Search result for

sly

(75 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sly-, *sly*
English-Thai: Longdo Dictionary
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sly[ADJ] ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม, See also: ฉลาดแกมโกง, ซึ่งไม่ซื่อ, Syn. cunning, foxy, Ant. honest
sly[ADJ] ซึ่งทำอย่างลับๆ, See also: ซึ่งแอบทำ, ซึ่งทำลับๆ ล่อๆ, ซึ่งลักลอบทำ, ซึ่งทำแบบหลบๆ ซ่อนๆ, Syn. evasive, furtive, secretive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sly(ซลาย) adj. มีเล่ห์กระเท่ห์,ปลิ้นปล้อน,มีนัย,เหน็บแนม,เสียดสี,แคล่วคล่อง. n. -Phr. (on the sly อย่างลี้ลับ เป็นความลับ), See also: slyly adv. slyness n.
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely
grisly(กรีซ'ลี) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,น่า-สยดสยอง,=gristly (ดู), See also: grisliness n., Syn. horrible
measly(มี'ซลี) adj. เป็นโรคหัด,เกี่ยวกับหรือคล้ายโรคหัด,จนมาก,ไม่น่าพอใจมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
sly(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม,ขี้โกง,ปากว่าตาขยิบ,กลับกลอก
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย,อย่างชั่วร้าย,อย่างทารุณ,อย่างเลวร้าย
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
grievously(adv) อย่างเศร้าโศก,อย่างสาหัส,อย่างมหันต์,อย่างร้ายแรง,อย่างหนัก
grisly(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
previously(adv) เมื่อก่อนนี้,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, you sly dog! Woof, woof!โอ้ เจ้านี่มันลูกไม้เยอะจริง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Now, you didn't expect that a few phone calls on the sly would set you up for life, did you?ตอนนี้คงไม่ คาดหวังว่าการโทรศัพท์เป็นสายแค่ไม่กี่ครั้งนั่นจะทำให้นายสบาย ไปตลอดชีวิต ใช่ไหม? S.O.B. (2009)
Geum Jan Di is a sly snake hidden under an innocent demeanor.กึมจันดีคืองูพิษที่หลบซ่อนภายใต้ท่าทางที่ไร้เดียงสา Episode #1.2 (2009)
After a week of sly flirtations, karen and roy did something no one expected them to do.หลังจากสัปดาห์เต็มๆ คาเรนกับรอยก็ทำ ในสิ่งที่ไม่มีใครหวังว่าพวกเขาจะทำ Being Alive (2009)
You sly temptress.แกโกงเป็นหญิง Earthling (2009)
That sly dog!ไอ้หมาเจ้าเล่ห์ Alpha and Omega (2010)
Slyly sidestepping the problematic scrutinyคิดแผนอันแยบยล เพื่อเลี่ยงการมีเรื่อง Investigative Journalism (2010)
She was so sly like that.เธอเหมือนกับว่าเป็นพวกเหลี่ยมจัดงั้นแหละ Episode #1.14 (2010)
Yes. You need to be sly with guys.ใช่แล้ว ผู้ชายน่ะ ต้องชักชวนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป Episode #1.12 (2010)
I thought she was just a baby; but she's more sly than I thought.ฉันคิดว่าเธฮยังเด็ก แต่เธอก็กล้าเหมือนกันนะเนี่ย Episode #1.3 (2010)
She's being right out and honest with her slyness.เธอแสดงเล่ห์เหลี่ยมของเธอออกมาอย่างชัดเจน Episode #1.15 (2010)
If you would, I would like you please, to lead Miss Parkinson and the rest of Slytherin house, from the hall.คุณจะช่วย ฉันอยากให้คุณช่วย คุณช่วยพาคุณพาร์กินสัน กับนักเรียนบ้านสลิธีรินออกไปจากห้องโถง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slyHe whispered slyly to me.
slyHe is a sly fox.
slyHe appears sly on the surface.
slyHe has come to look like a sly-as-a-fox Premier who uses his position's powers to the fullest extent, to his own advantage.
slyI don't like him because he is sly as a fox.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อยเล่ห์[ADJ] tricky, See also: sly, crafty, wily, cunning, artful, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: ถ้าใครเชื่อคนนิสัยร้อยเล่ห์อย่างคุณ ก็ต้องเสียใจไปจนตาย, Thai definition: มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
ขี้ฉ้อ[ADJ] swindled, See also: sly, Syn. ขี้โกง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, หลอกลวง, Example: คนขี้ฉ้ออย่างนายเกรียงศักดิ์คงไม่มีใครอยากจะคบด้วย, Thai definition: ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้หลงผิด
กลอกกลับ[ADV] unreliably, See also: slyly, changeably, Syn. พลิกแพลง, กลับกลอก, Example: นักการเมืองบางคนชอบพูดจากลอกกลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
เอาเป็นเอาตาย[adv.] (aopen-aotāi) EN: seriously   
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously   
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
บาดเจ็บสาหัส[adj.] (bātjep sāhat) EN: seriously injured   FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily   FR: joyeusement
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement

