Search result for

special

(164 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -special-, *special*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
special[ADJ] เฉพาะ, See also: เจาะจง, Syn. specific, particular, proper, unique, Ant. general, indefinite
special[N] สิ่งที่พิเศษ, See also: คนพิเศษ, รายการพิเศษ
specialise[VI] ศึกษาเป็นพิเศษ, See also: เป็นผู้เชี่ยวชาญ
specialist[N] ผู้ชำนาญเฉพาะทาง, See also: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ, Syn. expert, devotee, master, scholar, Ant. amateur, novice
speciality[N] ความชำนาญพิเศษ
specialize[VT] ศึกษาเป็นพิเศษ, See also: เป็นผู้เชี่ยวชาญ
specialize in[PHRV] ศึกษาเฉพาะทางในเรื่อง, See also: ศึกษาเป็นพิเศษ, เรียนรู้ลึกหรือละเอียดยิ่งขึ้น
special school[N] โรงเรียนเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง
special delivery[N] การส่งไปรษณีย์ด่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
special(สเพช'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,เฉพาะ,จำเพาะ,เฉพาะอย่าง,เจาะจง,แตกต่างจากธรรมดา,ยกเว้น,ใหญ่ยิ่ง,มาก,สนิทสนม., See also: specially adv., Syn. uncommon,specific
special characterอักขระพิเศษแต่เดิมใช้หมายถึงอักขระที่เป็นเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น + - * / $ = , " " ฯลฯ รวมทั้งสระ วรรณยุกต์ ในภาษาไทย บางทีเรียกรวม ๆ ว่า เครื่องหมายวรรคตอนก็ได้ นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงตัวอักขระที่ไม่สามารถกดได้จากแป้นพิมพ์ แต่อาจใช้เทคนิคบางอย่างทำให้พิมพ์ออกมาได้ เช่น ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช การกดแป้น Shift+ALT+K จะได้ภาพลูกแอปเปิลแหว่ง (สัญลักษณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล) ถ้าใช้แบบอักษรชื่อ Symbol
specialise(สเพช'เชิลไลซ) vi.,vt. เป็นผู้เชี่ยวชาญ,ศึกษาเป็นพิเศษ,ปรับให้เข้าสภาวะบางอย่าง,ระบุ,กำหนดขอบเขต., See also: specialisation n. specialization n., Syn. concentrate on,major in
specialist(สเพช'ชะลิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการ,ผู้ชำนาญเฉพาะทาง,ผู้ชำนาญพิเศษ., See also: specialistic adj.
speciality(สเพชชิแอล'ที) n. ความชำนาญพิเศษ,สิ่งที่ชำนาญเป็นพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะสาขา,เรื่องที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ,เรื่องใหม่,สิ่งใหม่,เรื่องเฉพาะกิจ,นิติกรรม,สัญญาที่ประทับตรา,ข้อปลีกย่อย. adj. แสดงลักษณะเฉพาะ,เอกเทศ, Syn. specialty
specialize(สเพช'เชิลไลซ) vi.,vt. เป็นผู้เชี่ยวชาญ,ศึกษาเป็นพิเศษ,ปรับให้เข้าสภาวะบางอย่าง,ระบุ,กำหนดขอบเขต., See also: specialisation n. specialization n., Syn. concentrate on,major in
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พิเศษในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ อาจหมายถึง ระบบตัวเครื่อง การเขียนโปรแกรม หรือการวิเคระห์ระบบ ก็ได้
especial(อีสเพส'เชิล) adj. พิเศษ,โดยเฉพาะ
especially(อีสเพส'เชิลลี) adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
special(adj) เจาะจง,พิเศษ,เฉพาะ,ยกเว้น,สนิทสนม
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญพิเศษ,ผู้ชำนาญการ
specialization(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ
specialize(vt) ศึกษาเฉพาะสาขา,มีความชำนาญเป็นพิเศษ,ระบุ
specially(adv) อย่างเฉพาะเจาะจง,อย่างพิเศษ
specialty(n) ของพิเศษ,ชนิดพิเศษ,ความชำนาญพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ
especial(adj) พิเศษ,เฉพาะ
especially(adv) โดยเฉพาะ,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,อย่างพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
special acceptanceการรับเป็นกรณีพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special actบทกฎหมายเฉพาะเรื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special agentตัวแทนเฉพาะการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special assessmentการประเมินพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
special authorityอำนาจเฉพาะการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special bonusเงินปันผลพิเศษ มีความหมายเหมือนกับ extra dividend [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special caseกรณีพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special characterอักขระพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ additional character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
special committeeคณะกรรมาธิการพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
special condition of averageเงื่อนไขพิเศษการเฉลี่ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Special and Differential Treatment (S and D)การประติบัติแบบพิเศษและแตกต่าง " ในความตกลงต่าง ๆ ของ WTO จะมีข้อบทเกี่ยวกับการให้การปฏิบัติเป็นพิเศษและแตกต่างแก่สมาชิกที่เป็น ประเทศกำลังพัฒนา ข้อบท ดังกล่าวอาจแบ่งกว้าง ๆ ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (1) ข้อบทที่กำหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องดำเนินมาตรการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ทางการค้าแก่ประเทศเหล่านี้ (2) ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามพันธะกรณีในความตกลงต่าง ๆ อาทิ ระยะเวลาปรับตัวที่นานกว่าหรือระดับการเปิดตลาดที่น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ว (3) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแก่ประเทศเหล่านี้ " [การทูต]
Special assessmentsเงินค่าประเมิน [TU Subject Heading]
Special bibliographyบรรณานุกรมหัวข้อวิชาใดหัวข้อวิชาหนึ่ง

บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล รายชื่อหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทที่บอกให้ทราบว่าจะค้นหาสารสนเทศได้จากแหล่งใด

ลักษณะของบรรณานุกรม ในหนึ่งรายการ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ราคา หรืออาจมีคำอธิบายสาระสำคัญของหนังสือโดยย่อประกอบด้วย

ความสำคัญของบรรณานุกรม คือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าหาสารสนเทศประกอบการศึกษา วิจัย ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน เป็นเครื่องมือติดตามความเคลื่อนไหวของทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นคู่มือในการจัดหาและช่วยในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

บรรณานุกรม มีหลายประเภท เช่น บรรณานุกรมทั่วไป บรรณานุกรมแห่งชาติ บรรณานุกรมเฉพาะวิชา

บรรณานุกรมเฉพาะวิชา (Special bibliography) เป็นบรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจมีบทคัดย่อประกอบ ตัวอย่างเช่น บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์และบทคัดย่อ

ในอีกความหมายหนึ่ง บรรณานุกรม หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบในการเขียนผลงาน เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ เและเป็นการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านที่สนใจติดตามและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Special Buildingอาคารพิเศษ
1. โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือ ศาสนสถาน 2. อู่เรือ คานเรือ หรือ ท่าจอดเรือ สำหรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส 3. อาคารหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสูงเกิน 15.00 เมตร หรือสะพาน หรืออาคารหรือโครงหลังคาช่วงหนึ่งเกิน 10.00 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้ 4. อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษหรือรังสีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Special charactersอักขระพิเศษ
อักขระที่พิมพ์ให้เห็นได้และมักจะใช้ร่วมกับตัวเลข เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จุลภาค (,) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) [คอมพิวเตอร์]
Special collectionกลุ่มทรัพยากรเฉพาะด้าน [TU Subject Heading]
Special daysวันพิเศษ [TU Subject Heading]
Special drawing rightสิทธิพิเศษถอนเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Special drawing rightsสิทธิถอนเงินพิเศษ [TU Subject Heading]
Special educationการศึกษาพิเศษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Special current depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
special offers (phrase) บริการพิเศษ
Special Procedures (n org ) กลไกพิเศษ
special remuneration paymentเงินตอบแทนพิเศษ
Special saving depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
specialization[สเปเชียล ไล้เซชั่น] (n ) จุดประสงค์เฉพาะ (ถ้าเขียนแบบอังกฤษจะเขียนเป็น Specialisation)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd better put on something specialจะดีกว่า ถ้าจะใส่ชุดพิเศษ Chuck in Real Life (2008)
Oh, limos and virgins, your specialty.โอ้ ลิมูซีน และพรหมจรย์ สินะ สิ่งพิเศษของนายเลยนี่ There Might be Blood (2008)
What I think Lois is trying to say is that you can't predict when you will find that special someone.หรอกว่าจะเจอคนพิเศษเมื่อไร และไม่ต้องสงสัยเลยว่า จิมมี่ คือคนพิเศษสุดของโคลอี้ Committed (2008)
And Jimmy is, without a doubt, that special someone for Chloe.และไม่ต้องสงสัยเลยว่า จิมมี่ คือคนพิเศษสุดของโคลอี้ Committed (2008)
Chloe, it's not funny. I ruined your special night.ฉันว่านะ เธอควรหลีกเลี่ยงงานหมั้นทั้งหมดดีกว่า Committed (2008)
- You're special, Chloe.- คุณพิเศษโคลอี้ Odyssey (2008)
Samuel Irons, Engineering Specialist.แซมมวล ไอร่อน ผมอยู่ฝ่ายวิศวะ Dead Space: Downfall (2008)
Metabolic diseases specialize.โรคระบบเผาผลาญพิเศษ Not Cancer (2008)
Everything else specializes,ทุกๆอย่างก็พิเศษทั้งนั้น Not Cancer (2008)
Have you never seen an after-School special?คุณไม่เคยเจอเวลาพิเศษหลังเลิกเรียน Not Cancer (2008)
