Search result for

somewhere

(54 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -somewhere-, *somewhere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
somewhere[ADV] บางแห่ง, Syn. someplace, somewhence
somewhere[ADV] โดยประมาณ
somewhereas[ADV] บางแห่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
somewhereadv. บางแห่ง,บางที่,ที่ใดที่หนึ่ง n. ที่ที่ไม่แน่นอน,ที่ใดที่หนึ่ง
somewheres(-ซ) adv. =somewhere (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
somewhere(adv) บางแห่ง,บางที่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, yeah, he's here with vanessa somewhere.เอ่อ เขาอยู่กับวาเนสซ่าที่ไหนสักที่นึงแหละ Pret-a-Poor-J (2008)
Or she was somewhere she couldn't talk,- บางทีเธออาจะจะอยู่ในที่ที่พูดไม่ได้ก็ได้ There Might be Blood (2008)
She's gotta be around here somewhere.เธอต้องอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่นี่ There Might be Blood (2008)
There are people trapped somewhereมีคนถูุกขังอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
He's hid them somewhere.เขาต้องซ่อนไว้ที่ไหนสักที่ Adverse Events (2008)
That puts you somewhere below couples acquitted in daycare scandals.คู่สมรสนั่นเลิกกัน ในที่เลี้ยงทารกตอนกลางวัน Joy (2008)
Pass and get into a high school somewhere. Mitsuสอบอ่านโรงเรียนที่ไหนสักแห่งก็ได้ มิตซู Akai ito (2008)
He's around here somewhere.พวกมันต้องซ่อนแถว ๆ นี้แหละ Ambush (2008)
He's got to be around here somewhere.เขาน่าจะอยู่แถวๆ นี้ ไม่ที่ไหนก็สักที่แหละ Downfall of a Droid (2008)
I may have an R2 unit buried somewhere in the hold.บางทีข้าอาจจะมีหุ่นรุ่นอาร์ทูซักตัวซุกอยู่ที่ไหนสักแห่ง Downfall of a Droid (2008)
R2's gotta be around here somewhere.อาร์ทูต้องอยู่ไหนสักแห่งใกล้ๆ นี่ Downfall of a Droid (2008)
He must have some sort of secret listening post out there somewhere.มันต้องมีฐานดักฟังลับอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ Downfall of a Droid (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
somewhereA child is crying somewhere.
somewhereBill is 20 minutes late. He must have gotten lost somewhere.
somewhereCan't you see a stapler somewhere around there?
somewhereCould you put this coat somewhere?
somewhereFather never goes out with an umbrella without leaving it somewhere.
somewhereGoing somewhere tonight? Look at you - all dressed up like that.
somewhere"Haven't we met somewhere before?" asked the student.
somewhereHe could still be alive somewhere.
somewhereHe is still somewhere about.
somewhereHe lives somewhere about here.
somewhereHe lives somewhere about the park.
somewhereHe must be somewhere about.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บางแห่ง[N] somewhere, See also: someplace, Syn. บางที่, บางพื้นที่, Example: ราคาที่ดินในแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน บางแห่งอาจจะถูกหน่อย บางแห่งก็แพงหน่อย, Thai definition: บางที่ที่ไม่ใช่ทั้งหมด
ที่อื่น[N] elsewhere, See also: somewhere else, some other place, Syn. ที่อื่นๆ, Count unit: ที่, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางแห่ง[X] (bāng haeng) EN: somewhere ; someplace   FR: certains endroits ; quelque part
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out   FR: s'allonger ; s'étendre
ไปเที่ยว[v. exp.] (pai thīo) EN: travel ; tour ; go out ; take a trip ; wander about ; go somewhere for pleasure   FR: aller faire un tour ; aller se balader ; aller se promener ; aller sans but ; faire une excursion ; excursionner

CMU English Pronouncing Dictionary
SOMEWHERE    S AH1 M W EH2 R
SOMEWHERE    S AH1 M HH W EH2 R
SOMEWHERES    S AH1 M W EH2 R Z
SOMEWHERES    S AH1 M W EH2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
somewhere    (a) (s uh1 m w e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sonstwosomewhere else [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]
お出でなさる;御出でなさる[おいでなさる, oidenasaru] (v5aru,vi) (1) (uk) (hon) to come; to go; to be (somewhere); (2) (after the -te form of a verb) -ing [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
どこへともなく[, dokohetomonaku] (exp) suddenly disappears somewhere [Add to Longdo]
安泊まり;安泊り[やすどまり, yasudomari] (n,vs) (1) staying somewhere cheaply; (n) (2) cheap inn [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
延泊[えんぱく, enpaku] (n,vs) extending stay (somewhere) [Add to Longdo]
何処か[どこか(P);どっか(ik), dokoka (P); dokka (ik)] (exp,n,adv) (uk) somewhere; anywhere; in some respects; (P) [Add to Longdo]
何処かしら[どこかしら, dokokashira] (exp,adv) (1) (uk) in some way; somehow or other; (2) (uk) somewhere or other [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
某处[mǒu chù, ㄇㄡˇ ㄔㄨˋ, / ] somewhere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Somewhere \Some"where`\, adv.
   In some place unknown or not specified; in one place or
   another. "Somewhere nigh at hand." --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 somewhere
   adv 1: in or at or to some place; "she must be somewhere";
       (`someplace' is used informally for `somewhere') [syn:
       {somewhere}, {someplace}]
   n 1: an indefinite or unknown location; "they moved to somewhere
      in Spain"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top