Search result for

societal

(16 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -societal-, *societal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
societal[ADJ] เกี่ยวกับสังคม, See also: ทางสังคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
societal(โซไซ'อิทเทิล) adj. เกี่ยวกับสังคมกลุ่มใหญ่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People want access to societal order more than lawful order.คนต้องการสิทธิ์ในการเข้าเป็นระเบียบ ในสังคม มากกว่าระเบียทางกฎหมาย Episode #1.8 (2008)
What Sweets means is that societal norms endemic to the suburban acculturation dichotomize exterior postures and clandestine protocols.บรรทัดฐานสังคมในพื้นที่ย่านชานเมือง คือการปรับตัวทางวัฒนธรรม แยกอาการที่เห็นชัดออกเป็นสองส่วน แล้วตีความหมายสิ่งที่ซ่อนอยู่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
"the societal ramifications"ผลกระทบต่อสังคม Fallen (2010)
Which means he's lost any societal or moral restraints.ซึ่งแปลว่าเขาไม่เหลือสำนึกทางสังคมหรือจริยธรรมใดๆ Into the Woods (2010)
Making the poor neighbor's life sweet and warm is the sense of societal leaders.ทำให้เพื่อนบ้านผู้ยากจน มีชีวิตที่แสนหวานและอบอุ่น เป็นหน้าที่ของหัวหน้ากรมประชาสงเคราะห์น่ะ Episode #1.14 (2010)
Let me have a gander at the source of the societal discontentment here.เอาละไหนมาต้นเหตุของความไม่พอใจกันหน่อย Rango (2011)
And if you let one misguided societal pressure make you change the way you look, then you won't just be letting Barbra down, you'll be letting down all the little girls who are going to look at your beautiful face one dayถ้าเธอปล่อยให้ ความกดดันทางสังคม มาเปลี่ยนแปลง รูปลักษณ์เธอได้ เธอจะไม่ใช่แค่ ทำบาร์บราผิดหวัง Born This Way (2011)
I was hoping you could be my plus-one at the Institute of Interdisciplinary Studies' symposium on the impact of current scientific research on societal interactions.ในงานสัมมนา ของสถาบันสหวิทยาการเกี่ยวกับ ผลกระทบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันกับการติดต่อทางสังคม The Love Car Displacement (2011)
It's a scathing indictment of societal inequity as seen through the lens of the working poor.มันกล่าวถึงความรุนแรงและ ความไม่เสมอภาคทางสังคม เท่าที่เห็นผ่านเล็นส์ของ การทำงานที่ไม่ดี Dial M for Mayor (2012)
As such, they reflect a certain societal standard of perfection that may actually represent the type of women that are unattainable to this unsub.พวกเขาสะท้อนถึงค่านิยมทางสังคม ในเรื่องความสมบูรณ์แบบ นั่นอาจแสดงถึง ลักษณะของผู้หญิง ที่อันซับคนนี้ไม่ชอบใจ Divining Rod (2012)
You have a brain that doesn't play by normal societal rules.คุณมีสมองที่ไม่เล่นไปตามกฎของสังคม Zugzwang (2013)
The camp taught me to reject societal influences that were steering me in the wrong direction.ให้ปฏิเสธอิทธิพลทางสังคม ที่จะล่อลวงผมให้ไปผิดทาง Broken (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOCIETAL    S AH0 S AY1 AH0 T AH0 L

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 societal
   adj 1: relating to human society and its members; "social
       institutions"; "societal evolution"; "societal forces";
       "social legislation" [syn: {social}, {societal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top