Search result for

smooths

(389 entries)
(0.1116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smooths-, *smooths*, smooth
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา smooths มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *smooths*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smooth[ADJ] เรียบ, See also: ราบ, แบนเรียบ, Syn. flat, plane, level
smooth[ADJ] ราบรื่น, See also: ไม่มีปัญหา
smoothen[VT] ทำให้เรียบ, Syn. even, flatten, level
smoother[VI] ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก, See also: ทำให้หายใจลำบาก, Syn. squelch, suffocate
smoother[VT] ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก, See also: ทำให้หายใจลำบาก, Syn. squelch, suffocate
smoothie[N] สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ), Syn. flatterer
smooth in[PHRV] ทำให้เรียบ, See also: เกลี่ยให้เรียบ, ทำให้เนียน, Syn. iron out
smooth on[PHRV] ทำให้เรียบ, See also: เกลี่ยให้เรียบ, ทำให้เนียน, Syn. iron out, smooth in
smooth out[PHRV] ทำให้แบน, Syn. iron out
smooth out[PHRV] ทำให้หลุดพ้นปัญหา, See also: แก้ปัญหา
smooth away[PHRV] ทำให้แบน, See also: ทำให้แผ่ออก
smooth away[PHRV] ขจัด, See also: กำจัด, ทำให้หมดไป
smooth back[PHRV] ทำให้เรียบ
smooth down[PHRV] ทำให้แบน, See also: ทำให้เรียบ
smooth over[PHRV] ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้ผ่อนคลาย
smooth over[PHRV] ทำให้ลดลงอย่างรวดเร็ว, See also: ทำให้ลดน้อยลง, Syn. gloss over, slough over, slur over
smooth-tongued[ADJ] พูดคล่อง
take the rough with the smooth[IDM] ยอมรับว่าสิ่งที่ดีมาพร้อมกับความผิดหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
smooth-tongued(สมูธ'ทังดฺ) adj. พูดคล่องแคล่ว,มีคารมดี,พูดจานิ่มนวลน่าฟัง
smoothen(สมูธ'เธิน) vt.,vi. = smooth (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
smooth(adj) เรียบ,เกลี้ยง,ราบรื่น,ลื่น,กลมกล่อม
smooth(vt) ปราบ,ทำให้เรียบ,รีด,ลูบ,แผ้วถาง,เกลี่ย
smoothness(n) ความเรียบ,ความเกลี้ยงเกลา,ความราบรื่น,ความอ่อนโยน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smoothราบเรียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
smooth functionฟังก์ชันปรับเรียบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
smooth muscle; muscle, non-striatedกล้ามเนื้อเรียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
smooth syllable; non-checked syllableพยางค์ไม่หยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
smoothingการทำให้ราบเรียบ [ดู graduation] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
smoothing, curveการปรับเรียบเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
muscle, non-striated; muscle, smoothกล้ามเนื้อเรียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscle, smooth; muscle, non-striatedกล้ามเนื้อเรียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curve smoothingการปรับเรียบเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential smoothing; exponential curve smoothingการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential curve smoothing; exponential smoothingการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
non-checked syllable; smooth syllableพยางค์ไม่หยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-striated muscle; muscle, smoothกล้ามเนื้อเรียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cells, Smooth Muscleเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ [การแพทย์]
Circuit, Smoothingวงจรทำให้เรียบ [การแพทย์]
Direct Current, Smoothedไฟตรงอย่างเรียบ [การแพทย์]
Endoplasmic Reticulum, Hepatic Smoothเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมส่วนเรียบของตับ [การแพทย์]
Endoplasmic Reticulum, Smoothเอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัมชนิดเรียบ,เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลั่มชนิดเรียบ [การแพทย์]
smooth muscleกล้ามเนื้อเรียบ, กล้ามเนื้อ ที่ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างเรียวยาวคล้ายกระสวย เรียงตัวกันเป็นชั้น พบที่อวัยวะภายในของสัตว์ ทำงานนอกอำนาจจิตใจ เช่น ผนังของเส้นเลือด ผนังของทางเดินอาหาร  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Linear Pattern, Smoothลักษณะเป็นเส้นเรียบ [การแพทย์]
Muscle Wall, Smoothผนังกล้ามเนื้อเรียบ [การแพทย์]
Muscle, Smoothกล้ามเนื้อชนิดเรียบ, กล้ามเนื้อเรียบ, กล้ามเนื้อที่ไม่มีลาย [การแพทย์]
Muscle, Smooth, Bronchialกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลม [การแพทย์]
Muscle, Smooth, Contractionกล้ามเนื้อเรียบหดตัว, การหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ [การแพทย์]
