Search result for

speedy

(37 entries)
(0.0839 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speedy-, *speedy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speedy[ADJ] รวดเร็ว, Syn. quick, rapid
speedy[ADJ] รวดเร็ว, See also: ว่องไว, Syn. quick, nimble, rapid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speedy(สพี'ดี) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ชักช้า., See also: speedily adv. speediness n., Syn. swift,fast,soon,prompt

English-Thai: Nontri Dictionary
speedy(adj) รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now it's a Speedy Burger, or it was. I don't know what's left of it.เปลี่ยนเป็นร้านขายเบอร์เกอร์ ถ้ายังเหลืออยู่นะ Jumanji (1995)
I pray for a speedy end to the war... and your safe return.แม่ภาวนาขอให้สงครามสงบเร็ว ๆ... ให้ลูกปลอดภัยกลับมา Letters from Iwo Jima (2006)
Wish you a speedy recovery...Wish you a speedy recovery... If in Love... Like Them (2007)
And we wish him a speedy recovery. Because God knows, we need him now.และเราหวังว่าเขาจะหายเร็ว พระเจ้ารู้ว่าเราต้องการเขา The Dark Knight (2008)
Mariska Hargitay, Speedy. Yeah.อ้อ นมัสเต สปีดดี้ The Love Guru (2008)
Thank you, Speedy. That's great.ขอบคุณ สปีดดี้ เยี่ยมมาก The Love Guru (2008)
At the Tlokweng Road Speedy Motors, we only look after cars we can make friends with.ถนนที่เมืองต๊อคเวงรถยนต์มือใหม่ เราแค่มองหารถกัน เราสามารถหาเพื่อนได้ด้วย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And search for this speedy guy with the knives,แล้วไปค้นหา มนุษย์ความไวถือมีด Chapter Three 'Acceptance' (2009)
To a speedy resolution.เพื่อให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว Bad Blood (2010)
Oh, uh... here's to a speedy recovery.. โอ้... นี่สำหรับ ช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น Disciple (2010)
Well, that was a speedy exit. Shall we?เอ่อ นั่นเป็นการรีบออกไป ใช่มั้ยพวกเรา? The Predator in the Pool (2010)
It was one of Mom's Speedy-Lax. Boo-yah! Unh!มันเป็นยาถ่ายหนักของแม่ เจ๋งเป้ง! Foreign Exchange (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speedyThe doctor's careful examination of the patient brought about his speedy recovery.
speedyThe doctor's quick arrival brought about her very speedy recovery.
speedyThis extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีนผี[N] speedy driver, Syn. นักซิ่ง, Example: ไม่ว่าขับรถหรือเดินถนนต้องระวังพวกตีนผีให้มากๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ขับรถเร็วจนน่าหวาดเสียวและไม่รักษากฎจราจร, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวดเร็ว[adj.] (rūatreo) EN: fast ; rapid ; quick ; speedy ; swift   FR: rapide ; prompt
ตีนผี[n.] (tīnphī) EN: speedy driver ; derailleur gear   
ไว[X] (wai) EN: quick ; fast ; rapid ; prompt ; swift ; speedy   FR: prompt ; rapide ; agile ; sensible

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEEDY    S P IY1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speedy    (j) (s p ii1 d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schnell; zügig {adj} | schneller; zügiger | am schnellsten; am zügigstenspeedy | speedier | speediest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピーディー(P);スピーディ[, supi-dei-(P); supi-dei] (adj-na,n) speedy; (P) [Add to Longdo]
急設[きゅうせつ, kyuusetsu] (n,vs) hurried construction; speedy laying [Add to Longdo]
先知[せんち, senchi] (n,vs) foresight; speedy comprehension [Add to Longdo]
早期解決[そうきかいけつ, soukikaiketsu] (n) early (prompt) settlement; swift resolution; speedy solution [Add to Longdo]
速やか[すみやか, sumiyaka] (adj-na) speedy; prompt; smooth; (P) [Add to Longdo]
速効[そっこう, sokkou] (n) (See 遅効) speedy effect [Add to Longdo]
達筆[たっぴつ, tappitsu] (adj-na,n) skillful writing; speedy writing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speedy \Speed"y\ (-[y^]), a. [Compar. {Speedier}; superl.
   {Speediest}.] [AS. sp[=e]dyg.]
   Not dilatory or slow; quick; swift; nimble; hasty; rapid in
   motion or performance; as, a speedy flight; on speedy foot.
   [1913 Webster]
 
      I will wish her speedy strength.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Darts, which not the good could shun,
      The speedy ould outfly.         --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speedy
   adj 1: characterized by speed; moving with or capable of moving
       with high speed; "a rapid movement"; "a speedy car"; "a
       speedy errand boy" [syn: {rapid}, {speedy}]
   2: accomplished rapidly and without delay; "was quick to make
     friends"; "his quick reaction prevented an accident"; "hoped
     for a speedy resolution of the problem"; "a speedy recovery";
     "he has a right to a speedy trial" [syn: {quick}, {speedy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top