Search result for

spindle

(53 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spindle-, *spindle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spindle[N] แกนหมุน, See also: เพลาหมุน, กระสวย, Syn. axle, rotator
spindle[VT] ใส่เพลาหมุน, See also: ใส่กระสวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spindle(สพิน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น,ใส่) กระสวย,เดือยหมุน,เพลาหมุน,สลัก,คนที่ผอมสูง vi. แตกหน่อ, Syn. rod,shaft

English-Thai: Nontri Dictionary
spindle(n) เพลา,เครื่องปั่นด้าย,เดือย,สลัก,กระสวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spindleกระสวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spindle fibreสปินเดิลไฟเบอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spindle-shaped; fusiform-รูปกระสวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spindle-whorlsแว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very tricky spindle.สลักล๊อคซับซ้อนมาก Tower Heist (2011)
Spindleshanks?สปินเดิลแชงค์? (แข้งเท่าแกนปั่นด้าย) Desperate Souls (2012)
Spindleshanks?สปินเดอเชค? Desperate Souls (2012)
Align the gear on the spindle.เอาเฟืองมาเรียงให้เท่ากัน The Stranger (2012)
Align the gear on the spindle, then press the spring.วางเฟืองให้เท่ากัน แล้วกดสปริง The Stranger (2012)
But before the sun sets on her 16th birthday, she will prick her finger on the spindle of a spinning wheel and fall into a sleep like death, a sleep from which she will never awaken.แต่ ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ในวันเกิดที่ 16 ของเธอ เธอจะทิ่มนิ้วของเธอบน แกนหมุนของล้อหมุน Maleficent (2014)
She will prick her finger on the spindle of a spinning wheel and fall into a sleep like death.เธอจะทิ่มนิ้วของเธอบน แกนหมุนของล้อหมุน และตกอยู่ในการนอนหลับเหมือนตาย Maleficent (2014)
But that turning spindle is the beginning of a revolution, one that dwarfs all the shots fired and bombs ever detonated in the sheer magnitude of its effect on our civilization.เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ, หนึ่งที่คนแคระภาพทั้งหมดยิง และระเบิดจุดชนวนที่เคย The Electric Boy (2014)
This spindle.แกนหมุนนี้ Free State of Jones (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือย [n.] (deūay) EN: dowel ; spindle ; tenon   
เดือย[n.] (deūay) EN: cock's spur ; dowel ; spindle ; tenon   FR: ergot [m]
แกน[n.] (kaēn) EN: axle ; axis ; spindle   FR: axe [m] ; pivot [m]
กระสวย[n.] (krasūay) EN: bobbin ; reel ; spindle ; shuttle   FR: navette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPINDLE    S P IH1 N D AH0 L
SPINDLER    S P IH1 N D AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spindle    (n) (s p i1 n d l)
spindles    (n) (s p i1 n d l z)
spindle-tree    (n) - (s p i1 n d l - t r ii)
spindle-berry    (n) - (s p i1 n d l - b e r ii)
spindle-trees    (n) - (s p i1 n d l - t r ii z)
spindle-legged    (j) - (s p i1 n d l - l e g d)
spindle-shanks    (n) - (s p i1 n d l - sh a n k s)
spindle-berries    (n) - (s p i1 n d l - b e r i z)
spindle-shanked    (j) - (s p i1 n d l - sh a n k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spindel {f} | Spindeln {pl}spindle | spindles [Add to Longdo]
Spindellager {n} [techn.]spindle bearing [Add to Longdo]
Spinnwirtel {m}spindle whorl [Add to Longdo]
aufschießendspindle side [Add to Longdo]
dünnbeinigspindle shanks [Add to Longdo]
storchbeinig {adj}spindle legged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピンドル[, supindoru] (n) {comp} spindle [Add to Longdo]
スピンドル油[スピンドルゆ, supindoru yu] (n) spindle oil [Add to Longdo]
休錘[きゅうすい, kyuusui] (n) idle spindles [Add to Longdo]
錦木[にしきぎ;ニシキギ, nishikigi ; nishikigi] (n) (uk) winged spindle-tree (Euonymus alatus); burning bush; winged euonymus [Add to Longdo]
縦軸[たてじく;じゅうじく, tatejiku ; juujiku] (n) (1) vertical axis; vertical line; (2) vertical shaft; spindle [Add to Longdo]
小檀;小真弓[こまゆみ;コマユミ, komayumi ; komayumi] (n) spindle tree; euonymus alatus f. ciliatodentatus [Add to Longdo]
真弓[まゆみ;マユミ, mayumi ; mayumi] (n) (uk) Japanese spindle tree (Euonymus sieboldianus) [Add to Longdo]
[すい, sui] (suf,ctr) counter for spindles [Add to Longdo]
錘形[つむがた, tsumugata] (adj-no) spindle-shaped; fusiform [Add to Longdo]
錘状[すいじょう, suijou] (n) spindle shaped [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纺锤[fǎng chuí, ㄈㄤˇ ㄔㄨㄟˊ, / ] spindle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スピンドル[すぴんどる, supindoru] spindle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spindle \Spin"dle\, n. [AS. spinal, fr. spinnan to spin; akin to
   D. spil, G. spille, spindel, OHG. spinnala. [root]170. See
   {Spin}.]
   1. The long, round, slender rod or pin in spinning wheels by
    which the thread is twisted, and on which, when twisted,
    it is wound; also, the pin on which the bobbin is held in
    a spinning machine, or in the shuttle of a loom.
    [1913 Webster]
 
