Search result for

spanners

(89 entries)
(1.8044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spanners-, *spanners*, spanner
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spanners มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spanners*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spanner[SL] คนโง่
spanner[N] กุญแจเลื่อน
put a spanner in the works[IDM] ทำให้เสีย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. throw in, throw into
throw a spanner in the works[IDM] ทำให้เสียหายอย่างจงใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ring spanner; box wrenchประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
box wrench; ring spannerประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Geneva, I need the quantum spanner, the big one.เจนีวา ผมต้องการกุญแจเลื่อนควอนตั้ม เอาอันที่ใหญ่ที่สุด Virtual Systems Analysis (2012)
Isn't that what a... quantum spanner's for?แบบนี้ได้เวลาใช้กุญแจเลื่อนควอนตั้มแล้วสิ Virtual Systems Analysis (2012)
A quantum spanner.กุญแจเลื่อนควอนตั้ม Conventions of Space and Time (2013)
You're the famous spanner in the works.นายมันดังด้านความโง่อยู่แล้ว The Great Escapist (2013)
"The restaurant." You're not in France now, you bleedin' spanner."ภัตตาคาร" เลยรึ ไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสนะโว้ย ไอ้บื้อ Sing Street (2016)
- Spanner.ทึ่มจริงๆ Sing Street (2016)
He's not in school, Barry, you spanner.- ไม่ใช่คนในนี้โว้ย ไอ้โง่ Sing Street (2016)
- Eh?Was Leute zu Spannern macht. Peeping Tom (1960)
Well. It's been years since I've nabbed me a peeping Tom.Nun, es ist Jahre her, seit ich einen Spanner geschnappt habe. Whatever Became of Baby Custer? (1965)
Well, it's the first time I've seen a peeping Tom giving on-the-job training.Das ist das erste Mal, dass ich einen Spanner sehe, der ausbildet. Whatever Became of Baby Custer? (1965)
Come on out, you Peeping Tom!Komm raus, SpannerCarry On Screaming! (1966)
Oh, listen, you better call Sheriff Spanner.Und ruf Sheriff Spanner an. Harper (1966)
Sheriff Spanner seemed very confident they'd pick up the fourth man, right?Sheriff Spanner ist zuversichtlich, dass sie den 4. Mann kriegen, was? Harper (1966)
Spanner says there's a waiter at The Piano.Spanner sprach von einem Kellner im The Piano. Harper (1966)
Spanner says he won't be hard to find.Spanner meint, sie finden ihn schnell. Harper (1966)
Remember when she called about that Peeping Tom, you know who that was?Wissen Sie noch, als sie wegen dem Spanner anrief, wissen Sie, wer das war? The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
I just can't help feeling like a remote-control Peeping Tom doing this.Aber ich fühle mich dabei trotzdem wie ein FernbedienungsspannerJudy and the Hyena (1966)
I can't abide a peeping Tom.Ich kann keine Spanner ertragen. The Producers (1967)
peepers, the men's-room queens the exhibitionists, subway jostlers, the dirty-word specialists.Spanner, Männerklotunten... Exhibitionisten, U-Bahn-Rempler, Obszönitätenliebhaber. The Boston Strangler (1968)
You're a peeper.Bist a SpannerDie Engel von St. Pauli (1969)
Got a peeping Tom, eh?Ist dein Nachbar etwa ein SpannerThe Bird with the Crystal Plumage (1970)
Confessions of a Peeping Jon.- Geständnisse des Spanners Jon. Hi, Mom! (1970)
You're no amateur peeping Tom, you're a pro.Du bist ein beruflicher Spanner, ein Profi! The Owl and the Pussycat (1970)
Peeping tom!SpannerIl venditore di morte (1971)
Barra's a peeping tom.Spanner-Sack, Spanner-Sack, holt sich einen runter! Holt sich einen runter! Don't Torture a Duckling (1972)
Barra's a peeping tom.Spanner-Sack, Spanner-Sack! Hey Guiseppe! Don't Torture a Duckling (1972)
Chiropodist, voyeur, hen-teaserPodologe, Spanner, Brautnecker. The Light Entertainment War (1974)
- Let's make him a weenie wagger.- Er soll ein Spanner sein. The Parallax View (1974)
- A weenie wagger?- Ein SpannerThe Parallax View (1974)
Besides, you look a bit like a flasher.Zudem siehst du wie ein Spanner aus. The Parallax View (1974)
I didn't know that you're a peeping Tom.Ich wusste nicht, dass du ein Spanner bist. Like Rabid Dogs (1976)
What are you? A peeping Tom?Bist du etwa ein SpannerThe Tenant (1976)
Maybe they should have called us "The Peeping Toms Squad"!Vielleicht sollte man uns besser Spanner-Spezialeinheit nennen! Colt 38 Special Squad (1976)
