Search result for

sort

(148 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sort-, *sort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sort[SL] ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา), Syn. salt
sort[N] ชนิด, See also: จำพวก, ประเภท, แบบ, Syn. class, genus, sort, type, genre, caste
sort[N] การแบ่งชนิด, See also: การจัดประเภท
sort[VT] จัดเข้าประเภท, See also: แยกประเภท, Syn. categorize, formulate, Ant. disarrange, unsort
sorter[N] ผู้คัดเลือก
sortie[N] การโจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนที่น้อยกว่า), Syn. aggression, assault, invasion, Ant. retreat, withdrawal
sortie[VI] โจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนน้อยกว่า)
sort of[IDM] ทำนองนั้น, See also: ประเภทนั้น, จำพวกนั้น
sort out[PHRV] จัดลำดับ, See also: เรียงลำดับ, Syn. separate out, sift out
sort out[PHRV] แยกออก, See also: แบ่งออกมา, เลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sort(ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว), See also: sortable adj.
sortie(ซอร์'ที) n. การฝ่าวงล้อมออกไปโจมตีผู้โอบล้อม,กลุ่มทหารที่ฝ่าวงล้อมดังกล่าว,เที่ยวบินปฎิบัติการ. vi. ฝ่าวงล้อม,บินปฎิบัติการ, Syn. foray
assort(อะซอร์ทฺ') vt.,vi. เลือกสรร,แบ่งประเภท,ไปหาสู่กัน. -assortive adj.
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
assortment(อะซอร์ท'เมินทฺ) n.การแบ่ง
card sorterเครื่องเรียงบัตร <คำแปล>หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้สำหรับเรียงลำดับบัตรที่มีข้อมูลเจาะไว้แล้ว เครื่องนี้จะสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรแล้วจัดการเรียงลำดับให้ เช่น ถ้าเป็นจำนวนเลข ก็จะเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย หรือถ้าเป็นตัวอักษร อาจเรียงตามลำดับตัวอักษรให้ก็ได้
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
consortium(คันซอร์'เชียม) n. กลุ่มสถาบันการเงิน,สมาคมนายธนาคาร,สมาคม,ห้างหุ้นส่วน,สหภาพหรืออื่น ๆ, See also: consortial adj. ดูconsortium -pl. consortia -Conf. consortia
prince consortพระสวามีของกษัตริย์หญิง
queen consortn. มเหสีของกษัตริย์

