Search result for

slab

(57 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slab-, *slab*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slab[N] แผ่นหนา, See also: แผ่นวัสดุหนา, แผ่นไม้หนา, แผ่นหินหนา, Syn. bit, chunk, slice
slab[VT] ทำให้เป็นแผ่น
slab[VT] ปูด้วยแผ่นวัสดุหนา, See also: ปูด้วยแผ่นไม้หนา, ปูด้วยแผ่นไม้หนา
slab[VT] เลื่อยไม้เป็นแผ่นหนา
slabber[VI] ปล่อยน้ำลายไหล, See also: ปล่อยให้อาหารร่วงจากปาก, Syn. drip, dribble, salivate, slobber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slab(สแลบ) n. แผ่นแบนกว้างที่ค่อนข้างหนาที่ทำด้วยวัตถุแข็ง,แผ่นหนา,แผ่นไม้ซุงที่เลื่อยตามขวางและมีเปลือกติดอยู่รอบนอก vt. ทำให้เป็นแผ่น,ปูด้วยแผ่นดังกล่าว,เลื่อยไม้ซุงตามขวางออกมาเป็นแผ่นหนา, Syn. plank,slice

English-Thai: Nontri Dictionary
slab(n) แผ่นหิน,ปีกไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slab castเฝือกแผ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slabsแผ่นพื้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Slab's gotta weigh two tons. We'll never move it.ผนังขนาด 2 ตัน เราขยับมันไม่ได้แน่ AVP: Alien vs. Predator (2004)
So you wanna go pay your respects to a slab of granite put up by a stranger.นายอยากเคารพหินแกรนิต\ ที่คนอื่นเอามาวางไว้เหรอ? - นั่นมันไม่ใช่ประเด็น Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
By the time Larry walks back in here, he'll be toes up on the slab downstairs.กว่าแลรี่จะเดินกลับมาถึงที่นี่ he'll be toes up on the slab downstairs. Awake (2007)
Asar as I'm concerned,you could be lying on that slabright next to her.บางทีนะ คุณอาจนอนอยู่ที่เตียงข้างๆเธอแล้วก็เป็นได้ Welcome to Kanagawa (2008)
Ugly old slab of beef!ก้อนเนื้อเน่าๆอัปลักษณ์ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
We cracked five slabs, but only sold half of our medicine.พวกเราทุบอิฐมาห้าก้อนแล้ว แต่ยังขายยาได้ไม่ถึงครึ่งเลย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I'm dealing in real flesh and blood things, four of whom are lying on slabs next door.ฉันจะติดต่อกับ คนที่มีเลือดเนื้อ, มีศพ 4ศพ นอนตายอยู่ในห้องข้างๆนี่ The Fourth Kind (2009)
My husband was lying on one of those slabs and you still haven't found his killer.และคุณยัง ยังไม่พบคนฆ่าเขา. The Fourth Kind (2009)
A friend of mine was working when she came in on a slab. He knew I was a fan. He stole her shoes for you.วิก ก็แค่ทำให้เหมือนขึ้น แต่รองเท้า... Cold Comfort (2009)
These slabs are sand stone, they half a ton each and they were smashed open from the inside .แผ่นหินพวกนี้หนักครึ่งตันทุกแผ่น แต่กลับถูกดันให้เปิดจากด้านใน Sherlock Holmes (2009)
It was sand storm slab that covered your tomb.อย่างเช่นแผ่นหินทราย ที่ใช้ปิดหลุมศพ Sherlock Holmes (2009)
And take the slabs of beef with you.แล้ว เอาพวกก้อนเนื้อนี่ไปด้วย Chuck Versus the Three Words (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slabWe call these slabs of the solid-rock layer 'plates'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปีกไม้[N] slab, See also: wood slab, Example: ปีกไม้ เศษไม้ ปลายไม้ที่เลื่อยออกมาจะนำไปประกอบเป็นลังเพื่อบรรจุพืชผลทางการเกษตร, Count unit: แผ่น, Thai definition: ปีกทั้ง 4 ข้างของซุงที่เลื่อยเปิดออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาตั้ง[n. exp.] (yātang) EN: tobacco in the form of slabs   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLAB    S L AE1 B
SLABS    S L AE1 B Z
SLABY    S L EY1 B IY0
SLABAUGH    S L AE1 B AO0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slab    (n) (s l a1 b)