Muscle, Smooth, Spasmการปวดของกล้ามเนื้อเรียบ [การแพทย์]
Muscle, Smooth, Vascularกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
smoothนุ่มนวล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's totally smooth.มันเป็นไปอย่างราบรื่นโดย สิ้นเชิง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Was the stone very smooth like a rock from a sacred river?หินเป็นอย่างราบรื่นเหมือนหินจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Everything seems to be going very smoothly.ทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดี ดีมากๆ Mannequin: On the Move (1991)
OK, I'm gonna go see her... I just... I gotta be smooth, cool, confident.โอเค ข้าจะไปพบนางล่ะ ข้าจะต้องอ่อนโยน เท่ห์ และมั่นใจ Aladdin (1992)
The guy drops 20 stories in perfect focus, centre frame while I smoothly go from F1 6 to F56.กล้าดียังไงถึงยังลอยหน้าอยู่ที่นี่อีกน่ะห๊ะ Hero (1992)
Look at the way the sled's coming in and out of the corners. Very smooth.ดูวิธีที่สเลดเข้าและออกจากโค้งสิ มันลื่นมากเลย Cool Runnings (1993)
And he's hired me to see that things go smoothly, understand?เขาจ้างผมมาตรวจสอบว่าทุกอย่างราบรื่นดีมั้ย In the Mouth of Madness (1994)
I'm cutting it smooth. I'm generating leads and shit for you. I'm a dancer.ผมต้องซ่อนเร้นแอบแฝงกายหาข่าว Heat (1995)
- Too smooth and plausible by half!-นุ่มนวลและคล่องแคล่วเกินไปเป็นครึ่ง Episode #1.5 (1995)
Wasn't your chest smooth?ไม่ได้หน้าอกของคุณเรียบ? The Birdcage (1996)
- Smooth sailing, sir.-ยังไปได้ดีครับ Event Horizon (1997)
Joke. You're a smoothie.ตลก อะไรจะดีปานนั้น Good Will Hunting (1997)
Well, a little bit of smooth talking, a little bit more money. Your money.ใช้วิธีพูดนิ่ม ๆ และใช้เงินเพิ่มขึ้นหน่อย ก็เงินของคุณน่ะ The Red Violin (1998)
That kind of smooth interlacing from place to place?มีเส้นเรียบทับผ่านกัน จากอีกที่สู่อีกที่ eXistenZ (1999)
- lt went smooth until...นี่ไม่ใช่หลักฐานโว้ย Fight Club (1999)
You better hope you're as smooth as you think you are, Verona.หวังว่านายจะหวานเหมือนปากละกันนะ เวโรนา 10 Things I Hate About You (1999)
We'II enter the chicken smoothie in the high and Iow category.เอาเป็นว่า เราถือว่าน้ำไก่ปั่น เป็นทั้งไฮทั้งโลว์ล่ะกัน The Story of Us (1999)
To enhance stunning beauty such as yours with silky smooth skin, I have brought you a special tropical juice!กำลังจะเปิดตัว หมายเลข 900 อับซารอม มาทำอะไรที่นี้ นี่ห้องของชั้นนะ One Piece: Wan pîsu (1999)
Give me some too! Silky smooth!อย่าพูดนะ บาร์ซี่ ชั้นบอกแกกี่ครั้งแล้วยะ One Piece: Wan pîsu (1999)
Hold on... Why would guys want silky smooth skin?ยังเคร่งครัดกับบาร์ชี่เหมือนเดิมนะ ยัยบ้าอำนาจ One Piece: Wan pîsu (1999)
You will become as silky smooth as an egg!เจ้าหมวกฟางและคนอื่นถูกจับตัวไปแล้ว One Piece: Wan pîsu (1999)
What's all the noise? What? The Silky Smooth Skin Soap?สองพี่น้องอันตรายนำตัวไปให้เจ้าแล้วใช่ไหม One Piece: Wan pîsu (1999)
The smooth flavor of a chili is found on the outside part.รสอันนุ่มนวลของพริก อยู่ที่ภายยอก Woman on Top (2000)
How will your smooth, white skin, bear rubbing against the sweat of an old man, who never does anything without his mother's consent?ผิวที่ขาวนวลเนียนของคุณ... ทนเบียดสีกับเหงื่อผู้ชายแก่ อย่างนั้นได้ยังไง ผู้ชายที่ทำอะไรต้องขออนุญาตแม่เสมอ Malèna (2000)
it's not like a smooth descent, it's a crash landing.ไม่ได้ตกลงมาแบบราบเรียบ มันคือการปะทะของพื้นดิน All About Lily Chou-Chou (2001)
Let's make sure it's a smooth transition.Let's make sure it's a smooth transition. Maid in Manhattan (2002)
Yeah, a smooth, and I'd like to think a... very... compelling speech.ใช่ ความลื่นไหล ฉันอยากจะคิด... สุนทรพจน์ที่โน้มน้าวใจคน Maid in Manhattan (2002)
Now, with gadget out of the way, it should be smooth sailing from here on.คราวนี้ ในเมื่อแก็ดเจ็ทออกไปพ้นทาง ฉัน... แต่นี้มันก็น่าจะเป็นไปอย่างราบรื่น Inspector Gadget 2 (2003)
Move them hips. There you go. Be smooth with it.ต้องใช้สะโพกเคลื่อน ไกวสะโพก งั้นแหละดี Bringing Down the House (2003)
Smooth)เพลงสมูท) Love Actually (2003)
This isn't going to be smooth, Colin.นี่จะต้องไม่ง่ายเลย คอลิน Hope Springs (2003)
Mulan, could you smooth out the ride a little?มู่หลาน เจ้าชักม้าเบาลงหน่อยได้มั๊ย? Mulan 2: The Final War (2004)
You know, relationships are easy when everything runs nice and smooth.- เจ้ารู้มั๊ย มิตรภาพนั้นเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่ออยู่ภายใต้ความความสัมพันธ์อันดี และมีใจต่อกัน - มู่หลาน Mulan 2: The Final War (2004)