English-Thai: Nontri Dictionary
sort(n) จำพวก,ชนิด,ประเภท,ลักษณะ,กิริยาท่าทาง
sort(vt) จัดเป็นพวก,จำแนก,แยกกลุ่ม,แยกประเภท
sorting(n) การแบ่งชนิด,การจำแนก,การแยกประเภท
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
consort(n) คู่สมรส,คู่หู,เพื่อน
consort(vi) สมาคมด้วย,คบหาด้วย
consortium(n) สมาคม,สหภาพ,ห้างหุ้นส่วน,สมาคมนายธนาคาร
resort(vt) ใช้วิธี,พึ่ง,อาศัย,พึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sort๑. เรียงลำดับ, เลือกเข้ากลุ่ม๒. การเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sorting] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sortจำพวก, เรียงลำดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sort๑. เรียงลำดับ, เลือกเข้ากลุ่ม๒. การเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sorting] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sorter๑. โปรแกรมเรียงลำดับ, โปรแกรมเลือกเข้ากลุ่ม๒. เครื่องเรียงลำดับ, เครื่องเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ card sorter] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sorter๑. โปรแกรมเรียงลำดับ, โปรแกรมเลือกเข้ากลุ่ม๒. เครื่องเรียงลำดับ, เครื่องเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ card sorter] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sort ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sortingการคัดขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sortingการแยกจำพวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sort ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sortการจัดเรียง
การนำข้อมูลมาจัดเรียงกันตามลำดับที่ต้องการ เช่น นำชื่อผู้ใช้โทรศัพท์มาจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร การนำคะแนน และชื่อนักเรียนมาจัดเรียงตามลำดับคะแนน [คอมพิวเตอร์]
Sorting (Electronic computers)การเรียงลำดับ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sorta kinda1.ก็ทำนองนั้นแหละ! เป็นลักษณะของการตอบคำถามที่หลีกเลี่ยงความจริง การตอบคำถาที่มีลักษระคลุมเครือ, Do you like Jim? Sorta kinda. 2. Somewhat like, a little bit, I'm sorta kinda crazy.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sortie!นี่.. Goemon (2009)
If we, um, sort this out privately, please?ถ้าเราจะไปคุยกันส่วนตัว? New Haven Can Wait (2008)
Sort of seen another side to her, and...อีกด้านของเธอ และ Pret-a-Poor-J (2008)
Some sort of technical difficulty.จะเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อย There Might be Blood (2008)
We sorted through all the Arctic tests, and there's no sign of any human remains.เราเรียงลำดับผ่านทุกการทดสอบอาร์ติค และไมมีสัญญาณของมนุษย์ Odyssey (2008)
Kutner, you're sort of Asian, right? Get it translated.คัดเนอร์ คุณจัดอยู่ในประเภทเอเชียถูกไหม ไปแปลมา Birthmarks (2008)
Actually, yes, I sort of started dating someone.จริงๆแล้ว.. ใช่ ฉันเริ่มมีนัดกับบางคน Lucky Thirteen (2008)
PNH with some sort of respiratory infection...Pnh กับเชื้อบางชนิด ของการติดเชื้อทางเดินหายใจ Lucky Thirteen (2008)
Could be some sort of narcolepsy.อาจเป็นบางอาการของnarcolepsy. Joy (2008)
Some sort of environmental trigger.ความบกพร่องบางอย่างของสภาพแวดล้อม Joy (2008)
I've been doing all sorts of insane stuff.ฉันกำลังหาสาเหตุทั้งหมด ของเรื่องวิกลจริตที่ไร้สาระ Joy (2008)
That's sorta the upside.มันเป็นการมองมาจากข้างบน Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sortIt is worth while to ask what sort of picture they found there.
sortAlthough I don't think Sara is the sort of girl to bear grudges.
sortIf that city was a color, it would be a color with a quiet sort of dignity ... wine red, say.
sortWhat sort of work do you do?
sortI'm a self-supporting student so I can't have that sort of high class thing.
sortWhat sort of television programs are on today?
sortYou're students - It's only now what you can do this sort of thing.
sortI sort of understand.
sortWhen the trusted confidant of the person who conducted a hostile takeover of the company betrayed him it was a sort of retributive justice.
sortI'll take three of each sort.
sortI like all sorts of Asian foods, particularly Thai food.
sortA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดออก[V] sort out, See also: separate, weed out, sift out, Syn. ให้ออก, เลือกออก, Example: การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ
จำแนกแยกแยะ[V] sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
เที่ยว[CLAS] time, See also: sortie, trip, run, Example: ผมไปอเมริกามาแล้วสองเที่ยว, Thai definition: ลักษณนามของการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ
พรรค์[N] sort, See also: kind, type, Syn. ชนิด, ประเภท, Example: ยายสงสารก็แต่ลูกสาวกับหลานที่ต้องมาเจอพ่อพรรค์อย่างนี้ แต่มันช่วยไม่ได้จริงๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิธ[N] sort, See also: kind, section, Syn. อย่าง, ชนิด, แบบ, วิธา, Notes: (บาลี)
สังคายนา[V] check up, See also: sort out, Syn. สะสาง, Example: มีคนเสนอให้สังคายนากฎต่างๆ เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารใหม่, Thai definition: ทำให้เรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่ค้างคาอยู่ให้หายยุ่ง
ประเภท[N] type, See also: sort, category, kind, class, variety, Syn. อย่าง, ชนิด, แบบ, หมู่, พวก, หมวด, จำพวก, เหล่า, อย่าง, แผนก, ฝ่าย, กลุ่ม, ส่วน, Example: ป่าไม้ในประเทศไทยจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบหรือป่าดงดิบ และป่าประเภทที่ผลัดใบหรือป่าแล้ง, Count unit: ประเภท, Thai definition: ส่วนที่แบ่งย่อยออกไป