CMU English Pronouncing Dictionary
SLY    S L AY1
SLYE    S L AY1
SLYLY    S L AY1 L IY0
SLYTER    S L AY1 T ER0
SLYNESS    S L AY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sly    (j) (s l ai1)
slyer    (j) (s l ai1 @ r)
slyly    (a) (s l ai1 l ii)
slyest    (j) (s l ai1 i s t)
slyness    (n) (s l ai1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlitzohr {n}sly dog [Add to Longdo]
durchtrieben; schlau {adj} | durchtriebener | am durchtriebenstensly | more sly | most sly [Add to Longdo]
schlau {adj} | schlauer | am schlaustensly | slier | sliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
うかうか[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively [Add to Longdo]
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, / ] sly; crafty, #32,484 [Add to Longdo]
隐密[yǐn mì, ˇ ㄇㄧˋ, / ] sly, #59,798 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] sly, #84,915 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sly \Sly\, a. [Compar. {Slier}or {Slyer}; superl. {Sliest} or
   {Slyest}.] [OE. sli, slegh, sleih, Icel. sl?gr, for sl?gr;
   akin to Sw. slug, Dan. slu, LG. slou, G. schlau; probably to
   E. slay, v.t.; cf. G. verschlagen sly. See {Slay}, v. t., and
   cf. {Sleight}.]
   1. Dexterous in performing an action, so as to escape notice;
    nimble; skillful; cautious; shrewd; knowing; -- in a good
    sense.
    [1913 Webster]
 
       Be ye sly as serpents, and simple as doves. --Wyclif
                          (Matt. x. 16).
    [1913 Webster]
 
       Whom graver age
       And long experience hath made wise and sly.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. Artfully cunning; secretly mischievous; wily.
    [1913 Webster]
 
       For my sly wiles and subtle craftiness,
       The litle of the kingdom I possess.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Done with, and marked by, artful and dexterous secrecy;
    subtle; as, a sly trick.
    [1913 Webster]
 
       Envy works in a sly and imperceptible manner. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. Light or delicate; slight; thin. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {By the sly}, or {On the sly}, in a sly or secret manner.
    [Colloq.] "Gazed on Hetty's charms by the sly." --G.
    Eliot.
 
   {Sly goose} (Zool.), the common sheldrake; -- so named from
    its craftiness.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cunning; crafty; subtile; wily. See {Cunning}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sly \Sly\, adv.
   Slyly. [Obs. or Poetic] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sly
   adj 1: marked by skill in deception; "cunning men often pass for
       wise"; "deep political machinations"; "a foxy scheme"; "a
       slick evasive answer"; "sly as a fox"; "tricky Dick"; "a
       wily old attorney" [syn: {crafty}, {cunning}, {dodgy},
       {foxy}, {guileful}, {knavish}, {slick}, {sly}, {tricksy},
       {tricky}, {wily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top