Search result for

slightly

(67 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slightly-, *slightly*, slight
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slightly[ADV] อย่างเล็กน้อย, Syn. unimportantly, insignificantly

English-Thai: Nontri Dictionary
slightly(adv) อย่างดูแคลน,อย่างดูถูก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
slightlyเล็กน้อย, นิดหน่อย, ค่อนข้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is where the stories offered by the State and the boy diverge slightly.ซึ่งเป็นที่ที่เรื่องราวที่นำเสนอโดยรัฐและเด็กแตกต่างกันเล็กน้อย 12 Angry Men (1957)
God is with "World World." It's a slightly bigger obligation.พระเจ้าเป็นตัวแทนของโลก มันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่ามาก Oh, God! (1977)
Slightly ill.ป่วยเล็กน้อย Airplane! (1980)
No. Arrived. "Dinner has arrived" is a slightly better translation.ที่มาถึง "อาหารค่ำได้มาถึงแล้ว" เป็นคำแปลที่ดีกว่าเล็กน้อย Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Frankly, I think the odds are slightly in your favor at hand-fighting.พูดตรงๆนะ ข้าว่ามันแปลก ที่เจ้าชอบให้สู้โดยใช้มือเปล่า The Princess Bride (1987)
The most famous is never get involved in a land war in Asia, but only slightly less well known is this.บทกวีที่โด่งดังที่สุดก็คือ "อย่าไปเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองในเอเชีย" แต่ที่โด่งดังน้อยลงมาหน่อยก็คือ... The Princess Bride (1987)
Now, mostly dead is slightly alive.นี่ กำลังจะตายก็คือ ยังมีชีวิตอยู่นิดหน่อย The Princess Bride (1987)
Good, because my tourism, you know, income is down slightly. We...ดี เพราะว่าการท่องเที่ยวของเรา รู้มั้ยว่ารายได้เข้าประเทศมันลดลงไปมาก เรา.. Mannequin: On the Move (1991)
Slightly. Why?แค่ผิวเผิน ทำไมเหรอ? Basic Instinct (1992)
Three well-dressed, slightly toasted Mexicans.สามดีแต่งตัว toasted เล็กน้อยชาวเม็กซิกัน Pulp Fiction (1994)
Besides what if they do find something? I'm gonna be slightly out of their jurisdiction.ถ้าพวกนั้นเจออะไร ก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอก Gattaca (1997)
It might be, but the label's obscured and the varnish is odd... it's slightly opaque.อาจเป็นได้ แต่ยี่ห้อเห็นไม่ชัด น้ำมันเคลือบก็ดูแปลก The Red Violin (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slightlyAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
slightlyBut his name is slightly familiar to me.
slightlyCut the quartered pak-choi into, slightly wide, strips.
slightlyEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
slightlyHe has a slightly foreign appearance.
slightlyHer hands are just slightly smaller that yours.
slightlyHe was slightly injured in a traffic accident.
slightlyHis pride was slightly touched.
slightlyI always buy a top quality product even if it is slightly more expensive.
slightlyI know her slightly.
slightlyMy grandmother is hard of hearing. In other words she is slightly deaf.
slightlyShe stood silent, her head slightly to one side.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่อย[ADV] slightly, See also: a little, Syn. นิดหน่อย, Example: วันนี้คนป่วยอาการดีขึ้นหน่อย
เพี้ยน[V] slightly distort, Syn. แปลก, ผิดแปลก, Example: สีของจอภาพมันเพี้ยนไปนิดนึง อาจแก้ไขได้, Thai definition: ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดาเล็กน้อย
ปะแล่ม[ADJ] sweetish, See also: slightly sweet, Example: สมัยก่อนมีเงินหนึ่งสลึงก็สามารถซื้อขนมครกรสชาติมันหวานปะแล่มๆ เค็มหน่อยๆ ถูกลิ้นและถูกปากกินได้แล้ว, Thai definition: อ่อนๆ น้อยๆ (ส่วนมากใช้แก่สิ่งที่มีรสหวาน) เช่น หวานปะแล่มๆ
ส่อน[ADJ] squint-eyed, See also: slightly crossed-eyed, Syn. เอก, เหล่, เข, Thai definition: เรียกตาที่มีตาดำที่อยู่ไม่ตรงที่ตามปกติว่า ตาส่อน
หยักศก[ADJ] slightly curly, Syn. หยักโศก, Ant. เหยียดตรง, Example: คุณพจน์เป็นคนสูง ผิวคล้ำ ผมหยักศก ตัวใหญ่, Thai definition: ที่หยิกน้อยๆ (ใช้แก่ผม)
นิดๆ[ADV] slightly, See also: trivially, triflingly, Ant. เหลือเกิน, มาก
ซิบๆ[ADV] drizzly, See also: slightly drizzly (dripping), Example: เจ้าพ่อคว้ามีดขึ้นมาแล้วกรีดที่ลิ้น จนเลือดไหลซิบๆ, Thai definition: อาการที่เลือดไหลออกน้อยๆ
กระเดิด[V] tip, See also: slightly stick up, be titled up, Syn. กระดก, Example: กระดานแผ่นหนึ่งกระเดิดขึ้นมาจากกอง, Thai definition: ลงกันไม่สนิท, กระดกสูงกว่าพื้น
ตงิดๆ[V] slightly, Syn. เล็กน้อย, ทีละน้อยๆ, Example: ดิฉันรู้สึกเจ็บเท้าตงิดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly   FR: insensé ; déraisonnable
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little   
กรอบเค็ม [n. exp.] (krøp khem) EN: small pieces of pastry slightly salted   
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated   
แง้ม[v.] (ngaēm) EN: be ajar ; open slightly ; be half-closed   FR: entrouvrir ; entrebâiller
หน่อย[adv.] (nøi) EN: a little while ; for a while ; for a little while ; a little ; slightly   FR: un peu ; pas très
ออดแอด[v.] (øtaēt) EN: ail ; be slightly but chronically ill   
แผ่ว[adv.] (phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly   FR: légèrement ; doucement
แผ่วเบา[adv.] (phaeo bao) EN: gently ; softly ; slightly   FR: doucement
เผยอ[v.] (phayoē) EN: open partially ; raise slightly ; lift slightly ; be slightly part   FR: entrouvrir ; écarter

