Search result for

slash

(72 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slash-, *slash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slash[SL] การฉี่
slash[VI] ฟัน, See also: ตัด, เฉือน, กรีด, เชือด, แทง, Syn. cut, incise, score
slash[VT] ฟัน, See also: ตัด, เฉือน, กรีด, เชือด, แทง, Syn. cut, incise, score
slash[VT] วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: กล่าวโจมตี, ตำหนิรุนแรง, Syn. scathe, lash
slash[VT] ตัดทอน, See also: ลดราคา, ย่อลง, ตัดออก, แก้ไข, ดัดแปลง, Syn. cut, decrese, Ant. increase
slash[N] รอยฟัน, See also: รอยเชือด, รอยกรีด, รอยแทง, รอยแผล, Syn. puncture, cut
slash[N] เส้นแบ่ง (สัญลักษณ์คือ / ), See also: เส้นทแยง, Syn. virgule
slash[N] การลดราคาอย่างมโหฬาร, See also: การตัดราคาอย่างมาก, Syn. decrease, cutback, lessening, Ant. increase, growth
slashing[ADJ] ร้ายแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slash(สแลช) vt.,vi.,n. (การ) เฉือน,ฟัน,ฟันอย่างแรง,แทงอย่างแรง,หวด,สลัดแส้,เฆี่ยน,ตี,ตัดลง,ตัดราคา,ลดราคา,วิจารณ์อย่างรุนแรง n.. การฟัน (เฉือน...) อย่างแรง,รอยฟันที่ลึก,การเย็บเป็นทางยาว,รอยฟัน,บาดแผลที่ฟัน,การตัด,การลด,การเปลี่ยนแปลง,ใบมีดโกน,มีดโกน,เครื่องตัด,
slashing(สแลช'ชิง) n. = slash (ดู) . adj. เฉียบแหลม,เจ็บแสบ,รุนแรง,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง., See also: slashingly adv.
backslash\ (อักขระ) <เครื่องหมาย>หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:

English-Thai: Nontri Dictionary
slash(n) การฟัน,การเฉือน,การหวด,การเฆี่ยน,การทำให้เจ็บแสบ
slash(vt) ฟัน,เฉือน,หวด,เฆี่ยน,ทำให้เจ็บแสบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're gonna keep spiralling, keep screwing around, keep slashing away at every person who tries to help until no one tries to help anymore, until you hit bottom, until you're dead.คุณยังขดเกลียวอยู่ ยังคงทำรอบๆตัวพัง ยังคงเฉือดเฉือนกับทุกๆคน Lucky Thirteen (2008)
Both tires slashed.ยางแบนหมดแล้ว Family Remains (2009)
A PROSTITUTE WAS FOUND WITH HER THROAT SLASHED,พบศพโสเภณีถูกฆ่าปาดคอ Zoe's Reprise (2009)
HER THROAT WAS SLASHED.ถูกฆ่าปาดคอ Zoe's Reprise (2009)
THE SECOND CRIME, HE RAPES A WOMAN AND SLASHES HER THROAT.ในครั้งที่สอง เขาข่มขืนและปาดคอเหยื่อ Zoe's Reprise (2009)
THE SLASHES IN THE PROSTITUTE'S THROAT--รอยปาดบนคอโสเภณี Zoe's Reprise (2009)
THE OBVIOUS SIMILARITY BEING IT'S A PROSTITUTE WHOSE THROAT WAS SLASHED.ตรงที่ว่าเหยื่อโสเภณีถูกฆ่าปาดคอน่ะ Zoe's Reprise (2009)
Nina's throat Was slashed, She was stabbed 46 times.นีน่าถูกเชือดคอ เธอถูกแทง 46 ครั้ง Omnivore (2009)
Slash?SlashThe Grandfather (2009)
It slashed me.มันข่วดฉัน Hard-Hearted Hannah (2009)
That's not what happened, Frank. This tire has been slashed.นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น แฟรงค์ ยางนี้มีรอยใหญ่มาก In Plane Sight (2009)
Day four I slashed my arm pretty bad.สี่วันที่ผมปวดเคล็ด แขนอย่างมาก Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slashJapanese corporations are slashing their capital spending programs.
slashThe Federal Reserve slashed interest rates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉะ[V] slash, See also: chop, hack, cut, hit, Syn. ฟัน, Example: ลุงก้มหน้าก้มตาฉะมะพร้าวไม่หยุดพัก เพราะยังเหลือมะพร้าวกองอยู่เป็นภูเขา, Thai definition: ฟันลงไป
ทอน[V] slash, See also: cut, reduce, Syn. ตัด, ตัดทอน, หักออก, ตักออก, ลบออก, ผ่า, ฟัน, ซอย, Ant. เพิ่ม, เติม, Example: คณะกรรมาธิการพิจารณาทอนงบประมาณปี 2538 ลงอีก, Thai definition: ตัดหรือหั่นให้เป็นท่อน, ทำให้ลดลงหรือให้สั้นลง
กรีดเลือด[V] draw blood, See also: slash, cut, Syn. กรีด, Example: ผู้หญิงคนนั้นกรีดเลือดประชดสามี
ตัดงบประมาณ[V] cut the budget, See also: slash the budget, Syn. ตัดงบ, หักงบประมาณ, หักงบ, Example: รัฐบาลนี้ต้องตัดงบประมาณเพื่อจะได้กู้เงินไอเอ็มเอฟต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit   
เชือด[v.] (cheūat) EN: cut ; carve ; slash ; slice   FR: trancher ; sectionner
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash   FR: couper ; trancher ; entailler
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew   FR: sabrer ; couper à grands coups
หั่น[v.] (han) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash   FR: couper ; découper
หั่นงบประมาณ[v. exp.] (han ngoppramān) EN: slash the budget   FR: sabrer dans le budget
เครื่องหมายทับ [n. exp.] (khreūangmāi thap) EN: « » ; backslash   FR: « » ; antislash [m] ; barre oblique inverse [f]
ไร่เลื่อนลอย[n. exp.] (rai leūoenløi) EN: swidden field ; swidden agriculture ; slash-and-burn agriculture   
ตัดงบประมาณ[v. exp.] (tat ngoppramān) EN: slash the budget   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLASH    S L AE1 SH
SLASHED    S L AE1 SH T
SLASHER    S L AE1 SH ER0
SLASHES    S L AE1 SH AH0 Z
SLASHING    S L AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slash    (v) (s l a1 sh)
slashed    (v) (s l a1 sh t)
slashes    (v) (s l a1 sh i z)
slashing    (v) (s l a1 sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スラッシャーフィルム[, surassha-firumu] (n) slasher film [Add to Longdo]
スラッシュ[, surasshu] (n,vs) (1) slash character (ASCII 057); (2) slash (fan fiction) [Add to Longdo]
バックスラッシュ[, bakkusurasshu] (n) backslash (character) [Add to Longdo]
リスカ[, risuka] (n,vs) (abbr) wrist cutting; slashing one's wrists [Add to Longdo]
リストカット[, risutokatto] (n,vs) wrist cutting; slashing one's wrists [Add to Longdo]
火田[かでん, kaden] (n) slash-and-burn agriculture [Add to Longdo]
袈裟懸け[けさがけ, kesagake] (n) (1) (See 袈裟) wearing a kasaya; wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder); (2) (See 袈裟切り) slashing a sword diagonally from the shoulder [Add to Longdo]
袈裟切り;袈裟斬り[けさぎり, kesagiri] (n) slashing a sword diagonally from the shoulder [Add to Longdo]
斬撃[ざんげき, zangeki] (n,vs) slash; slashing attack [Add to Longdo]
斜線[しゃせん, shasen] (n) oblique line; forward slash [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
割伤[gē shāng, ㄍㄜ ㄕㄤ, / ] slash [Add to Longdo]
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, ] slash [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]
円記号[えんきごう, enkigou] yen sign, back slash [Add to Longdo]
斜線[しゃせん, shasen] forward slash(, ) [Add to Longdo]
バックスラッシュ[ばっくすらっしゅ, bakkusurasshu] back-slash (mark) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slash \Slash\, v. t. [imp. & p. p. {Slashed}; p. pr. & vb. n.
   {Slashing}.] [OE. slaschen, of uncertain origin; cf. OF.
   esclachier to break, esclechier, esclichier, to break, and E.
   slate, slice, slit, v. t.]
   1. To cut by striking violently and at random; to cut in long
    slits.
    [1913 Webster]
 
