Search result for

spinach

(37 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spinach-, *spinach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spinach[N] ผักขม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spinach(สพิน'นิจ) n. ผักขม,ใบของพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
spinach(n) ผักขม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They must eat spinach. Popeye loves spinach.สงสัยจะกินผักขม ป๊อบอายชอบกิน The Ramen Girl (2008)
The spinach.ผักขม The Ramen Girl (2008)
It's like i have spinach In my teeth or something.ฉันไม่รู้ / ฉันจะเข้าไปดูในห้องน้ำ Carrnal Knowledge (2009)
Yeah, it's actually not Spinach.อืม . .มันเป็นข่าวลือ Carrnal Knowledge (2009)
When i don't have creamed spinach all over me.ถ้าไม่มีครีมเลอะเทอะพวกนี้ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
I thought genetic engineering was about mixing a spinach with a cauliflower.ผมนึกว่าการตัดต่อยีนเกี่ยวกับ การผสมผสานผักขมกับต้นกะหล่ำ Bad Seed (2009)
They finally eat spinach, There are also beans.ถ้าเขาทานผักขมไม่ได้ เขาต้องทานและต้องทานให้ได้ The Lovely Bones (2009)
Even if it would be wrong to assume we're anything more than old acquaintances sharing a side of spinach.แม้ว่ามันจะผิดที่ถือว่าเรากำลังอะไร มากกว่าคนรู้จักเก่าร่วมกันด้านข้างของผักขม The Witches of Bushwick (2010)
usually they put spinach in kimbap but..ธรรมดาเขาใส่ผักโขมลงในคิมบับ แต่... Hello Ghost (2010)
so she would put minari instead of spinach.ฉะนั้นเธอเลยใส่ผักมินาริแทนผักโขม Hello Ghost (2010)
Also try the spinach.งั้นก็ลองทานผักโขมดูสิ  ()
Unni pretending to love eating spinach, just because Song Yi Soo liked to eat that.พี่สาวทำเป็นชอบทานผักโขม เพียงแค่ซงยีซูชอบทาน  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spinachChildren often hate spinach.
spinachEat up all your spinach!
spinachHe's spent all afternoon rooting up last year's spinach plants.
spinachThere are people who don't like spinach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผักขม[N] Spinach, Example: วิตามินบีพบมากในผักขมและผักใบเขียวอื่นๆ, Count unit: ต้น, Thai definition: พรรณไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
ขม[N] spinach, See also: Amaranthus spinosus, Syn. ผักขม, ผักโขม, ผักโหม, Example: นกยูงหากินใบไม้พืชหญ้าผักขมลูกปลาตามริมน้ำเป็นอาหาร, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Amaranthus วงศ์ Amaranthaceae มีหลายชนิด เช่น ผักขมหนาม (A. spinosus Linn.) ลำต้นมีหนาม ใช้ทำยาได้ ผักขมสวน (A. tricolor Linn.) ผักขมแดง (A. caudatus Linn.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงาะถอดรูป [n. exp.] (ngǿ thøtrūp) EN: Tampala ; Chinese spinach ; Joseph's coat   
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; Water Morning Glory ; Aquatic Morning Glory ; Morning Glory   FR: liseron d'eau [m]
ผักขม[n.] (phak khom) EN: spinach   FR: épinard [m]
ผักปลัง [n.] (phakplang) EN: Ceylon Spinach   
ปวยเล้ง [n.] (pūaylēng) EN: Spinach   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPINACH    S P IH1 N AH0 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spinach    (n) (s p i1 n i jh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チンゲン菜;青梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy [Add to Longdo]
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong [Add to Longdo]
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk,vi,aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk,vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P) [Add to Longdo]
菠薐草(P);ほうれん草;法蓮草;鳳蓮草[ほうれんそう, hourensou] (n) spinach; (P) [Add to Longdo]
雍菜;甕菜[ようさい, yousai] (n) swamp morning glory (ipomoea aquatica); water spinach; kangkong [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, ] spinach [Add to Longdo]
菠菜[bō cài, ㄅㄛ ㄘㄞˋ, ] spinach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spinach \Spin"ach\, Spinage \Spin"age\, n. [OF. espinache,
   espinoche, F. ['e]pinard; cf. F. spinace, Sp. espinaca; all
   fr. Ar. isf[=a]n[=a]j, isfin[=a]j, aspan[=a]kh, probably of
   Persian origin.] (Bot.)
   A common pot herb ({Spinacia oleracea}) belonging to the
   Goosefoot family.
   [1913 Webster]
 
   {Mountain spinach}. See {Garden orache}, under {Orache}.
 
   {New Zealand spinach} (Bot.), a coarse herb ({Tetragonia
    expansa}), a poor substitute for spinach.
    [1913 Webster]
 
   Note: Various other pot herbs are locally called spinach.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spinach
   n 1: southwestern Asian plant widely cultivated for its
      succulent edible dark green leaves [syn: {spinach},
      {spinach plant}, {prickly-seeded spinach}, {Spinacia
      oleracea}]
   2: dark green leaves; eaten cooked or raw in salads

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top