Search result for

soon

(87 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soon-, *soon*
Possible hiragana form: そおん
English-Thai: Longdo Dictionary
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soon[ADV] ในไม่ช้า, See also: ไม่นาน, เร็วๆ นี้, Syn. before long, shortly, quickly
sooner[ADV] ในไม่ช้า
sooner or later[IDM] ไม่ช้าก็เร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soon(ซูน) adv. ในไม่ช้า,ไม่นาน,มิช้ามินาน,เร็ว,ก่อนกำเนิด,ในอนาคตอันใกล้,รวดเร็ว,ฉับพลัน,พร้อมเพรียง,โดยเต็มใจ,ทันที, sooner of later ในที่สุด มิช้ามินาน, Syn. shortly
sooner(ซู'เนอะ) n. ผู้ที่เข้าครอบครองที่ดินของรัฐก่อนได้รับอนุญาต,ผู้เข้าจับจองที่ดินของรัฐ
antimonsoon(แอนทีอมนซูน') n. ลมที่อยู่เหนือลมมรสุม และเคลื่อนไปทางทิศตรงกันข้ามกับของลมมรสุม (anti-+Monsoon)
bassoon(บาซูน') n. ปี่ใหญ่,ปี่บาซูน, See also: bassoonist n. ดูbassoon
eftsoonadv. หลังจากนั้นไม่นาน,อีก, Syn. eftsoons
gossoon(โกซูน') n. เด็ก,คนใช้ผู้ชาย
monsoon(มอนซูน') n. ลมมรสุม,ลมฝน,ฤดูลมมรสุม,

English-Thai: Nontri Dictionary
soon(adv) เร็ว,ในไม่ช้า,ไม่นาน,รวดเร็ว,ทันที
bassoon(n) ปี่
monsoon(n) ลมมรสุม,ฤดูฝน,ฤดูมรสุม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
soonest (n adj adv) เร็วที่สุด, ด่วบที่สุด, ใช้เวลาน้อยที่สุด
See also: S. earliest, fastest, A. latest,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If only you had figured it out a little bit sooner, those two may not have died.ถ้าคุณนึกออกเร็วกว่านี้สักหน่อย สองคนนั้นอาจจะไม่ต้องตายก็ได้ Confrontation (2017)
I hope you can deal with those things soon.หวังว่าคุณจะจัดการ เรื่องต่าง ๆ ได้โดยเร็ว Disbanded (2017)
I should have realized the truth sooner, that the person who sent the invitationsผมน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้ ว่าคนที่ส่งจดหมายเชิญนั่น Disbanded (2017)
I'm just kidding. Okay, I will be home soon.ล้อเล่นน่ะ เดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะ Affection (2017)
I hope you can find a role like that soon.หวังว่าเธอจะได้เจอ บทแบบนั้นเร็ว ๆ นะ Affection (2017)
The whole world will know about it soon.ชื่อของเขาจะต้อง เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก Absolute (2017)
You'll be going home soon.เราจะปล่อยให้คุณกลับบ้าน Reason (2017)
His new work is coming out soon, so he just might be.เปล่าค่ะ แต่ถ้าผลงานใหม่ของเขาออกมา ก็อาจไม่แน่ Absolute (2017)
But soon I would come to realize the frightening reality that the invitations brought.แต่ว่า ผมก็ได้ตระหนักถึง ความจริงอันน่าสะพรึงกลัว The Mysterious Million Yen Women (2017)
All right. See you guys again... soon.เอาล่ะ ไว้เจอกันเร็วๆ นี้ CounterPunch (2017)
The Sosa Crew be taking over soon.อีกไม่นานโซซ่าครูว์ จะเข้าคุมแถวนี้หมด CounterPunch (2017)
Soon I'ma get tired of it and not go back.เดี๋ยวก็จะเบื่อแล้วก็ไม่ไปเรียนละ CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soonA baby deer can stand as soon as it is born.
soonA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
soonA crowd soon gathered around him.
soonA crowd soon gathered around the fire engine.
soonA fool and his money are soon parted. [Proverb]
soonA fool's bolt is soon shot. [Proverb]
soonAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
soonA little pot is soon hot.
soonAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
soonAll right. I'll come as soon as possible.
soonAll the doctor's efforts were in vain and the man soon died.
soonAll the rumors of his bribes, scandals and lovers soon blew over.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ช้าก็เร็ว[ADV] sooner or later, Syn. ไม่เร็วก็ช้า, Example: การประท้วงเช่นนี้จะต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วตราบใดที่ประชาชนยังลำบากยากจนอยู่
ไม่เร็วก็ช้า[ADV] sooner or later, Syn. ไม่ช้าก็เร็ว, ไม่ช้าไม่นาน, Example: ไม่เร็วก็ช้าเขาต้องรู้ความจริงเข้าสักวัน
อีกไม่ช้า[ADV] soon, See also: before long, Example: ถ้าวิเคราะห์จากสถานการณ์พม่ากับไทยใหญ่กับโลก เราคิดว่าอีกไม่ช้าก็จะมีการตัดสินว่าพม่ากับเรา ใครถูกใครผิด
อีกไม่นาน[ADV] soon, See also: before long, Ant. อีกนาน, Example: อีกไม่นานเราคงมีซอฟต์แวร์ของไทยๆ เราเองใช้
ในไม่ช้า[ADV] soon, See also: in the near future, shortly, Syn. เร็วนี้ๆ, Example: ทุกคนหวังว่าเศรษฐกิจจะกลับฟื้นขึ้นในไม่ช้า
ไม่ช้าไม่นาน[ADV] soon, See also: soon after, in a short time, in a while, shortly, forthwith, presently, quickly, Syn. ไม่นาน, เร็วๆ นี้, Example: รอยหญ้าลู่เป็นทางเหมือนมีใครลากอะไรหนักๆ ผ่านไปเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้
แต่[PREP] earlier, See also: sooner, Syn. ตั้งแต่, Example: ทุกๆ วันเราต้องออกจากบ้านแต่เช้า, Thai definition: คำนำหน้านามบอกเวลาหรือสถานที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเร็วที่สุด[adv.] (dōi reo thīsut) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP   FR: en toute hâte ; dès que possible
อีกไม่ช้า[adv.] (īk mai chā) EN: soon ; before long   FR: bientôt
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
เกือบ[adv.] (keūap) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; soon ; shortly   FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement
เกือบ[adv.] (keūap) EN: shortly ; soon   FR: bientôt
หลังจากนั้นสักครู่หนึ่ง[adv.] (langjāk nan sakkhrū neung) EN: soon after   
ลมมรสุม[n. exp.] (lom mørasum) EN: monsoon   FR: vent de mousson [m]
ไม่ช้า[adv.] (mai chā) EN: soon   
ไม่ช้าก็เร็ว[adv.] (mai chā kø reo) EN: sooner or later   FR: tôt ou tard
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai nān) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly   FR: bientôt ; prochainement