Do you have a special rate plan for being a pain in the ass?ฉันมีแผนพิเศษ ที่จะทำให้ก้นเจ็บ Not Cancer (2008)
To seeing 16 more specialists.จากการไปพบ ผู้เชี่ยวชาญมา 16 คน Last Resort (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specialAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
specialA high degree of specialization is required in that company.
specialAll families with children get special rates.
specialAre there special evening rates?
specialAre you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?
specialAre you doing anything special?
specialAs my watch was slow, I missed the special express.
specialA specialist has his own strength.
specialA special tax is imposed on very high incomes.
specialA special tax was imposed on imported cars.
specialAt Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.
specialBefore the arrival of this skyscraper, all the buildings in the city stood in special relationship to each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรแข็ง[N] privilege, See also: special privilege, Syn. บัตรเบ่ง, Thai definition: อิทธิพลหรืออำนาจ, Notes: (ปาก)
ศูนย์เฉพาะกิจ[N] ad hoc center, See also: special center, Example: นอกจากภาระกิจต่างๆ ที่แต่ละกองกำกับการมีหน้าที่ในแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้ว กองปราบปรามยังได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจต่างๆ ขึ้นอีกด้วย
ที่ปรึกษาพิเศษ[N] special advisor, Example: ผมได้ลาออกจากการเป็นพนักงานกระทรวง มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับหน่วยงานและบริษัทต่างๆ, Thai definition: บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษ มีหน้าที่ให้ความเห็นและคำแนะนำ
อาจารย์พิเศษ[N] special instructor, Example: คณะอักษรศาสตร์เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอน
วิสามัญ[ADJ] extraordinary, See also: special, unusual, uncommon, specific, particular, Syn. ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง, Example: รัฐบาลจะประสานงานกับประธานสภา เพื่อขอเปิดสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 13 กรกฎาคม, Count unit: สามัญ
คุณสมบัติพิเศษ[N] special properties, See also: special option, Syn. ลักษณะพิเศษ, Example: โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษมากมาย จึงมีราคาแพงกว่ารุ่นอื่นๆ, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: ลักษณะประจำตัวที่แปลกแตกต่างไปจากธรรมดา
พิเศษ[ADJ] special, See also: extraordinary, Example: สำนักนายกฯ จัดรางวัลพิเศษ เพื่อสนับสนุนนักแสดงที่ประพฤติดี, Thai definition: ยิ่งกว่าปกติ, แปลกไปจากสามัญ, ไม่ใช่ทั่วไป
พิเศษ[ADV] specially, See also: extraordinarily, Example: หล่อนจัดเครื่องอาบน้ำไว้ให้เขาเป็นพิเศษ มีพวกสมุนไพรหอม เป็นต้น, Thai definition: อย่างเป็นส่วนหนึ่งที่แปลกหรือเหนือไปจากธรรมดา
เป็นพิเศษ[ADV] specially, See also: particularly, extraordinarily, Example: ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตคอมพิวเตอร์ต้องใช้ความระมัดระวังและความพิถีพิถันเป็นพิเศษ
เอตทัคคะ[N] specialist, See also: expert, master, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
บัตรแข็ง[n. exp.] (bat khaeng) EN: privilege ; special privilege   
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (chamnanphisēt) EN: expert ; specialist ; master   FR: expert [m]
ช่างฝีมือ[n.] (chang fīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman   FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะเจาะจง[adv.] (chaphǿ jǿjong) EN: specifically ; specially   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECIAL    S P EH1 SH AH0 L
SPECIALS    S P EH1 SH AH0 L Z
SPECIALE    S P EH1 CH AH0 L IY0
SPECIALTY    S P EH1 SH AH0 L T IY0
SPECIAL'S    S P EH1 SH AH0 L Z
SPECIALTY    S P EY1 SH AH0 L T IY0
SPECIALLY    S P EH1 SH L IY0
SPECIALLY    S P EH1 SH AH0 L IY0
SPECIALIST    S P EH1 SH AH0 L AH0 S T
SPECIALITY    S P EH2 SH IY0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
