Search result for

smell

(91 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smell-, *smell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smell[VI] ดมกลิ่น, See also: ได้กลิ่น, Syn. breathe, inhale
smell[VT] ดมกลิ่น, Syn. breathe, inhale
smell[N] กลิ่น, Syn. scent, odor
smelly[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
smell at[PHRV] ได้กลิ่น, See also: ดมกลิ่น, Syn. sniff at
smell of[PHRV] ได้กลิ่นของ, See also: ดมกลิ่นของ, Syn. stink of, stink with
smell to[PHRV] มีกลิ่นแรงมาก, Syn. stink to
smell up[PHRV] ทำให้เต็มไปด้วยกลิ่น, Syn. smell out, stink out, stink up
smell out[PHRV] ดมกลิ่นหา, Syn. nose out, sniff out
smell a rat[IDM] มีความรู้สึกถึงสิ่งผิกปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smell(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิ่น,ตรวจสอบ,สังเกต,สืบสาว,ทดสอบจากกลิ่น vi. ได้กลิ่น,กลิ่นฟุ้ง,มีกลิ่น,มีกลิ่นเหม็น,ปล่อยกลิ่น,มีร่องรอย,มีนัย, -Phr. (smell a rat สงสัย.) n. กลิ่น,ประสาทกลิ่น,นาสิกประสาท,ความสามารถในการดมกลิ่น,สิ่งที่ใช้ดมกลิ่น,การดมกลิ่น,รสชาด,อิทธิพล
smelly(สเมล'ลี) adj. ส่งกลิ่น,ส่งกลิ่นรุนแรง,มีกลิ่นแรง., See also: smelliness n., Syn. reeking

English-Thai: Nontri Dictionary
smell(n) การดมกลิ่น,กลิ่น
smell(vi,vt) ได้กลิ่น,ดม,มีกลิ่น,ส่งกลิ่น,ฟุ้ง,คลุ้ง
smelly(adj) เหม็น,ส่งกลิ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It smells a little like desperation.กลิ่นเหมือนความสิ้นหวัง Pret-a-Poor-J (2008)
I could smell him on her.เธอไม่ได้บอก, แต่... Committed (2008)
I can smell you.ฉันได้กลิ่นคุณ Not Cancer (2008)
We go inside and play "guess that smell" with the truckers while we're waiting.เราเข้าไปข้างในแล้วเล่นเกมดมกลิ่นกับคนขับรถบรรทุกขณะรอเถอะ Birthmarks (2008)
He just smelled it.แค่ดมกลิ่นมัน Joy (2008)
What is that smell?นั่นกลิ่นอะไร Pilot (2008)
- What the hell is that smell?- มันกลิ่นห่าอะไรวะ Pilot (2008)
I smell it too.ฉันก็ได้กลิ่นมันเหมือนกัน Pilot (2008)
What's that smell?นั่นกลิ่นอะไรน่ะ? Downfall of a Droid (2008)
Your smell is intoxicating.กลิ่นของคุณทำให้ผมมัวเมา And How Does That Make You Kill? (2008)
Don't look at it, don't smell it, just down it in one.ไม่ต้องมอง ไม่ต้องดม กระดกทีเดียวให้หมด Lancelot (2008)
Thought I smelled something around here.มันมีกลิ่นตุๆที่ ฉากข้างๆน่ะ Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smellA bad smell permeated the room.
smellA dog has an acute sense of smell.
smellA dog has a sharp sense of smell.
smellA dog is sensitive to smell.
smellAlthough natto smells awful, it is delicious.
smellAmmonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.
smellAn offensive smell greets one's nose.
smellA rose by any other name would smell as sweet.
smellA rose smells sweet.
smellA smell of lilies filled the room.
smellAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
smell"Can you smell something burning?" "Oh, I went and burnt the toast."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาวเลือด[N] smell of blood, Example: มันพร้อมไล่ล่าเหยื่อทุกเมื่อถ้าหิว หรือมีคลื่นเสียงไปสั่นสะเทือนประสาทสัมผัสและได้กลิ่นคาวเลือดสด, Thai definition: ที่มีกลิ่นคาวของเลือดสด
ยาดม[N] smelling salt, See also: inhalant, Example: ยาดมก็เป็นยาประจำตัวของคนแก่
เหม็น[V] smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
อับ[ADJ] smelly, See also: stinky, foul-smelling, Syn. อับชื้น, เหม็นอับ, Example: ในห้องนี้ยังมีกลิ่นอับของขี้หนูขี้ค้างคาวอยู่จางๆ, Thai definition: ลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน
สูดกลิ่น[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: หล่อนสูดกลิ่นดอกไม้อันหอมหวานที่โชยมาเข้าจมูก, Thai definition: ดมกลิ่นโดยหายใจลึก
สูดดม[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดกลิ่น, Example: เยื่อจมูกพนักงานบางคนอักเสบเพราะสูดดมควันพิษเข้าไปมาก, Thai definition: ดมโดยหายใจลึก
ได้กลิ่น[V] smell, See also: scent, catch the smell, Example: ทุกคนได้กลิ่นแก๊ส
ตืด[ADJ] smelly, See also: malodorous, fetid, stinking, putrid, Thai definition: กลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ไม่รู้หาย
ตุ[ADJ] stinky, See also: smelly, foul-smelling, stuffy-smelling, Syn. ตุๆ, เหม็นตุ, Ant. หอม, Example: ปลาตัวนี้มีกลิ่นตุ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
ดม[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: มีไม่กี่คนที่ดมทุเรียนแล้วบอกว่าหอม, Thai definition: ใช้จมูกสูดกลิ่น, สูดเอากลิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
ได้กลิ่น[v.] (dāiklin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff   FR: sentir ; flairer
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
ดมกลิ่น[v.] (dom klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; renifler
หอม[v.] (høm) EN: be fragrant ; smell good   FR: sentir bon ; être parfumé
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented   FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
หอมดี[v. exp.] (høm dī) EN: have a nice smell   FR: sentir bon ; dégager une odeur agréable
คาว[n.] (khāo) EN: fishy taste ; smell of fish ; smell of meat   
คาวเลือด[n. exp.] (khāo leūat) EN: stench of blood ; smell of blood   
กลิ่น[n.] (klin) EN: smell ; scent ; odour = odor (Am.) ; savour ; aroma   FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SMELL    S M EH1 L
SMELLS    S M EH1 L Z
SMELLY    S M EH1 L IY0
SMELLED    S M EH1 L D
SMELLEY    S M EH1 L IY0
SMELLING    S M EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smell    (v) (s m e1 l)
smells    (v) (s m e1 l z)
smelly    (j) (s m e1 l ii)
smelled    (v) (s m e1 l d)
smellier    (j) (s m e1 l i@ r)
smelling    (v) (s m e1 l i ng)
smelliest    (j) (s m e1 l i i s t)
smelling-salts    (n) - (s m e1 l i ng - s o l t s)
smelling-bottle    (n) - (s m e1 l i ng - b o t l)
smelling-bottles    (n) - (s m e1 l i ng - b o t l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink [Add to Longdo]
つーんと;ツーンと[, tsu-nto ; tsu-n to] (adv) pungently (of a smell) [Add to Longdo]
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
カビ臭;黴臭[カビしゅう(カビ臭);かびしゅう(黴臭), kabi shuu ( kabi shuu ); kabishuu ( bai shuu )] (n) (See カビ臭い) mold smell; mould smell [Add to Longdo]
スメロビジョン[, sumerobijon] (n) smellovision [Add to Longdo]
プンプン(P);ぷんぷん[, punpun (P); punpun] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P) [Add to Longdo]
悪気[わるぎ, warugi] (n) (1) (obsc) (See 邪気・じゃき・2) nasty smelling air; noxious gas; (2) (obsc) evil 'ki' [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
異臭[いしゅう, ishuu] (n) offensive smell; off-flavor; off-flavour [Add to Longdo]
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sāo, ㄙㄠ, ] smell of urine [Add to Longdo]
臭屁[chòu pì, ㄔㄡˋ ㄆㄧˋ, ] smelly fart; arrogant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smell \Smell\, v. i.
   1. To affect the olfactory nerves; to have an odor or scent;
    -- often followed by of; as, to smell of smoke, or of
    musk.
    [1913 Webster]
 
