattering or sputtering
      explosively; "he heard a spatter of gunfire" [syn:
      {spatter}, {spattering}, {splatter}, {splattering},
      {sputter}, {splutter}, {sputtering}]
   2: a small quantity of something moist or liquid; "a dab of
     paint"; "a splatter of mud"; "just a splash of whiskey" [syn:
     {dab}, {splash}, {splatter}]
   v 1: cause or allow (a liquid substance) to run or flow from a
      container; "spill the milk"; "splatter water" [syn:
      {spill}, {slop}, {splatter}]
   2: dash a liquid upon or against; "The mother splashed the
     baby's face with water" [syn: {spatter}, {splatter}, {plash},
     {splash}, {splosh}, {swash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top