Search result for

skew

(80 entries)
(0.04 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skew-, *skew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skew[VI] เอียง, See also: เบน, เฉ, Syn. angle, bias, slant
skew[VT] ทำให้ไม่ตรง, See also: ทำให้เบนออก, ทำให้เฉ, ทำให้เฉียง, ทำให้เอียง, Syn. diviate, diverge, turn
skew[VT] บิดเบือน, Syn. distort, falsify
skew[ADJ] ไม่ตรง, See also: เฉ, เอียง, เฉียง
skew[N] ตำแหน่งเฉียง, See also: ตำแหน่งที่เบน
skewer[N] ไม้เสียบ
skewbald[ADJ] ซึ่งมีลายสลับสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skew(สคิว) vi.,vt.,adj.,n. (การปเบน,บ่ายเบน,เอียง,บิด,คด,ทำให้เอน,ทำให้บิดเบือน,เฉียง,บิด,คด,ไม่ได้สัดส่วน,ตำแหน่งที่เบน,ตำแหน่งเฉียง, See also: skewness n.
skewbald(สคิว'บอลดฺ) adj.,n. (ม้า) มีสีน้ำตาลสลับขาว,มีสีขาวปนสีอื่น,ลาย
skewer(สคิว'เออะ) n. เหล็กเสียบเนื้อย่าง,ไม้เสียบเนื้อย่าง,เหล็กหรือไม้สำหรับยึดติด,ไม้กลัด,มีด,ดาบ vt. ยึดหรือติดด้วยเหล็กหรือไม้เสียบ,กลัด
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)

English-Thai: Nontri Dictionary
skew(n) การเบน,การเฉ,ตำแหน่งที่เฉียง
skew(vi) เอียง,เฉ,ลาด,เยื้อง,เบน
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skew curve๑. เส้นโค้งเบ้๒. เส้นโค้งไขว้ข้าม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
skew distributionการแจกแจงเบ้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
skew fieldสกิวฟีลด์ [มีความหมายเหมือนกับ division ring] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
skew linesเส้นไขว้ข้าม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
skew pupilรูม่านตาเผล้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skew quadrilateralรูปสี่เหลี่ยมเบ้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
skew-symmetric matrixเมทริกซ์สมมาตรเสมือน [มีความหมายเหมือนกับ antisymmetric matrix] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
skew-symmetric tensorเทนเซอร์สมมาตรเสมือน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
skewness๑. ความเบ้๒. สภาพไขว้ข้าม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They insinuate a slightly skewed perspective on how they see the world- just off normal.ดวงตาที่ส่อแววของ... มุมมองโลกที่เบี่ยงเบน วิปริตผิดธรรมดา Unbreakable (2000)
That spear would have skewered a wild boar.หอกนั้นสามารถแทงทะลุหมูป่าได้เลยนะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
with it he skewered clam after virgin clam.ด้วยไอ้นี่ เค้าฟันสาวบริสุทธิ์ ทีละคนละคน The King and the Clown (2005)
Skewered.โดนสับเละ Casino Royale (2006)
- I'll skewer you where you stand.แต่ด้อยมารยาทไปบ้าง 300 (2006)
I watched a guy get skewered by a crossbow.ผมเห็นคนโดนธนูปักกลางหลัง Chuck Versus the Alma Mater (2007)
John. Focus-testing showed Johnny skewed a little young.จอน ทดสอบโฟกัสแสดงจอนนี่ ทำให้หนุ่มขึ้น Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Today's lunch box is deep-fried tea leaves and fake pork skewers.วันนี้อาหารกลางวันเป็น... ใบชาทอดกรอบ กับ หมูเทียมเสียบนะจ๊ะ Absolute Boyfriend (2008)
Push them rough the soft fontanelle of an infant, you skewer the brain, and the hair hides the entry wounds.จิ้มพวกมันลงไปบนกระหม่อมอ่อนๆของทารก คุณจะเสียบสมองแล้วเส้นผมก็จะซ่อนรอยแผลไว้ Birthmarks (2008)
Larry, Georgia, listen to me. I want you to skewer him.แลรี่ จอร์เจีย ฟังฉันนะ ฉันต้องการให้คุณย่างสดหมอนั่น The Ugly Truth (2009)
Your skewed perception of male-female interaction is not the truth.แนวคิดในเรื่องผู้ชายและผู้หญิงของคุณ มันไม่จริง The Ugly Truth (2009)
You mean crashing that poor guy's wake and eating his widow's shrimp skewers?คุณหมายถึง ทำเสียงดังเพื่อให้คนๆนั้นตื่น และกินกุ้งเสียบไม้ของแม่ม่ายของเค้า? Desert Cantos (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew   FR: oblique ; incliné ; diagonal
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping   FR: de travers ; tordu
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed   
สะพานเสี้ยว[n.] (saphānsīo) EN: skew bridge   
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale   FR: embrocher ; empaler
เซี่ยว[adj.] (sīo) EN: oblique ; skew   FR: de travers
ตามขวาง[adv.] (tām khwāng) EN: crosswise ; transversely ; obliquely ; on the skew   FR: transversalement ; obliquement ; en travers
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer   FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SKEW    S K Y UW1
SKEWS    S K Y UW1 Z
SKEWED    S K Y UW1 D
SKEWER    S K Y UW1 ER0
SKEWES    S K Y UW1 Z
SKEWERS    S K Y UW1 ER0 Z
SKEWING    S K Y UW1 IH0 NG
SKEWERED    S K Y UW1 ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skew    (j) (s k y uu1)
skewed    (n) (s k y uu1 d)
Skewen    (n) (s k y uu1 i n)
skewer    (v) (s k y u@1 r)
skewers    (v) (s k y u@1 z)
skewered    (v) (s k y u@1 d)
skew-eyed    (j) - (s k y uu1 - ai d)
skewering    (v) (s k y u@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schiefsymmetrisch [math.]skew symmetric [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みたらし団子;御手洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze [Add to Longdo]
スキュー[, sukyu-] (n) {comp} skew [Add to Longdo]
スキューギア[, sukyu-gia] (n) skew gear [Add to Longdo]
引っ張りだこ;引っ張り凧;引っ張り蛸[ひっぱりだこ, hipparidako] (n) (1) being very popular; being in great demand; (2) octopus dried on skewers [Add to Longdo]
鰻巻き[うまき, umaki] (n) skewered eel roasted and wrapped in fried egg [Add to Longdo]
魚田[ぎょでん, gyoden] (n) (See 田楽焼き) skewered fish, coated with miso and cooked [Add to Longdo]
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P) [Add to Longdo]
金串[かなぐし, kanagushi] (n) metal spit or skewer [Add to Longdo]
[くし, kushi] (n) spit; skewer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎn, ㄔㄢˇ, ] skewer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スキュー[すきゅー, sukyu-] skew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skew \Skew\, a.
   Turned or twisted to one side; situated obliquely; skewed; --
   chiefly used in technical phrases.
   [1913 Webster]
 
