Search result for

spiritual

(97 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiritual-, *spiritual*
English-Thai: Longdo Dictionary
spiritualist(n) คนทรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spiritual[ADJ] เกี่ยวกับจิตใจ, See also: เกี่ยวกับจิตวิญญาณ
spiritual[ADJ] เกี่ยวกับศาสนา, See also: เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. relegious, sacred, Ant. secular
spiritual[ADJ] เกี่ยวกับอารมณ์, See also: เกี่ยวกับความรู้สึก
spiritual[N] เพลงสวด, See also: เพลงศาสนา, Syn. hymn, religious song
spiritualize[VT] ทำให้มีจิตวิญญาณ, See also: ทำให้มีชีวิตจิตใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spiritual(สพี'ริชวล) adj. เกี่ยวกับจิตวิญญาณ,เกี่ยวกับวิญญาณ,เกี่ยวกับใจ,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด n. เพลงศาสนา (โดยเฉพาะของนิโกรในภาคใต้ของอเมริกา) ,เรื่องราวที่เกี่ยวกับสำนักศาสนา., See also: spiritualness n

English-Thai: Nontri Dictionary
spiritual(adj) ทางพระ,ทางใจ,ภายใน,ในทางศาสนา,เกี่ยวกับใจ
spiritualism(n) ลัทธิเชื่อผี
spiritualist(n) ผู้เชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ
spirituality(n) ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ
spiritualize(vt) ทำให้เป็นเรื่องจิตและวิญญาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spiritualismเจตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spiritual biographyชีวประวัติวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritual directionการชี้แนะทางจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritual exercisesการฝึกจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritual healingการรักษาด้วยพลังจิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spiritual Intelligence/Quotientความฉลาดทางจิตวิญญาณ
ความสามารถในการพัฒนาจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต และช่วยให้คน ๆ นั้น เข้าใจอัจฉริยภาพสูงสุดของตนเอง จากการใช้สมองทุกส่วนในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม้คำว่า จิตวิญญาณ นั้นเป็นคำที่มีความครอบคลุมที่ใหญ่ มีมิติกว้าง-ลึก มีความช [สุขภาพจิต]
Spiritual lifeชีวิตทางจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritual therapiesการรักษาทางจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritualismการเข้าทรง [TU Subject Heading]
Spiritualistic interpretationsการตีความจากการเข้าทรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Heavenly Sword is the spiritual symbol protecting our people.ดาบแห่งสวรรค์จะแสดงพลังแห่งการปกป้องคุ้มครองประชาชน The Kingdom of the Winds (2008)
Is that terrible thing, to see the spiritual world isn't it?ผู้บริจาคอวัยวะให้คุณ มาจาก เม็กซิโก The Eye (2008)
He´s a powerful spiritualist. We had him take a look at a bunch of photos.เค้าเป็นเทพด้านนี้ ดูรูปพวกนี้ดิ Shutter (2008)
Spiritual significant in a 8, reaches up to heaven comes down to earth.8 ในความหมายทางจิตวิญญาน ครอบคลุมโลกมนุษย์ถึงสวรรค์ Hachi: A Dog's Tale (2009)
I almost feel as if Julia and I are communicating over space and time on a deep, spiritual, mystical level.มันเหมือนกับจูเลียกับฉันกำลังสื่อสารกันผ่านช่วงเวลา ในระดับที่ลึกล้ำ ผ่านสิ่งเร้นลับ Julie & Julia (2009)
I've sought the counsel of a spiritual advisor.ผมไปปรึกษากับผู้นำจิตวิญญาณ New York Sucks (2009)
He said all the media attention was interfering with his path to spirituality.เขาบอกว่า ที่สื่อคอยจับตา มันรบกวนความสงบทางจิต They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Both physically and spiritually.สื่อถึงทั้งการแพทย์และด้านจิตวิญญาณ Demonology (2009)
I was there for them spiritually.ผมอยู่ที่นั่นเพื่อจิตวิญญาณของพวกเขา Demonology (2009)
We are forming an elite spiritual army called the Soldiers of the Sun.เรากำลังจัดตั้งกองทัพ กองทัพแห่งจิตวิญญาณ กองทัพแห่งพระเจ้า Shake and Fingerpop (2009)
Spirituality.จิตวิญญาณ A New Day in the Old Town (2009)
I mean,sex for me has always had to have an emotional,romantic or even spiritual dimension.สำหรับฉัน เซ็กส์ต้องมีความผูกผันทางอารมณ์ ทางจิตใจ ความโรแมนติค Being Alive (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spiritualI suppose that we mean by beauty that object, spiritual or material, more often material, which satisfies our aesthetic sense.
spiritualNevertheless, devout conversation on spiritual things helps no little with spiritual progress.
spiritualOn the other hand, there seem to be those among young folk who, while touching on Buddhism, have started to think of it as a vital spiritual support.
spiritualPrecognition is the act of using spiritual-power to know things that will occur in the future.
spiritualThe LDP needs a spiritual cleansing.
