Search result for

solo

(99 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solo-, *solo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solo[N] เพลงร้องเดี่ยว, Syn. aria, single part
solo[N] การแสดงเดี่ยว, See also: การบินเดี่ยว, การกระทำเพียงคนเดียว, Syn. solo flight, one-person show
solo[ADJ] ซึ่งทำเพียงคนเดียว
solo[ADV] เพียงลำพัง, See also: โดยลำพัง
solo[VI] ทำเพียงคนเดียว
solon[N] นักกฎหมายเก่งกาจ
soloist[N] นักร้องเดี่ยว
soloist[N] คนเล่นดนตรีชิ้นเดียว
Solomon[N] กษัตริย์อิสราเอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solo(โซ'โล) n. เพลงร้องเดี่ยว,เพลงบรรเลงเดี่ยว,การแสดงเดี่ยว,ลูกเดี่ยว,การเล่นไพ่คนเดียว,การบินเดี่ยว adj.,adv. เดี่ยว,โดดเดี่ยว,ไม่มีเพื่อน,เปลี่ยว,ลำพัง,อ้างว้าง vi. แสดงเดี่ยว,ร้องเดี่ยว,บรรเลงเดี่ยว pl. -solos,-soli
soloist(โซ'โลอิสทฺ) n. ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้เล่นเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว, See also: soloistic adj.
misology(มิสซอล'โลจี) n. ความไม่ไว้วางใจ,ความเกลียดความมีเหตุผล., See also: misologist n.
prednisolone(เพรดนี'โซโลน) n. ยาต้านภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง เป็น glucocorticoid ชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
solo(n) การแสดงเดี่ยว,การบินเดี่ยว,เพลงร้องเดี่ยว
soloist(n) ศิลปินเดี่ยว,ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solo instrument musicดนตรีบรรเลงเดี่ยว [TU Subject Heading]
Solomon Islandsหมู่เกาะโซโลมอน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Solofancyผู้เล่นเกมส์ออนไลน์ต่างๆ และ DotA ที่ใส่แว่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fractured cheek, broken nose, left nut swinging solo.แก้มแตก จมูกหัก เหลือไข่โตงเตงไปมาอยู่ข้างเดียว Pilot (2008)
Who will play the solo Libertango, the first piece to start the second half?ใครที่จะเป็นคนเล่นโซโล่ ลิเบอแทงโก เป็นอันดับแรกเพือ่เริ่มการแสดงครึ่งหลัง Beethoven Virus (2008)
But you're saying that we leave him with a solo? Do you think that makes any sense?เธอยังมาบอกให้เราปล่อยเขาเล่นเดี่ยวนี่นะ เธอคิกว่ามันดีแล้วรึไง? Beethoven Virus (2008)
Right him down for the solo, Kang Gun Woo.ใส่ชื่อเขาเป็นคนเล่นเดี่ยว, คังกอนวู Beethoven Virus (2008)
...and then you can tell the audience that our solo trumpet is out giving parking tickets.แล้วเธอบอกคนฟังไปว่า คนเป่าทรัมเป็ตโซโล่กำลังออกไปแจกบัตรจอดรถอยู่ Beethoven Virus (2008)
Who's going to do Libertango solo?ใครอยากจะมาเล่นโซโล่ Libertango บ้าง? Beethoven Virus (2008)
He will be doing the solo.เขากำลังจะมาเล่นเดี่ยวหน่ะ Beethoven Virus (2008)
I think there's an issue with the soloist.ผมว่าคงเป็นเรื่องคนเล่นเดี่ยวครับ Beethoven Virus (2008)
Sorry, I'm doing a solo from now on.เสียใจด้วย ฉันกำลังฉายเดี่ยวอยู่ตอนนี้ The Bank Job (2008)
Solomon Moretsi.โซโลมอล โมเรสซี่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- This Solomon fellow.-โซโลมอลเพื่อนเกลอไง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
There we are. Solomon Moretsi.นั่นไง โซโลมอล โมเรสเซ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soloWhen he gets up on stage to sing one of his out-of-tune solo, I get so nervous for him that I get sweaty palms.
soloShe played the piano accompaniment for a violin solo.
soloHe overcame all sorts of hardship and setbacks to succeed in a solo crossing of Antarctica.
soloLindbergh's solo nonstop transatlantic flight was a remarkable accomplishment.
soloI plan to play a flute solo.
soloThe concert began with a piano solo.
soloIn the absence of my travel partner I took several solo trips.
soloStanding solo in the sun.
soloCharles Lindbergh made the first solo flight across the Atlantic Ocean in 1927.
soloNancy set out on a solo journey.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดี่ยว[ADV] solo, See also: alone, Syn. เดียว, ลำพัง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, โดด, ฝ่ายเดียว, ข้างเดียว, ผู้เดียว, Example: เขาบินเดี่ยวไปอเมริกา, Thai definition: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd   FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[adv.] (dīo = dio) EN: solo ; alone   FR: en solo ; seul ; tout seul
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary   FR: seul
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo   FR: solitaire ; isolé ; seul
ฝอย[n.] (føi) EN: directions for use of medicine   FR: posologie [f]
แก่นโลกชั้นใน [n. exp.] (kaen lōk channai) EN: inner core   FR: noyau interne (soloide) [m] ; graine [f]
