Search result for

smack

(68 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smack-, *smack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smack[VI] ตบ, See also: ตี, Syn. slap, spank
smack[VT] ตบ, See also: ตี, Syn. slap, spank
smack[VI] ปะทะกันเสียงดัง, See also: ชนกันเสียงดัง, กระทบกันเสียงดัง, Syn. hit, pelt, slap
smack[VT] จูบเสียงดัง, Syn. kiss, smooch
smack[N] การตบ, See also: การตี, Syn. hit, pat, spank
smack[N] เสียงตีดังผัวะ, See also: เสียงดังเพี้ยะ
smack[N] การจูบเสียงดัง
smack[ADV] อย่างเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ด้วยเสียงกระแทกดังๆ
smack[ADV] โดยตรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตรง
smack[N] รสชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smack(สแมค) n. รสชาติ,รส,กลิ่น,ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนนิดหน่อย,ท่าทาง,ทำนอง,เรือจับปลา vi. มีรส,มีรสชาติ,เป็นนัย,มีท่าทาง vt.,vi.,n. (การ) ตี,ตบ,ตีผาง,จูบเสียงดัง,ดูดเสียงดัง,กระทบดัง,ตีดัง,ตบดัง adv. ฉับพลันและรุนแรง,โดยตรง
smacking(สแมค'คิง) adj. รุนแรง,คล่องแคล่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
smack(n) กลิ่น,รส,ทำนอง,ท่วงท่า
smack(n) การตี,การหวีดร้อง,การต่อยผาง,การจูบเสียงดัง
smack(vi) ตี,หวีดร้อง,ตบ,ต่อยผาง,จูบเสียงดัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Another wave of disruption just broke from the surface and smacked into us.แต่ว่ามีคลื่นรบกวนจากพื้นผิวดาวเล่นงานเราอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
- And stop smacking your lips. It's annoying. - I'm thirsty.และหยุดทำปากแจ็บๆด้วย เเต่ข้าหิวน้ำ The Labyrinth of Gedref (2008)
You really want a good smacking?คุณนี่อยากโดนต่อยจริงๆเลยนะ Heartbreak Library (2008)
Most you won't even see coming till they've smacked you in the head.ส่วนมากคุณจะไม่เห็น จนกระทั่งมันแทงเข้าที่คุณนั่นแหละ 24: Redemption (2008)
/All right, have the booger /monster smack Kendallo around.เจ๋ง,เอาเจ้าปีศาจออกมางั้นหรอ เคนดอลกำลังถูกหวด Bedtime Stories (2008)
[ Smacking Lips ][Smacking Lips] City of Ember (2008)
But if we're lucky, we get to basically just walk smack into the Company?ถ้าโชคดี เราก็จะ ไปโผล่ที่ คอมพานี งั้นเหรอ? Greatness Achieved (2008)
I hate the way she smacks her lips before she talks.เกลียดเวลาเธอทำท่าดูดปากก่อนจะพูดอะไร 500 Days of Summer (2009)
The back of his head smacks between his shoulder blades.ด้านหลังหัวเค้าพับติดกับหลังระหว่างไหล่ทั้งคู่ I Lied, Too. (2009)
For now? You put me smack in the middle of a big pile of shit, gentlemen.ผม ผมจะบอกคุณว่า อนาคตดูสดใสอีกครั้งแล้ว ใช่เลย Trust Me (2009)
I'll smack this guy.ฉันจะอัดมันให้เละเลย.. The Breath (2009)
-You miserable little smackhead.- เข้ามาสิผมฟาดหน้าอกคุณจริงๆด้วยนะ Phoenix (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smackShe gave me a smack on the cheek.
smackShe smacked him across the face.
smackThis soup smacks of fish.
smackYesterday I was on my way home from work when I ran smack into my old girlfriend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุ๊บ[V] smack, See also: kiss, Syn. จูบ, Example: กรกมลอิงเข้ามาหาเขาแล้วจุ๊บเขาเบาๆ ข้างแก้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผียะ[X] (phia) EN: slapping sound ; slap ; smack   
รส[n.] (rot) EN: taste ; flavour = flavor (Am.) ; savour = savor (Am.) ; smack ; tang   FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)   FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SMACK    S M AE1 K
SMACKS    S M AE1 K S
SMACKED    S M AE1 K T
SMACKING    S M AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smack    (v) (s m a1 k)
smacks    (v) (s m a1 k s)
smacked    (v) (s m a1 k t)
smacker    (n) (s m a1 k @ r)
smackers    (n) (s m a1 k @ z)
smacking    (v) (s m a1 k i ng)
smackings    (n) (s m a1 k i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(leichter) Geschmack {m}; Geruch {m}; Hauch {m}; Spur {f} (von)smack (of) [Add to Longdo]
Heroin {n}smack [slang] [Add to Longdo]
Schlag {m}; Klaps {m} | ein Schlag ins Gesichtsmack | a smack in the eye [Add to Longdo]
direkt; genau; mitten {adv}smack [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
がましい[, gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of [Add to Longdo]
どすっ[, dosutsu] (adv-to) (See どすん) kerplunk; smack; bang [Add to Longdo]
ばしっと[, bashitto] (adv) (on-mim) whack; smack [Add to Longdo]
ばちん[, bachin] (adv-to) (on-mim) (with a) slap; smack [Add to Longdo]
ぺんぺん[, penpen] (n,vs) smack; spanking [Add to Longdo]
アイススマック[, aisusumakku] (n) ice smack (ice cream, icecream) [Add to Longdo]
スマック[, sumakku] (n) smack [Add to Longdo]
ヘキヘキ;へきへき[, hekiheki ; hekiheki] (n,vs) (See 辟易) being gobsmacked; being struck dumb; being fed up with something [Add to Longdo]
官僚臭[かんりょうしゅう, kanryoushuu] (n) smack of the bureaucrat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zā, ㄗㄚ, ] smack one's lips [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smack \Smack\, v. t.
   1. To kiss with a sharp noise; to buss.
    [1913 Webster]
 