spiritualThey gave him both material and spiritual support.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัคนายก[N] liaison, See also: spiritual guide, Syn. มรรคนายก, Example: คุณตาทองย้อยเป็นมัคนายกประจำวัดนี้, Thai definition: ผู้จัดการทางกุศล, ผู้ชี้แจงทางบุญ, Notes: (บาลี)
ทางจิตใจ[ADJ] spiritual, See also: mental, Syn. ทางจิต, Ant. ทางร่างกาย, ทางกาย, Example: ยุคนี้เป็นยุคของการเรียกร้องความสงบทางจิตใจ
มโนมัย[ADJ] spiritual, Thai definition: ซึ่งสำเร็จด้วยใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมจักษุ[N] spiritual eye, See also: the eye which sees the Law, Syn. ธัมมจักขุ, ตาธรรม, ดวงตาเห็นธรรม, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power   FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
มโนมัย[adj.] (manōmai) EN: spiritual   
พระศักดิ์สิทธิ์[n.] (phrasaksit) EN: monk believed to have spiritual power ; amulet believed to have spiritual power   
ผู้นำทางจิตวิญญาณ[n. exp.] (phūnamthāng jit winyān) EN: spiritualist   
ทรงเจ้า[v.] (songjao = songjāo) EN: be incarcerated with spirits ; perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated ; to be possessed by spirits ; sorcerer's dance to exorcise evil spirits   
ทางจิตใจ[adj.] (thāng jitjai) EN: spiritual ; mental   
วัฒนธรรมทางจิตใจ[n. exp.] (watthanatham thāng jitjai) EN: spiritual culture ; non material culture   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPIRITUAL    S P IH1 R IH0 CH AH0 W AH0 L
SPIRITUAL    S P IH1 R IH0 CH W AH0 L
SPIRITUALS    S P IH1 R IH0 CH W AH0 L Z
SPIRITUALS    S P IH1 R IH0 CH AH0 W AH0 L Z
SPIRITUALLY    S P IH1 R IH0 CH AH0 W AH0 L IY0
SPIRITUALIST    S P IH1 R IH0 CH AH0 W AH0 L AH0 S T
SPIRITUALISM    S P IH1 R IH0 CH W AH0 L IH2 Z M
SPIRITUALISM    S P IH1 R IH0 CH AH0 W AH0 L IH2 Z M
SPIRITUALITY    S P IH2 R IH0 CH AH0 W AE1 L AH0 T IY0
SPIRITUALISTS    S P IH1 R IH0 CH W AH0 L AH0 S S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spiritual    (n) (s p i1 r i ch u@ l)
spirituals    (n) (s p i1 r i ch u@ l z)
spiritually    (a) (s p i1 r i ch u@ l ii)
spiritualism    (n) (s p i1 r i ch u@ l i z @ m)
spiritualist    (n) (s p i1 r i ch u@ l i s t)
spirituality    (n) (s p i2 r i ch u a1 l i t ii)
spiritualize    (v) (s p i1 r i ch u@ l ai z)
spiritualists    (n) (s p i1 r i ch u@ l i s t s)
spiritualized    (v) (s p i1 r i ch u@ l ai z d)
spiritualizes    (v) (s p i1 r i ch u@ l ai z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spiritual {m,n} | Spirituals {pl}spiritual | spirituals [Add to Longdo]
Spiritualismus {m}spiritualism [Add to Longdo]
Spiritualist {m} | Spiritualisten {pl}spiritualist | spiritualists [Add to Longdo]
Spiritualität {f}spirituality [Add to Longdo]
geistig; seelisch {adj}; Gemüts... | nicht geistigspiritual | unspiritual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain [Add to Longdo]
スピリチュアリズム[, supirichuarizumu] (n) spiritualism [Add to Longdo]
スピリチュアリティ;スピリチャリティー(ik)[, supirichuaritei ; supiricharitei-(ik)] (n) spirituality [Add to Longdo]
スピリチュアル[, supirichuaru] (adj-na) (1) spiritual; (n) (2) religious song; spiritual [Add to Longdo]
ニグロスピリチュアル[, nigurosupirichuaru] (n) Negro spiritual [Add to Longdo]
ブラックスピリチュアルズ[, burakkusupirichuaruzu] (n) black spirituals [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
塩断ち[しおだち, shiodachi] (n,vs) abstinence from salt (for vow or spiritual reasons) [Add to Longdo]
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth [Add to Longdo]
寒行[かんぎょう, kangyou] (n) winter spiritual austerities [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
属灵[shǔ líng, ㄕㄨˇ ㄌㄧㄥˊ, / ] spiritual [Add to Longdo]
心灵上[xīn líng shàng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ ㄕㄤˋ, / ] spiritual [Add to Longdo]
神慰[shén wèi, ㄕㄣˊ ㄨㄟˋ, ] spiritual consolation [Add to Longdo]
神枯[shén kū, ㄕㄣˊ ㄎㄨ, ] spiritual desolation [Add to Longdo]
精神领袖[jīng shén lǐng xiù, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ, / ] spiritual leader (of a nation or church); religious leader [Add to Longdo]
灵性[líng xìng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] spiritual nature [Add to Longdo]
灵气[líng qì, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] spiritual influence (of mountains etc); cleverness; ingeniousness [Add to Longdo]
灵界[líng jiè, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] spiritual world [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spiritual \Spir"it*u*al\, a. [L. spiritualis: cf. F. spirituel.
   See {Spirit}.]
   1. Consisting of spirit; not material; incorporeal; as, a
    spiritual substance or being.
    [1913 Webster]
 