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIGHTLY    S L AY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slightly    (a) (s l ai1 t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bitterlichslightly bitter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
ちょいムズ;ちょいむず[, choi muzu ; choimuzu] (n,adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult [Add to Longdo]
ちょこん;ちょこなん[, chokon ; chokonan] (adv-to) (on-mim) slightly (of an action); (looking) small and quiet [Add to Longdo]
とろい[, toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid [Add to Longdo]
ぷるぷる;プルプル[, purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling [Add to Longdo]
ほんのり[, honnori] (adv,n) slightly; faintly [Add to Longdo]
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head [Add to Longdo]
ぽっ[, potsu] (adv-to) (on-mim) with a blush; slightly flushed; fresh-faced [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有点儿[yǒu diǎn er, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄦ˙, / ] slightly; a little; somewhat, #11,183 [Add to Longdo]
略为[lu:è wéi, ㄜˋ ㄨㄟˊ, / ] slightly, #31,423 [Add to Longdo]
略略[lu:è, ㄜˋlu:e4, ] slightly; roughly; briefly; very generally, #36,024 [Add to Longdo]
略胜一筹[lu:è shèng yī chóu, ㄜˋ ㄕㄥˋ ㄧ ㄔㄡˊ, / ] slightly better; a cut above, #59,224 [Add to Longdo]
微溶[wēi róng, ㄨㄟ ㄖㄨㄥˊ, ] slightly soluble [Add to Longdo]
咸丝丝[xián sī sī, ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄙ, / ] slightly salty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slightly \Slight"ly\, adv.
   1. In a slight manner.
    [1913 Webster]
 
   2. Slightingly; negligently. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slightly
   adv 1: to a small degree or extent; "his arguments were somewhat
       self-contradictory"; "the children argued because one
       slice of cake was slightly larger than the other" [syn:
       {slightly}, {somewhat}, {more or less}]
   2: in a slim or slender manner; "a slenderly built woman";
     "slightly built" [syn: {slenderly}, {slimly}, {slightly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top