Search result for

sorcerer

(38 entries)
(0.993 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorcerer-, *sorcerer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sorcerer[N] พ่อมด, Syn. wizard, alchemist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sorcerer(ซอร'เซอเรอะ) n. หมอผี,พ่อมด,ผู้วิเศษ,ผู้เล่นกล., Syn. sorceress

English-Thai: Nontri Dictionary
sorcerer(n) พ่อมด,หมอผี,ผู้วิเศษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Evil sorcerer turns girl into wood for 1,000 years,พ่อมดชั่วร้ายก็สาปหญิงสาวให้เป็นเป็นหุ่นไป 1000 ปี Mannequin: On the Move (1991)
Don't you remember the soldiers and the sorcerer?พระองค์ทรงจำไม่ได้เหรอ มีพวกทหาร และก็พ่อมด Mannequin: On the Move (1991)
That sorcerer guy, he put a curse on you.ก็ตำนานที่มีพ่อมด ใช้คำสาปกับเธอ Mannequin: On the Move (1991)
Sorcerer.พ่อมด Mannequin: On the Move (1991)
If you will not bow before a sultan, then you will cower before a sorcerer!หากเจ้าไม่คำนับต่อหน้าสุลต่าน งั้นเจ้าคงคำนับต่อหน้าพ่อมอ Aladdin (1992)
Genie, my second wish-- I wish to be the most powerful sorcererเจ้ายักษ์ พรข้อที่ 2 ข้าต้องการเป็นพ่อมดที่ทรงอำนาจที่สุด Aladdin (1992)
Sorcerer Jafar!พ่อมด จาฟา Aladdin (1992)
I didn't approve... becoming a sorcerer's apprentice... and I warned him, but he wouldn't listenข้าไม่รับรอง... เป็นเด็กฝึกหัดของแม่มด... ข้าเตือนเขาแล้ว Spirited Away (2001)
With the predictions of a sorcerer, who could foretell the outcome of every battle Memnon slaughtered all who resisted him until only a brave few remained.จากคําพยากรณ์ของผู้พยากรณ์... ผู้สามารถทํานายผล ของการรบได้ทุกครั้ง เมมนอนสังหารทุกคนที่ต่อต้านเขา The Scorpion King (2002)
With his sorcerer at his side no mortal can defeat Memnon.เขามีผู้พยากรณ์อยู่ข้างกาย... ไม่มีใครหน้าไหนปราบเมมนอนได้ The Scorpion King (2002)
And, if the sorcerer were to die what then?เเล้วถ้าผู้พยากรณ์ตายล่ะ มันจะเป็นยังไง The Scorpion King (2002)
By their hand, the sorcerer will die.ด้วยฝีมือของพวกเขา ผู้พยากรณ์จะต้องตาย The Scorpion King (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีดหมอ[N] exorcist's knife, See also: sorcerer's magic knife, Example: ชาละวันถูกแทงด้วยมีดหมอ จนได้รับบาดเจ็บ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพิธีขับไล่ผีเป็นต้น
มีดหมอ[N] exorcist's knife, See also: sorcerer's magic knife, Example: ชาละวันถูกแทงด้วยมีดหมอ จนได้รับบาดเจ็บ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพิธีขับไล่ผีเป็นต้น
ทรงเจ้าเข้าผี[V] sorcerer's dance to exorcise evil spirits, See also: invoke, raise the spirits of the dead, be possessed by a spirit, be incarcerated with spir, Syn. ลงผี, เข้าผี, Example: คนไทยเรายอมรับความเชื่อจากลัทธิอื่นๆ เพื่อนำตนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น บูชาต้นไม้ นับถือผีสางนางไม้ ทรงเจ้าเข้าผี เป็นต้น, Thai definition: ทำให้เทพารักษ์หรือผีเข้าทรง
อรหัน[N] sorcerer, Syn. ผู้วิเศษ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหงพราย[n.] (hōngphrāi) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic   
หมอผี[n.] (mø phī) EN: sorcerer ; ghost doctor ; black magician ; voodoo doctor   FR: sorcier [m] ; guérisseur [m] ; chamane [m]
ผู้วิเศษ[n.] (phūwisēt) EN: magician ; conjuror ; sorcerer ; wizard ; wonder-worker   FR: magicien [m] ; sorcier [m]
ทรงเจ้า[v.] (songjao = songjāo) EN: be incarcerated with spirits ; perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated ; to be possessed by spirits ; sorcerer's dance to exorcise evil spirits   

CMU English Pronouncing Dictionary
SORCERER    S AO1 R S ER0 ER0
SORCERERS    S AO1 R S ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sorcerer    (n) (s oo1 s @ r @ r)
sorcerers    (n) (s oo1 s @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーサラー[, so-sara-] (n) sorcerer [Add to Longdo]
陰陽師[おんみょうじ;おんようじ;おみょうじ(ik), onmyouji ; onyouji ; omyouji (ik)] (n) diviner; sorcerer; exorcist; medium [Add to Longdo]
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit [Add to Longdo]
式神;識神;職神[しきがみ, shikigami] (n) form of magic or divination (e.g. animating objects to act as the sorcerer's agent) [Add to Longdo]
反閇;返閉;反陪[へんばい, henbai] (n) (1) (See 禹歩・1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) dance steps inspired by this ceremony [Add to Longdo]
魔道士;魔導師;魔導士;魔道師[まどうし, madoushi] (n) sorcerer; wizard; mage [Add to Longdo]
魔法使い;魔法遣い;魔法つかい;魔法使(io)[まほうつかい, mahoutsukai] (n) magician; wizard; sorcerer; witch [Add to Longdo]
妖術者[ようじゅつしゃ, youjutsusha] (n) magician; sorcerer; sorceress [Add to Longdo]
禹歩[うほ, uho] (n) (1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) walking in large steps; (3) walking with a disabled leg; someone with a disabled leg [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorcerer \Sor"cer*er\, n. [Cf. F. sorcier. See {Sorcery}.]
   A conjurer; an enchanter; a magician. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Pharaoh also called the wise men and the sorcerers.
                          --Ex. vii. 11.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sorcerer
   n 1: one who practices magic or sorcery [syn: {sorcerer},
      {magician}, {wizard}, {necromancer}, {thaumaturge},
      {thaumaturgist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top