slabs    (n) (s l a1 b z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonstraße {f}slab [Am.] [Add to Longdo]
Dämmblock {m}slab insulation [Add to Longdo]
Dämmplatte {f} mit Nut und Federslab with spigot and groove [Add to Longdo]
Platte {f}; Tafel {f}; Fliese {f} | geschlitzte Platteslab | slotted slab [Add to Longdo]
Plattenwalze {f}slab roller [Add to Longdo]
Plattenwand {f}slab wall [Add to Longdo]
dicke Scheibe {f} (Brot; Fleisch) | Scheiben {pl}slab | slabs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スラブ;スラヴ[, surabu ; suravu] (n) (1) Slav; Slavic; (2) (スラブ only) slab [Add to Longdo]
ワッフルスラブ[, waffurusurabu] (n) waffle slab [Add to Longdo]
一枚岩[いちまいいわ, ichimaiiwa] (n) monolith; large slab of rock; (P) [Add to Longdo]
岩盤風呂[がんばんぶろ, ganbanburo] (n) (See 岩盤浴) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock [Add to Longdo]
岩盤浴[がんばんよく, ganbanyoku] (n) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock [Add to Longdo]
句碑[くひ, kuhi] (n) slab with a haiku cut on it [Add to Longdo]
床板[ゆかいた;しょうばん, yukaita ; shouban] (n) (See 床の間) alcove slab; wooden board placed in a tokonoma; baseboard; base plate [Add to Longdo]
石抱き[いしだき, ishidaki] (n) form of torture in which the victim kneels on triangular wedges and stone slabs are placed on their lap [Add to Longdo]
鋳片[ちゅうへん, chuuhen] (n) slab (e.g. in metal casting, smelting, etc.) [Add to Longdo]
豆板[まめいた, mameita] (n) candied bean slab [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扁坯[biǎn pī, ㄅㄧㄢˇ ㄆㄧ, ] slab [Add to Longdo]
木板[mù bǎn, ㄇㄨˋ ㄅㄢˇ, ] slab; board; plank [Add to Longdo]
板皮[bǎn pí, ㄅㄢˇ ㄆㄧˊ, ] slab [Add to Longdo]
石板[shí bǎn, ㄕˊ ㄅㄢˇ, ] slab; flagstone; slate [Add to Longdo]
石片[shí piàn, ㄕˊ ㄆㄧㄢˋ, ] slab [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slab \Slab\, n. [OE. slabbe, of uncertain origin; perhaps
   originally meaning, a smooth piece, and akin to slape, Icel.
   sleipr slippery, and E. slip, v. i.]
   1. A thin piece of anything, especially of marble or other
    stone, having plane surfaces. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   2. An outside piece taken from a log or timber in sawing it
    into boards, planks, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The wryneck. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) The slack part of a sail.
    [1913 Webster]
 
   {Slab line} (Naut.), a line or small rope by which seamen
    haul up the foot of the mainsail or foresail. --Totten.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slab \Slab\, a. [Cf. Gael. & Ir. slaib mud, mire left on a river
   strand, and E. slop puddle.]
   Thick; viscous. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Make the gruel thick and slab.      --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slab \Slab\, n.
   That which is slimy or viscous; moist earth; mud; also, a
   puddle. [Obs.] --Evelyn.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slab
   n 1: block consisting of a thick piece of something

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 slab
 
 
   1. n. A continuous horizontal line of pixels, all with the same color.
 
   2. vi. To paint a slab on an output device. Apple's QuickDraw, like most
   other professional-level graphics systems, renders polygons and lines not
   with Bresenham's algorithm, but by calculating slab points for each scan
   line on the screen in succession, and then slabbing in the actual image
   pixels.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top