Nice and smooth just ran out of camp.ความสัมพันธ์อันดี และมีใจต่อกัน ถึงได้พากันออกไปนอกแค้มป์ Mulan 2: The Final War (2004)
That's real smooth, Shrek.นั่นเป็นความจริงเลยนะ, ชเร็ค. Shrek 2 (2004)
After hours of uncertainty, the traffic is now moving smoothly from the United States into Mexico.หลังวุ่นวายอยู่หลายชั่วโมงตอนนี้จราจรเคลื่อนตัวสะดวก... ...จากสหรัฐเข้าเม็กซิโก The Day After Tomorrow (2004)
Much smoother. Great, I look forward to coming back and working with you.ดี คงดีที่จะได้กลับไปร่วมงานกับนายอีก I Heart Huckabees (2004)
Smooth.เยี่ยม Shaun of the Dead (2004)
What they all agree on is that the smooth side is definitively Egyptian.แต่ทั้งหมดเห็นพ้องกัน ด้านเรียบนั่นเป็นของชาวอิยิปต์แน่นอน AVP: Alien vs. Predator (2004)
He's sitting in the dark, listening to a little smooth jazz, while he sharpens his 12-inch KA-BAR.ซุ่มอยู่ในความมืด นั่งฟังเพลงแจ๊สสบายๆ และพก คาบายาว 12 นิ้วไปด้วย Red Eye (2005)
Let's see if we can't get above this weather, smooth things out.ถ้าบินได้สูงกว่านี้เมื่อไหร่คุณจะดีขึ้นนะครับ Red Eye (2005)
And it's been smooth all the way.แล้วก็ไม่เคยมีอุปสรรคมาแผ้วพาน Imagine Me & You (2005)
Mac, can you do me a favor and give me something that's soft and smooth, yeah?แม็ค ช่วยหน่อย ขอเพลงที่แบบ นุ่มนวลชวนฝันหน่อยได้ไหม Imagine Me & You (2005)
I hate those smooth-skinned sissies.ชั้นไม่ชอบคนผิวเรียบๆหรอก Initial D (2005)
It's running smoothly. Let's get on it.นั่งให้มันคง.และดูพ่อขับมัน Initial D (2005)
Things are going so smooth!เรืองกําลังไปได้สวย! Train Man (2005)
That's possible. Things are running smooth for Mr. Train.มันก็เป็นไปได้นะ ทุกอย่างดูจะเป็นไปด้วยดีสําหรับคุณเทรน Train Man (2005)
It moves smoothly towards the land in the west.มันเคลื่อนอย่าง ช้า ๆ ตรงไปยังดินแดน ด้าน ตะวันตก My Girl and I (2005)
Such smooth legs.อิสชิ ขอบคุณที่มาวันนี้! Shimokita Glory Days (2006)
Everything is going smoothly lately.ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี Episode #1.41 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smoothA good mediator can make a deal go smoothly.
smoothBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
smoothBeware of smooth talk.
smoothEverything went smoothly.
smoothHe filed the surface smooth.
smoothHe has a smooth tongue.
smoothHer skin is smooth.
smoothHis knowledge of Chinese enabled us to carry out our plan smoothly.
smoothHis knowledge of Chinese enable us to carry out our plan smoothly.
smoothHis life ran smoothly.
smoothIt certainly feels smooth when you run the shaver over your skin.
smoothIt's as smooth as a baby's bottom.
smoothIt's nice to drive on a smooth road.
smoothI was easily taken in by his smooth talk.
smoothPeople are likely to be deceived by a smooth talker.
smoothProceeding from warmup exercises to leg kick practice without hitch, the lesson went completely smoothly.
smoothShe smiled to smooth things over.
smoothShe smoothed his shirts with an iron.
smoothShe smoothly and elegantly poured the water into the glass.
smoothShe taken in by the salesman's smooth manner of talking.
smoothSilk feels soft and smooth.
smoothSteam locomotives run less smoothly than electric trains.
smoothTea is like the lubricating oil of work to allow it to proceed smoothly.
smoothThe affair ran more smoothly than we expected.
smoothThe car came to a smooth stop.
smoothTheir married life did not run smoothly.
smoothThe last to leave was a tall man, with a pale face and smooth, black hair.
smoothThe meat is smooth and soft.
smoothThen it draws more silky lines across these spokes, leaving a smooth, non-sticky patch in the middle of the web.
smoothThe rocket went up smoothly.
smoothThe sea looks calm and smooth.
smoothThe sea was as smooth as glass.
smoothThe train came to a smooth stop.
smoothThe yacht is under smooth sail.
smoothThis car is running less smoothly than it used to.
smoothThis cloth feels smooth.
smoothThis feels soft and smooth.
smoothThis is a smooth wine, which goes down easy.
smoothThis scarf feels soft and smooth.
smoothThis silk feels smooth.
smoothThis table has a smooth surface.
smoothThis zipper doesn't zip smoothly.
smoothTrucks came and dumped big stones on the road, then some trucks with little stones, then some trucks with tar and sand, and finally a steam roller came and rolled it all smooth, and the road was done.
smoothYou just take the rough with the smooth.