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room   FR: cabine [f] ; isoloir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLO    S OW1 L OW2
SOLON    S OW1 L AH0 N
SOLOW    S AA1 L OW0
SOLOS    S OW1 L OW0 Z
SOLOFF    S AA1 L AO0 F
SOLORIO    S OW0 L AO1 R IY0 OW0
SOLOIST    S OW1 L OW2 IH2 S T
SOLOWAY    S OW1 L OW0 W EY2
SOLOMON    S AA1 L AH0 M AH0 N
SOLODAR    S AA1 L AH0 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solo    (n) (s ou1 l ou)
Solon    (n) (s ou1 l o n)
solos    (n) (s ou1 l ou z)
soloist    (n) (s ou1 l ou i s t)
soloists    (n) (s ou1 l ou i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own [Add to Longdo]
Alleingang {m} [sport]solo run [Add to Longdo]
Solo {n}solo [Add to Longdo]
Solo {n} [sport]solo attempt; solo run [Add to Longdo]
Solo {n}stand-alone [Add to Longdo]
Sologesang {n} [mus.]solo [Add to Longdo]
Solokonzert {n}concertino [Add to Longdo]
Solostimme {f} | Solostimmen {pl}solo part | solo parts [Add to Longdo]
Solotänzer {m}; Solotänzerin {f}principal dancer; soloist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
たった一つ[たったひとつ, tattahitotsu] (exp,adj-no) (See たった) single; solo; solitary just one; only one [Add to Longdo]
エリホシベニハゼ[, erihoshibenihaze] (n) four-eye pygmy goby (Trimma hayashii, found from Japan to the Solomons) [Add to Longdo]
ソリスト(P);ソロイスト[, sorisuto (P); soroisuto] (n) soloist (fre [Add to Longdo]
ソロ[, soro] (n,adj-no) solo (ita [Add to Longdo]
ソロアルバム[, soroarubamu] (n) solo album [Add to Longdo]
ドラムソロ[, doramusoro] (n) drum solo [Add to Longdo]
ボーカルソロ[, bo-karusoro] (n) vocal solo [Add to Longdo]
マカロニペンギン[, makaronipengin] (n) macaroni penguin (Eudyptes chrysolophus) [Add to Longdo]
リート[, ri-to] (n) lied (German song, usu. for solo voice & piano) (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所罗门[Suǒ luó mén, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ, / ] Solomon (name) [Add to Longdo]
所罗门群岛[Suǒ luó mén qún dǎo, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Solomon Islands in southwest Pacific [Add to Longdo]
撒罗满[Sā luó mǎn, ㄙㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˇ, / 滿] Solomon (name) [Add to Longdo]
独奏[dú zòu, ㄉㄨˊ ㄗㄡˋ, / ] solo [Add to Longdo]
索国[Suǒ Guó, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] Solomon Islands [Add to Longdo]
索罗门[Suǒ luó mén, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ, / ] Solomon (name); Solomon (Islands) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
独吟[どくぎん, dokugin] Sologesang, Solovortrag [Add to Longdo]
独演[どくえん, dokuen] Solo, Solovortrag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solo \So"lo\ (s[=o]"l[-o]), n.; pl. E. {Solos} (s[=o]"l[=o]z),
   It. {Soli}. [It., from L. solus alone. See {Sole}, a.] (Mus.)
   A tune, air, strain, or a whole piece, played by a single
   person on an instrument, or sung by a single voice.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solo \So"lo\, a. (Music)
   Performing, or performed, alone; uncombined, except with
   subordinate parts, voices, or instruments; not concerted.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solo
   adv 1: without anybody else or anything else; "the child stayed
       home alone"; "the pillar stood alone, supporting
       nothing"; "he flew solo" [syn: {alone}, {solo},
       {unaccompanied}]
   adj 1: composed or performed by a single voice or instrument; "a
       passage for solo clarinet"
   n 1: any activity that is performed alone without assistance
   2: a musical composition for one voice or instrument (with or
     without accompaniment)
   3: a flight in which the aircraft pilot is unaccompanied
   v 1: fly alone, without a co-pilot or passengers
   2: perform a piece written for a single instrument

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 solo
   solo
   earth; land; soil
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 solo [solo]
   solo
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 solo
    alone, only, sole, solitary
    unique
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 solo
 
 1. (çoğ.)--li) solo
 2. iskambilde iki veya üç ortağa karşı tek başına oynanan oyun
 3. (müz.) tek ses veya çalgı için, solo
 4. tek başına uçak kullanmak (ilk olarak) soloist solist.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Solo [zoːloː] (n) , s.(n )
   solo; standalone
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 solo
   alone; only; sole; solitary
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top