Search result for

sorrow

(82 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorrow-, *sorrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sorrow[N] ความเศร้าใจ, See also: ความเสียใจ, Syn. sensitivity, grief, pity, Ant. insensitivity
sorrow[VI] เศร้าใจ, See also: เสียใจ
sorrower[N] คนที่เศร้าโศก
sorrowful[ADJ] โศกเศร้า, See also: เสียใจมาก, Syn. lamentable, mournful, sad, Ant. happy, comedic
sorrow over[PHRV] คร่ำครวญเกี่ยวกับ, Syn. grief over, lament over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sorrow(ซอ'โร) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความระทมทุกข์,ความเศร้าโศก, See also: sorrower n., Syn. woe,sadness
sorrowful(ซอ'ระฟูล) adj. เสียใจ,เศร้าใจ,ระทมทุกข์,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: ness n., Syn. sad

English-Thai: Nontri Dictionary
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ
sorrow(vi) โศกเศร้า,เสียใจ,ทุกข์ใจ
sorrowful(adj) เสียใจ,เศร้าโศก,เศร้าใจ,ทุกข์ใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to heal her sorrow.ผมอยากจะเยียวยาแผลใจให้เธอ My Sassy Girl (2008)
She pretends to be happy, but she's full of sorrow inside.เธอพยายามทำตัวร่าเริง แต่เธอเก็บซ่อนความทุกข์มากมายไว้ข้างใน My Sassy Girl (2008)
Sitting where there is no sorrowนั่งอยู่ในสถานที่ ที่ไม่มีความเศร้าเสียใจ Episode #1.7 (2008)
A place of great sorrows and great pleasures.สถานที่แห่งความเศร้าที่สุดและคววามยินดีที่สุด. Episode #1.7 (2008)
"lts struggles and its sorrows, its joys and its miseries are mine.การดิ้นรนต่อสู้ ความเศร้าโศกเสียใจ ความสุขสม และความทุกข์ระทมนั้น เป็นของข้าพเจ้า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Growing up with no knowledge of a world outside... future generations will be spared sorrow for what they've lost.เติบโตขึ้นโดยมาโดยปราศจากการเรียนรู้จากโลกภายนอก คนรุ่นใหม่ในอนาคตจะเป็นตัวแทนแห่งความทุกข์โศก กับการที่พวกเขาได้สูญเสีย City of Ember (2008)
White demon sorrow will arrangeWhite demon sorrow will arrange The Twilight Saga: New Moon (2009)
Now we can focus on the sorrow of this tragic day.ตอนนี้เรามาแสดงความเสียใจกับงานศพนี่กันซะก่อน The Story of Lucy and Jessie (2009)
When most people lose a parent, they inherit sorrow,เมื่อผู้คนส่วนใหญ่สูญเสียพ่อแม่ พวกเขาได้ครอบครองความเศร้า Gone with the Will (2009)
¶ if you smile through your pain and sorrow# ถ้าเธอยิ้ม ผ่านความทุกข์และความเศร้า # Mattress (2009)
~~ We all have sorrow ~~# ต้องพบกับความเศร้า # Ballad (2009)
Inlife... griefcanlooklikealot ofthings that bear little resemblance to sharp sorrow.ในชีวิต... ความเศร้าโศกดูเหมือนได้หลายอย่าง ทำให้เกิดสิ่งที่ คล้ายคลึงกับความเศร้ารุนแรง Good Mourning (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sorrowAs she feels deep sorrow at her cat's death, let her be.
sorrowBetween astonishment and sorrow, she could not speak a word.
sorrowDelight is the opposite of sorrow.
sorrowDo not obtrude upon her sorrow.
sorrowFilled with sorrow, the girl looked him in the eye.
sorrowForget your sorrows.
sorrowGreat was the sorrow of her parents.
sorrowHe disguised his sorrow with a smile.
sorrowHe felt great sorrow when his wife died.
sorrowHer anger gave way to sorrow.
sorrowHer death brought deep sorrow to the nation.
sorrowHer face was eloquent of her sorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสลดใจ[ADJ] sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
วิปโยค[ADJ] tragic, See also: sorrowful, grievous, miserable, pitiful, Example: ฉันคิดถึงเรื่องแม่น้ำวิปโยคที่ยายชอบเล่าให้ฟัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความสลด[N] sadness, See also: sorrow, Syn. ความเศร้าเสียใจ, ความสลดหดหู่, Example: เธอปล่อยโฮออกมาด้วยความสลดหดหู่ใจสงสารเพื่อนที่หล่อนไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรได้
ความเสียใจ[N] sorriness, See also: sorrow, lament, grieving, distress, regretting, sadness, Syn. ความเศร้าใจ, Ant. ความดีใจ, Example: เขาร้องไห้ด้วยความเสียใจ
ความสังเวช[N] sympathy, See also: sorrow, sadness, Syn. ความสลด, ความหดหู่, ความเวทนา, Example: แกะย่างใส่ถาดมาเป็นตัวเหมือนหมูหันทำให้เกิดความสังเวชมากกว่าอยากกิน, Thai definition: ความรู้สึกสงสารเวทนาในความทุกข์ของคนอื่น
เศร้า[ADV] sadly, See also: sorrowfully, grievously, regretfully, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เขากล่าวอย่างเศร้าๆ กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai definition: อย่างทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า[ADJ] sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, Ant. สุข, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก, Thai definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้าสร้อย[ADJ] sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: แม่หันมาปลอบลูกๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย, Thai definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจ
มลาน[ADJ] sad, See also: sorrowful, low-spirited, melancholy, depressed, gloomy, Syn. โศกเศร้า, หมอง
การดับทุกข์[N] end of the suffering, See also: sorrow extinguishment, Syn. การสิ้นทุกข์, การหมดทุกข์, Example: การดับทุกข์ส่วนตัวของฉัน คือ การไปพักผ่อนเงียบๆ คนเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
อโศกน้ำ [n. exp.] (asōk nām) EN: Sorrow Flower   
ความไม่สบายใจ[n. exp.] (khwām mai sabāijai) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease   
ความเศร้า[n.] (khwām sao) EN: sorrow   FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
ความเศร้าใจ[n.] (khwām saojai) EN: sorrow   FR: mélancolie [f]
ความเสียดาย[n.] (khwām sīadāi) EN: regret ; remorse ; sorrow   
ความเสียใจ[n.] (khwām sīajai) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness   FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain   FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
หม่น[v.] (mon) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy   