special    (n) (s p e1 sh l)
specials    (n) (s p e1 sh l z)
specially    (a) (s p e1 sh @ l ii)
specialty    (n) (s p e1 sh @ l t ii)
specialism    (n) (s p e1 sh @ l i z m)
specialist    (n) (s p e1 sh @ l i s t)
speciality    (n) (s p e2 sh i a1 l i t ii)
specialize    (v) (s p e1 sh @ l ai z)
specialisms    (n) (s p e1 sh @ l i z @ m z)
specialists    (n) (s p e1 sh @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachausbildung {f}special training [Add to Longdo]
Fachgebiet {n}special field [Add to Longdo]
Fachsprache {f}special language [Add to Longdo]
Passstück {n} [techn.]special sized pipe [Add to Longdo]
Sonderabschreibung {f}special amortization [Add to Longdo]
Sonderanfertigung {f}special design [Add to Longdo]
Sonderangebot {n}special offer [Add to Longdo]
Sonderauftrag {m}special mission [Add to Longdo]
Sonderausführung {f}special construction [Add to Longdo]
Sonderausführung {f}special model [Add to Longdo]
Sonderausgabe {f}; Sondernummer {f}special edition [Add to Longdo]
Sonderausstattung {f}special equipment; extra equipment; extras; optional equipment [Add to Longdo]
Sonderbeauftragte {m,f}; Sonderbeauftragterspecial representative; envoy extraordinary [Add to Longdo]
Sonderberichterstatter {m}special correspondent [Add to Longdo]
Sonderbevollmächtigte {m,f}; Sonderbevollmächtigterspecial agent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
これと言った[これといった, koretoitta] (exp) (uk) nothing special (with neg. verb) [Add to Longdo]
これと言って[これといって, koretoitte] (exp) (See これと言った) nothing special (with neg. verb) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等专业学校[zhōng děng zhuān yè xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] specialized middle school [Add to Longdo]
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] special detachment; commando; an armed secret agent squad [Add to Longdo]
器械[qì xiè, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, ] special or precision equipment; apparatus [Add to Longdo]
奇能[qí néng, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ, ] special ability [Add to Longdo]
专人[zhuān rén, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˊ, / ] specialist; person appointed for specific task [Add to Longdo]
专区[zhuān qū, ㄓㄨㄢ ㄑㄩ, / ] special district; prefecture [Add to Longdo]
专司[zhuān sī, ㄓㄨㄢ ㄙ, / ] specialist (responsible some task) [Add to Longdo]
专案组[zhuān àn zǔ, ㄓㄨㄢ ㄢˋ ㄗㄨˇ, / ] special investigating team (legal or judicial) [Add to Longdo]
专业[zhuān yè, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ, / ] specialized field; main field of study (at university); major [Add to Longdo]
专业化[zhuān yè huà, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] specialization [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブロック型特殊ファイル[ブロックがたとくしゅファイル, burokku gatatokushu fairu] block special file [Add to Longdo]
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] specialized thesaurus [Add to Longdo]
専門図書館[せんもんとしょかん, senmontoshokan] special library [Add to Longdo]
専門分類体系[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] specialized classification system [Add to Longdo]
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]
特殊アクセス[とくしゅアクセス, tokushu akusesu] specialized access [Add to Longdo]
特殊レジスタ[とくしゅレジスタ, tokushu rejisuta] special register [Add to Longdo]
特殊配達[とくしゅはいたつ, tokushuhaitatsu] special delivery, PD PR [Add to Longdo]
特殊文字[とくしゅもじ, tokushumoji] special character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Special \Spe"cial\, a. [L. specialis, fr. species a particular
   sort, kind, or quality: cf. F. sp['e]cial. See {Species}, and
   cf. {Especial}.]
   1. Of or pertaining to a species; constituting a species or
    sort.
    [1913 Webster]
 
