Search result for

so-called

(40 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -so-called-, *so-called*, so-call, so-calle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
so-called[ADJ] เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
so-called[ADJ] เรียกไม่ถูก, See also: เรียกไม่ถูกต้อง, เรียกผิด, Syn. misnamed, mislabeled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
so-called(โซ'คอลคฺ) adj. ดังกล่าว,ที่เรียกกัน,ที่ขนานนามกัน,ที่เรียกกันผิด ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
SO-so-called(adj) ที่สมมุติกันว่า,ดังที่เรียกกัน,ที่ขนานนามกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
so-called (adj ) (แสลง)พวกที่ดูเหมือนจะเป็น เช่น Have you ever seen a so-called expert on TV? คุณเคยเห็นพวกที่ดูเหมือนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญตอนดูโทรทัศน์ไหม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With Carmine Falcone in Arkham someone must have stepped up to run the so-called family.พอฟัลโคนีอยู่ในอาร์คแฮม... ...ต้องมีใครซักคนก้าวขึ้นมา รับช่วงต่อจากเข้า The Dark Knight (2008)
And as for the television's so-called plan Batman has no jurisdiction.แล้วไอ้คนในทีวี ที่บอกว่ามีแผน ...แบทแมน ไม่มีอำนาจตัดสิน The Dark Knight (2008)
They'll be our so-called casualties.พวกเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย Body of Lies (2008)
...west in the winter of 1944 in the so-called death marches?...ทางตะวันตกในฤดูหนาวปี 1944 ที่เขาเรียกกันว่าเดินขบวนไปตายใช่มั้ย The Reader (2008)
If this so-called "All-Spark", now destroyed, why hasn't the enemy left the planet like you thought they would?ถ้า สิ่งนี้เรียกว่า "ออลสปารค์" ซึ่งตอนนี้ถูกทำลายแล้ว ทำไมยังมีข้าศึกอยู่ล่ะ ทำไมไม่ออกไปจากโลกซะ อย่างเช่นพวกคุณ ทำไมไม่ไปซะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And I, for one, can say without fear of contradiction that today, these 15 so-called men did not deserve to wear the hallowed green and gold.และผมเองนั้น.. ก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า.. วันนี้ พวกที่เรียกตัวเองว่า "ลูกผู้ชาย"... Invictus (2009)
This is an obvious stunt to present their own so-called evidence as a way of further defaming my client.มันเสี่ยงที่จะเสนอของตัวเอง งั้นเรียกหลักฐานว่าวิธีที่จะใส่ร้ายป้ายสีลูกความฉัน A Pretty Girl in a Leotard (2009)
These so-called "little people"นี้คือการเรียกว่าชีวิตคนที่ต่ำต้อยกว่า Invitation Only (2009)
Ladies who lunch with expensive handbags on their arms and the so-called socialites and heiresses that you see on television all the time...ผู้หญิงที่ถือกระเป๋า แพงๆไว้ในมือ และนินทาว่าเขาเป็นนักสังคม สงเคราะห์และทายาทเศรษฐีนี ที่คุณเห็นตามทีวีทุกเวลา Invitation Only (2009)
You could get these so-called local poets to come to your class.ดังนั้นคุณสามารถเรียกว่า\นักกวีชาวบ้านในห้องเรียน. Pilot (2009)
Meanwhile, as we speak, thousands and thousands of so-called superior life-forms are spreading their disease of war throughout the galaxy.ในขณะที่เรากำลังพูดอยู่นี่ หลากหลายร้อยพันของสิ่งที่ถูกเรียกว่า สิ่งมีชีวิตชั้นสูง Blue Shadow Virus (2009)
They've probably forgotten all about so-called friends and gone girl-crazyบางที เขาอาจหลงพวกสาวๆ จนลืมคิดถึงเพื่อนเลยก็ได้ Episode #1.13 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
so-calledCO2 has a lot to do with the so-called greenhouse effect.
so-calledHe regards so-called compulsory education as useless.
so-calledHe was a so-called aristocrat by birth.
so-calledIn the opening paragraphs I query the validity of so-called supply-side economic strategies.
so-calledOur so-called leaders speak. [Lyric]
so-calledSo-called trade friction could be avoided some day.
so-calledSo-called "winter time" is expected to enhance the college reform.
so-calledThat politician has come down in the world since the so-called "Recruit scandal" was publicized.
so-calledThe bursting of Japan's so-called bubble economy sent shockwaves through international markets.
so-calledThere are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.
so-calledThe scholar regards so-called compulsory education as useless.
so-calledThey are the so-called victims of war.

CMU English Pronouncing Dictionary
SO-CALLED    S OW1 K AO1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
so-called    (j) - (s ou1 - k oo1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n,vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends) [Add to Longdo]
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours [Add to Longdo]
漢字文化[かんじぶんか, kanjibunka] (n) (the so-called) kanji culture [Add to Longdo]
言う所の;言うところの;謂う所の[いうところの, iutokorono] (exp) what is called; as it is called; the so-called; known as; so to speak [Add to Longdo]
所謂[いわゆる, iwayuru] (adj-pn) (uk) what is called; as it is called; the so-called; so to speak; (P) [Add to Longdo]
中臣祓;中臣の祓[なかとみのはらえ, nakatominoharae] (n) (arch) (See 大祓) grand purification ceremony (so-called because it was overseen by the Nakatomi family) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所谓[suǒ wèi, ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ, / ] so-called [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So-called \So"-called`\, a.
   So named; called by such a name (but perhaps called thus with
   doubtful propriety).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 so-called
   adj 1: doubtful or suspect; "these so-called experts are no
       help" [syn: {alleged(a)}, {so-called}, {supposed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top