Search result for

sketch

(103 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sketch-, *sketch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sketch[N] ภาพร่าง
sketch[N] การอธิบายอย่างคร่าวๆ, See also: การทำโครงร่างคร่าวๆ, Syn. outline
sketch[VI] วาดภาพร่าง, See also: วาดคร่าวๆ
sketch[VT] วาดภาพร่าง, See also: วาดคร่าวๆ
sketchy[ADJ] คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, หยาบๆ, หวัดๆ, Syn. crude, coarse, preliminary
sketch in[PHRV] วาด, See also: ร่างภาพ, Syn. etch in
sketchpad[N] สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง, Syn. sketchbook
sketch out[PHRV] วาดร่าง, See also: ร่างภาพ, วาดคร่าวๆ
sketchbook[N] สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง, Syn. sketchpad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sketch(สเคทชฺ) n. ภาพที่วาดอย่างหวัด ๆ ,ภาพร่าง,ภาพหยาบ,ต้นร่าง,เรื่องสั้น ๆ ,บทละครสั้น ๆ ,บทประพันธ์สั้น ๆ ,รายการสั้น ๆ ,ปกิณกะ. vt.,vi. ร่างภาพ,วาดภาพอย่างหวัด ๆ ,บรรยายสั้น ๆ ,เขียนหวัด,เขียนชวเลข, See also: sketcher n., Syn. picture,de
sketch mapn. ภาพร่าง, Syn. freehand map
sketchbookn. สมุดร่างภาพ,สมุดสำหรับเขียนหวัด ๆ ,สมุดบทความสั้น ๆ
sketchy(สเคช'ชี) adj. เขียนหวัด ๆ ,วาดภาพหวัด ๆ ,ร่างภาพ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ครบ., See also: sketchily adv. sketchiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sketch(n) โครงเรื่อง,ภาพร่าง,ละครสั้นๆ,ต้นร่าง,ปกิณกะ
sketch(vt) เขียนหวัดๆ,ร่าง,บรรยายสั้นๆ
sketchbook(n) สมุดโครงเรื่อง,สมุดร่าง
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sketchเรื่องย่อย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sketchแบบร่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sketchภาพร่าง, ภาพที่แสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เกิดจากการลำดับความคิดหรือจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการจะอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพร่าง 2 มิติ ภาพร่าง 3 มิติ และภาพฉาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
SketchUp (Computer files)สเก็ตชอัพ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have to pee. guys, have you seen my sketchbook?ฉันต้องไปฉี่ พวกเราเห็นสมุดวาดภาพฉันรึเปล่า Pret-a-Poor-J (2008)
Have you seen my sketchbook?-มีใครเห็นสมุดร่างของหนูบ้างไหม? There Might be Blood (2008)
We are drawing a sketch of him, but no one remembers him clearly.เรากำลังวาดภาพของเขาอยู่ แต่ไม่มีใครจำเขาไ้ด้ชัดเจน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Is the subway your sketch book?รถไฟใต้ดินเป็นสมุดวาดรูปของเธอเหรอ? My Sassy Girl (2008)
Etch A Sketch!เหมือนขีดกระดานวาดรูป! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Etch A Sketch!ขีดๆเขียนๆ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Etch A Sketch!เขียนๆขีดๆ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We're getting sketchy reports that bodies are still being discovered, but a spokesman for the military has assured us that the flu-like virus has been fully contained.เราขอสรุปอย่างสั้นๆว่า ยังคงตรวจพบศพอยู่ทั่วไป แต่ผู้สื่อข่าวของทหารได้ยืนยันว่า Day of the Dead (2008)
You want to sketch this guy's face and match it up to 10 million people in Los Angeles?นายจะสเก็ตช์ภาพมันและเอาเทียบกับอีกสิบล้านคนในLAเหรอ Breaking and Entering (2008)
We're hoping to get some sketches and a bid by, say, next Thursday before the Islamic weekend.เราอยากได้ตัวแบบร่าง แล้วก็ราคา... ภายในพฤหัสหน้า ก่อนเข้าสัปดาห์ถือศีลอด Body of Lies (2008)
Forget about it. Just Etch A Sketch everything I was saying.ช่างมันเถอะ ลืมมันเถอะ อะไรที่ผมพูดไป The Love Guru (2008)
Sir, I just felt that if you were going to make some kind of emotional disclosure, that we should just take a moment to think it through, sketch it out.ท่านครับ ผมเพียงแต่รู้สึกว่า ถ้าท่านจะเปิดเผยเรื่องราวแบบที่ สะเทือนอารมณ์ได้ เราควรจะได้ใช้เวลาสักครู่ Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sketchAsk him to sketch out his plan.
sketchHe begins to sketch any where.
sketchHe sketches the outline of the machine.
sketchHis explanation was too sketchy. I didn't understand it.
sketchIf you can, get a sketchbook and a 4B pencil. You don't need that expensive art materials yet.
sketchI like to take my pad and pencil and drive to the seashore to sketch.
sketchJiro made a sketch of Mt. Fuji.
sketchLight source, that is what direction the light is facing, also take care with shadowing. Just copy down into the sketch book you have at hand as accurately as possible.
sketchMake a sketch of your house.
sketchThe club room returned to quiet. All that could be heard was the sound of pencil on sketchpad.
sketchThe end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.
sketchThe police asked the girl to make a rough sketch of her lost dog.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สเก๊ตช์[V] sketch, Syn. ร่าง, Example: ถ้าไม่อยากคิดให้ยาก คุณก็เขียนตามที่เขาสเก๊ตซ์มา, Thai definition: เขียนหรือวาดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้เห็นเป็นโครงร่าง, Notes: (อังกฤษ)
สเก๊ตช์[N] sketch, Syn. ภาพร่าง, Thai definition: ภาพที่เกิดขึ้นจากการวาดขึ้นอย่างรวดเร็ว ยังไม่มีรายละเอียดมาก, Notes: (อังกฤษ)
วาด[V] draw, See also: sketch, make a drawing, paint, Example: ในยุคต่อมา ภาพที่เขาวาดแล้วทิ้งลงไปในคลองก็ยังมีคนนำมาขัดล้างแล้วขาย, Thai definition: เขียนให้เป็นรูปร่างลวดลาย, เขียนเป็นลายเส้น
วาดรูป[V] paint, See also: sketch, draw, Syn. วาดภาพ, Example: แม่ของเขาเป็นจิตรกร วาดรูปขายได้ทีละเป็นแสน, Thai definition: เขียนให้เป็นภาพ ลายเส้นหรือลวดลายต่างๆ
วาดภาพ[V] draw, See also: sketch, paint, Syn. เขียนภาพ, Example: พอมีเวลาว่าง เขาจะเข้าไปนั่งวาดภาพในสวนทุกครั้ง, Thai definition: เขียนให้เป็นรูปหรือลาดลายต่างๆ
เขียนแบบ[V] draw, See also: sketch, Syn. วาดแบบ, Example: สถาปนิกเขียนแบบโครงสร้างของตึกได้ชัดเจนดีมาก, Thai definition: วาดแบบให้เป็นรูปเป็นร่างตามที่กำหนดไว้
ภาพร่าง[N] sketch, Example: แม้จะเป็นเพียงภาพร่าง แต่ก็พอจะรู้ได้ว่าคนในภาพเป็นใคร, Count unit: ภาพ, Thai definition: รูปที่วาดเพียงเค้าโครงขึ้นเพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
ร่าง[V] draft, See also: sketch out, outline, draw up, formulate, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เขาร่างเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมครู, Thai definition: ทำรูปโครงขึ้น เพื่อลอกคัด หรือแต่งภายหลัง
รูปวาด[N] drawing, See also: sketch, Example: รูปวาดของจิตรกรที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่มีราคาแพงทั้งนั้น, Count unit: รูป, ใบ, แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนแบบ[v.] (khīenbaēp) EN: draw ; sketch   FR: dessiner ; faire un croquis ; faire une esquisse
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan   FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
ละครย่อย[n. exp.] (lakhøn yøi) EN: short stage performance ; sketch ; sideshow   FR: sketch [m] ; saynète [f] ; petite pièce de théâtre [f]
ภาพร่าง[n.] (phāprang) EN: sketch   FR: croquis [m] ; esquisse [f]
เผิน[adj.] (phoēn) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory   
ร่าง[v.] (rāng) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate   FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger
รูปวาด[n.] (rūpwāt) EN: drawing ; sketch   FR: dessin [m]
สเกตซ์[b] (sakēt) EN: sketch   
วาด[v.] (wāt) EN: draw ; paint ; sketch ; portrait ; delineate   FR: dessiner ; peindre ; faire un croquis ; esquisser

