Search result for

solicitor

(38 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solicitor-, *solicitor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solicitor[N] ผู้เรียกร้อง
solicitor[N] ทนาย, Syn. attorney, lawyer, counselor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
solicitor generaln. (ในอังกฤษ) ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอัยการ,, See also: Solicitor General n. (ในอเมริกา) รองอธิบดีกรมอัยการ

English-Thai: Nontri Dictionary
solicitor(n) ผู้ขอร้อง,ผู้เชื้อเชิญ,ผู้ชักชวน,ทนายความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solicitor๑. หัวหน้านิติกร (ก. อเมริกัน)๒. ทนายความที่ปรึกษา (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's what your solicitor's told you to say and that's your right, but if there's something you don't tell us today, that you later on decide you want to use in court in your defence...นั่นเป็นสิ่งที่หัวหน้าเธอ สั่งให้บอกและเป็นสิทธิ์ของเธอ แต่ถ้าเธอ ไม่บอกอะไรเราในวันนี้ และเธอตัดสินใจว่าเธอต้องการ จะไปต่อสู้คดีในชั้นศาล Harry Brown (2009)
You are not required to give money to solicitors.คุณไม่จำเป็นต้องให้เงิน กับผู้ขอรับบริจาค Countdown (2010)
A solicitor is not going to save you. son.ทนายความช่วยเธอไม่ได้หรอก เจ้าหนู Will (2011)
Daniel Green. He's a country solicitor. And my boyfriend.แดเนียล กรีน เขาเป็นทนาย และเป็นแฟนของฉัน The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
The boring details are, as ever, in the hands of solicitors but he bare fact is that my home is now Vernon's.รายละเอียดที่น่าเบื่ออยู่ในมือของทนาย แต่ข้อเท็จจริงง่ายๆ คือฉันยกบ้านให้เวอร์นอน This Beautiful Fantastic (2016)
In Britain, solicitor and barrister are two quite different functions.ในสหราชอาณาจักร, ทนายความ และทนายความ มีสองฟังก์ชั่นที่แตกต่างกัน Denial (2016)
I've explained to Deborah the difference between barrister and solicitor.ผมเคยอธิบายให้เดโบราห์ที่ แตกต่างกัน ระหว่างทนายความและ ทนายความ Denial (2016)
Before the war, a solicitor in the firm of Nicholas, Collins Osgood.ก่อนสงครามทนายความใน บริษัท ของ นิโคลัสคอลลิน โอสกูด ฉันถูกไหม? How I Won the War (1967)
I'm Henry Rose, Miss Tramell's solicitor.กลาส ผม เฮนรี่ โรส ทนายของคุณทราเมล Basic Instinct (1992)
I'm the solicitor for the Conlons, Chief Inspector.ผมทนายสำหรับ Conlons, Chieflnspector In the Name of the Father (1993)
Diciplinary Hearing of 12th August, into offences commited by Harry James Potter... resident at no.4, Privet drive, Winshik, solicitor Cornelius Fudge...การพิจารณาคดี วันที่ 12 สิงหาคม จำเลย แฮร์รี่ เจมส์ พอตเตอร์ บ้านเลขที่ 4 ซอยพรีเวต ลิตเติ้ลวิงจิง Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Now, Officer, I am a respected solicitor so there's no need to...ผมเป็นทนายที่มีคนนับถือ ดังนั้นจึงไม่จำเป็น... Hot Fuzz (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solicitorHe is qualified as a solicitor.
solicitorI asked the solicitor to make out my will.
solicitorI'll let you know my decision after I have consulted my solicitor.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนติบัณฑิต[n.] (nētibandit) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney   FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor   FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor = counselor (Am.)   FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLICITOR    S AH0 L IH1 S AH0 T ER0
SOLICITORS    S AH0 L IH1 S AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solicitor    (n) (s @1 l i1 s i t @ r)
solicitors    (n) (s @1 l i1 s i t @ z)
Solicitor-Genera    (n) - (s @1 l i2 s i t @ - jh e1 n r @ l)
Solicitor-Genera    (n) - (s @1 l i2 s i t @ - jh e1 n r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zweiter Kronanwalt [jur.]Solicitor General [Add to Longdo]
Rechtsreferent {m}solicitor [Am.] [Add to Longdo]
Solicitor {m}; Anwalt {m} (vor niederen Gerichten)solicitor [Br.] [Add to Longdo]
Werber {m}; Agent {m}solicitor [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor [Add to Longdo]
宗教勧誘員[しゅうきょうかんゆういん, shuukyoukanyuuin] (n) door-to-door solicitor; door-to-door preacher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solicitor \So*lic"it*or\, n. [F. solliciteur, L. sollicitator.]
   1. One who solicits.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) An attorney or advocate; one who represents another in
      court; -- formerly, in English practice, the
      professional designation of a person admitted to
      practice in a court of chancery or equity. See the
      Note under {Attorney}.
    (b) The law officer of a city, town, department, or
      government; as, the city solicitor; the solicitor of
      the treasury.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solicitor
   n 1: a petitioner who solicits contributions or trade or votes
      [syn: {solicitor}, {canvasser}]
   2: a British lawyer who gives legal advice and prepares legal
     documents

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top