Search result for

solve

(94 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solve-, *solve*.
English-Thai: Longdo Dictionary
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solve    [VT] แก้ปัญหา, Syn. resolve, untangle
solver    [N] ผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้
solvent    [ADJ] ที่มีเงินเพียงพอ, See also: ซึ่งชำระหนี้ได้
solvent    [N] ตัวทำละลาย, Syn. dissolvent, catalyst
solvency    [N] ความสามารถในการชำระหนี้, Syn. financial competence, richness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solvencyความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solvency marginส่วนเหลื่อมทรัพย์สินเหนือหนี้สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solvent ตัวทำละลาย
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ของเหลวที่ละลายสารอื่น อาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ตัวทำลายนี้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในสารละลาย
หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของเหลวที่ใช้ในการละลายสาร
[สิ่งแวดล้อม]
solventตัวทำละลาย, สารที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสารละลายและเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่าองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ตัวละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Solvent abuseพฤติกรรมการใช้สารระเหยในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Solvent extractionการสกัดด้วยสารตัวทำละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solventsสารตัวทำละลาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solveSince it is you, I have confidence you can solve it.
solveHow did you solve the problem?
solveThere were a lot of twists and turns to the story, but we finally solved the problem.
solveAmerica will solve her problems for herself.
solveOne American scientist, William Keeton, used a very interesting experiment to solve this mystery.
solveThat's a problem difficult to solve.
solveAllen was given a problem that was impossible to solve.
solveThe brightest student couldn't solve the problem.
solveWe solved the problem by mutual concessions.
solveI solved the problem not without difficulty.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solve(ซอลว) vt. แก้ปัญหา,แก้ไข,แก้,อธิบาย,หาคำตอบ., See also: solver n., Syn. unravel
solvency(ซอล'เวินซี) n. การละลาย,ความ สามารถในการละลายตัว,ความสามารถในการ ชำระหนี้ทั้งหมด
solvent(ซอล'เวินทฺ) adj. สามารถละลาย,ทำให้ละลาย,สามารถชำระหนี้. n. ตัวละลาย,ตัวแก้ปัญหา,สิ่งที่อธิบาย.
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
dissolve(ดิซอลว') vi.,vt. ละลาย,กระจายตัว,หลอมเหลว,กลายเป็นของเหลว,แตกตัว,ยุติ,สิ้นสุด, See also: dissolvability n. ดูdissolve dissolvable adj. ดูdissolve, Syn. divide,melt,disappear,fade ###A. solidify,thicken,unite
dissolvent(ดิซอล'เวินทฺ) adj. ซึ่งสามารถละลายได้. n. ตัวละลาย, Syn. solvent
insolvency(อินซอล'เวินซี) n. ความล้มละลาย,ความไม่สามารถที่จะใช้หนี้สินได้เพียงพอ
insolvent(อินซอล'เวินทฺ) adj. ล้มละลาย,ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ,n. บุคคลที่ล้มละลาย, Syn. ruined
resolve(รีซอลว') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,มีมติ,แยกออก,แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่,มต', Syn. determine
resolved(รีซอลวดฺ') adj. ตกลงใจ,ตัดสินใจ, Syn. resolute

