Search result for

smuggle

(62 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smuggle-, *smuggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smuggle[VI] ลักลอบนำเข้า
smuggle[VT] ลักลอบนำเข้า
smuggle in[PHRV] ลักลอบนำเข้า, Ant. smuggle out
smuggle out[PHRV] ลักลอบนำออก, Ant. smuggle in
smuggle past[PHRV] ลักลอบนำผ่าน
smuggle through[PHRV] ลักลอบเข้าประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smuggle(สมัก'เกิล) vt.,vi. ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย,แอบถือไปด้วย, See also: smuggler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
smuggle(vt) ลอบนำเข้า
smuggler(n) คนลอบนำของเถื่อนเข้ามา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was able to smuggle it out of the palace kitchens.ข้าสามารถลักลอบเอามันออกมาจาครัวราวังได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
It's an old smuggler's route.มันเป็นเส้นทางเก่าที่พวกพ่อค้าหนีภาษีใช้น่ะ Shadow of Malevolence (2008)
Smuggler's route?เส้นทางของพ่อค้าหนีภาษีงั้นหรือ? Shadow of Malevolence (2008)
Meanwhile, R2-D2 has fallen into the hands of a vile droid smuggler and is on his way to General Grievous who will surely plunder the Republic secrets hidden within him.ในขณะเดียวกัน อาร์ทู-ดีทูได้ตกไปอยู่ในมือ ของพ่อค้าดรอยด์จอมโฉด ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังนายพลกรีวัส ผู้ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถล้วงความลับของสาธารณรัฐ Duel of the Droids (2008)
I need a smuggler.ฉันต้องการคนส่งของเถื่อน Babylon A.D. (2008)
- An old friend. A good smuggler.- เพื่อนเก่า นักค้าของเถื่อน Babylon A.D. (2008)
US Special Forces uncovered a plot to smuggle a dirty bomb out of Morocco.กองกำลังพิเศษ US เปิดโปงแผนการ ลักลอบระเบิดเถื่อนออกจากโมร็อคโค Vantage Point (2008)
- South Korean smugglers.- นักค้าของเถื่อน เกาหลีใต้ The Dark Knight (2008)
You act like I've never smuggled a fugitive across state lines before.พวกนายทำเหมือนว่าฉัน ไม่เคยแอบพาคนหนีข้ามรัฐมาก่อน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It was smuggled out of China in 1940.มันถูกลอบนำออกจากจีนในปี 1940 The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Once smuggled in, they'd addict them to drugs and turn them into prostitutes.นำเข้าแบบของหนีภาษีจากนั้นทำให้ติดยาแล้วต่อด้วยขายตัว Taken (2008)
They used to smuggle gravel in from the yard throw it across the floor.พวกเค้าชอบขนกรวดมาจากสนาม.. โยนลงไปบนพื้น.. Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smuggleIn the latest report it is written that 90% of all the cocaine smuggled in the world is transported by sea, and most of that by speedboat.
smuggleThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้าของเถื่อน[V] smuggle, Thai definition: ลอบนำสินค้าเข้ามาโดยไม่เสียภาษี
ผู้ลักลอบ[N] smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้
ลักลอบ[V] smuggle, Syn. แอบซ่อน, ซ่อนเร้น, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลักลอบนำสินค้าเข้ามาทางชายแดนภาคใต้เสียเอง, Thai definition: ลอบเอาไป, ลอบเอามา
หนีภาษี[ADJ] smuggled, Syn. เลี่ยงภาษี, Example: ไม่อยากให้มีการโพสขายรถหนีภาษี ไม่มีทะเบียน ในเวบของเราเลย, Thai definition: ไม่ยอมเสียภาษี
สินค้าหนีภาษี[N] smuggled goods, See also: contraband, Syn. ของหนีภาษี, Example: การลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาขายพบมากตามจังหวัดชายแดน
ของเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า, Thai definition: ของที่ผิดกฎหมาย
ของหนีภาษี[N] smuggled goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: กรมศุลกากรจับของหนีภาษีได้เป็นจำนวนมากที่ท่าเรือคลองเตย
สินค้าเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี
สินค้าเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūoen) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods   FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: sneak ; smuggle   FR: passer en fraude ; entrer furtivement
หนีภาษี[adj.] (nī phāsī) EN: smuggled   
ยึดของหนีภาษี[v. exp.] (yeut khøng nī phāsī) EN: seize smuggled goods   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMUGGLE    S M AH1 G AH0 L
SMUGGLED    S M AH1 G AH0 L D
SMUGGLER    S M AH1 G L ER0
SMUGGLER    S M AH1 G AH0 L ER0
SMUGGLERS    S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS    S M AH1 G AH0 L ER0 Z
SMUGGLER'S    S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS'    S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS'    S M AH1 G AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smuggle    (v) (s m uh1 g l)
smuggled    (v) (s m uh1 g l d)
smuggler    (n) (s m uh1 g l @ r)
smuggles    (v) (s m uh1 g l z)
smugglers    (n) (s m uh1 g l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker [Add to Longdo]
売人[ばいにん, bainin] (n) trader; smuggler; pusher; drug dealer; drug runner [Add to Longdo]
密入国斡旋業者[みつにゅうこくあっせんぎょうしゃ, mitsunyuukokuassengyousha] (n) people smuggler [Add to Longdo]
密売品[みつばいひん, mitsubaihin] (n) smuggled goods; contraband [Add to Longdo]
密輸船[みつゆせん, mitsuyusen] (n) smuggler [Add to Longdo]
密輸品[みつゆひん, mitsuyuhin] (n) smuggled goods [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水货[shuǐ huò, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods, #19,347 [Add to Longdo]
走私品[zǒu sī pǐn, ㄗㄡˇ ㄙ ㄆㄧㄣˇ, ] smuggled product; contraband; pirate product, #179,095 [Add to Longdo]
走私货[zǒu sī huò, ㄗㄡˇ ㄙ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smuggle \Smug"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Smuggled}; p. pr. & vb.
   n. {Smuggling}.] [Of Low German or Scand. origin; cf. LG.
   smuggeln, D. smokkelen, G. schmuggeln, Dan. smugle, Sw. smyga
   to introduce or convey secretly, Dan. i smug secretly, D.
   smuigen to eat in secret, AS. sm?gan to creep. See {Smock}.]
   1. To import or export secretly, contrary to the law; to
    import or export without paying the duties imposed by law;
    as, to smuggle lace.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To convey or introduce clandestinely.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smuggle \Smug"gle\, v. i.
   To import or export in violation of the customs laws.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smuggle
   v 1: import or export without paying customs duties; "She
      smuggled cigarettes across the border"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top