Search result for

soar

(82 entries)
(1.4835 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soar-, *soar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soar[VI] บินสูงขึ้นไปในอากาศ, See also: ทะยานสู่อากาศ, Syn. tower, rise, sail, fly, wing
soarer[N] คนทะเยอทะยาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soar(ซอร์) vi.,n. (การ) บินถลา,บินเฉี่ยว,ทะยาน,ลอยสูง,ร่อนสูง,บินสูง,มีความหวังสูง,ทะเยอทะยาน, See also: soarer n. soaringly adv., Syn. rise,fly,ascend
outsoar(เอาทฺ'ซอร์) vt. บินอยู่เหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
soar(vi) โผผิน,ถีบตัวขึ้น,ทะยาน,ลอย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
soarพุ่งพรวดขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ The Old Man and the Sea (1958)
A British tar is a soaring soulชาวเรืออักฤษเป็นวิญญาณที่บินสูงขึ้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Soaring, tumbling, freewheelingบินถลาไป โลดโผน อย่างอิสระ Aladdin (1992)
Think of us as you soar triumphantly through the sky... outshining every star... your silhouette a dark blot on the moon.ความคิดของเราขึ้นอยู่กับความหวังเธอ ชัยชนะอยู่บนท้องฟ้า ทุกๆสวงดาวส่องแสงสว่าง โครงร่างของเธอ รอยบนดวงจันทร์ The Nightmare Before Christmas (1993)
I tell you, those voices soared... higher and farther than anybody in a grey place dares to dream.ผมบอกคุณเสียงเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้น ... ที่สูงขึ้นและไกลออกไปกว่าใครในที่สีเทากล้าที่จะฝัน The Shawshank Redemption (1994)
I'm talking about soaring with the air beneath you.ชั้นหมายถึงบินแบบมีอากาศผ่านท้องนาย Pilot (2001)
The eagle soaring clear eyed competitive prepared to strike but not a vulture.เหมือนนกอินทรี (ไอรา แจ็คสัน ผอ. ศูนย์ศึกษาธุรกิจและการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) เหินฟ้า, ตาคม, ชอบแข่งขัน The Corporation (2003)
Noble visionary majestic that people can believe in and be inspired by that creates such a lift that it soars.สูงส่ง, มีวิสัยทัศน์, สง่างาม, น่าศรัทธา และเป็นแรงบันดาลใจ หนุนให้โบยบินขึ้นไปจนสูงลิบ The Corporation (2003)
His pride soars beyond the clouds!ความหยิ่งของเขาเหนือกว่าเมฆบนท้องฟ้าเสียอีก Episode #1.8 (2006)
# Like the wings of a pigeon # flying the blue sky, # our spirits soar to the skies above.เหมือนปีกนกเขาที่บินอยู่บนท้องฟ้า วิญญาณของเราล่องลอยอยู่บนฟ้าเบื้องบน The City of Violence (2006)
God, don't you ever think what it'd be like to just... soar over that desert?คุณเคยรู้สึกบ้างไหมว่ามันรู้สึกยังไง ตอนที่บินข้ามทะเลสาบ Chapter Four 'Collision' (2006)
Therefore, we're commencing with Operation Soaring Eagle.ดังนั้น เราจะเริ่มแผนปฏิบัติการอินทรีย์เิหิญฟ้า The Simpsons Movie (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soarMr Soarez has been my close friend for years.
soarThe stock price index soared to an all-time high.
soarAn eagle was soaring high up in the air.
soarJapan's trade surplus soared to a record high.
soarPrices have soared every year.
soarThe price of land in the center of the city is soaring.
soarStock prices soared in active trading as corporations announced good financial results.
soarHe has a soaring ambition.
soarTravel agencies' profits soared.
soarA bird soared above.
soarThe value of the yen has soared.
soarA record number of shares changed hands in busy trading as prices soared to a historic high.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งพรวด[V] soar (e.g. prices), See also: rise abruptly, increase rapidly, Example: พรรคกรีนมีคะแนนสูงพุ่งพรวดจากร้อยละ 5.6 ในปี 1986 เป็น 8.3 ในปี 1987, Thai definition: เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ลอย[V] soar, See also: float, drift, move gently, bob, glide, sail, Syn. ล่องลอย, ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: บอลลูนลูกนี้ถูกนำออกไปปล่อยให้ลอยอยู่ในอากาศถึงสองชั่วโมง, Thai definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ
เหาะ[V] soar into the air, See also: fly, hover, flit, Syn. เหิน, บิน, Example: เขาเชื่อว่ามนุษย์บางคนมีวิชาแก่กล้าในยุดโบราณคงเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนนก, Thai definition: ขึ้นไปในอากาศ, เดินอากาศ
โผบิน[V] fly, See also: soar, hover, flit, flutter, wing, Syn. โบยบิน, เหินบิน, Example: นกกระจอก 2 ตัวโผบินไปเกาะที่รั้วบ้านส่งเสียงจอกแจกเหมือนคุยกัน, Thai definition: บินวนเวียนไปมา
การเหาะ[N] flying, See also: soaring into the air by magic, Syn. การเหิน, การบิน, Thai definition: ขึ้นไปในอากาศ, เดินอากาศ
ทะลึ่งพรวด[V] rise suddenly, See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast), Syn. พรวดพราด, Example: เขาทะลึ่งพรวดเข้ามาโดยมิทันดูว่ามีผู้ใหญ่หลายคนนั่งอยู่
ทะลึ่งพรวด[V] rise suddenly, See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast), Syn. พรวดพราด, Example: เขาทะลึ่งพรวดเข้ามาโดยมิทันดูว่ามีผู้ใหญ่หลายคนนั่งอยู่
ทะลึ่งพรวด[V] rise suddenly, See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast), Syn. พรวดพราด, Example: เขาทะลึ่งพรวดเข้ามาโดยมิทันดูว่ามีผู้ใหญ่หลายคนนั่งอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โด่ง[v.] (dong) EN: rise high ; soar ; high up   
เหาะ[v.] (hǿ) EN: soar into the air ; fly ; hover ; flit   FR: se déplacer dans les airs
เหิน[v.] (hoēn) EN: fly ; travel by air ; soar ; glide   FR: voler ; planer
ลิ่ว[v.] (liu) EN: soar ; rise in the sky ; float in the air ; fly   FR: s'élever dans les airs
ลอย[v.] (løi) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft   FR: flotter ; surnager
ร่อน[v.] (rǿn) EN: hover (over) ; soar ; sail ; circle in the air   FR: planer ; tournoyer ; rôder ; voler
ทะลึ่งพรวด[v. exp.] (thaleung phrūat) EN: rise suddenly ; soar ; shoot upwards ; spring up ; shoot up (fast)   
ทะยาน[v.] (thayān) EN: soar ; take off ; lift off ; leap forward ; jump ; spring ; climb   FR: décoller ; se développer