English-Thai: Nontri Dictionary
solve(vt) แก้ไข,แก้ปัญหา,หาคำตอบ
solvency(n) การละลาย
solvent(adj) ซึ่งละลายได้
solvent(n) ตัวแก้ปัญหา,ตัวทำละลาย
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
dissolve(vt) ทำให้ละลาย,ลบล้าง,เลิกล้ม,ทำลาย,ยุบ(สภา),ยุติ
insolvency(n) การล้มละลาย,ความสิ้นเนื้อประดาตัว
insolvent(adj) ล้มละลาย,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
resolve(vi,vt) แก้ปัญหา,ตกลงกัน,ตัดสินใจ,ลงมติ,กระจาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะสาง    [V] clear up, See also: solve, make clear, Syn. ชำระ, คลี่คลาย, ไขปัญหา, Ant. หมักหมม, ค้างคา
แก้ไขปัญหา [V] solve, See also: remedy, fix, Syn. แก้ปัญหา, แก้ไข, ขจัดปัญหา, Example: สหรัฐพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับ, Thai definition: หาทางแก้ หรือทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น
สาง    [V] clear up, See also: solve, disentangle, unravel, Syn. สะสาง, Example: ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สางปมธุรกิจร้อยล้าน, Thai definition: ทำให้แจ้งกระจ่าง
คิดตก    [V] solve, See also: resolve, find a solution, unravel, figure out, Syn. คิดออก, คิดสำเร็จ, Example: เขาคิดตกแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: หาทางออกได้
คิดออก    [V] solve, See also: figure out, find a solution, resolve, unravel, Ant. คิดไม่ออก, ไม่เข้าใจ, Example: น้องคนเล็กนั่งทำเลขอยู่ตั้ง 2 ชั่วโมงจึงคิดออก, Thai definition: คิดตก, คิดสำเร็จ, แก้ปัญหาได้
ตัวทำละลาย    [N] solvent, Example: ของเหลวในแก้วประกอบด้วยน้ำมันกับสารตัวทำละลาย ซึ่งจะถูกนำไปกลั่นแยกเอาตัวทำละลายออกไปส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำมันดิบ, Thai definition: สารหรือของเหลวที่ทำให้สารอื่นละลาย
ตัวทำละลาย    [N] solvent, Example: ของเหลวในแก้วประกอบด้วยน้ำมันกับสารตัวทำละลาย ซึ่งจะถูกนำไปกลั่นแยกเอาตัวทำละลายออกไปส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำมันดิบ, Thai definition: สารหรือของเหลวที่ทำให้สารอื่นละลาย
ตีความ    [V] interpret, See also: solve, crack, Syn. แปลความหมาย, กำหนดความหมาย, Example: อาจารย์ตีความโจทย์ข้อนี้ว่า เป็นการหาค่าความร้อนที่ใช้การเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่ง, Thai definition: วิเคราะห์ถ้อยคำหรือข้อความในบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อกำหนดความหมายอันแท้จริงของถ้อยคำหรือข้อความนั้นๆ
เฉลย [V] answer, See also: solve, reply, response, Syn. เฉลยปัญหา, ไขปัญหา, Example: นักวิเคราะห์คนหนึ่งพยายามเฉลย เพื่อแก้ข้อกังขาของนักอ่านข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ด้วยกัน
กระสาย    [N] solvent, See also: excipient, added ingredient, Thai definition: เครื่องแทรกยา เช่น น้ำเหล้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: clear up ; solve ; settle   
ได้สลายตัวไป[v. exp.] (dāi salāitūa pai) EN: be dissolved   
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved   FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดขาด[v.] (detkhāt) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute   FR: être résolu ; être déterminé
แก้[v.] (kaē) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure   FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ไขปัญหา[v. exp.] (kaēkhai panhā) EN: solve ; remedy ; fix   
แก้ปัญหา[v.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with   FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[v. exp.] (kaē panhā khanittasāt) EN: solve a mathematical problem   FR: résoudre un problème mathématique [m]
แก้ปริศนา[v. exp.] (kaē pritsanā) EN: solve a mystery ; dispel a mystery   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLVE    S AA1 L V
SOLVED    S AA1 L V D
SOLVER    S AA1 L V ER0
SOLVES    S AA1 L V Z
SOLVENT    S AA1 L V AH0 N T
SOLVERS    S AA1 L V ER0 Z
SOLVENCY    S AO1 L V AH0 N S IY0
SOLVENTS    S AO1 L V AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solve    (v) (s o1 l v)
solved    (v) (s o1 l v d)
solves    (v) (s o1 l v z)
solvent    (n) (s o1 l v @ n t)
solvency    (n) (s o1 l v @ n s ii)
solvents    (n) (s o1 l v @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソルバー[, soruba-] (n) {comp} solver [Add to Longdo]
ソルベンシーマージン[, sorubenshi-ma-jin] (n) solvency margin [Add to Longdo]
ソルベン率[ソルベンりつ, soruben ritsu] (n) solvency ratio [Add to Longdo]
ディゾルブ[, deizorubu] (n) dissolve [Add to Longdo]
ネオリバー[, neoriba-] (n) Neorever (coating remover solvent) [Add to Longdo]
リゾルバー;リゾルバ[, rizoruba-; rizoruba] (n) {comp} resolver [Add to Longdo]
リゾルバキャッシュ[, rizorubakyasshu] (n) {comp} caching resolver [Add to Longdo]
意を決する[いをけっする, iwokessuru] (exp,vs-s) to resolve; to ready (oneself) [Add to Longdo]
一念発起;一念ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n,vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention [Add to Longdo]
火消し役;火消役[ひけしやく, hikeshiyaku] (n) (1) (See 定火消し) fireman (in Edo); (2) problem-solver; fixer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按下葫芦浮起瓢[àn xià hú lú fú qǐ piáo, ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˇ ㄆㄧㄠˊ, / ] solve one problem only to find another cropping up [Add to Longdo]
溶剂[róng jì, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] solvent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リゾルバ[りぞるば, rizoruba] resolver [Add to Longdo]
解ける[とける, tokeru] to solve (an equation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solve \Solve\, n.
   A solution; an explanation. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solve \Solve\ (s[o^]lv), v. t. [imp. & p. p. {Solved}
   (s[o^]lvd); p. pr. & vb. n. {Solving}.] [L. solvere, solutum;
   from a prefix so- expressing separation (cf. {Sober}) + luere
   to loosen; cf. OF. soldre, soudre. See {Loose}, and cf.
   {Absolve}.]
   To explain; to resolve; to unfold; to clear up (what is
   obscure or difficult to be understood); to work out to a
   result or conclusion; as, to solve a doubt; to solve
   difficulties; to solve a problem.
   [1913 Webster]
 
      True piety would effectually solve such scruples.
                          --South.
   [1913 Webster]
 
      God shall solve the dark decrees of fate. --Tickell.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To explain; resolve; unfold; clear up.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solve
   v 1: find the solution to (a problem or question) or understand
      the meaning of; "did you solve the problem?"; "Work out
      your problems with the boss"; "this unpleasant situation
      isn't going to work itself out"; "did you get it?"; "Did
      you get my meaning?"; "He could not work the math problem"
      [syn: {solve}, {work out}, {figure out}, {puzzle out},
      {lick}, {work}]
   2: find the solution; "solve an equation"; "solve for x" [syn:
     {resolve}, {solve}]
   3: settle, as of a debt; "clear a debt"; "solve an old debt"
     [syn: {clear}, {solve}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top