A Peeping Tom?Ein SpannerDear Inspector (1977)
Hey, creep.Hallo SpannerHalloween (1978)
So we'll need four wheels, two turnbuckles some cables and some pulleys.Wir brauchen 4 Räder, 2 Kettenspanner, ein paar Kabel und Rollen. The Last Straw (1980)
No, Sykes is not a Peeping Tom.- Ach, Sykes ist kein SpannerProm Night (1980)
Would not be right, because They will bury someone here.Ich habe etwas über einen Spanner gelesen. Bloody Birthday (1981)
Wow, you're a voyeur.Du bist ein richtiger kleiner SpannerBloody Birthday (1981)
- What is he, a Peeping Tom?- Ist das ein SpannerBlow Out (1981)
- What is he, a Peeping Tom?- Ist das ein SpannerBlow Out (1981)
He's the one that was caught looking at the girls in the shower.Er ist doch der Spanner aus der Mädchendusche. The Burning (1981)
Spying on half naked creatures.Spielt hier den SpannerThe Troops & Troop-ettes (1982)
Looks like we've got ourselves a peeping tom, guys!Scheint, als hätten wir da einen kleinen Spanner, Jungs! The Last American Virgin (1982)
I wasn't peeping.Ich hab nicht gespannert. The Last American Virgin (1982)
- That's a tent tightener.- Ein ZeltspannerMexican Slayride (1983)
What is that, a lude?Was ist das, ein EntspannerThe Big Chill (1983)
I mean, you're my only witness to this murder... and you're a peeper.Sie sind mein einziger Zeuge bei diesem Mord. Und Sie sind ein SpannerBody Double (1984)
Come on, you brat.Na los, du SpannerCannonball Run II (1984)
Well, he went up on the blind lady's porch, and then he looked all around, then he peeked through some window like some kind of a peeping Tom.Er betrat die Veranda der blinden Lady und sah sich um. Dann blickte er durch ein Fenster wie ein SpannerThe Monster: Part 2 (1985)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุญแจปากตาย[N] wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจเลื่อน[N] monkey wrench, See also: adjustable spanner, shifting spanner, Syn. ประแจเลื่อน, Example: การเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมรถจักรยานต้องมีเครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ ตัวต่อโซ่ -ไขควง, กุญแจเลื่อน -คีมล็อคขนาดเล็กสามารถพกพาได้, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจแหวน[N] spanner, Syn. ประแจแหวน, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง ตอนปลายทั้ง 2 ข้างมีลักษณะคล้ายแหวนขอบเหลี่ยม มีขนาดตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
ประแจ[N] wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุญแจปากตาย[n. exp.] (kunjaē pāk tāi) EN: wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
ประแจ[n.] (prajaē) EN: key ; wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
ประแจรวม[n. exp.] (prajaē rūam) EN: combination spanner   FR: clé plate mixte [f]
ประแจแหวน[n. exp.] (prajaē waēn) EN: ring spanner   FR: clé plate à embout circulaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPANNER    S P AE1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spanner    (n) (s p a1 n @ r)
spanners    (n) (s p a1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehmomentschlüssel {m}torque wrench; torque spanner; dynamometric key [Add to Longdo]
Entspanner {m}pressure reducer [Add to Longdo]
Federspanner {m}spring compressor [Add to Longdo]
Filterspanner {m}filter tension part [Add to Longdo]
Kettenspanner {m}chain adjuster [Add to Longdo]
Nippelspanner {m}spoke wrench [Add to Longdo]
Schlüsselweite {f}spanner gap; spanner opening; wrench opening [Add to Longdo]
Schnellspanner {m}quick release [Add to Longdo]
Schraubenschlüssel {m} | Schraubenschlüssel {pl}spanner | spanners [Add to Longdo]
Schuhspanner {m} | Schuhspanner {pl}shoetree | shoetrees [Add to Longdo]
Sechskantschraube {f} [techn.]hexagon bolt; hex bolt; spanner bolt [Add to Longdo]
Spanner {m} (für Kette oder Seil) [techn.]turnbuckle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパナ[, supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
ボックススパナ[, bokkususupana] (n) box spanner [Add to Longdo]
ボックスレンチ[, bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキースパナ[, monki-supana] (n) monkey spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[, renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扳子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, ] spanner; wrench [Add to Longdo]
扳手[bān shǒu, ㄅㄢ ㄕㄡˇ, ] spanner; wrench; lever (on a machine) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top