   2. A slender rod or pin on which anything turns; an axis; as,
    the spindle of a vane. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) (Mach.) The shaft, mandrel, or arbor, in a machine
      tool, as a lathe or drilling machine, etc., which
      causes the work to revolve, or carries a tool or
      center, etc.
      [1913 Webster]
    (b) (Mach.) The vertical rod on which the runner of a
      grinding mill turns.
      [1913 Webster]
    (c) (Founding) A shaft or pipe on which a core of sand is
      formed.
      [1913 Webster]
 
   3. The fusee of a watch.
    [1913 Webster]
 
   4. A long and slender stalk resembling a spindle.
    [1913 Webster]
 
   5. A yarn measure containing, in cotton yarn, 15,120 yards;
    in linen yarn, 14,400 yards.
    [1913 Webster]
 
   6. (Geom.) A solid generated by the revolution of a curved
    line about its base or double ordinate or chord.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.)
    (a) Any marine univalve shell of the genus {Rostellaria};
      -- called also {spindle stromb}.
    (b) Any marine gastropod of the genus {Fusus}.
      [1913 Webster]
 
   {Dead spindle} (Mach.), a spindle in a machine tool that does
    not revolve; the spindle of the tailstock of a lathe.
 
   {Live spindle} (Mach.), the revolving spindle of a machine
    tool; the spindle of the headstock of a turning lathe.
 
   {Spindle shell}. (Zool.) See {Spindle}, 7. above.
 
   {Spindle side}, the female side in descent; in the female
    line; opposed to {spear side}. --Ld. Lytton. [R.] "King
    Lycaon, grandson, by the spindle side, of Oceanus."
    --Lowell.
 
   {Spindle tree} (Bot.), any shrub or tree of the genus
    {Eunymus}. The wood of {Eunymus Europaeus} was used for
    spindles and skewers. See {Prickwood}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spindle \Spin"dle\, v. i. [imp. & p. p. {Spindled}; p. pr. & vb.
   n. {Spindling}.]
   To shoot or grow into a long, slender stalk or body; to
   become disproportionately tall and slender.
   [1913 Webster]
 
      It has begun to spindle into overintellectuality.
                          --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spindle
   n 1: (biology) tiny fibers that are seen in cell division; the
      fibers radiate from two poles and meet at the equator in
      the middle; "chromosomes are distributed by spindles in
      mitosis and meiosis"
   2: a piece of wood that has been turned on a lathe; used as a
     baluster, chair leg, etc.
   3: any of various rotating shafts that serve as axes for larger
     rotating parts [syn: {spindle}, {mandrel}, {mandril},
     {arbor}]
   4: a stick or pin used to twist the yarn in spinning
   5: any holding device consisting of a rigid, sharp-pointed
     object; "the spike pierced the receipts and held them in
     order" [syn: {spike}, {spindle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top