คัดแยก[V] sort out, See also: pick out, screen, choose, select, Syn. คัด, เลือกเฟ้น, Example: หลังจากเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดแล้ว เกษตรกรจะคัดแยกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาก่อน, Thai definition: เลือกสิ่งที่รวมกันอยู่ออกจากกัน
ชนิด[N] kind, See also: sort, type, Syn. ประเภท, Example: สินค้าราคาจะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species   FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
ชาวอเมริกา[n. prop.] (Chāo Amērikā) EN: American   FR: Américain [m] ; ressortissant américain [m] ; citoyen américain [m]
ชาวอังกฤษ[n. prop.] (Chāo Angkrit) EN: British ; English   FR: Anglais [m] ; ressortissant anglais [m] ; citoyen anglais [m]
ชาวอาหรับ[n. prop.] (Chāo Ārap) EN: Arab   FR: Arabe [m] ; ressortissant arabe [m]
ชาวเบลเยี่ยม [n. prop.] (Chāo Belyīem) EN: Belgian   FR: Belge [m, f] ; ressortissant belge [m] ; citoyen belge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SORT    S AO1 R T
SORTS    S AO1 R T S
SORTER    S AO1 R T ER0
SORTIE    S AO1 R T IY0
SORTED    S AO1 R T AH0 D
SORTOR    S AO1 R T ER0
SORTERS    S AO1 R T ER0 Z
SORTING    S AO1 R T IH0 NG
SORTINO    S AO0 R T IY1 N OW0
SORTIES    S AO1 R T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sort    (v) (s oo1 t)
sorts    (v) (s oo1 t s)
sorted    (v) (s oo1 t i d)
sorter    (n) (s oo1 t @ r)
sortie    (n) (s oo1 t ii)
sorters    (n) (s oo1 t @ z)
sorties    (n) (s oo1 t ii z)
sorting    (v) (s oo1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sorte {f}; Güteklasse {f}grade [Add to Longdo]
Sorte {f}; Art {f}; Auswahl {f}variety [Add to Longdo]
Sorte {f}; Art {f}; Gattung {f} | Sorten {pl}sort | sorts [Add to Longdo]
Sortier-Misch-Generator {m}sort-merge generator [Add to Longdo]
Sortierer {m} | Sortierer {pl}selector | selectors [Add to Longdo]
Sortierer {m}; Sortierprogramm {n}sorter [Add to Longdo]
Sortierfähigkeit {f}sorting capability [Add to Longdo]
Sortierfolge {f}sort sequence [Add to Longdo]
Sortiermerkmal {n}sort criterion [Add to Longdo]
Sortierprogramm {n}sort routine [Add to Longdo]
Sortierprüfung {f}screening inspection [Add to Longdo]
Sortierung {f}sorting [Add to Longdo]
Sortiment {n} | Sortimente {pl} | Sortiment {n} an Warenassortment | assortments | assortment of goods [Add to Longdo]
Sortimenter {m}; Sortimentsbuchhändler {m}retail bookseller [Add to Longdo]
sortieren; ordnen | sortierend; ordnend | sortiert; geordnet | sortiert | sortierteto sort (out); to arrange | sorting; arranging | sorted; arranged | sorts | sorted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああいう(P);ああゆう[, aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P) [Add to Longdo]
ああいった[, aaitta] (exp,adj-f) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]
ああした[, aashita] (exp,adj-pn) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]
ある種;或る種[あるしゅ, arushu] (adj-no) certain; some kind of; some sort of; of sorts [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
こういった[, kouitta] (exp) (See 言う,斯う) this sort of [Add to Longdo]
この手;此の手[このて, konote] (exp) this way (of doing); this sort (of thing) [Add to Longdo]
この様;此の様[このよう, konoyou] (adj-na) like this; this sort; this way [Add to Longdo]
そう言う;然ういう;然う言う;然うゆう[そういう(そう言う;然ういう;然う言う);そうゆう(そう言う;然う言う;然うゆう)(ok), souiu ( sou iu ; zen uiu ; zen u iu ); souyuu ( sou iu ; zen u iu ; zen uyuu )(ok)] (adj-pn) such; like that; that sort of; very [Add to Longdo]
そのよう[, sonoyou] (adj-na) that kind of; of the sort; of the kind; such [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bān, ㄅㄢ, ] sort; kind; class; way; manner, #1,804 [Add to Longdo]
[shé, ㄕㄜˊ, ] sort out divining stalks, #168,805 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カード分類機[カードぶんるいき, ka-do bunruiki] card sorter [Add to Longdo]
コンソーシアム[こんそーしあむ, konso-shiamu] consortium [Add to Longdo]
コンソーティアム[こんそーていあむ, konso-teiamu] consortium [Add to Longdo]
ソート[そーと, so-to] sort (vs) [Add to Longdo]
ソートキー[そーときー, so-toki-] sort key [Add to Longdo]
ドキュメント整理[ドキュメントせいり, dokyumento seiri] document sorting [Add to Longdo]
ユニコードコンソーシアム[ゆにこーどこんそーしあむ, yuniko-dokonso-shiamu] Unicode Consortium [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]
整列併合用ファイル記述項[せいれつへいごうようファイルきじゅつこう, seiretsuheigouyou fairu kijutsukou] sort-merge file description entry [Add to Longdo]
整列用ファイル[せいれつようファイル, seiretsuyou fairu] sort file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sort \Sort\, n. [F. sorl, L. sors, sortis. See {Sort} kind.]
   Chance; lot; destiny. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      By aventure, or sort, or cas [chance].  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Let blockish Ajax draw
      The sort to fight with Hector.      --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sort \Sort\, n. [F. sorie (cf. It. sorta, sorte), from L. sors,
   sorti, a lot, part, probably akin to serere to connect. See
   {Series}, and cf. {Assort}, {Consort}, {Resort}, {Sorcery},
   {Sort} lot.]
   1. A kind or species; any number or collection of individual
    persons or things characterized by the same or like
    qualities; a class or order; as, a sort of men; a sort of
    horses; a sort of trees; a sort of poems.
    [1913 Webster]
 
