Search result for

sorted

(31 entries)
(0.807 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorted-, *sorted*, sort, sorte
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just go back to the main stairwell and everything will be sorted out there. The hell it will.กลับไปบันไดใหญ่ดีกว่า\ที่นั่นเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว Titanic (1997)
It will all get sorted out back there. Go back to the main stairwell.ทุกอย่างจัดไว้แล้ว กลับไปที่บันไดใหญ่ Titanic (1997)
I just moved here. I've got to get everything sorted out.ฉันเพิ่งเข้ามาอยู่ จะต้องจัดการอะไรอีกเยอะ April Story (1998)
But before you take your seats, you must be sorted into your houses.แต่ก่อนที่เธอจะนั่งประจำที่ เธอจะผ่านการคัดสรรเข้าบ้าน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I shall place the Sorting Hat on your head and you will be sorted into your houses.ฉันจะสวมหมวกคัดสรรไว้บนหัวเธอ และเธอจะถูกคัดให้เข้าอยู่ตามบ้าน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I'll help you get this all sorted out, all right?ฉันจะช่วยนายละกันโอเค? Underworld (2003)
I can just tell her and get this all sorted out.ฉันว่าฉันจะหาโอกาสบอกเธอ Eating Out (2004)
Santi. You got your contract sorted to the end of the season?นายได้เซ็นสัญญา จนจบฤดูกาลนี้ใช่มั้ย Goal! The Dream Begins (2005)
Well I'll go with you, and we'll get it sorted.เอาล่ะ ผมจะไปกับคุณ เราจะไปเอาเด็กออก Match Point (2005)
Okay, you're sorted. I'm gonna set up the reception.ตรงนี้เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวหนูไปจัดตรงงานเลี้ยงก่อน Imagine Me & You (2005)
Sorted. So, who's for pudding?จบข่าว ใครสนขนมพุดดิ้งบ้าง Imagine Me & You (2005)
We searched, sifted, and sorted through every one of this guy's head-banging heavy metal collection.เราทั้งลองค้นหา ตรวจสอบ และแยกประเภท คอลเลกชั่นเพลงเฮฟวี่โยกหัวหลุดของนายคนนี้แล้ว Extreme Aggressor (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sortedInitially we had some problems with our computer system but they've been sorted out now.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
คละ[adj.] (khla) EN: mixed ; unsorted ; unassorted   FR: mélangé
สารพัด[adj.] (sāraphat) EN: various ; assorted ; all kinds of ; multifarious ; of many different types   FR: varié ; divers ; multiple ; diversifié

CMU English Pronouncing Dictionary
SORTED    S AO1 R T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sorted    (v) (s oo1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミックスサンド[, mikkususando] (n) (See サンドイッチ) assorted sandwiches (wasei [Add to Longdo]
詰め合わせ;詰合せ;詰合わせ;詰め合せ[つめあわせ, tsumeawase] (n) combination; assortment (of goods); assorted basket or box (e.g. of chocolates) [Add to Longdo]
血の道[ちのみち, chinomichi] (n) assorted (female) medical disorders [Add to Longdo]
雑株[ざつかぶ, zatsukabu] (n) assorted stocks [Add to Longdo]
雑件[ざっけん, zakken] (n) assorted matters [Add to Longdo]
雑穀[ざっこく, zakkoku] (n) (1) assorted grains; cereals; (2) (See 黍) millet [Add to Longdo]
雑書[ざっしょ, zassho] (n) assorted books [Add to Longdo]
雑色[ざっしょく;ざっしき;ぞうしき, zasshoku ; zasshiki ; zoushiki] (n,adj-no) assorted colors; assorted colours [Add to Longdo]
雑木[ぞうき;ざつぼく;ぞうぼく, zouki ; zatsuboku ; zouboku] (n) various kinds of small trees; assorted trees [Add to Longdo]
刺身の盛り合わせ[さしみのもりあわせ, sashiminomoriawase] (n) plate of assorted sashimi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sort \Sort\, v. t. [imp. & p. p. {Sorted}; p. pr. & vb. n.
   {Sorting}.]
   1. To separate, and place in distinct classes or divisions,
    as things having different qualities; as, to sort cloths
    according to their colors; to sort wool or thread
    according to its fineness.
    [1913 Webster]
 
       Rays which differ in refrangibility may be parted
       and sorted from one another.     --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce to order from a confused state. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. To conjoin; to put together in distribution; to class.
    [1913 Webster]
 
       Shellfish have been, by some of the ancients,
       compared and sorted with insects.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       She sorts things present with things past. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   4. To choose from a number; to select; to cull.
    [1913 Webster]
 
       That he may sort out a worthy spouse. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       I'll sort some other time to visit you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To conform; to adapt; to accommodate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I pray thee, sort thy heart to patience. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sorted
   adj 1: arranged according to size
   2: arranged into groups [syn: {grouped}, {sorted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top