CMU English Pronouncing Dictionary
SOAR    S AO1 R
SOARD    S AO1 R D
SOARS    S AO1 R Z
SOARED    S AO1 R D
SOARES    S AO1 R EH0 S
SOARING    S AO1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soar    (v) (s oo1 r)
soars    (v) (s oo1 z)
soared    (v) (s oo1 d)
soaring    (v) (s oo1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
ソアラ;ソアラー[, soara ; soara-] (n) soarer; sailplane [Add to Longdo]
ソアリング[, soaringu] (n) soaring [Add to Longdo]
右肩上がり[みぎかたあがり, migikataagari] (exp) growing (graph rising to the right); expanding; soaring [Add to Longdo]
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring [Add to Longdo]
狂乱物価[きょうらんぶっか, kyouranbukka] (n) soaring prices; wild price spiral [Add to Longdo]
漸漸;漸々[ぜんぜん, zenzen] (adv) (1) (obsc) (See 段々,漸次) gradually; by degrees; (2) (obsc) the sight of a tall soaring rock; (3) (obsc) crying; weeping [Add to Longdo]
跳ぶ(P);飛ぶ(P);翔ぶ(oK)[とぶ, tobu] (v5b,vi) (1) (esp. 跳) to jump; to leap; to spring; to bound; to hop; (2) (esp. 飛ぶ) to fly; to soar; (P) [Add to Longdo]
天を摩する[てんをまする, tenwomasuru] (exp,vs-s) to soar high (building, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] soar [Add to Longdo]
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, ] soar [Add to Longdo]
翔凤[xiáng fèng, ㄒㄧㄤˊ ㄈㄥˋ, / ] Soaring Phoenix (Chinese built Advanced Regional Jet passenger plane, model number ARJ-900 etc) [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] soar [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] soar; hover [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, ] soar; tossed by wind or wave [Add to Longdo]
飙涨[biāo zhǎng, ㄅㄧㄠ ㄓㄤˇ, / ] soaring inflation; rocketing prices [Add to Longdo]
飞涨[fēi zhǎng, ㄈㄟ ㄓㄤˇ, / ] soaring inflation; rocketing prices [Add to Longdo]
高飞[gāo fēi, ㄍㄠ ㄈㄟ, / ] soar [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] soar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soar \Soar\, n.
   The act of soaring; upward flight.
   [1913 Webster]
 
      This apparent soar of the hooded falcon. --Coleridge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soar \Soar\, a.
   See 3d {Sore}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soar \Soar\, a.
   See {Sore}, reddish brown.
   [1913 Webster]
 
   {Soar falcon}. (Zool.) See {Sore falcon}, under {Sore}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soar \Soar\, v. i. [imp. & p. p. {Soared}; p. pr. & vb. n.
   {Soaring}.] [F. s'essorer to soar, essorer to dry (by
   exposing to the air), fr. L. ex out + aura the air, a breeze;
   akin to Gr. ?????.]
   1. To fly aloft, as a bird; to mount upward on wings, or as
    on wings. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       When soars Gaul's vulture with his wings unfurled.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To rise in thought, spirits, or imagination; to be
    exalted in mood.
    [1913 Webster]
 
       Where the deep transported mind may soar. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Valor soars above
       What the world calls misfortune.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Aeronautics) To fly by wind power; to glide indefinitely
    without loss of altitude.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soar
   n 1: the act of rising upward into the air [syn: {soar}, {zoom}]
   v 1: rise rapidly; "the dollar soared against the yen" [syn:
      {soar}, {soar up}, {soar upwards}, {surge}, {zoom}]
   2: fly by means of a hang glider [syn: {hang glide}, {soar}]
   3: fly upwards or high in the sky
   4: go or move upward; "The stock market soared after the cease-
     fire was announced"
   5: fly a plane without an engine [syn: {sailplane}, {soar}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 soar
   sound
   peal; ring
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top