Search result for

slick

(56 entries)
(1.7305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slick-, *slick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slick[ADJ] ลื่นเป็นมัน, See also: เป็นเงา, เป็นมัน, เกลี้ยงเป็นมัน, Syn. glossy, slippery
slick[ADJ] ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม, See also: ฉลาดแกมโกง, เจ้าเล่ห์, Syn. smooth, Ant. honest
slick[ADJ] พูดคล่อง, See also: ปากหวาน, พูดลื่นไหล, Syn. glib, smooth
slick[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. adroit, handy
slick[ADJ] สุภาพ, See also: เรียบร้อย, นุ่มนวล, Syn. smart, sophisticated
slick[N] ผิวลื่นเป็นมัน
slick[N] คราบน้ำมัน
slick[N] หนังสือหรือนิตยสารที่พิมพ์ด้วยกระดาษมัน, Syn. glossy magazine
slick[VT] ทำให้ลื่น, See also: ทำให้เป็นมัน, ทำให้เงา, Syn. smooth
slick up[PHRV] ทำให้สวยงาม, See also: ทำให้ดูดี, Syn. smarten up, spiff up, spruce up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slick(สลิค) adj.,vt. (ทำให้) ลื่น,เป็นมัน,เรียบเป็นมัน,ไพเราะ,สุภาพ,เรียบร้อย,คล่องแคล่ว,ชำนาญ,มีเล่ห์เหลี่ยม,ปลิ้นปล้อน,กลับกลอก,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์. adv. ลื่น,ฉลาด. n.. สิ่วช่างไม้ชนิดหนึ่งที่มีใบกว้างกว่า2นิ้ว
city slickern. คนหลอกลวงในเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
slick(adj) เนียน,เรียบ,กลม,เป็นมัน,เก๋,หรู,เฉี่ยว
slick(vt) ทำให้ลื่น,ทำให้เรียบ,ทำให้เป็นมัน,ทำให้สวย,ทำให้ฉลาด
slicker(n) คนฉลาด,นักต้มตุ๋น,คนหลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slickensideรอยไถล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Slicks, snakes, everything.ค็อปเตอร์ติดจรวดนำวิถีนะ Casualties of War (1989)
Yeah. Stop talking, okay, Slick?หยุดจ้อซะทีได้มั้ย ไอ้ลื่น Heat (1995)
Slick, see that shit coming out of their ears? They can't fucking hear you!ไอ้ลื่น เห็นเลือดออกหูมั้ย มันไม่ได้ยิน Heat (1995)
I'm telling you: This Slick is no joke.เชื่อสิไอ้ลื่นมันไม่ใช่เล่นนะ Heat (1995)
- Which one's Slick?- คนไหนไอ้ลื่น Heat (1995)
Good goin', Slick.ดี,สลิงค. Toy Story (1995)
Real slick, Cal. Rose, they put it in my pocket.เขาเอามาใส่กระเป๋าผม Titanic (1997)
We're gonna be watching your punk ass 24-7, slick.เรากำลังจะได้รับการเฝ้าดูการพังก์ตูด 24-7 ของคุณเนียน Showtime (2002)
Well, don't give up now, slick.slickThe Butterfly Effect (2004)
You know, you were supposed to be some slick-shit killer.ศักดิ์ศรีแก มันระดับเพชฌฆาตคารวะไม่ใช่รึ The Chronicles of Riddick (2004)
Those were some pretty slick moves back there.นั้นมันการเคลื่อนไหวอย่งแนบเนียน นะนั้น Resident Evil: Apocalypse (2004)
I thought Slick Willy was pretty good,กระผมคิดว่า Slick Willy ร่ายรำได้เข้าทีไม่น้อย Shall We Dance (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slickDon't swallow that slick propaganda.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลับ[adj.] (khlap) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek   FR: brillant ; lumineux ; lustré

CMU English Pronouncing Dictionary
SLICK    S L IH1 K
SLICKS    S L IH1 K S
SLICKED    S L IH1 K T
SLICKER    S L IH1 K ER0
SLICKLY    S L IH1 K L IY0
SLICKERS    S L IH1 K ER0 Z
SLICKEST    S L IH1 K AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slick    (n) (s l i1 k)
slicks    (n) (s l i1 k s)
slicker    (n) (s l i1 k @ r)
slickers    (n) (s l i1 k @ z)
slickest    (j) (s l i1 k i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Slick {m}; profilloser Reifenslick [Add to Longdo]
glatt {adj} | glatter | am glattestenslick | slicker | slickest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スリッカー[, surikka-] (n) slicker [Add to Longdo]
艶々(P);艶艶[つやつや, tsuyatsuya] (adv,n) glossy; bright; slick; (P) [Add to Longdo]
調子がいい;調子が良い[ちょうしがいい, choushigaii] (exp,adj-i) (1) (derog) glib; slick (sounds good but no substance); all talk; (2) in good form; in great shape; having things progress well [Add to Longdo]
如才[じょさい, josai] (n) (1) affable; slick; smooth-tongued; (2) smart; sharp; clever; skillful; adroit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Schlich \Schlich\, n. [G.; akin to LG. slick mud, D. slijk, MHG.
   sl[imac]ch.] (Metal.)
   The finer portion of a crushed ore, as of gold, lead, or tin,
   separated by the water in certain wet processes. [Written
   also {slich}, {slick}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slich \Slich\, Slick \Slick\, n. (Metal.)
   See {Schlich}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slick \Slick\, a. [See {Sleek}.]
   Sleek; smooth. "Both slick and dainty." --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slick \Slick\, v. t.
   To make sleek or smoth. "Slicked all with sweet oil."
   --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slick \Slick\, n. (Joinery)
   A wide paring chisel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slick \Slick\, n.
   A slick, or smooth and slippery, surface or place; a sleek.
 
      The action of oil upon the water is upon the crest of
      the wave; the oil forming a slick upon the surface
      breaks the crest.            --The Century.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slick
   adj 1: made slick by e.g. ice or grease; "sidewalks slick with
       ice"; "roads are slickest when rain has just started and
       hasn't had time to wash away the oil"
   2: having only superficial plausibility; "glib promises"; "a
     slick commercial" [syn: {glib}, {pat}, {slick}]
   3: having a smooth, gleaming surface reflecting light; "glossy
     auburn hair"; "satiny gardenia petals"; "sleek black fur";
     "silken eyelashes"; "silky skin"; "a silklike fabric"; "slick
     seals and otters" [syn: {satiny}, {sleek}, {silken}, {silky},
     {silklike}, {slick}]
   4: marked by skill in deception; "cunning men often pass for
     wise"; "deep political machinations"; "a foxy scheme"; "a
     slick evasive answer"; "sly as a fox"; "tricky Dick"; "a wily
     old attorney" [syn: {crafty}, {cunning}, {dodgy}, {foxy},
     {guileful}, {knavish}, {slick}, {sly}, {tricksy}, {tricky},
     {wily}]
   n 1: a slippery smoothness; "he could feel the slickness of the
      tiller" [syn: {slickness}, {slick}, {slipperiness}, {slip}]
   2: a magazine printed on good quality paper [syn: {slick},
     {slick magazine}, {glossy}]
   3: a film of oil or garbage floating on top of water
   4: a trowel used to make a surface slick
   v 1: make slick or smooth [syn: {slick}, {sleek}]
   2: give a smooth and glossy appearance; "slick one's hair" [syn:
     {slick}, {slick down}, {sleek down}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Slick [slik]
   slick
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top