Search result for

slacken

(43 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slacken-, *slacken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slacken[VI] หย่อน, Syn. loosen, reduce
slacken[VT] ทำให้หย่อน, Syn. loosen, reduce
slacken up[PHRV] ลดลง (ความเร็ว / ความพยายาม), Syn. slack up
slacken off[PHRV] คลายออก, Syn. slack away, slack off
slacken off[PHRV] ขี้เกียจ, See also: ไม่กระตือรือร้น, ซังกะตาย, Syn. ease off, ease up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slacken(สแลค'เคิน) vi.,vt. หย่อน,ยาน,คลาย,หลวม,ปล่อย,กลายเป็นช้า,เนือย,เบาลง,อ่อนลง,ทำให้หย่อน,ทำให้ยาน,ทำให้ช้า, Syn. lessen

English-Thai: Nontri Dictionary
slacken(vi,vt) เพลามือ,หย่อนลง,ผ่อน,ขี้เกียจ,ยาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stifle your slackened maw, you drained and tainted bitch dog.เอียงคอให้ข้ากัดซะดีๆ นังสุนัขเชื่องที่เหนื่อยอ่อน Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Slacken braces. Step lively with a will.- คอยปรับใบด้วยไอพวกคางคก Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slackenDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลายตัว[V] slacken, See also: loosen, become loose, relax, Example: หัวใจเป็นเครื่องสูบฉีดเลือดประกอบด้วยผนังเป็นกล้ามเนื้อหนาหดตัวและคลายตัวเป็นจังหวะ
เพลา[V] slacken, See also: relax, Syn. หย่อน, คลาย, ผ่อน, Example: เขาไปเจรจากับนายพรานให้เพลาการล่าฆ่าสัตว์ลงเสียบ้าง, Thai definition: ทำให้เบาหรือน้อยลง, เบาพอประมาณ
ผ่อน[V] slacken, See also: relax, loosen, abate, Syn. คลาย, หย่อน, บรรเทา, ทุเลา, ผ่อนคลาย, Example: เขาพยายามทำให้ทุกคนผ่อนความตึงเครียดลงโดยการเล่าเรื่องชวนหัว, Thai definition: ทําให้หย่อนหรือคลายความตึง
ลดละ[V] loosen, See also: slacken, relent, Syn. ผ่อนปรน, Example: หากนักการเมืองลดละเรื่องการแข่งขันทางการเมือง แล้วหันมาจับมือกันพัฒนาประเทศ ก็จะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
ราปีก[V] slacken the speed when about to alight by reversing the wing, See also: back wind by reversing the wings (as birds do), glide, Thai definition: หยุดขยับปีกถาไป (ใช้แก่นก)
การผ่อน[N] slackening, See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation, Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน, Thai definition: การทำให้หย่อนหรือคลายความตึง
รามือ[V] slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)
รามือ[V] slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลายตัว[v.] (khlāitūa) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax   FR: se dénouer
ไม่หยุดหย่อน[adv.] (mai yutyøn) EN: tirelessly ; nonstop ; without letup ; without slackening   FR: sans relâche ; sans arrêt ; non-stop (anglic.)
เพลา[v.] (phēlā = phlao) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax   
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce   FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken   FR: faiblir
หย่อน[v.] (yǿn) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag   FR: relâcher ; détendre

CMU English Pronouncing Dictionary
SLACKEN    S L AE1 K AH0 N
SLACKENS    S L AE1 K AH0 N Z
SLACKENED    S L AE1 K AH0 N D
SLACKENING    S L AE1 K AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slacken    (v) (s l a1 k @ n)
slackens    (v) (s l a1 k @ n z)
slackened    (v) (s l a1 k @ n d)
slackening    (v) (s l a1 k @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
緩まる;弛まる[ゆるまる, yurumaru] (v5r,vi) to become loose; to slacken; to soften [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
怠ける(P);懶ける[なまける, namakeru] (v1,vi) (1) to be idle; to slacken; (v1,vt) (2) (See 怠る) to neglect (e.g. one's work); (P) [Add to Longdo]
弛み[たるみ, tarumi] (n) slack; slackening; dullness; letdown [Add to Longdo]
弛む[たるむ(P);たゆむ, tarumu (P); tayumu] (v5m,vi) to slacken; to loosen; to relax; (P) [Add to Longdo]
弛める[たるめる, tarumeru] (v1,vt) to slacken; to loosen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slacken \Slack"en\, n. (Metal.)
   A spongy, semivitrifled substance which miners or smelters
   mix with the ores of metals to prevent their fusion. [Written
   also {slakin}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slack \Slack\, Slacken \Slack"en\, v. t.
   1. To render slack; to make less tense or firm; as, to slack
    a rope; to slacken a bandage. --Wycklif (Acts xxvii. 40)
    [1913 Webster]
 
   2. To neglect; to be remiss in. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Slack not the pressage.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of cohesion by combining chemically with water;
    to slake; as, to slack lime.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to become less eager; to repress; to make slow or
    less rapid; to retard; as, to slacken pursuit; to slacken
    industry. "Rancor for to slack." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I should be grieved, young prince, to think my
       presence
       Unbent your thoughts, and slackened 'em to arms.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       In this business of growing rich, poor men should
       slack their pace.           --South.
    [1913 Webster]
 
       With such delay
       Well plased, they slack their course. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause to become less intense; to mitigate; to abate; to
    ease.
    [1913 Webster]
 
       To respite, or deceive, or slack thy pain
       Of this ill mansion.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Air-slacked lime}, lime slacked by exposure to the air, in
    consequence of the absorption of carton dioxide and water,
    by which it is converted into carbonate of lime and
    hydrate of lime.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slack \Slack\, Slacken \Slack"en\, v. i. [imp. & p. p.
   {Slacked}, {Slackened}; p. pr. & vb. n. {Slacking},
   {Slackening}.] [See {Slack}, a.]
   1. To become slack; to be made less tense, firm, or rigid; to
    decrease in tension; as, a wet cord slackens in dry
    weather.
    [1913 Webster]
 
   2. To be remiss or backward; to be negligent.
    [1913 Webster]
 
   3. To lose cohesion or solidity by a chemical combination
    with water; to slake; as, lime slacks.
    [1913 Webster]
 
   4. To abate; to become less violent.
    [1913 Webster]
 
       Whence these raging fires
       Will slacken, if his breath stir not their flames.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To lose rapidity; to become more slow; as, a current of
    water slackens.
    [1913 Webster]
 
   6. To languish; to fail; to flag.
    [1913 Webster]
 
   7. To end; to cease; to desist; to slake. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That through your death your lineage should slack.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       They will not of that firste purpose slack.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster] Slack

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slacken
   v 1: become slow or slower; "Production slowed" [syn: {slow},
      {slow down}, {slow up}, {slack}, {slacken}]
   2: make less active or fast; "He slackened his pace as he got
     tired"; "Don't relax your efforts now" [syn: {slack},
     {slacken}, {slack up}, {relax}]
   3: become looser or slack; "the rope slackened"
   4: make slack as by lessening tension or firmness [syn:
     {slacken}, {remit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top