Search result for

specimen

(52 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specimen-, *specimen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
specimen[N] ตัวอย่าง, See also: ตัวอย่างสำหรับทดสอบ, Syn. example, case, instance, model, Ant. anomaly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
specimen(สเพส'ซะเมิน) n. ตัวอย่าง,แบบอย่าง,อุทาหรณ์,ประเภทประหลาด., Syn. example

English-Thai: Nontri Dictionary
specimen(n) อุทาหรณ์,ตัวอย่าง,แบบอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
specimen๑. สิ่งส่งตรวจ๒. สิ่งแสดง๓. ตัวอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specimenตัวอย่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
specimenสิ่งตัวอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specimensตัวอย่าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
i worked on top specimentฉันทำงานบน specimenGas Pills (2008)
The New Mexico specimen gave us hope.ตัวอย่างจาก เม็กซิโก ให้ความหวังเรา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm taking a specimen now.ผมกำลังเก็บตัวอย่างอยู่ตอนนี้ The Day the Earth Stood Still (2008)
Maybe they were just collecting specimens from our planet.บางทีพวกมันพยายามที่จะ เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตจาก ดวงดาวของเรา The Day the Earth Stood Still (2008)
Doctor, examine this alien specimen.ดอกเตอร์, เอาไอ้เด็กต่างดาวนี่ไปตรวจสอบ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We're going to need to take more blood and saliva samples, and I'd like to collect a spinal fluid specimen.เราคงต้องขอตัวอย่างเลือด และน้ำลายเพิ่ม และฉันต้องขอเก็บตัวอย่าง ของเหลวในกระดูกสันหลัง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We're starting to harvest material from the specimen.เราเริ่มจากการเก็บเกี่ยวเนื้อเยื่อแปลกปลอม District 9 (2009)
Nasopharyngitis, albeit a gargantuan specimen.นาโซฟารินจิทิส แต่เป็นตัวอย่างที่ตัวใหญ่อยู่สักหน่อย Bound (2009)
This organism is a single specimen of a virus for the common cold.เจ้านี้เป็นเซลล์ตัวอย่างของไวรัสไข้หวัดน่ะ Bound (2009)
Wonderful specimens.เป็นตัวอย่างที่น่าประหลาดใจมาก Blue Shadow Virus (2009)
My, you found yourself quite the specimen.แหม มีหนุ่มกล้าซะด้วย New World in My View (2009)
The first specimen's dying.ตัวอย่างทดสอบ ชิ้นแรกกำลังตาย Grey Matters (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specimenA good specimen might weigh up to a kilo.
specimenThe end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.
specimenThese specimens are divided into several categories.
specimenThis is a very rare specimen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวอย่าง[N] sample, See also: specimen, Syn. ของตัวอย่าง, ของทดลอง, ตัวอย่างสินค้า, Example: ผลิตภัณฑ์ออกใหม่จะมีการแจกตัวอย่างสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก, Count unit: ตัว, Thai definition: สินค้าที่นำมาให้ลูกค้าทดลองก่อนที่จะซื้อใช้เพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind   FR: exemple [m] ; spécimen [m]
ผักเหลียง [n. exp.] (phak līeng) EN: Gnemon ; Gnetum gnemon ; Melindjo - Male Specimen ; Melinjo ; Peesae   
ตัวอย่าง[n.] (tūayāng) EN: example ; sample ; model ; instance   FR: exemple [m] ; échantillon [m] ; spécimen [m] ; parangon [m] (vx - litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECIMEN    S P EH1 S AH0 M AH0 N
SPECIMENS    S P EH1 S AH0 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
specimen    (n) (s p e1 s i m i n)
specimens    (n) (s p e1 s i m i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belegexemplar {n}specimen copy [Add to Longdo]
Präparateträger {m}specimen holder [Add to Longdo]
Probeexemplar {n}; Musterexemplar {n}: Belegexemplar {n}specimen copy [Add to Longdo]
Probenummer {f}specimen number [Add to Longdo]
Probeseite {f}specimen page [Add to Longdo]
Unterschriftenprobe {f}specimen signature [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
specimen (uniq) บุคคลตัวอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
検体[けんたい, kentai] (n) specimen; sample; object to be examined [Add to Longdo]
見本組み[みほんぐみ, mihongumi] (n) specimen page [Add to Longdo]
参考品[さんこうひん, sankouhin] (n) reference materials; specimen for reference; reference item; specimen [Add to Longdo]
試供品[しきょうひん, shikyouhin] (n) specimen; sample [Add to Longdo]
試験片[しけんへん, shikenhen] (n) test piece; test specimen [Add to Longdo]
手蹟[しゅせき, shuseki] (n) holograph; calligraphic specimen; handwriting [Add to Longdo]
署名鑑[しょめいかん, shomeikan] (n) signature specimen [Add to Longdo]
雛型;雛形;ひな型;ひな形[ひながた, hinagata] (n) (1) model; miniature; pattern; (2) sample; specimen; (3) prescribed form [Add to Longdo]
胴乱[どうらん, douran] (n) case for botanical specimens [Add to Longdo]
筆跡(P);筆蹟;筆迹[ひっせき(P);ふであと(筆跡), hisseki (P); fudeato ( hisseki )] (n,adj-no) (1) handwriting; (n) (2) calligraphy specimen; example of penmanship; holograph; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标本[biāo běn, ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, / ] specimen; sample; the root cause and symptoms of a disease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Specimen \Spec"i*men\, n. [L., fr. specere to look, to behold.
   See {Spy}.]
   A part, or small portion, of anything, or one of a number of
   things, intended to exhibit the kind and quality of the
   whole, or of what is not exhibited; a sample; as, a specimen
   of a man's handwriting; a specimen of a person's blood; a
   specimen of painting; aspecimen of one's art.
   [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: Sample; model; pattern.
 
   Usage: {Specimen}, {Sample}. A specimen is a representative
      of the class of things to which it belongs; as, a
      specimen of photography. A sample is a part of the
      thing itself, designed to show the quality of the
      whole; as, a sample of sugar or of broadcloth. A
      cabinet of minerals consists of specimens; if a part
      be broken off from any one of these, it is a sample of
      the mineral to which it belongs. "Several persons have
      exhibited specimens of this art before multitudes of
      beholders." --Addison. "I design this but for a sample
      of what I hope more fully to discuss." --Woodward.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 specimen
   n 1: an example regarded as typical of its class
   2: a bit of tissue or blood or urine that is taken for
     diagnostic purposes; "they collected a urine specimen for
     urinalysis"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 specimen [spesimən]
   sample; specimen
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top