smoothYour presentation was so smooth and fluent - what can I say?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราบเรียบ[ADV] smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai definition: อย่างราบเสมอกัน
ราบเรียบ[ADJ] smooth, See also: flat, even, level, Example: ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ, Thai definition: ลักษณะที่ราบเสมอกัน
หยาบกร้าน[ADJ] rough, See also: coarse, not smooth, Syn. กระด้าง, แข็ง, หยาบ, Ant. อ่อนนุ่ม, Example: ฝ่ามือหยาบกร้านลูบไล้เส้นผมกระเซอะกระเซิงของฉัน
เนียน[ADJ] smooth, See also: tender, delicate, Syn. เรียบ, Ant. ขรุขระ, หยาบกร้าน, Example: เธอได้รับรางวัลสาวผิวเนียนจากการประกวดนางสาวไทย, Thai definition: ลักษณะเนื้อที่ละเอียดนุ่มนวล
อย่างราบรื่น[ADV] smoothly, Syn. อย่างสะดวก, Example: การแสดงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
ยึกยัก[ADV] not smoothly, See also: roughly, Syn. กระยึกกระยัก, Example: เสียงดนตรีกระหึ่มให้หลายคนออกไปเต้นยึกยักอยู่ข้างเวที, Thai definition: อาการเต้นไม่เข้าจังหวะ
มอบ[V] fasten, See also: smoothen, Example: ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม, Thai definition: ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง
ราบ[ADJ] flat, See also: level, plain, smooth, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ, Count unit: นูน, ขรุขระ, Thai definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
เรียบ[ADJ] smooth, See also: even, plain, level, Ant. ขรุขระ, Example: กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
เรียบ[V] be smooth, See also: be even, be plain, be level, Ant. ขรุขระ, Example: ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม, Thai definition: มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน
ละมุน[ADJ] soft, See also: gentle, mild, tender, smooth, Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, เนียนนุ่ม, อ่อนละมุน, ละมุนละไม, Ant. หยาบ, กระด้าง, Example: เธอรวบผมสูงเผยให้เห็นต้นคอระหงและผิวสวยละมุน
สละสลวย[V] be beautiful, See also: be elegant, be graceful, be fine, be well-arranged, be smooth, Syn. สวยงาม, เป็นระเบียบ, Example: สำนวนภาษาในหิโตปเทศนั้นสละสลวย ฟังเป็นไทยแท้ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้เล่าไว้, Thai definition: เป็นระเบียบเรียบร้อย
สบาย[ADV] easily, See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease, Syn. สบาย, ง่าย, Ant. ลำบาก, Example: วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย, Thai definition: อย่างสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
อ่อนนุ่ม[ADJ] soft, See also: smooth, Syn. นุ่ม, Ant. แข็ง, แข็งกระด้าง, Example: เด็กทารกจะมีผิวอ่อนนุ่มและบอบบาง จำเป็นต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อผิว
ไม่ยาก[ADV] easily, See also: conveniently, smoothly, Syn. ง่าย, สะดวก, Example: เดี๋ยวนี้คนที่อยู่คนละประเทศก็ติดต่อกันได้ไม่ยาก เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือสักเครื่อง, Thai definition: อย่างสะดวกง่ายดายไม่เกินความสามรถ
เกลา[V] smooth, See also: trim, polish, hew, scrape, Syn. เหลา, โกน, ถาก, Example: การแปรรูปหวายมีมีดเล่มเดียวก็สามารถตัดทอน ผ่าและเกลาให้ใช้งานที่ต้องการได้, Thai definition: ทำสิ่งที่ยังขรุขระอยู่ให้เรียบเนียนขึ้น
เกลี้ยง[ADJ] smooth, See also: flat and smooth, clean, level, even, flatten, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. ด่าง, Example: ส่วนต่างๆ ที่เปล่งปลั่งกลมกลึงพื้นผิวของพระวรกายที่เกลี้ยง เรียบและตึงเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดรูปร่างและรูปทรงที่ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์
เกลี้ยงเกลา[ADJ] smooth, See also: clear, even, clean, unblemished, Syn. สะอาด, เนียน, หมดจด, Ant. กร้าน, หยาบ, ขรุขระ, สาก, กระด้าง, Example: เสาใต้ถุนเรือนเป็นต้นไม้กลมปอกเปลือกจนได้เนื้อไม้ที่เกลี้ยงเกลา ดูแห้งกร้านแต่แข็งแรงรองรับตัวบ้าน
ความสะดวก[N] convenience, See also: facility, easiness, smoothness, expedience, Syn. ความสบาย, ความคล่อง, ความง่ายดาย, Ant. ความยากลำบาก, Example: ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดรถเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่จะเข้าไปเยี่ยมชมงาน
ปากหวาน[ADJ] unctuous, See also: smooth-tongued, honeytongued, Example: พวกเราเคยพูดกันว่าเราชอบผู้ชายปากหวาน คล่องๆ เอาใจเก่งๆ, Thai definition: พูดจาไพเราะ (มักใช้ในทางที่ล่อใจหรือไม่จริงใจ)
ฝืด[V] unsmooth, Syn. ขัด, แน่น, ติดขัด, Ant. ลื่น, คล่อง, Example: เขานำน้ำมันมาหยอดประตูเพราะประตูเริ่มฝืดแล้ว, Thai definition: เคลื่อนไหวไม่สะดวกไม่คล่องเพราะแรงต้านทานมีการเสียดสี
ฟักฟุ้น[ADJ] soft, See also: smooth, delicate, Syn. อ่อน, นุ่ม, อ่อนนิ่ม, Thai definition: ที่นุ่มนิ่มไม่แข็งกระด้าง
ละมุนละม่อม[ADV] gently, See also: tenderly, softly, politely, smoothly, mildly, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: เขาปฏิเสธความรักจากเธออย่างละมุนละม่อม
ละมุนละม่อม[ADJ] gentle, See also: tender, soft, polite, smooth, mild, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: ผู้ใหญ่ยังไงก็ชอบผู้หญิงมีกิริยาละมุนละม่อมอ่อนโยน
ละมุนละไม[ADJ] tender, See also: gentle, soft, polite, smooth, graceful, affable, Syn. นุ่มนวล, Ant. แข็งกร้าว, กระด้าง, Example: เธอก้มลงกราบที่ตักแม่ด้วยกิริยาละมุนละไมน่าชื่นใจ
ละเมียด[ADJ] gentle, See also: soft, tender, smooth, mild, kind, Syn. ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: เธอเพลิดเพลินอยู่กับถ้อยคำละเมียดของผู้เขียน, Thai definition: มิดชิดอย่างสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน
ละเมียด[ADV] gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: เขาถ่ายถอดอารมณ์ผูกพันระหว่างแม่กับลูกออกมาได้อย่างลึกซึ้งและละเมียดมาก, Thai definition: มิดชิดอย่างสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน
ละเมียดละไม[ADJ] gentle, See also: soft, tender, smooth, mild, kind, Syn. ละเมียด, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: ชาวลำปางผู้นี้มีรสนิยมละเมียดละไม ทำธุรกิจใกล้ชิดธรรมชาติ
ละเมียดละไม[ADV] gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียด, Example: แม่บรรจงจิบน้ำชาอย่างละเมียดละไม
ลูบไล้[V] caress, See also: stroke, fondle, smooth, anoint, apply, Syn. สัมผัส, ประ, ลูบ, Example: ผู้เป็นย่าเอาแป้งลูบไล้แก้มบางของหลานสาวจนหน้านวล, Thai definition: สัมผัสอย่างเบาๆ
เลี่ยน[V] smooth, See also: be flat, be even, be level, Syn. โล่ง, เตียน, Example: เขาดายหญ้าในสนามจนเลี่ยนไปหมด ดูสะอาดตามากกว่าเดิม, Thai definition: เตียนจนเกลี้ยง
โดยเรียบร้อย[ADV] smoothly, See also: neatly, in good condition, Syn. โดยระเบียบเรียบร้อย
เตียนโล่ง[V] be flat, See also: be smooth, be level, be even, Syn. เตียน, โล่ง, ว่างเปล่า, Example: เวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการทำลายป่าเขาบึงบางให้เตียนโล่งและตื้นเขิน
ถนัด[ADV] conveniently, See also: smoothly, easily, facilely, expediently, Syn. สะดวก, Example: เวลานั่งตีระนาด เขาต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด
ทรงตัว[V] balance, See also: poise, keep one's balance, maintain poise, move smoothly, be firm on one's feet, Ant. ล้มตัว, Example: นักกายกรรมทรงตัวอยู่บนเส้นลวดได้นานทีเดียว, Thai definition: ตั้งตัวอยู่ได้, เลี้ยงตัวให้ยืนตรง, ทำให้สมดุล
ปรับพื้น[V] level the ground, See also: smooth, even, flatten, Example: หลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ชาวบ้านต่างปรับพื้นบ้านเป็นการใหญ่
ปรับ[V] level, See also: smooth, even, flatten, Syn. ทำให้เรียบ, ทำให้เสมอ, เกลี่ย, Example: ชาวไร่ชาวนาปรับหน้าดินเพื่อเตรียมการปลูกพืชครั้งใหม่
กราง[V] rasp, See also: file something smooth, Syn. เกลา, Example: ช่างไม้กรางไม้ให้เรียบ
กลบเกลี่ย[V] cover with earth and then smooth over the surface, See also: fill and level up, Syn. ถม, คลุม, Example: เมื่อขุดหลุมแล้วต้องกลบเกลี่ยให้สนิท, Thai definition: ปิดให้เรียบสนิท
ไกล่เกลี่ย[V] reconcile, See also: conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up, Syn. ประนีประนอม, Example: ตำรวจกำลังไกล่เกลี่ยคู่กรณี, Thai definition: พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน
ความราบ[N] plane, See also: flat, level, even, smoothness, Syn. ความเรียบ, ความราบเรียบ, Thai definition: ความเรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
เจื้อย[ADV] smoothly, See also: continually, freely, fluently, Syn. คล่อง, Example: ไก่ตบปีกขันเจื้อยจนพ่อนอนไม่หลับ, Thai definition: เรื่อยไปไม่มีติดขัด
แทงตะไบ[V] use a file to rub something smooth or sharp, Syn. ฝนตะไบ, Thai definition: เอาตะไบถูให้เรียบหรือให้คมเป็นต้น
นอนวัน[V] spin accurately, See also: revolve smoothly as if stopping still, Thai definition: หมุนเร็วและเที่ยงตรงสนิทอยู่กับที่
สะดวก[ADV] conveniently, See also: comfortably, smoothly, expediently, easily, Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย, Example: ถนนตัดใหม่นี้ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน, Thai definition: อย่างคล่อง, อย่างไม่ติดขัด
สะดวก[ADJ] easy, See also: convenient, handy, smooth, comfortable, expedient, Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย, Thai definition: ที่คล่อง, ที่ไม่ติดขัด
ราบเรียบ[V] be level, See also: be even, be smooth, be flat, have a smooth surface, Ant. ขรุขระ, Example: เดี๋ยวนี้ถนนที่ผ่านด้านหน้าสนามเด็กเล่น ราดด้วยยางมะตอยจนราบเรียบ, Thai definition: ราบเสมอกัน
คล่อง[ADV] easily, See also: comfortably, smoothly, Syn. สะดวก, ง่ายดาย, ง่าย, Ant. ขัด, Example: เครื่องจักรในโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องเดินเครื่องคล่องไม่ติดขัดเลย
ความเรียบ[N] flatness, See also: smoothness, plainness, Syn. ความราบเรียบ, Ant. ความขรุขระ, ความไม่เรียบ, Example: มนุษย์ในสมัยก่อนมีความสามารถในการขัดเครื่องมือหินให้มีความเรียบเกลี้ยงเกลาขึ้น
ความราบรื่น[N] peacefulness, See also: smoothness, Syn. ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: ทุกคนหวังที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่น, Thai definition: ความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวบกลม [n. exp.] (būap klom) EN: Smooth Loofah   
โดยระเบียบเรียบร้อย[adv.] (dōi rabīep-rīeprøi) EN: smoothly   
โดยเรียบร้อย[adv.] (dōirīeprøi) EN: smoothly   
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝนตะไบ[v. exp.] (fon tabai) EN: use a file to rub something smooth/sharp   
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
กล้ามเนื้อเรียบ[n. exp.] (klāmneūa rīep) EN: smooth muscle   
เกลี้ยง[adj.] (klīeng) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten   FR: lisse ; uni ; plan
กระแตหางหนู[n. exp.] (krataē hāng nū) EN: Northern Smooth-tailed Treeshrew   
กรวดในรองเท้า[n. exp.] (krūat nai røngthāo) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies   
เลี่ยน[adj.] (līen) EN: glossy ; smooth   FR: lisse ; poli
ลูบไล้[v.] (lūplai) EN: caress ; stroke ; fondle ; smooth ; anoint ; apply   
นากใหญ่ขนเรียบ[n. exp.] (nāk yai khon rīep) EN: Smooth-coated Otter   
นิ่ม[adj.] (nim) EN: soft ; tender ; smooth ; delicate ; gentle   FR: mou ; tendre ; doux ; moelleux