       A special is called by the schools a "species". --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Particular; peculiar; different from others;
    extraordinary; uncommon.
    [1913 Webster]
 
       Our Savior is represented everywhere in Scripture as
       the special patron of the poor and the afficted.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       To this special evil an improvement of style would
       apply a special redress.       --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. Appropriate; designed for a particular purpose, occasion,
    or person; as, a special act of Parliament or of Congress;
    a special sermon.
    [1913 Webster]
 
   4. Limited in range; confined to a definite field of action,
    investigation, or discussion; as, a special dictionary of
    commercial terms; a special branch of study.
    [1913 Webster]
 
   5. Chief in excellence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The king hath drawn
       The special head of all the land together. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Special administration} (Law), an administration limited to
    certain specified effects or acts, or one granted during a
    particular time or the existence of a special cause, as
    during a controversy respecting the probate of a will, or
    the right of administration, etc.
 
   {Special agency}, an agency confined to some particular
    matter.
 
   {Special bail}, {Bail above}, or {Bail to the action} (Law),
    sureties who undertake that, if the defendant is
    convicted, he shall satisfy the plaintiff, or surrender
    himself into custody. --Tomlins. --Wharton (Law Dict.).
 
   {Special constable}. See under {Constable}. --Bouvier.
 
   {Special damage} (Law), a damage resulting from the act
    complained of, as a natural, but not the necessary,
    consequence of it.
 
   {Special demurrer} (Law), a demurrer for some defect of form
    in the opposite party pleading, in which the cause of
    demurrer is particularly stated.
 
   {Special deposit}, a deposit made of a specific thing to be
    kept distinct from others.
 
   {Special homology}. (Biol.) See under {Homology}.
 
   {Special injuction} (Law), an injuction granted on special
    grounds, arising of the circumstances of the case.
    --Daniell.
 