   2. To have a particular tincture or smack of any quality; to
    savor; as, a report smells of calumny.
    [1913 Webster]
 
       Praises in an enemy are superfluous, or smell of
       craft.                --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To exercise the sense of smell. --Ex. xxx. 38.
    [1913 Webster]
 
   4. To exercise sagacity. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smell \Smell\ (sm[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Smelled}, {Smelt};
   p. pr. & vb. n. {Smelling}.] [OE. smellen, smillen, smullen;
   cf. LG. smellen, smelen, sm["o]len, schmelen, to smoke, to
   reek, D. smeulen to smolder, and E. smolder. Cf. {Smell}, n.]
   1. To perceive by the olfactory nerves, or organs of smell;
    to have a sensation of, excited through the nasal organs
    when affected by the appropriate materials or qualities;
    to obtain the scent of; as, to smell a rose; to smell
    perfumes.
    [1913 Webster]
 
   2. To detect or perceive, as if by the sense of smell; to
    scent out; -- often with out. "I smell a device." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Can you smell him out by that?    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To give heed to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       From that time forward I began to smellthe Word of
       God, and forsook the school doctors. --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   {To smell a rat}, to have a sense of something wrong, not
    clearly evident; to have reason for suspicion. [Colloq.]
    
 
   {To smell out}, to find out by sagacity. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smell \Smell\, n. [OE. smel, smil, smul, smeol. See {Smell}, v.
   t.] (Physiol.)
   1. The sense or faculty by which certain qualities of bodies
    are perceived through the instrumentally of the olfactory
    nerves. See {Sense}.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality of any thing or substance, or emanation
    therefrom, which affects the olfactory organs; odor;
    scent; fragrance; perfume; as, the smell of mint.
    [1913 Webster]
 
       Breathing the smell of field and grove. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       That which, above all others, yields the sweetest
       smell in the air, is the violent.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Scent; odor; perfume; fragrance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smell
   n 1: the sensation that results when olfactory receptors in the
      nose are stimulated by particular chemicals in gaseous
      form; "she loved the smell of roses" [syn: {smell}, {odor},
      {odour}, {olfactory sensation}, {olfactory perception}]
   2: any property detected by the olfactory system [syn:
     {olfactory property}, {smell}, {aroma}, {odor}, {odour},
     {scent}]
   3: the general atmosphere of a place or situation and the effect
     that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a
     clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the
     smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel}, {feeling},
     {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}]
   4: the faculty that enables us to distinguish scents [syn:
     {smell}, {sense of smell}, {olfaction}, {olfactory modality}]
   5: the act of perceiving the odor of something [syn: {smell},
     {smelling}]
   v 1: inhale the odor of; perceive by the olfactory sense
   2: emit an odor; "The soup smells good"
   3: smell bad; "He rarely washes, and he smells"
   4: have an element suggestive (of something); "his speeches
     smacked of racism"; "this passage smells of plagiarism" [syn:
     {smack}, {reek}, {smell}]
   5: become aware of not through the senses but instinctively; "I
     sense his hostility"; "i smell trouble"; "smell out
     corruption" [syn: {smell}, {smell out}, {sense}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top