นุ่มนวล[adj.] (numnūan) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth   FR: tendre ; câlin ; doux
อ่อนนุ่ม[adj.] (øn-num) EN: soft ; smooth   FR: tendre ; souple ; mou
ปากหวาน[adj.] (pākwān) EN: unctuous ; smooth-tongued ; honeytongued   FR: flatteur ; enjôleur
ปรับพื้น[v. exp.] (prap pheūn) EN: level the ground ; smooth ; even ; flatten   FR: égaliser
ราบ[X] (rāp) EN: flat ; level ; plain ; even ; smooth   FR: plat ; nivelé
ราบเรียบ[v.] (rāp-rīep) EN: be level ; be even ; be smooth ; be flat ; have a smooth surface   FR: avoir une surface lisse
ราบเรียบ[adj.] (rāp-rīep) EN: tranquil ; smooth   
เรียบ[adj.] (rīep) EN: smooth ; even ; flat ; plain   FR: uni ; égal ; lisse
สะดวก[adj.] (sadūak) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient   FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สะดวก[adv.] (sadūak) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily   
สละสลวย[v.] (salasalūay) EN: be beautiful ; be elegant ; be graceful ; be fine ; be well-arranged ; be smooth   
สม่ำเสมอ[adj.] (samamsamoē ) EN: smooth ; even ; level ; regular ; well-distributed   FR: régulier ; égal ; uniforme
สีเรียบ[n. prop.] (sī rīep) EN: smooth colour   FR: couleur unie
แทงตะไบ[v. exp.] (thaēng tabai) EN: use a file to rub something smooth/sharp   
เตียน[adj.] (tīen) EN: smooth ; even ; level ; flat   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOOTH    S M UW1 DH
SMOOTHS    S M UW1 DH Z
SMOOTHEN    S M UW1 DH AH0 N
SMOOTHER    S M UW1 DH ER0
SMOOTHED    S M UW1 DH D
SMOOTHLY    S M UW1 DH L IY0
SMOOTHENS    S M UW1 DH AH0 N Z
SMOOTHING    S M UW1 DH IH0 NG
SMOOTHEST    S M UW1 DH AH0 S T
SMOOTHNESS    S M UW1 DH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smooth    (v) (s m uu1 dh)
smooths    (v) (s m uu1 dh z)
smoothed    (v) (s m uu1 dh d)
smoother    (j) (s m uu1 dh @ r)
smoothly    (a) (s m uu1 dh l ii)
smoothest    (j) (s m uu1 dh i s t)
smoothing    (v) (s m uu1 dh i ng)
smoothness    (n) (s m uu1 dh n @ s)
smooth-bore    (j) - (s m uu1 dh - b oo r)
smooth-faced    (j) - (s m uu1 dh - f ei s t)
smooth-spoken    (j) - (s m uu1 dh - s p ou1 k @ n)
smooth-tongued    (j) - (s m uu1 dh - t uh ng d)
smoothing-iron    (n) - (s m uu1 dh i ng - ai @ n)
smoothing-irons    (n) - (s m uu1 dh i ng - ai @ n z)
smoothing-plane    (n) - (s m uu1 dh i ng - p l ei n)
smoothing-planes    (n) - (s m uu1 dh i ng - p l ei n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ราบรื่น English: smoothness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauf {m}; Verlauf {m} | der Ablauf von Ereignissen | die Abfolge der Ereignisse | für einen glatten Ablauf sorgenorder of events | the course of events; the sequence of events | the sequence of events | to make sure things run smoothly [Add to Longdo]
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Ausgleichsschicht {f}leveling course; smoothing layer [Add to Longdo]
Druck {m} | Druck ausüben auf | gleichmäßiger Druckpressure | to put pressure on | smooth and continuous pressure [Add to Longdo]
Glätte {f}smoothness [Add to Longdo]
Oberfläche {f}; Außenfläche {f} | Oberflächen {pl}; Außenflächen {pl} | glatte Oberfläche; glatte Außenfläche | geraute Oberflächesurface | surfaces | smooth surface; flat surface | buffed surface [Add to Longdo]
Reifen {m} | Reifen {pl} | platter Reifen | abgefahrener Reifen | abgewerteter Reifen | feinprofilierter Reifen | gewachsener Reifen | M+S-Reifen | nachgeschnittener Reifen | nachschneidbarer Reifen | profilloser Reifen; Reifen ohne Profil | profilloser Reifen | runderneuerter Reifen | schlauchloser Reifen | unvulkanisierter Reifen | verstärkter Reifen | Reifen einer Handelsmarke | Belastung pro Reifen | Reifen für landwirtschaftliche Gerätetyre; tire [Am.] | tyres; tires [Am.] | flat tyre | bald tyre; smooth tyre; worn tyre | downgraded tyre | siped tyre | grown tyre | mud and snow tyre (M+S) | recut tyre; regrooved tyre | regroovable tyre | plain tread tyre; plain tyre; slick tyre | smooth tread tyre (slick) | remoulded tyre; retread tyre | tubeless tyre | green tyre; uncured cover | extra ply tire [Am.]; reinforced tyre | private brand tyre | load per tyre | implement tyre [Add to Longdo]
Schlawiner {m}smooth operator [coll.] [Add to Longdo]
Schlichthobel {m} [techn.]smoothing plane [Add to Longdo]
jdm. Schrittmacherdienste leistento smooth the way for someone [Add to Longdo]
über Stock und Steinover rough and smooth [Add to Longdo]
abschleifen; glättento sand down; to grind down; to smooth down [Add to Longdo]
ein ganz durchtriebener Kerla smooth customer [Add to Longdo]
sich bei jdm. einschmeichelnto smooth-talk sb. [Add to Longdo]
glätten; spachteln | glättend; spachtelnd | geglättet; gespachtelt | glättet | glätteteto smooth | smoothing | smoothed | smoothes | smoothed [Add to Longdo]
glatt; sanft; weich; mild {adj} | glatter | am glattestensmooth | smoother | smoothest [Add to Longdo]
glattstreichento smooth down [Add to Longdo]
glattstreichend; glättendsmoothing [Add to Longdo]
gleitendsmoothing [Add to Longdo]
leichtgängig {adj}smooth; smoth-running [Add to Longdo]
leichtgängig {adv} | leichtgängig laufen | leichtgängig schließensmoothly | to run smoothly | to close smoothly [Add to Longdo]
nahtlos {adj}smooth [Add to Longdo]