   {Skew arch}, an oblique arch. See under {Oblique}.
 
   {Skew back}. (Civil Engin.)
   (a) The course of masonry, the stone, or the iron plate,
     having an inclined face, which forms the abutment for the
     voussoirs of a segmental arch.
   (b) A plate, cap, or shoe, having an inclined face to receive
     the nut of a diagonal brace, rod, or the end of an
     inclined strut, in a truss or frame.
 
   {Skew bridge}. See under {Bridge}, n.
 
   {Skew curve} (Geom.), a curve of double curvature, or a
    twisted curve. See {Plane curve}, under {Curve}.
 
   {Skew gearing}, or {Skew bevel gearing} (Mach.), toothed
    gearing, generally resembling bevel gearing, for
    connecting two shafts that are neither parallel nor
    intersecting, and in which the teeth slant across the
    faces of the gears.
 
   {Skew surface} (Geom.), a ruled surface such that in general
    two successive generating straight lines do not intersect;
    a warped surface; as, the helicoid is a skew surface.
 
   {Skew symmetrical determinant} (Alg.), a determinant in which
    the elements in each column of the matrix are equal to the
    elements of the corresponding row of the matrix with the
    signs changed, as in (1), below.
    [1913 Webster] (1) 0 2 -3-2 0 53 -5 0 (2) 4 -1 71 8 -2-7 2
    1
    [1913 Webster]
 
   Note: This requires that the numbers in the diagonal from the
      upper left to lower right corner be zeros. A like
      determinant in which the numbers in the diagonal are
      not zeros is a skew determinant, as in (2), above.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skew \Skew\, adv. [Cf. D. scheef. Dan. ski?v, Sw. skef, Icel.
   skeifr, G. schief, also E. shy, a. & v. i.]
   Awry; obliquely; askew.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skew \Skew\, v. t. [See {Skew}, adv.]
   1. To shape or form in an oblique way; to cause to take an
    oblique position.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw or hurl obliquely.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skew \Skew\, n. (Arch.)
   A stone at the foot of the slope of a gable, the offset of a
   buttress, or the like, cut with a sloping surface and with a
   check to receive the coping stones and retain them in place.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skew \Skew\, v. i. [imp. & p. p. {Skewed}; p. pr. & vb. n.
   {Skewing}.]
   1. To walk obliquely; to go sidling; to lie or move
    obliquely.
    [1913 Webster]
 
       Child, you must walk straight, without skewing.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To start aside; to shy, as a horse. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. To look obliquely; to squint; hence, to look slightingly
    or suspiciously. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skew
   adj 1: having an oblique or slanting direction or position; "the
       picture was skew" [syn: {skew}, {skewed}]
   v 1: turn or place at an angle; "the lines on the sheet of paper
      are skewed" [ant: {adjust}, {align}, {aline}, {line up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top