CMU English Pronouncing Dictionary
SOON    S UW1 N
SOONG    S UW1 NG
SOONER    S UW1 N ER0
SOONERS    S UW1 N ER0 Z
SOONEST    S UW1 N AH0 S T
SOONER'S    S UW1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soon    (a) (s uu1 n)
sooner    (a) (s uu1 n @ r)
soonest    (a) (s uu1 n i s t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
間もなく[まもなく, mamonaku] Thai: เร็วๆนี้ ในระยะเวลาอันสั้น อีกไม่นาน English: soon

Japanese-English: EDICT Dictionary
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
が早いか[がはやいか, gahayaika] (exp) no sooner ... than ...; hardly ... when ... [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
できるだけ早く(P);出来るだけ早く[できるだけはやく, dekirudakehayaku] (exp) as soon as possible; (P) [Add to Longdo]
できる限り早い;出来る限り早い[できるかぎりはやい, dekirukagirihayai] (adj-i) as soon as possible; at the earliest time [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宋美龄[Sòng Měi líng, ㄙㄨㄥˋ ㄇㄟˇ ㄌㄧㄥˊ, / ] Soong Mei-ling or Song Meiling (1898-2003), Chiang Kai-shek's wife (subsequently widow) [Add to Longdo]
少间[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] soon; a short while; a narrow gap; slightly better (state of health) [Add to Longdo]
旋即[xuán jí, ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, ] soon after; shortly [Add to Longdo]
早日[zǎo rì, ㄗㄠˇ ㄖˋ, ] soon; shortly; on a day quite soon; promptly [Add to Longdo]
未几[wèi jǐ, ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, / ] soon; before long [Add to Longdo]
眼看[yǎn kàn, ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ, ] soon; in a moment [Add to Longdo]
迟早[chí zǎo, ㄔˊ ㄗㄠˇ, / ] sooner or later [Add to Longdo]
随后[suí hòu, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄡˋ, / ] soon after [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soon \Soon\ (s[=oo]n), adv. [OE. sone, AS. s[=o]na; cf. OFries.
   s[=o]n, OS. s[=a]na, s[=a]no, OHG. s[=a]r, Goth. suns.]
   1. In a short time; shortly after any time specified or
    supposed; as, soon after sunrise. "Sooner said than done."
    --Old Proverb. "As soon as it might be." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       She finished, and the subtle fiend his lore
       Soon learned.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Without the usual delay; before any time supposed; early.
    [1913 Webster]
 
       How is it that ye are come so soon to-day? --Ex. ii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   3. Promptly; quickly; easily.
    [1913 Webster]
 
       Small lights are soon blown out, huge fires abide.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Readily; willingly; -- in this sense used with would, or
    some other word expressing will.
    [1913 Webster]
 
       I would as soon see a river winding through woods or
       in meadows, as when it is tossed up in so many
       whimsical figures at Versailles.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {As soon as}, or {So soon as}, immediately at or after
    another event. "As soon as he came nigh unto the camp . .
    . he saw the calf, and the dancing." --Ex. xxxii. 19. See
    {So . . . as}, under {So}.
 
   {Soon at}, as soon as; or, as soon as the time referred to
    arrives. [Obs.] "I shall be sent for soon at night."
    --Shak.
 
   {Sooner or later}, at some uncertain time in the future; as,
    he will discover his mistake sooner or later.
 
   {With the soonest}, as soon as any; among the earliest; too
    soon. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soon \Soon\, a.
   Speedy; quick. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soon
   adv 1: in the near future; "the doctor will soon be here"; "the
       book will appear shortly"; "she will arrive presently";
       "we should have news before long" [syn: {soon},
       {shortly}, {presently}, {before long}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top