reibungslos {adj}smooth [Add to Longdo]
ruhig {adv}smoothly [Add to Longdo]
sacht {adj}gentle; smooth [Add to Longdo]
schönredento be a smooth talker [Add to Longdo]
seidenweich {adj}; weich wie Seidesmooth as silk [Add to Longdo]
spiegelglatt {adj}as smooth as glass [Add to Longdo]
verlaufen; ablaufen | verlaufend; ablaufend | verlaufen; abgelaufen | es verläuft | es verlief | es ist/war verlaufen | gut abgelaufen sein | glimpflich verlaufen seinto go off; to pass off | going off; passing off | gone off; passed off | it goes off; it passes off | it went off; it passed off | it has/had gone off; it has/had passed off | to have gone off well | to have passed off smoothly [Add to Longdo]
weich {adv}smoothly [Add to Longdo]
weichento smooth [Add to Longdo]
Er ist mit allen Wassern gewaschen.He's a smooth customer. [Add to Longdo]
Geräuschpegel {m} bei glatter Oberflächenoise on smooth road [Add to Longdo]
glatte Straßenoberfläche {f}smooth road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
すっすっ;スッスッ[, sussutsu ; sussutsu] (adv-to,adv) smoothly; frictionlessly; easily [Add to Longdo]
すべすべ[, subesube] (adj-f) smooth; silky [Add to Longdo]
すべすべした[, subesubeshita] (adj-f) smooth to the touch [Add to Longdo]
すらすら[, surasura] (adv,adv-to) (on-mim) smoothly; (P) [Add to Longdo]
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
するすると;するする[, surusuruto ; surusuru] (adv) smoothly; swiftly [Add to Longdo]
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]
ずんべら棒;ずんべら坊[ずんべらぼう, zunberabou] (n) (1) (See ずべら坊) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]
そろり[, sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
つっと;つうと;つうっと;ツーッと[, tsutto ; tsuuto ; tsuutto ; tsu-tsu to] (adv) (on-mim) (つうっと is emphatic) quickly; smoothly [Add to Longdo]
つるつる[, tsurutsuru] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) slippery; smooth; (P) [Add to Longdo]
つるり;つるん[, tsururi ; tsurun] (adv-to) (on-mim) smoothly; with a slipping or sliding motion [Add to Longdo]
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face [Add to Longdo]
のっぺり[, nopperi] (adv,adv-to) flat; smooth; expressionless; blank [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic) [Add to Longdo]
カンタービレ[, kanta-bire] (n) cantabile (in a smooth, singing manner) (ita [Add to Longdo]
キツネホシザメ[, kitsunehoshizame] (n) smalleye smooth-hound (Mustelus higmani, species of houndshark from the western Atlantic) [Add to Longdo]
シロザメ[, shirozame] (n) spotless smooth-hound (Mustelus griseus, species of houndshark from the northwest Pacific) [Add to Longdo]
スイスイ;すいすい[, suisui ; suisui] (adv,adv-to) (on-mim) (swim, work) smoothly; unhindered [Add to Longdo]
スカスカ;すかすか[, sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv,adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly [Add to Longdo]
スムージー[, sumu-ji-] (n) smoothie [Add to Longdo]
スムージング[, sumu-jingu] (n) {comp} smoothing [Add to Longdo]
スムージングオペレーション[, sumu-jinguopere-shon] (n) smoothing operation [Add to Longdo]
スムーズ(P);スムース[, sumu-zu (P); sumu-su] (adj-na,n) smooth; (P) [Add to Longdo]
スムーズシェーディング[, sumu-zushie-deingu] (n) {comp} smooth shading [Add to Longdo]
スムーズスクロール[, sumu-zusukuro-ru] (n) {comp} smooth scroll [Add to Longdo]
スムーズハウンド;モトホシザメ[, sumu-zuhaundo ; motohoshizame] (n) smooth-hound (Mustelus mustelus, houndshark found in the Eastern Atlantic and Mediterranean) [Add to Longdo]
スムーズハンマーヘッド;スムーズ・ハンマーヘッド[, sumu-zuhanma-heddo ; sumu-zu . hanma-heddo] (n) smooth hammerhead (Sphyrna zygaena, species of hammerhead shark) [Add to Longdo]
トガリドチザメ[, togaridochizame] (n) slender smooth-hound (Gollum attenuatus, species of finback catshark from the Southwest Pacific) [Add to Longdo]
ニュージーランドホシザメ[, nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand) [Add to Longdo]
ホシザメ属[ホシザメぞく, hoshizame zoku] (n) Mustelus (genus of smooth-hound sharks in the family Triakidae); from the Latin mustela meaning weasel [Add to Longdo]
宛転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) (1) moving smoothly; (2) (of eyebrows) shapely [Add to Longdo]
羽二重餅[はぶたえもち, habutaemochi] (n) Habutae mochi; mochi smooth and white like habutae silk [Add to Longdo]
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P) [Add to Longdo]
円滑に[えんかつに, enkatsuni] (adv) smoothly; harmoniously; without a hitch [Add to Longdo]
円滑にする[えんかつにする, enkatsunisuru] (exp,vs-i) to smooth; to harmonize; to facilitate; to streamline [Add to Longdo]
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n,adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional [Add to Longdo]
円転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) orotund; smooth circular motion; spherical; rolling smoothly; (with) smooth circular motion [Add to Longdo]
円転滑脱[えんてんかつだつ, entenkatsudatsu] (adj-na) (1) suave; tactful; smooth; (2) versatile; adaptable [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
快便[かいべん, kaiben] (n) (pleasantly smooth) defecation [Add to Longdo]
滑らか(P);滑か(io)[なめらか(P);すべらか, nameraka (P); suberaka] (adj-na) (1) smooth (e.g. skin or ground); glassy; velvety; (2) fluent; smooth (speaking); without a hitch; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly [Add to Longdo]
充畅[chōng chàng, ㄔㄨㄥ ㄔㄤˋ, / ] abundant and fluent; affluent and smooth [Add to Longdo]