   2. Manner; form of being or acting.
    [1913 Webster]
 
       Which for my part I covet to perform,
       In sort as through the world I did proclaim.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Flowers, in such sort worn, can neither be smelt nor
       seen well by those that wear them.  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       I'll deceive you in another sort.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To Adam in what sort
       Shall I appear?            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I shall not be wholly without praise, if in some
       sort I have copied his style.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Condition above the vulgar; rank. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A chance group; a company of persons who happen to be
    together; a troop; also, an assemblage of animals. [Obs.]
    "A sort of shepherds." --Spenser. "A sort of steers."
    --Spenser. "A sort of doves." --Dryden. "A sort of
    rogues." --Massinger.
    [1913 Webster]
 
       A boy, a child, and we a sort of us,
       Vowed against his voyage.       --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   5. A pair; a set; a suit. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. (Print.) Letters, figures, points, marks, spaces, or
    quadrats, belonging to a case, separately considered.
    [1913 Webster]
 
   {Out of sorts} (Print.), with some letters or sorts of type
    deficient or exhausted in the case or font; hence,
    colloquially, out of order; ill; vexed; disturbed.
 
   {To run upon sorts} (Print.), to use or require a greater
    number of some particular letters, figures, or marks than
    the regular proportion, as, for example, in making an
    index.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Kind; species; rank; condition.
 
   Usage: {Sort}, {Kind}. Kind originally denoted things of the
      same family, or bound together by some natural
      affinity; and hence, a class. Sort signifies that
      which constitutes a particular lot of parcel, not
      implying necessarily the idea of affinity, but of mere
      assemblage. the two words are now used to a great
      extent interchangeably, though sort (perhaps from its
      original meaning of lot) sometimes carries with it a
      slight tone of disparagement or contempt, as when we
      say, that sort of people, that sort of language.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sort \Sort\, v. i.
   1. To join or associate with others, esp. with others of the
    same kind or species; to agree.
    [1913 Webster]
 
       Nor do metals only sort and herd with metals in the
       earth, and minerals with minerals.  --Woodward.
    [1913 Webster]
 
       The illiberality of parents towards children makes
       them base, and sort with any company. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To suit; to fit; to be in accord; to harmonize.
    [1913 Webster]
 
       They are happy whose natures sort with their
       vocations.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Things sort not to my will.      --herbert.
    [1913 Webster]
 
       I can not tell you precisely how they sorted. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sort \Sort\, v. t. [imp. & p. p. {Sorted}; p. pr. & vb. n.
   {Sorting}.]
   1. To separate, and place in distinct classes or divisions,
    as things having different qualities; as, to sort cloths
    according to their colors; to sort wool or thread
    according to its fineness.
    [1913 Webster]
 
       Rays which differ in refrangibility may be parted
       and sorted from one another.     --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce to order from a confused state. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. To conjoin; to put together in distribution; to class.
    [1913 Webster]
 
       Shellfish have been, by some of the ancients,
       compared and sorted with insects.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       She sorts things present with things past. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   4. To choose from a number; to select; to cull.
    [1913 Webster]
 
       That he may sort out a worthy spouse. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       I'll sort some other time to visit you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To conform; to adapt; to accommodate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I pray thee, sort thy heart to patience. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sort
   n 1: a category of things distinguished by some common
      characteristic or quality; "sculpture is a form of art";
      "what kinds of desserts are there?" [syn: {kind}, {sort},
      {form}, {variety}]
   2: an approximate definition or example; "she wore a sort of
     magenta dress"; "she served a creamy sort of dessert thing"
   3: a person of a particular character or nature; "what sort of
     person is he?"; "he's a good sort"
   4: an operation that segregates items into groups according to a
     specified criterion; "the bottleneck in mail delivery is the
     process of sorting" [syn: {sort}, {sorting}]
   v 1: examine in order to test suitability; "screen these
      samples"; "screen the job applicants" [syn: {screen},
      {screen out}, {sieve}, {sort}]
   2: arrange or order by classes or categories; "How would you
     classify these pottery shards--are they prehistoric?" [syn:
     {classify}, {class}, {sort}, {assort}, {sort out},
     {separate}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 sort
   black
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sort [sɔr]
   destiny; fate; fortune; luck
   kind; sort
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 sort
   kind; sort
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top