CMU English Pronouncing Dictionary
SORROW    S AA1 R OW0
SORROWS    S AA1 R OW0 Z
SORROWFUL    S AA1 R OW0 F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sorrow    (v) (s o1 r ou)
sorrows    (v) (s o1 r ou z)
sorrowed    (v) (s o1 r ou d)
sorrowful    (j) (s o1 r ou f @ l)
sorrowing    (v) (s o1 r ou i ng)
sorrowfully    (a) (s o1 r ou f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sorge {f}; Schmerz {m}; Klage {f}; Jammer {m} | Sorgen {pl}sorrow | sorrows [Add to Longdo]
Trauer {f}; Traurigkeit {f} | ein Gefühl von Traurigkeitsorrow | a feeling of sorrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
さめざめ[, samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly [Add to Longdo]
哀しさ[かなしさ, kanashisa] (n) sadness; sorrow; grief [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
哀れ気[あわれげ, awarege] (adj-na) sad; sorrowful; pensive [Add to Longdo]
哀歓[あいかん, aikan] (n) joys and sorrows; happiness and sadness [Add to Longdo]
哀愁[あいしゅう, aishuu] (n) pathos; sorrow; grief; (P) [Add to Longdo]
哀傷[あいしょう, aishou] (n,vs) sorrow; grief [Add to Longdo]
哀惜[あいせき, aiseki] (n,vs) grief; sorrow [Add to Longdo]
哀痛[あいつう, aitsuu] (n,vs) sorrowing with the bereaved [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āi, , ] sorrow; grief; pity; to grieve for; to pity; to lament, #12,215 [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, / ] sorrowful, #36,728 [Add to Longdo]
悲怆[bēi chuàng, ㄅㄟ ㄔㄨㄤˋ, / ] sorrow; tragic, #41,847 [Add to Longdo]
离骚[Lí sāo, ㄌㄧˊ ㄙㄠ, / ] Sorrow at Parting, poem by Qu Yuan 屈原 in Songs of Chu 楚辭|楚辞, #69,779 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorrow \Sor"row\, n. [OE. sorwe, sorewe, sor?e, AS. sorg, sorh;
   akin to D. zorg care, anxiety, OS. sorga, OHG. sorga, soraga,
   suorga, G. sorge, Icel., Sw., & Dan. sorg, Goth. sa['u]rga;
   of unknown origin.]
   The uneasiness or pain of mind which is produced by the loss
   of any good, real or supposed, or by diseappointment in the
   expectation of good; grief at having suffered or occasioned
   evil; regret; unhappiness; sadness. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      How great a sorrow suffereth now Arcite! --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      The safe and general antidote against sorrow is
      employment.               --Rambler.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Grief; unhappiness; regret; sadness; heaviness;
     mourning; affliction. See {Affliction}, and {Grief}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorrow \Sor"row\, v. i. [imp. & p. p. {Sorrowed}; p. pr. & vb.
   n. {Sorrowing}.] [OE. sorowen, sorwen, sorhen, AS. sorgian;
   akin to Goth. sa['u]rgan. See {Sorrow}, n.]
   To feel pain of mind in consequence of evil experienced,
   feared, or done; to grieve; to be sad; to be sorry.
   [1913 Webster]
 
      Sorrowing most of all . . . that they should see his
      face no more.              --Acts xx. 38.
   [1913 Webster]
 
      I desire no man to sorrow for me.    --Sir J.
                          Hayward.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sorrow
   n 1: an emotion of great sadness associated with loss or
      bereavement; "he tried to express his sorrow at her loss"
      [ant: {joy}, {joyfulness}, {joyousness}]
   2: sadness associated with some wrong done or some
     disappointment; "he drank to drown his sorrows"; "he wrote a
     note expressing his regret"; "to his rue, the error cost him
     the game" [syn: {sorrow}, {regret}, {rue}, {ruefulness}]
   3: something that causes great unhappiness; "her death was a
     great grief to John" [syn: {grief}, {sorrow}]
   4: the state of being sad; "she tired of his perpetual sadness"
     [syn: {sadness}, {sorrow}, {sorrowfulness}]
   v 1: feel grief [syn: {grieve}, {sorrow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top