光光[guāng guāng, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄤ, ] bright; shiny; smooth; naked; bald; penniless [Add to Longdo]
光滑[guāng hua, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚ˙, ] glossy; sleek; smooth [Add to Longdo]
光面内质网[guāng miàn nèi zhì wǎng, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ, / ] smooth endoplasmic reticulum [Add to Longdo]
八面玲珑[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] be smooth and slick (in establishing social relations) [Add to Longdo]
冰沙[bīng shā, ㄅㄧㄥ ㄕㄚ, ] slushie; smoothie; crushed ice drink; frappucino [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] a carpenter's plane; to plane; to level; to make smooth [Add to Longdo]
匀溜[yún liu, ㄩㄣˊ ㄌㄧㄡ˙, / ] even and smooth [Add to Longdo]
圆滑[yuán huá, ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] smooth and evasive; slick and sly [Add to Longdo]
圆润[yuán rùn, ㄩㄢˊ ㄖㄨㄣˋ, / ] mellow and full; suave; smooth and round; rich (in voice) [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] flat; open-hearted; level; smooth [Add to Longdo]
安稳[ān wěn, ㄢ ㄨㄣˇ, / ] smooth and steady [Add to Longdo]
平整[píng zhěng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˇ, ] smooth; level; to level off; to flatten (remove bumps) [Add to Longdo]
平滑[píng huá, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˊ, ] flat and smooth [Add to Longdo]
平滑肌[píng huá jī, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ, ] smooth muscle (anat.); non-striated muscle [Add to Longdo]
平稳[píng wěn, ㄆㄧㄥˊ ㄨㄣˇ, / ] smooth; steady [Add to Longdo]
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, / ] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] smooth; active; clever; sharp [Add to Longdo]
打圆场[dǎ yuán chǎng, ㄉㄚˇ ㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, / ] to help to resolve a dispute; to smooth things over [Add to Longdo]
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] purse up (lips); to smooth [Add to Longdo]
操纵自如[cāo zòng zì rú, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ ㄗˋ ㄖㄨˊ, / ] ease of operation; to control smoothly [Add to Longdo]
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, / ] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, / ] smooth; fluent; joyful; happy [Add to Longdo]
油嘴滑舌[yóu zuǐ huá shé, ㄧㄡˊ ㄗㄨㄟˇ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄜˊ, ] glib; oily-mouthed and smooth talking [Add to Longdo]
流畅[liú chàng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄤˋ, / ] flowing (of speech, writing); smooth and easy [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] (lit.) smoothly flowing, placid (water) [Add to Longdo]
湉湉[tián tián, ㄊㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, ] (lit.) smoothly flowing, placid (water) [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua [Add to Longdo]
滑溜[huá liu, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧㄡ˙, ] smooth; slippery; sticky [Add to Longdo]
滑溜溜[huá liū liū, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧㄡ ㄌㄧㄡ, ] smooth; slick; slippery; glossy [Add to Longdo]
[rùn, ㄖㄨㄣˋ, / ] smooth; moist [Add to Longdo]
润滑[rùn huá, ㄖㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] smooth; oily; sleek; to lubricate [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] reconciled; smooth [Add to Longdo]
[mián, ㄇㄧㄢˊ, / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered [Add to Longdo]
缜润[zhěn rùn, ㄓㄣˇ ㄖㄨㄣˋ, / ] fine and smooth [Add to Longdo]
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, ] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely [Add to Longdo]
舒展[shū zhǎn, ㄕㄨ ㄓㄢˇ, ] to roll out; to extend; to smooth out; to unfold [Add to Longdo]
花边人物[huā biān rén wù, ㄏㄨㄚ ㄅㄧㄢ ㄖㄣˊ ˋ, / ] smooth talker; fast talker; slick and sociable person; person in the news [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] carefully; level; smooth [Add to Longdo]
蹇涩[jiǎn sè, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, / ] awkward; lame; difficulty (esp. in moving); not smooth [Add to Longdo]
通顺[tōng shùn, ㄊㄨㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] smooth; clear and coherent [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, / ] a carpenter's plane; to plane; to level; to make smooth [Add to Longdo]
顺利[shùn lì, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] smoothly; without a hitch [Add to Longdo]
顺口[shùn kǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, / ] to read smoothly (of text); to blurt out (without thinking); to suit one's taste (of food) [Add to Longdo]
顺嘴[shùn zuǐ, ㄕㄨㄣˋ ㄗㄨㄟˇ, / ] to read smoothly (of text); to blurt out (without thinking); to suit one's taste (of food) [Add to Longdo]
顺嘴儿[shùn zuǐ r, ㄕㄨㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄖ˙, / ] to read smoothly (of text); to blurt out (without thinking); to suit one's taste (of food) [Add to Longdo]
顺坦[shùn tan, ㄕㄨㄣˋ ㄊㄢ˙, / ] smoothly; as one expects [Add to Longdo]
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, / ] handy; convenient and easy to use; smoothly [Add to Longdo]
顺手儿[shùn shǒu r, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ ㄖ˙, / ] handy; convenient and easy to use; smoothly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top