       It is sown a natural body, it is raised a spiritual
       body.                 --1 Cor. xv.
                          44.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the intellectual and higher endowments
    of the mind; mental; intellectual.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to the moral feelings or states of the
    soul, as distinguished from the external actions; reaching
    and affecting the spirits.
    [1913 Webster]
 
       God's law is spiritual; it is a transcript of the
       divine nature, and extends its authority to the acts
       of the soul of man.          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   4. Of or pertaining to the soul or its affections as
    influenced by the Spirit; controlled and inspired by the
    divine Spirit; proceeding from the Holy Spirit; pure;
    holy; divine; heavenly-minded; -- opposed to {carnal}.
    [1913 Webster]
 
       That I may impart unto you some spiritual gift.
                          --Rom. i. ll.
    [1913 Webster]
 
       Blessed be the God and Father of our Lord Jesus
       Christ, who hath blessed us with all spiritual
       blessings.              --Eph. i. 3.
    [1913 Webster]
 
       If a man be overtaken in a fault, ye which are
       spiritual, restore such an one.    --Gal. vi. 1.
    [1913 Webster]
 
   5. Not lay or temporal; relating to sacred things;
    ecclesiastical; as, the spiritual functions of the clergy;
    lords spiritual and temporal; a spiritual corporation.
    [1913 Webster]
 
   {Spiritual coadjuctor}. (Eccl.) See the Note under {Jesuit}.
    
 
   {Spiritual court} (Eccl. Law), an ecclesiastical court, or a
    court having jurisdiction in ecclesiastical affairs; a
    court held by a bishop or other ecclesiastic.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spiritual \Spir"it*u*al\, n.
   A spiritual function, office, or affair. See {Spirituality},
   2.
   [1913 Webster]
 
      He assigns supremacy to the pope in spirituals, and to
      the emperor in temporals.        --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiritual
   adj 1: concerned with sacred matters or religion or the church;
       "religious texts"; "a member of a religious order";
       "lords temporal and spiritual"; "spiritual leaders";
       "spiritual songs" [syn: {religious}, {spiritual}]
   2: concerned with or affecting the spirit or soul; "a spiritual
     approach to life"; "spiritual fulfillment"; "spiritual
     values"; "unearthly love" [syn: {spiritual}, {unearthly}]
   3: lacking material body or form or substance; "spiritual
     beings"; "the vital transcendental soul belonging to the
     spiritual realm"-Lewis Mumford
   4: resembling or characteristic of a phantom; "a ghostly face at
     the window"; "a phantasmal presence in the room"; "spectral
     emanations"; "spiritual tappings at a seance" [syn:
     {apparitional}, {ghostlike}, {ghostly}, {phantasmal},
     {spectral}, {spiritual}]
   n 1: a kind of religious song originated by Blacks in the
      southern United States [syn: {spiritual}, {Negro
      spiritual}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top