Search result for

spike

(68 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spike-, *spike*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spike[N] เดือยแหลม, Syn. barb, spine
spike[N] ตะปูยักษ์, Syn. large nail
spike[N] ปุ่มแหลมที่ส้นรองเท้ากีฬา, Syn. cleat
spike[VT] ตอกด้วยเดือยแหลม, Syn. impale, spear, spit
spike[VT] ใส่แอลกอฮอล์, See also: เติมแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม
spike[N] รวงข้าว
spike[N] พวงช่อดอกไม้, Syn. inflorescence, raceme
spiked[ADJ] ซึ่งใส่เดือยหรือตะปู, Syn. barbed, pointed, spiny
spike soemone's guns[IDM] หยับยั้งการกระทำของคนอื่นไม่ให้สำเร็จ, See also: พังแผนการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spike(สไพคฺ) n.,vt. (ยึดติดด้วย) เดือยแหลม,ตะปูรางรถไฟ,ตะปูยักษ์,ตะปูรองเท้า,สิ่งที่ยาวแหลม,เขาแหลมของกวาง,ลูกปลาmackerel,รวงข้าว,ช่อดอกที่เป็นรวง (ดู) ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ห้ามปราม,ใส่แอลกอฮอล์

English-Thai: Nontri Dictionary
spike(n) เหล็กแหลม,ตะปูยาว,รวงข้าว
spike(vt) แทงด้วยตะปู,แทงด้วยเหล็กแหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spike๑. ช่อเชิงลด๒. กลุ่มอับสปอร์คล้ายช่อเชิงลด [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spikeletช่อดอกย่อย [กก, หญ้า] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
spike (vt ) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใด(ราคา,อัตรา)
See also: A. dim,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A spike in serious violent incidents have been reported over the last week.ฉันรายงานเหตุการรุนแรงที่เกิดจากไอ้แท่งนั้น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Spike!สอง! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Well, he just spiked a fever.เขามีไข้ขึ้ันสูงน่ะ Baby and I (2008)
His head now rots on a spike.พระสหายสนิทของพระราชา แต่ตอนนี้โดนตัดหัวไปแล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
Spoiled cub with a spike in its paw. Riven with resentment.เหมือนลูกสัตว์ป่าที่ถูกตามใจ พร้อมที่จะใช้เขี้ยวเล็บจิกข่วนไปทั่ว The Other Boleyn Girl (2008)
- I got it. - Spike!โอเค ตะปู! High School Musical 3: Senior Year (2008)
If we double the power with a voltage spike the alarm system, in order to protect itself against an overload, will shut itself down.ถ้าเราเพิ่มกระแสเป็นสองเท่า ด้วยเครื่องช็อต ระบบสัญญาณจะทำการป้องกันตัวเอง Blow Out (2008)
This spike in Michigan sales of their album...นอกเหนือไปจากยอดขายอัลบั้ม 500 Days of Summer (2009)
Replaced by a six-inch metal spike.แทนที่ด้วยตะปูโลหะ 6 นิ้ว Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Our old friend with a six-inch spike in his skull.เพื่อเก่าเรามีเหล็กแหลมหกนิ้วในกระโหลกเขา Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Once we shut down supply, there should be a pretty healthy spike in price.ถ้าเราตอบอุปสงค์ได้ เราก็ควร ตั้งราคาให้น่าซื้อด้วย You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
INVESTIGATING THE RECENT SPIKE IN HOMICIDES IN CLEVELAND?ได้สืบสวนเรื่อง อัตราฆาตกรรมที่เพิ่มขึ้นในคลีฟแลนด์หรือไม่คะ? Zoe's Reprise (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spikeMike named his dog Spike.
spikeShoes ... many courses ban shoes with spikes, so take care.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาปู[N] nail, See also: spike, Syn. ตะปู, Example: เขาถูกตาปูที่โผล่พ้นไม้ขึ้นมาตำเท้า, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งทำด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดต่างๆ กัน สำหรับตรึงสิ่งอื่นให้แน่น โดยใช้ค้อนเป็นต้นตอกลงไป
