Search result for

sled

(71 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sled-, *sled*, sl, sle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sled[N] เลื่อนหิมะ, See also: รถลากเลื่อนหิมะ, Syn. sledge, sleigh
sled[VI] เคลื่อนไปด้วยเลื่อนหิมะ
sledge[N] เลื่อนหิมะขนาดใหญ่, See also: รถแล่นบนลานน้ำแข็งหรือหิมะ, Syn. sled
sledgehammer[N] ค้อนขนาดใหญ่มาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sled(สเลด) n. แคร่,เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ,ตะเข้. vi. นั่งแคร่เลื่อน,นั่งแคร่เลื่อนหิมะ vt. ลำเลียงบนแคร่เลื่อน.
sledder(สเลด'เดอะ) n. ผู้ขับขี่แคร่เลื่อน,ผู้นำแคร่เลื่อน,ม้าหรือสัตว์อื่นที่ลากแคร่เลื่อน
sledge(สเลดจฺ) n. ยานพาหนะที่ลากโดยสัตว์,แคร่เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ,เลื่อน. vt.,vi. เดินทางโดยแคร่เลื่อน,ขับขี่แคร่เลื่อน, Syn. sleigh
sledge hammern. ค้อนขนาดใหญ่และหนักที่ต้องใช้สองมือยก
bobsled(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
measled(มี'เซิลดฺ) adj. เป็นโรคหัด