   2. To open, as the lips, with an inarticulate sound made by a
    quick compression and separation of the parts of the
    mouth; to make a noise with, as the lips, by separating
    them in the act of kissing or after tasting.
    [1913 Webster]
 
       Drinking off the cup, and smacking his lips with an
       air of ineffable relish.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a sharp noise by striking; to crack; as, to smack
    a whip. "She smacks the silken thong." --Young.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smack \Smack\, adv.
   As if with a smack or slap. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smack \Smack\, v. i. [imp. & p. p. {Smacked}; p. pr. & vb. n.
   {Smacking}.] [OE. smaken to taste, have a taste, -- from the
   noun; cf. AS. smecan taste; akin to D. smaken, G. schmecken,
   OHG. smechen to taste, smach?n to have a taste (and, derived
   from the same source, G. schmatzen to smack the lips, to kiss
   with a sharp noise, MHG. smatzen, smackzeen), Icel. smakka to
   taste, Sw. smaka, Dan. smage. See 2d {Smack}, n.]
   1. To have a smack; to be tinctured with any particular
    taste.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or exhibit and indication or suggestion of the
    presence of any character or quality; to have a taste, or
    flavor; -- used with of; as, a remark smacking of
    contempt.
    [1913 Webster + PJC]
 
       All sects, all ages, smack of this vice. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To kiss with a close compression of the lips, so as to
    make a sound when they separate; to kiss with a sharp
    noise; to buss.
    [1913 Webster]
 
   4. To make a noise by the separation of the lips after
    tasting anything.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smack \Smack\, n. [D. smak; akin to LG. smack, smak, Dan.
   smakke, G. schmacke, F. semaque.] (Naut.)
   A small sailing vessel, commonly rigged as a sloop, used
   chiefly in the coasting and fishing trade.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smack \Smack\, n.
   Same as {heroin}; -- a slang term. [slang]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smack \Smack\, n. [OE. smak, AS. ssm?c taste, savor; akin to D.
   smaak, G. geschmack, OHG. smac; cf. Lith. smagus pleasant.
   Cf. {Smack}, v. i.]
   1. Taste or flavor, esp. a slight taste or flavor; savor;
    tincture; as, a smack of bitter in the medicine. Also used
    figuratively.
    [1913 Webster]
 
       So quickly they have taken a smack in covetousness.
                          --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
       They felt the smack of this world.  --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   2. A small quantity; a taste. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A loud kiss; a buss. "A clamorous smack." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A quick, sharp noise, as of the lips when suddenly
    separated, or of a whip.
    [1913 Webster]
 
   5. A quick, smart blow; a slap. --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smack
   adv 1: directly; "he ran bang into the pole"; "ran slap into
       her" [syn: {bang}, {slap}, {slapdash}, {smack}, {bolt}]
   n 1: a blow from a flat object (as an open hand) [syn: {slap},
      {smack}]
   2: the taste experience when a savoury condiment is taken into
     the mouth [syn: {relish}, {flavor}, {flavour}, {sapidity},
     {savor}, {savour}, {smack}, {nip}, {tang}]
   3: a sailing ship (usually rigged like a sloop or cutter) used
     in fishing and sailing along the coast
   4: street names for heroin [syn: {big H}, {hell dust}, {nose
     drops}, {smack}, {thunder}, {skag}, {scag}]
   5: an enthusiastic kiss [syn: {smack}, {smooch}]
   6: the act of smacking something; a blow delivered with an open
     hand [syn: {smack}, {smacking}, {slap}]
   v 1: deliver a hard blow to; "The teacher smacked the student
      who had misbehaved" [syn: {smack}, {thwack}]
   2: have an element suggestive (of something); "his speeches
     smacked of racism"; "this passage smells of plagiarism" [syn:
     {smack}, {reek}, {smell}]
   3: have a distinctive or characteristic taste; "This tastes of
     nutmeg" [syn: {smack}, {taste}]
   4: kiss lightly [syn: {smack}, {peck}]
   5: press (the lips) together and open (the lips) noisily, as in
     eating

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top