Search result for

sophist

(71 entries)
(1.6338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sophist-, *sophist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sophist[N] นักปราชญ์, See also: อาจารย์, ผู้รอบรู้
sophistic[ADJ] เกี่ยวกับผู้รอบรู้
sophistical[ADJ] เกี่ยวกับผู้รอบรู้
sophisticate[VT] ทำให้เชี่ยวชาญเรื่องทางโลก, Syn. civilize
sophisticated[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์มาก, See also: เจนโลก, ซึ่งรอบรู้ในทางโลก, ซึ่งผ่านโลกมามาก, Syn. refined, well-bred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sophist(ซอฟ'ฟิสทฺ) n. (ประวัติศาสตร์กรีก) ชนชั้นอาจารย์ปรัชญาและศิลปะการพูด
sophistic(ซะฟิส'ทิค,-เคิล) adj. ตอบโต้ด้วยคารมที่อ้างเหตุผลผิด ๆ ,เกี่ยวกับsophistry (ดู) ,เกี่ยวกับsophistist (ดู), See also: sophistically adv., Syn. fallacious
sophistical(ซะฟิส'ทิค,-เคิล) adj. ตอบโต้ด้วยคารมที่อ้างเหตุผลผิด ๆ ,เกี่ยวกับsophistry (ดู) ,เกี่ยวกับsophistist (ดู), See also: sophistically adv., Syn. fallacious
sophisticate(ซะฟิส'ทิเคท) n. ผู้ช่ำชองโลก. adj. ช่ำชองโลก vt. ทำให้ช่ำชองโลก,อ้างเหตุผลผิด ๆ ,เจือปน,ทำให้ขาดความไร้เดียงสา,ทำให้ขาดลักษณะธรรมชาต'
sophisticated(ซะฟิส'ทิเคทิด) adj. ช่ำชองโลก,มีลักษณะของชาวกรุง,ขาดความไร้เดียงสา,ขาดลักษณะธรรมชาติ,ซึ่งอ้างเหตุผลผิด ๆ ,ตบตา,หลอกลวง,ทำให้หลงผิด,ซับซ้อน., Syn. sophisticate.
sophistication(ซะฟิสทิเค'เชิน) n. ลักษณะที่ช่ำชองโลก,ลักษณะชาวกรุง,การขาดความไร้-เดียงสา,การขาดลักษณะธรรมชาติ,การเปลี่ยนจากลักษณะธรรมชาติ,การอ้างเหตุผลผิด ๆ
unsophisticated(อันโซฟิส'ทิเคทิด) adj. ง่าย,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่เจือปน,ไร้เดียงสา,เรียบ ๆ ,ตรงไปตรงมา,บริสุทธิ์,แท้จริง,ไม่ซับซ้อน.

English-Thai: Nontri Dictionary
sophist(n) ผู้ให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด
sophisticated(adj) ซับซ้อน,ตบตา
sophistication(n) ความซับซ้อน,การตบตา
sophistry(n) การให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sophisticationการปลอมปน (อาหาร, ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, someone smarter and more sophisticated, I'm afraid.- คงจะดูฉลาดกว่าเเละสุขุมกว่านี้ละมั้งคะ Rebecca (1940)
They have more sophisticated shelters than this one.-เพราะที่นั่นมีที่หลบภัยมากกว่าที่นี่ Day of the Dead (1985)
it's a Satscrambler terminal. sophisticated equipment for sending, scrambling, and receiving satellite messages.มันคือ SatScrambler เครื่องเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม Spies Like Us (1985)
so she's a sophisticated woman.แปลว่า เธอเป็นสาวทันสมัย Spies Like Us (1985)
It's just not, well, sophisticated.มันแค่ไม่... อืม ไม่เป็นมืออาชีพพอ The Joy Luck Club (1993)
Maybe he's too sophisticated for you.บางทีเขาอาจจะดูแปลกๆในสายตาคุณ In the Mouth of Madness (1994)
We're looking for an answer more sophisticated than:ฉันว่าเรากำลังหาคำตอบที่ดูซับซ้อนกว่า The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
He's smart, he's sophisticated, and he has a real job.เขาทั้งดูดี เป็นคนทันสมัย เขามีงานที่มั่นคง แต่คุณ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
He's smart, he's sophisticated and he has a real job.เขาทั้งดูดี เป็นทันสมัย มีงานการที่มั่นคง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Of course, Armand is much more sophisticated than I am.แน่นอนอาร์มันด์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าฉัน The Birdcage (1996)
If the source of the signal is so sophisticated... why the remedial math?อธิบายเรื่องนี้กับฉัน หากแหล่งที่มาของสัญญาณเป็นดังนั้น ที่มีความซับซ้อนทำไมคณิตศาสตร์แก้ไข? Contact (1997)
Despite the age of these, they are technically sophisticated because--แม้ว่าจะเก่า แต่ใช้เทคนิคชั้นสูงเพราะ... Mona Lisa Smile (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sophistHe looks quite sophisticated for his age.
sophistI felt utterly out of place among those sophisticated people.
sophistIt aims to furnish factories and homes with sophisticated robots.
sophistModern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.
sophistThe engineer demonstrated how to operate the sophisticated system.
sophistThe readers of that book think themselves sophisticated.
sophistThey have developed sophisticated computers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: acrobatic ; far-fetched ; fancy   FR: sophistiqué ; acrobatique (fig.)
อ่อนต่อโลก[v. exp.] (øn tø lōk) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated   
ประสา[n.] (prasā) EN: manner ; way ; sophistication   
ซับซ้อน[adj.] (sapsøn) EN: sophisticated ; complex ; intricate ; having layer upon layer of   FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe

CMU English Pronouncing Dictionary
SOPHISTICATE    S AH0 F IH1 S T IH0 K EY2 T
SOPHISTICATE    S AH0 F IH1 S T IH0 K AH0 T
SOPHISTICATED    S AH0 F IH1 S T IH0 K EY2 T AH0 D
SOPHISTICATES    S AH0 F IH1 S T IH0 K IH2 T S
SOPHISTICATES    S AH0 F IH1 S T IH0 K EY2 T S
SOPHISTICATION    S AH0 F IH2 S T IH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sophist    (n) (s o1 f i s t)
sophists    (n) (s o1 f i s t s)
sophistry    (n) (s o1 f i s t r ii)
sophistries    (n) (s o1 f i s t r i z)
sophisticated    (j) (s @1 f i1 s t i k ei t i d)
sophistication    (n) (s @1 f i2 s t i k ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sophisterei {f} | Sophistereien {pl}sophistry | sophistries [Add to Longdo]
Sophist {m} | Sophisten {pl}sophist | sophists [Add to Longdo]
sophistischsophistic [Add to Longdo]
sophistischsophistical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
ださい[, dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
ソフィスティケーション[, sofisuteike-shon] (n) sophistication [Add to Longdo]
ソフィスティケート[, sofisuteike-to] (n,vs) sophistication (trans [Add to Longdo]
ソフィスト[, sofisuto] (n) sophist [Add to Longdo]
悪擦;悪擦れ;悪摺れ;悪ずれ[わるずれ, waruzure] (n,vs) over-sophistication [Add to Longdo]
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P) [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
懐石[かいせき, kaiseki] (n) (1) (See 茶懐石) simple meal eaten before tea is served; (2) (See 懐石料理) sophisticated traditional Japanese cuisine brought in courses [Add to Longdo]
貴やか[あてやか, ateyaka] (adj-na) (See 気品・1) elegant; sophisticated [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
诡辩家[guǐ biàn jiā, ㄍㄨㄟˇ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] sophist; one who relies on specious arguments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sophist \Soph"ist\, n. [F. sophiste, L. sophistes, fr. Gr. ?.
   See {Sophism}.]
   1. One of a class of men who taught eloquence, philosophy,
    and politics in ancient Greece; especially, one of those
    who, by their fallacious but plausible reasoning, puzzled
    inquirers after truth, weakened the faith of the people,
    and drew upon themselves general hatred and contempt.
    [1913 Webster]
 
       Many of the Sophists doubdtless card not for truth
       or morality, and merely professed to teach how to
       make the worse appear the better reason; but there
       scems no reason to hold that they were a special
       class, teaching special opinions; even Socrates and
       Plato were sometimes styled Sophists. --Liddell &
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, an impostor in argument; a captious or fallacious
    reasoner.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sophist
   n 1: any of a group of Greek philosophers and teachers in the
      5th century BC who speculated on a wide range of subjects
   2: someone whose reasoning is subtle and often specious [syn:
     {casuist}, {sophist}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sophist [zoːfist] (n) , s.(m )
   sophist
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top