   {Special issue} (Law), an issue produced upon a special plea.
    --Stephen.
 
   {Special jury} (Law), a jury consisting of persons of some
    particular calling, station, or qualification, which is
    called upon motion of either party when the cause is
    supposed to require it; a struck jury.
 
   {Special orders} (Mil.), orders which do not concern, and are
    not published to, the whole command, such as those
    relating to the movement of a particular corps, a detail,
    a temporary camp, etc.
 
   {Special partner}, a limited partner; a partner with a
    limited or restricted responsibility; -- unknown at common
    law.
 
   {Special partnership}, a limited or particular partnership;
    -- a term sometimes applied to a partnership in a
    particular business, operation, or adventure.
 
   {Special plea in bar} (Law), a plea setting forth particular
    and new matter, distinguished from the general issue.
    --Bouvier.
 
   {Special pleader} (Law), originally, a counsel who devoted
    himself to drawing special counts and pleas; in a wider
    sense, a lawyer who draws pleadings.
 
   {Special pleading} (Law), the allegation of special or new
    matter, as distingiushed from a direct denial of matter
    previously alleged on the side. --Bouvier. The popular
    denomination of the whole science of pleading. --Stephen.
    The phrase is sometimes popularly applied to the specious,
    but unsound, argumentation of one whose aim is victory,
    and not truth. --Burrill.
 
   {Special property} (Law), a qualified or limited ownership
    possession, as in wild animals, things found or bailed.
 
   {Special session}, an extraordinary session; a session at an
    unusual time or for an unusual purpose; as, a special
    session of Congress or of a legislature.
 
   {Special statute}, or {Special law}, an act of the
    legislature which has reference to a particular person,
    place, or interest; a {private law}; -- in distinction
    from a {general law} or {public law}.
 
   {Special verdict} (Law), a special finding of the facts of
    the case, leaving to the court the application of the law
    to them. --Wharton (Law Dict.).
    [1913 Webster]
 
   Syn: Peculiar; appropriate; specific; dictinctive;
     particular; exceptional; singular. See {Peculiar}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Special \Spe"cial\, n.
   1. A particular. [Obs.] --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   2. One appointed for a special service or occasion.
    [1913 Webster]
 
   {In special}, specially; in particular. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 special
   adj 1: unique or specific to a person or thing or category; "the
       particular demands of the job"; "has a particular
       preference for Chinese art"; "a peculiar bond of sympathy
       between them"; "an expression peculiar to Canadians";
       "rights peculiar to the rich"; "the special features of a
       computer"; "my own special chair" [syn: {particular(a)},
       {peculiar(a)}, {special(a)}]
   2: for a special service or occasion; "a special correspondent";
     "a special adviser to the committee"; "had to get special
     permission for the event"
   3: surpassing what is common or usual or expected; "he paid
     especial attention to her"; "exceptional kindness"; "a matter
     of particular and unusual importance"; "a special occasion";
     "a special reason to confide in her"; "what's so special
     about the year 2000?" [syn: {especial(a)}, {exceptional},
     {particular(a)}, {special}]
   4: adapted to or reserved for a particular purpose; "a special
     kind of paint"; "a special medication for arthritis"
   5: having a specific function or scope; "a special (or specific)
     role in the mission" [syn: {limited}, {special}]
   6: first and most important; "his special interest is music";
     "she gets special (or particular) satisfaction from her
     volunteer work" [syn: {particular}, {special}]
   7: added to a regular schedule; "a special holiday flight"; "put
     on special buses for the big game" [syn: {extra}, {special}]
   n 1: a special offering (usually temporary and at a reduced
      price) that is featured in advertising; "they are having a
      special on pork chops"
   2: a dish or meal given prominence in e.g. a restaurant
   3: a television production that features a particular person or
     work or topic; "the last of a series of BBC specials on Iran
     is being shown tonight"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top