หรือคุณหมายถึง songstreß?
Search result for

songstress

(8 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -songstress-, *songstress*, songstres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
songstress[N] นักร้องหญิง, Syn. songster, singer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
songstressn. นักร้องหญิง (โดยเฉพาะที่ร้องเพลงยอดนิยม) ,นักแต่งเพลงหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
songstress(n) คนเขียนบทเพลงหญิง,นักร้องหญิง,นักแต่งบทกวีหญิง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
songstress    (n) (s o1 ng s t r i s)
songstresses    (n) (s o1 ng s t r i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌姫[うたひめ, utahime] (n) songstress; diva; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Songstress \Song"stress\, n. [See {Songster}, and {-ess}.]
     A woman who sings; also, a female singing bird. --Thomson.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  songstress
      n 1: a woman songster (especially of popular songs)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top