Search result for

smoothly

(51 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smoothly-, *smoothly*, smooth
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything seems to be going very smoothly.ทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดี ดีมากๆ Mannequin: On the Move (1991)
The guy drops 20 stories in perfect focus, centre frame while I smoothly go from F1 6 to F56.กล้าดียังไงถึงยังลอยหน้าอยู่ที่นี่อีกน่ะห๊ะ Hero (1992)
And he's hired me to see that things go smoothly, understand?เขาจ้างผมมาตรวจสอบว่าทุกอย่างราบรื่นดีมั้ย In the Mouth of Madness (1994)
After hours of uncertainty, the traffic is now moving smoothly from the United States into Mexico.หลังวุ่นวายอยู่หลายชั่วโมงตอนนี้จราจรเคลื่อนตัวสะดวก... ...จากสหรัฐเข้าเม็กซิโก The Day After Tomorrow (2004)
It's running smoothly. Let's get on it.นั่งให้มันคง.และดูพ่อขับมัน Initial D (2005)
It moves smoothly towards the land in the west.มันเคลื่อนอย่าง ช้า ๆ ตรงไปยังดินแดน ด้าน ตะวันตก My Girl and I (2005)
Everything is going smoothly lately.ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี Episode #1.41 (2006)
I've cleared your accupoint, in the future, your energy will be able to flow smoothly.ข้าคลายจุดต่างๆให้เจ้า ต่อไป, เจ้าสามารถให้พลังของเจ้าได้อย่างลื่นไหล Episode #1.9 (2006)
Nothing must go wrong with the wedding etiquette, so that the Bride fetching ceremony can go on smoothly.ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบตามจารีตประเพณี เพื่อที่งานมงคลสมรสจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น Episode #1.3 (2006)
- I want this merger to go smoothly.-ฉันต้องการให้การประชุมร่วมราบรื่น Firewall (2006)
They just want to know things are running smoothly.พวกเขาอยากรู้ว่าทุกอย่างไปได้ดี Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Measures taken to make sure that the process goes as smoothly as possible.ตั้งมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการจะราบรื่นที่สุด The Rat (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smoothlyA good mediator can make a deal go smoothly.
smoothlyBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
smoothlyEverything went smoothly.
smoothlyHis knowledge of Chinese enabled us to carry out our plan smoothly.
smoothlyHis knowledge of Chinese enable us to carry out our plan smoothly.
smoothlyHis life ran smoothly.
smoothlyProceeding from warmup exercises to leg kick practice without hitch, the lesson went completely smoothly.
smoothlyShe smoothly and elegantly poured the water into the glass.
smoothlySteam locomotives run less smoothly than electric trains.
smoothlyTea is like the lubricating oil of work to allow it to proceed smoothly.
smoothlyThe affair ran more smoothly than we expected.
smoothlyTheir married life did not run smoothly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราบเรียบ[ADV] smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai definition: อย่างราบเสมอกัน
อย่างราบรื่น[ADV] smoothly, Syn. อย่างสะดวก, Example: การแสดงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
โดยเรียบร้อย[ADV] smoothly, See also: neatly, in good condition, Syn. โดยระเบียบเรียบร้อย
ถนัด[ADV] conveniently, See also: smoothly, easily, facilely, expediently, Syn. สะดวก, Example: เวลานั่งตีระนาด เขาต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด
เจื้อย[ADV] smoothly, See also: continually, freely, fluently, Syn. คล่อง, Example: ไก่ตบปีกขันเจื้อยจนพ่อนอนไม่หลับ, Thai definition: เรื่อยไปไม่มีติดขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยระเบียบเรียบร้อย[adv.] (dōi rabīep-rīeprøi) EN: smoothly   
โดยเรียบร้อย[adv.] (dōirīeprøi) EN: smoothly   
กรวดในรองเท้า[n. exp.] (krūat nai røngthāo) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies   
สะดวก[adv.] (sadūak) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOOTHLY    S M UW1 DH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smoothly    (a) (s m uu1 dh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leichtgängig {adv} | leichtgängig laufen | leichtgängig schließensmoothly | to run smoothly | to close smoothly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
すっすっ;スッスッ[, sussutsu ; sussutsu] (adv-to,adv) smoothly; frictionlessly; easily [Add to Longdo]
すらすら[, surasura] (adv,adv-to) (on-mim) smoothly; (P) [Add to Longdo]
するすると;するする[, surusuruto ; surusuru] (adv) smoothly; swiftly [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
そろり[, sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
つっと;つうと;つうっと;ツーッと[, tsutto ; tsuuto ; tsuutto ; tsu-tsu to] (adv) (on-mim) (つうっと is emphatic) quickly; smoothly [Add to Longdo]
つるり;つるん[, tsururi ; tsurun] (adv-to) (on-mim) smoothly; with a slipping or sliding motion [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺利[shùn lì, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] smoothly; without a hitch [Add to Longdo]
顺坦[shùn tan, ㄕㄨㄣˋ ㄊㄢ˙, / ] smoothly; as one expects [Add to Longdo]
顺当[shùn dang, ㄕㄨㄣˋ ㄉㄤ˙, / ] smoothly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smoothly \Smooth"ly\, adv.
   In a smooth manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smoothly
   adv 1: with no problems or difficulties; "put the plans into
       effect quickly and smoothly"; "despite of some mishaps,
       everything went swimmingly" [syn: {smoothly},
       {swimmingly}]
   2: in a smooth and diplomatic manner; "`And now,' he said
     smoothly, `we will continue the conversation'"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top