English-Thai: Nontri Dictionary
sled(n) เลื่อน,แคร่เลื่อน,ตะเข้
sled(vt) ลำเลียงด้วยแคร่เลื่อน
sledge(n) เลื่อน,แคร่เลื่อน,ค้อนใหญ่
bobsled(n) แคร่เลื่อนหิมะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tools, thermal lances, sledgehammers...เครื่องมือ, เครื่องเชื่อม, ค้อนปอนด์... Greatness Achieved (2008)
Little children riding sleds don't know that the sun is setting, and they ride their sleds excitedly on the snowy hills.เ ด็กน้อยกำลังเ ล่นรถลากเลื่อ ฉันไ ม่รู้ว่าดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า แ ล้วพวกเ ขาก็นั่งรถลากไ ปบนภูเ ขาหิมะ Episode #1.9 (2009)
Offloading the sled now.ตอนนี้กำลังขนของออก Water (2009)
Okay, sending the sled back through now.โอเค , ส่งแคร่กลับเข้าไปเดี๋ยวนี้ Water (2009)
What is she? Part of sled dog?เธอเป็นตัวอะไรเนี่ย หมาลากรถเลื่อนหรอ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
The overreaction was the plan to tie your limbs to four different sled dog teams and yell, "Mush. "ไม่ ขั้นทำเกินไป คือมัดแขนขานาย กับสุนัขลากเลื่อน 4 ทีม แล้วสั่งพวกมันวิ่ง The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
You know serena. Whoever tries better bring a sledgehammer.คุณก็รู้จักเซรีนา ใครก็ตามที่จะลอง น่าจะต้องเอาค้อนไปด้วย The Treasure of Serena Madre (2009)
A chum of mine was sledging down Claxby Hill.เพื่อนของฉัน เขาตกลงมาจากรถเลื่อน ที่เนินเขาสลักบี้น่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
We had a very long, homemade, Norwegian-style sledge...เราใช้เวลานานมากเลย สำหรับรถเลื่อนสไตล์นอร์เวคันนั้นน่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
But I can sure as hell swing a sledgehammer.แต่ฉันหวดฆ้อนปอนด์นี่ได้ Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
- God damn it, Sledge!- ไอ้บ้า สเล็จ เอ้ย! Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
What happened, Sledge?เกิดอะไรขึ้นวะ สเล็จ? Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sledIn the winter I like to sled down the small hill close of our home.
sledPete came coasting down the hill on his sled.
sledThe sled accelerated as it went down the icy slope.
sledHe took a slide down the hill on his sled.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดผิด[v. exp.] (khit phit) EN: be misled ; be misguided ; have a wrong idea about   FR: se faire une fausse idée
กระดานถีบ[n.] (kradānthīp) EN: mud sled   
เลื่อน[n.] (leūoen) EN: sledge ; sleigh ; bobsled ; bobsleigh   FR: luge [f] ; traîneau [m]
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; forget   FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงผิด[v.] (longphit) EN: be mistaken ; be misled ; be misguided ; misunderstand   FR: se tromper ; faire fausse route ; être dans l'erreur
รถเลื่อน[n.] (rotleūoen) EN: sled ; sleigh   FR: traîneau [m]
สำคัญผิด[v.] (samkhan phit) EN: be misled into thinking ; mistake ; misunderstand   FR: se méprendre
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLED    S L EH1 D
SLEDD    S L EH1 D
SLEDS    S L EH1 D Z
SLEDZ    S L EH1 D Z
SLEDGE    S L EH1 JH
SLEDDING    S L EH1 D IH0 NG
SLEDGEHAMMER    S L EH1 JH HH AE2 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sled    (n) (s l e1 d)
sleds    (n) (s l e1 d z)
sledge    (v) (s l e1 jh)
sledged    (v) (s l e1 jh d)
sledges    (v) (s l e1 jh i z)
sledging    (v) (s l e1 jh i ng)
sledgehammer    (n) (s l e1 jh h a m @ r)
sledgehammers    (n) (s l e1 jh h a m @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
もしゃもしゃ[, moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy [Add to Longdo]
もじゃもじゃ[, mojamoja] (adj-na) tousled; shaggy (hair); dishevelled; disheveled; unkempt [Add to Longdo]
ボブスレー[, bobusure-] (n) bobsleigh; bobsled; (P) [Add to Longdo]
リュージュ[, ryu-ju] (n) sledge (fre [Add to Longdo]
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem [Add to Longdo]
犬ぞり;犬橇[いぬぞり, inuzori] (n) dog sled [Add to Longdo]
玄能(ateji);玄翁[げんのう, gennou] (n) sledgehammer [Add to Longdo]
[つち, tsuchi] (n) hammer; mallet; sledge(hammer); gavel [Add to Longdo]
木馬[もくば, mokuba] (n) wood sledge [Add to Longdo]
橇;轌[そり, sori] (n) (uk) sleigh; sled; sledge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰橇[bīng qiāo, ㄅㄧㄥ ㄑㄧㄠ, ] sled; sledge; sleigh [Add to Longdo]
大锤[dà chuí, ㄉㄚˋ ㄔㄨㄟˊ, / ] sledge [Add to Longdo]
雪撬[xuě qiào, ㄒㄩㄝˇ ㄑㄧㄠˋ, ] sled; sledge; sleigh [Add to Longdo]
雪橇[xuě qiāo, ㄒㄩㄝˇ ㄑㄧㄠ, ] sledge; bobsled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sled \Sled\ (sl[e^]d), n. [Akin to D. slede, G. schlitten, OHG.
   slito, Icel. sle[eth]i, Sw. sl[aum]de, Dan. sl[ae]de, and E.
   slide, v. See {Slide}, and cf. {Sledge} a vehicle, {Sleigh}.]
   1. A vehicle on runners, used for conveying loads over the
    snow or ice; -- in England called {sledge}.
    [1913 Webster]
 
   2. A small, light vehicle with runners, used, mostly by young
    persons, for sliding on snow or ice.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sled \Sled\, v. t. [imp. & p. p. {Sledded}; p. pr. & vb. n.
   {Sledding}.]
   To convey or transport on a sled; as, to sled wood or timber.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sled
   n 1: a vehicle mounted on runners and pulled by horses or dogs;
      for transportation over snow [syn: {sled}, {sledge},
      {sleigh}]
   v 1: ride (on) a sled [syn: {sled}, {sleigh}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SLED
     Single Large Expensive Drive
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top