   2. To lash; to ply the whip to. [R.] --King.
    [1913 Webster]
 
   3. To crack or snap, as a whip. [R.] --Dr. H. More.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slash \Slash\, v. i.
   To strike violently and at random, esp. with an edged
   instrument; to lay about one indiscriminately with blows; to
   cut hastily and carelessly.
   [1913 Webster]
 
      Hewing and slashing at their idle shades. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slash \Slash\, n.
   1. A long cut; a cut made at random.
    [1913 Webster]
 
   2. A large slit in the material of any garment, made to show
    the lining through the openings.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. {Slashy}.] pl. Swampy or wet lands overgrown with
    bushes. [Local, U.S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   4. A opening or gap in a forest made by wind, fire, or other
    destructive agency.
 
       We passed over the shoulder of a ridge and around
       the edge of a fire slash, and then we had the
       mountain fairly before us.      --Henry Van
                          Dyke.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slash
   n 1: a wound made by cutting; "he put a bandage over the cut"
      [syn: {cut}, {gash}, {slash}, {slice}]
   2: an open tract of land in a forest that is strewn with debris
     from logging (or fire or wind)
   3: a punctuation mark (/) used to separate related items of
     information [syn: {solidus}, {slash}, {virgule}, {diagonal},
     {stroke}, {separatrix}]
   4: a strong sweeping cut made with a sharp instrument [syn:
     {slash}, {gash}]
   v 1: cut with sweeping strokes; as with an ax or machete [syn:
      {slash}, {cut down}]
   2: beat severely with a whip or rod; "The teacher often flogged
     the students"; "The children were severely trounced" [syn:
     {flog}, {welt}, {whip}, {lather}, {lash}, {slash}, {strap},
     {trounce}]
   3: cut open; "she slashed her wrists" [syn: {slash}, {gash}]
   4: cut drastically; "Prices were slashed"
   5: move or stir about violently; "The feverish patient thrashed
     around in his bed" [syn: {convulse}, {thresh}, {thresh
     about}, {thrash}, {thrash about}, {slash}, {toss},
     {jactitate}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 slash
  n.
 
   Common name for the slant (?/?, ASCII 0101111) character. See {ASCII} for
   other synonyms.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top