หรือคุณหมายถึง slovenlineß?
Search result for

slovenliness

(5 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slovenliness-, *slovenliness*, slovenlines
English-Thai: Nontri Dictionary
slovenliness(n) ความสะเพร่า,ความสกปรก,ความเลินเล่อ

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOVENLINESS    S L AH1 V AH0 N L IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slovenliness    (n) (s l uh1 v n l i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slovenliness \Slov"en*li*ness\, n.
   The quality or state of being slovenly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slovenliness
   n 1: a lack of order and tidiness; not cared for [syn:
      {sloppiness}, {slovenliness}, {unkemptness}]
   2: habitual uncleanliness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top