ตะปู[N] nail, See also: spike, Syn. ตาปู, หมุด, เป็ก, Example: ช่างไม้ซื้อตะปูขนาด 1 นิ้ว มาครึ่งกิโล, Count unit: ตัว, ดอก, Thai definition: สิ่งทำด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดต่างๆ กัน สำหรับตรึงสิ่งอื่นให้แน่น โดยใช้ค้อนเป็นต้นตอกลงไป
ขวาก[N] spike, See also: thorns, obstacles, caltrop, caltrap, Example: เขาโปรยขวากไว้บนพื้นดินเพื่อดักศัตรู, Thai definition: ไม้หรือเหล็กเป็นต้นมีปลายแหลม สำหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้ตำผู้ผ่านเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวาก[n.] (khwāk) EN: spike ; thorns ; obstacles ; caltrop ; caltrap   FR: épieu [m] ; herse [f]
กรวยเชิง[n.] (krūaychoēng) EN: coneshaped design on cloth/spike/lance   
งาแซง[n.] (ngāsaēng) EN: spike fence   
รองเท้าตะปู[n. exp.] (røngthāo tapū) EN: spiked shoes   FR: chaussures à crampons [fpl]
ตะปู[n.] (tapū) EN: nail ; spike ; tag   FR: clou [m] ; pointe [f] ; crampon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPIKE    S P AY1 K
SPIKED    S P AY1 K T
SPIKER    S P AY1 K ER0
SPIKES    S P AY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spike    (v) (s p ai1 k)
spiked    (v) (s p ai1 k t)
spikes    (v) (s p ai1 k s)
spikenard    (n) (s p ai1 k n aa d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfennigabsatz {m}spike heel [Add to Longdo]
Stift {m} | Stifte {pl}spike | spikes [Add to Longdo]
Spike {m}spike [Add to Longdo]
Spike {m} (Winterreifen) | hohler Spikestud (winter tyre) | tubular stud [Add to Longdo]
Spikeloch {n}stud hole [Add to Longdo]
Spikereifen {m}spiked tyre; studded tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いのころ草[いのころぐさ, inokorogusa] (n) spike-eared grass [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
エーススパイカー[, e-susupaika-] (n) ace spiker [Add to Longdo]
スパイカー[, supaika-] (n) spiker [Add to Longdo]
スパイク[, supaiku] (n,vs) spike; (P) [Add to Longdo]
スパイクシューズ[, supaikushu-zu] (n) spiked shoes [Add to Longdo]
スパイクヒール[, supaikuhi-ru] (n) spike heel; stiletto heel [Add to Longdo]
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead) [Add to Longdo]
ハカピック[, hakapikku] (n) spiked club used for killing seals (nor [Add to Longdo]
花穂[かすい;かほ(ik), kasui ; kaho (ik)] (n) spike (in botany) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叩球[kòu qiú, ㄎㄡˋ ㄑㄧㄡˊ, ] spike (volleyball) [Add to Longdo]
长钉[cháng dìng, ㄔㄤˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] spike [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spike \Spike\, n. [Akin to LG. spiker, spieker, a large nail, D.
   spijker, Sw. spik, Dan. spiger, Icel. sp[imac]k; all perhaps
   from L. spica a point, an ear of grain; but in the sense of
   nail more likely akin to E. spoke of a wheel. Cf. {Spine}.]
   1. A sort of very large nail; also, a piece of pointed iron
    set with points upward or outward.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything resembling such a nail in shape.
    [1913 Webster]
 
       He wears on his head the corona radiata . . .; the
       spikes that shoot out represent the rays of the sun.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. An ear of corn or grain.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) A kind of flower cluster in which sessile flowers
    are arranged on an unbranched elongated axis.
    [1913 Webster]
 
   {Spike grass} (Bot.), either of two tall perennial American
    grasses ({Uniola paniculata}, and {Uniola latifolia})
    having broad leaves and large flattened spikelets.
 
