Search result for

sleek

(45 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sleek-, *sleek*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sleek[ADJ] มันขลับ, See also: ซึ่งเป็นประกาย, Syn. silken, silky
sleek[ADJ] นุ่มนวล, See also: สุภาพเรียบร้อย, Syn. graceful, slender, slim, Ant. ungraceful
sleek[ADJ] ทันสมัย, See also: ตามสมัย
sleek[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, พูดคล่อง
sleek[VT] ทำให้มันเงา, See also: ทำให้เรียบมัน, ทำให้เป็นประกาย, ทำให้มันขลับ, Syn. glaze, polish, smooth, shine, Ant. tarnish, erode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sleek(สลีค) adj.,vt. (ทำให้) ลื่น,เรียบเป็นมัน,อ่อนนิ่ม,มันขลิบ,หวีผมหรือขนเรียบร้อย,กลมกล่อม,ไพเราะ,สุภาพเรียบร้อย, See also: sleekness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sleek(adj) เป็นมัน,เป็นเงา,ลื่น,อ่อนนิ่ม
sleek(vt) เสย,ทำให้เรียบ,ลูบ,ทำให้เป็นมันขลับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sleek คราบมัน
คราบน้ำมันบนผิวน้ำ ซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำเสียลงไป [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm just saying, if you were on safari and you saw a sleek gazelle next to a grunting, sweaty rhino...ฉันแค่พูดว่า ถ้าเธออยู่ในซาฟารีจริงๆ และเธอเจอละมั่งขนเป็นมัน ถัดมาเป็นแรดตกมันกำลังคำราม The Story of Lucy and Jessie (2009)
Pretty... pretty sleek, huh?เป็นไง บ้างครับ หืม? Chuck Versus the Living Dead (2010)
Sleek, comfortable, thermally bonded non-interwoven Kevlar fiber.นุ่ม สวมใส่สบายตัว เก็บกักความร้อนของร่างกายมนุษย์ ผลิตด้วยเส้นใยเคฟลาร์ One Minute (2010)
It's for the Queen, I bet. I hear she's a sleek bit of mink.ข้าพนันว่าเพื่อราชินี ได้ยินว่า สำหรับนางต้องสะอาดเสมอ Winter Is Coming (2011)
You will never do it properly because you got too much government attitude to be small and sleek.นายไม่เหมาะ เพราะความคิดนายเป็นแบบตำรวจ เชื่องช้า American Hustle (2013)
The sleekest little minks in Braavos.ที่ๆ ให้ความบันเทิงกับเราในบราวอสได้ The Dance of Dragons (2015)
Yes, we've worked up a dozen experimental models with expression capabilities, sleeker body types.เราทำแบบจำลอง 12 ตัวให้แสดงออกได้ โดยมีรูปร่างเพรียวขึ้น Bicentennial Man (1999)
She's like those sleek ladies on TV.เธอดูเหมือนผู้หญิงทันสมัยในทีวีเลยค่ะ Romance of Their Own (2004)
Your hair is so sleek.ผมแห้งฟูมากนะ Yeolliji (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sleekHe was sleeked as chairman from among many candidates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลวย[ADJ] sleek, See also: long and flowing, fine, Example: เขาเดินมาพร้อมกับหญิงสาวผิวขาวไว้ผมสลวย, Thai definition: เรียบร้อยงดงาม
เหลือบ[ADJ] glassy, See also: sleek, glossy, polished, Example: หางบ่วงบางชนิดขนเป็นมันสีเหลือบ ดูสวยมาก, Thai definition: สีเลื่อมพรายเวลากระทบแสงเป็นหลายสีคล้ายสีตัวเหลือบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลับ[adj.] (khlap) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek   FR: brillant ; lumineux ; lustré
เหลือบ[adj.] (leūap) EN: glassy ; sleek ; glossy ; polished ; glassy bluish   
เงาวับ[adj.] (ngaowap) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLEEK    S L IY1 K
SLEEKER    S L IY1 K ER0
SLEEKLY    S L IY1 K L IY0
SLEEKEST    S L IY1 K AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sleek    (v) (s l ii1 k)
sleeks    (v) (s l ii1 k s)
sleeked    (v) (s l ii1 k t)
sleeker    (j) (s l ii1 k @ r)
sleekly    (a) (s l ii1 k l ii)
sleekest    (j) (s l ii1 k i s t)
sleeking    (v) (s l ii1 k i ng)
sleekness    (n) (s l ii1 k n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
ぬめっと[, numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery [Add to Longdo]
スレーキ[, sure-ki] (n) sleek (fabric) [Add to Longdo]
テングハギモドキ[, tenguhagimodoki] (n) sleek unicornfish (Naso hexacanthus, species of Indo-Pacific tang); sleek unicorn; blacktongue unicorn; blacktounge unicornfish; Thorpe's unicornfish; nohorn unicorn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleek \Sleek\ (sl[=e]k), a. [Compar. {Sleeker} (sl[=e]k"[~e]r);
   superl. {Sleekest}.] [OE. slik; akin to Icel. sl[imac]kr, and
   OE. sliken to glide, slide, G. schleichen, OHG. sl[imac]hhan,
   D. slik, slijk, mud, slime, and E. slink. Cf. {Slick},
   {Slink}.]
   1. Having an even, smooth surface; smooth; hence, glossy; as,
    sleek hair. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       So sleek her skin, so faultless was her make.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Not rough or harsh.
    [1913 Webster]
 
       Those rugged names to our like mouths grow sleek.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleek \Sleek\, adv.
   With ease and dexterity. [Low]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleek \Sleek\, n.
   1. That which makes smooth; varnish. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. A slick.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleek \Sleek\, v. t. [imp. & p. p. {Sleeked};p. pr. & vb. n.
   {Sleeking}.]
   To make even and smooth; to render smooth, soft, and glossy;
   to smooth over.
   [1913 Webster]
 
      Sleeking her soft alluring locks.    --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Gentle, my lord, sleek o'er your rugged looks. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sleek
   adj 1: well-groomed and neatly tailored; especially too well-
       groomed; "sleek figures in expensive clothes"
   2: designed or arranged to offer the least resistant to fluid
     flow; "a streamlined convertible" [syn: {streamlined},
     {aerodynamic}, {flowing}, {sleek}]
   3: having a smooth, gleaming surface reflecting light; "glossy
     auburn hair"; "satiny gardenia petals"; "sleek black fur";
     "silken eyelashes"; "silky skin"; "a silklike fabric"; "slick
     seals and otters" [syn: {satiny}, {sleek}, {silken}, {silky},
     {silklike}, {slick}]
   v 1: make slick or smooth [syn: {slick}, {sleek}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top