Search result for

soldiers

(46 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soldiers-, *soldiers*, soldier
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soldiersทหาร [TU Subject Heading]
Soldiers' librariesห้องสมุดของทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know how kids play toy soldiers in the bath?คุณก็รู้วิธีที่เด็กๆเล่นตุ๊กตาทหาร ในอ่างอาบน้ำ The Itch (2008)
You haven't enough men. If they were trained soldiers, maybe you'd stand a chance, but they're not.เจ้าไม่มีผู้ชายมากพอ ลองให้ได้เรียนสักหน่อย \ แต่นี่เขาไม่มีโอกาสเลย The Moment of Truth (2008)
I'm treating these men like soldiers, and they're not.เจ้าควรไปบอกให้พวกเขารีบไปซะก่อนที่คาเน็นจะมา The Moment of Truth (2008)
Where are all these soldiers come from?ทหารนั่นมาจากไหนน่ะ Iljimae (2008)
In the army, soldiers would pull on their puds (penises) to keep their blood flowing.ในกองทัพ ทหารจะดึง... องคชาติของพวกเขาออกมา เพื่อให้เลือดไหลเวียน ทำแบบนั้นสิ The Bank Job (2008)
- Soldiers are coming! Run!- พวกทหารกำลังมานะ หนีเร็วเข้า! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Make your teachers teach the true version of history, your soldiers attack on our command.ทำให้ครูสอนประวัติศาสตร์ที่แท้จริง ทหารคุณโจมตีศัตรูให้เรา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
How many soldiers?มีทหารอยูเทาไหร ? Rambo (2008)
More new soldiers come tomorrow.พรุงนีจะมีทหารมาเพิมอีก Rambo (2008)
If tomorrow I tell the press that, like, a gangbanger will get shot or a truckload of soldiers will be blowing up nobody panics.ถ้าพรุ่งนี้ฉันบอกสื่อว่า แก๊งกวนเมืองจะถูกปราบ หรือรถบรรทุกทหาร จะโดนระเบิด ไม่มีใครตกใจ The Dark Knight (2008)
It's soldiers. Come on!มีทหารอยู่ มานี่เร็ว Day of the Dead (2008)
Since when did we open a boarding house for Telmarine soldiers?เราเปิดที่พักพร้อมอาหาร ให้ทหารเทลมารีนตั้งแต่เมื่อไหร่? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soldiersA fierce battle was fought by the soldiers.
soldiersAll the soldiers stood side by side.
soldiersAll the soldiers were called out by the king to defend the castle against all opposition.
soldiersAll the soldiers were gallant.
soldiersA lot of soldiers were killed here.
soldiersA lot of villagers were killed by soldiers.
soldiersAs soldiers they went to the front.
soldiersCombat soldiers during peaceful moments like to reminisce of their halcyon days.
soldiersHe yelled out an order to the soldiers.
soldiersLet's pretend that we are soldiers.
soldiersMany soldiers died a hero's death.
soldiersMany soldiers were killed in World War II.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพร่พล[N] soldiers, See also: military forces, troops, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพาไพร่พลมาสร้างกำลังทางหัวเมืองตะวันออก เพื่อกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยา, Thai definition: กำลังทหาร, กองทัพทหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทหารแตงโม[n. exp.] (thahān taēng mō) EN: watermelon soldiers   FR: soldats pastèques [mpl]
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem attrā seuk) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers   FR: soldat en tenue de combat [m]
ทหารทุพพลภาพ[n. exp.] (thahān thupphonlaphāp) EN: disabled soldiers   
โยธา[n.] (yōthā) EN: troops ; forces ; soldiers   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLDIERS    S OW1 L JH ER0 Z
SOLDIERS'    S OW1 L JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soldiers    (v) (s ou1 l jh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンパンガール[, panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl [Add to Longdo]
ベトコン[, betokon] (n) Vietcong; Viet Cong (communist guerrilla soldiers who fought in South Vietnam during the Vietnam War) [Add to Longdo]
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
衛所[えいしょ, eisho] (n) place guarded by soldiers; torpedo room [Add to Longdo]
横列[おうれつ, ouretsu] (n) rank (e.g. of soldiers) [Add to Longdo]
帰投[きとう, kitou] (n,vs) return to base of soldiers, military aircraft or ships [Add to Longdo]
偽兵[ぎへい, gihei] (n) dummy soldiers [Add to Longdo]
軍士[ぐんし, gunshi] (n) soldiers [Add to Longdo]
軍人勅諭[ぐんじんちょくゆ, gunjinchokuyu] (n) Imperial Rescript to Soldiers and Sailors (1882) [Add to Longdo]
軍旅[ぐんりょ, gunryo] (n) army; soldiers; war [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bīng, ㄅㄧㄥ, ] soldiers; a force; an army; weapons; arms; military; warlike [Add to Longdo]
兵员[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, / ] soldiers; troops [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top