   {Spike rush}. (Bot.) See under {Rush}.
 
   {Spike shell} (Zool.), any pteropod of the genus {Styliola}
    having a slender conical shell.
 
   {Spike team}, three horses, or a horse and a yoke of oxen,
    harnessed together, a horse leading the oxen or the span.
    [U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spike \Spike\, v. t. [imp. & p. p. {Spiked}; p. pr. & vb. n.
   {Spiking}.]
   1. To fasten with spikes, or long, large nails; as, to spike
    down planks.
    [1913 Webster]
 
   2. To set or furnish with spikes.
    [1913 Webster]
 
   3. To fix on a spike. [R.] --Young.
    [1913 Webster]
 
   4. To stop the vent of (a gun or cannon) by driving a spike
    nail, or the like into it.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spike \Spike\, n. [Cf. G. spieke, L. spica an ear of grain. See
   {Spikenard}.] (Bot.)
   Spike lavender. See {Lavender}.
   [1913 Webster]
 
   {Oil of spike} (Chem.), a colorless or yellowish aromatic oil
    extracted from the European broad-leaved lavender, or
    aspic ({Lavendula Spica}), used in artist's varnish and in
    veterinary medicine. It is often adulterated with oil of
    turpentine, which it much resembles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spike
   n 1: a transient variation in voltage or current
   2: sports equipment consisting of a sharp point on the sole of a
     shoe worn by athletes; "spikes provide greater traction"
   3: fruiting spike of a cereal plant especially corn [syn: {ear},
     {spike}, {capitulum}]
   4: (botany) an indeterminate inflorescence bearing sessile
     flowers on an unbranched axis
   5: a sharp rise followed by a sharp decline; "the seismograph
     showed a sharp spike in response to the temblor"
   6: a very high narrow heel on women's shoes [syn: {spike heel},
     {spike}, {stiletto heel}]
   7: each of the sharp points on the soles of athletic shoes to
     prevent slipping (or the shoes themselves); "the second
     baseman sharpened his spikes before every game"; "golfers'
     spikes damage the putting greens"
   8: a sharp-pointed projection along the top of a fence or wall
     (or a dinosaur)
   9: a long, thin sharp-pointed implement (wood or metal); "one of
     the spikes impaled him"
   10: any holding device consisting of a rigid, sharp-pointed
     object; "the spike pierced the receipts and held them in
     order" [syn: {spike}, {spindle}]
   11: a large stout nail; "they used spikes to fasten the rails to
     a railroad tie"
   v 1: stand in the way of
   2: pierce with a sharp stake or point; "impale a shrimp on a
     skewer" [syn: {transfix}, {impale}, {empale}, {spike}]
   3: secure with spikes
   4: bring forth a spike or spikes; "my hyacinths and orchids are
     spiking now" [syn: {spike}, {spike out}]
   5: add alcohol to (beverages); "the punch is spiked!" [syn:
     {spike}, {lace}, {fortify}]
   6: manifest a sharp increase; "the voltage spiked"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 spike
  v.
 
   1. To defeat a selection mechanism by introducing a (sometimes temporary)
   device that forces a specific result. The word is used in several
   industries; telephone engineers refer to spiking a relay by inserting a pin
   to hold the relay in either the closed or open state, and railroaders refer
   to spiking a track switch so that it cannot be moved. In programming
   environments it normally refers to a temporary change, usually for testing
   purposes (as opposed to a permanent change, which would be called
   {hardwired}).
 
   2. [borderline techspeak] A visible peak in an otherwise rather constant
   graph (e.g. a sudden surge in line voltage, an unexpected short ?high? on a
   logical line in a circuit). Hackers frequently use this for a sudden short
   increase in some quantity such as system load or network traffic.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top