CMU English Pronouncing Dictionary
SKETCH    S K EH1 CH
SKETCHY    S K EH1 CH IY0
SKETCHED    S K EH1 CH T
SKETCHES    S K EH1 CH AH0 Z
SKETCHING    S K EH1 CH IH0 NG
SKETCHBOOK    S K EH1 CH B UH2 K
SKETCHBOOKS    S K EH1 CH B UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sketch    (v) (s k e1 ch)
sketchy    (j) (s k e1 ch ii)
sketched    (v) (s k e1 ch t)
sketcher    (n) (s k e1 ch @ r)
sketches    (v) (s k e1 ch i z)
sketchers    (n) (s k e1 ch @ z)
sketchier    (j) (s k e1 ch i@ r)
sketchily    (a) (s k e1 ch i l ii)
sketching    (v) (s k e1 ch i ng)
sketch-map    (n) - (s k e1 ch - m a p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sketch {m}sketch [Add to Longdo]
Umrisszeichnung {f} | Umrisszeichnungen {pl}sketch | sketches [Add to Longdo]
Zeichenblock {m} | Zeichenblöcke {pl}; Zeichenblocks {pl}sketch block | sketch blocks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスキス[, esukisu] (n) sketch (fre [Add to Longdo]
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
クロッキー[, kurokki-] (n) sketch (fre [Add to Longdo]
クロッキー帳[クロッキーちょう, kurokki-chou] (n) (See クロッキー) (artist's) sketch pad [Add to Longdo]
スケッチ[, sukecchi] (n,vs,adj-no) sketch; (P) [Add to Longdo]
スケッチブック[, sukecchibukku] (n) sketchbook; (P) [Add to Longdo]
スケッチホン[, sukecchihon] (n) sketch phone [Add to Longdo]
スケブ[, sukebu] (n) (abbr) (See スケッチブック) sketchbook [Add to Longdo]
デッサン[, dessan] (n,vs) rough sketch (fre [Add to Longdo]
ラフスケッチ[, rafusukecchi] (n) rough sketch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小传[xiǎo zhuàn, ㄒㄧㄠˇ ㄓㄨㄢˋ, / ] sketch biography; profile [Add to Longdo]
略图[lu:è tú, ㄜˋ ㄊㄨˊ, / ] sketch; sketch map; thumbnail picture [Add to Longdo]
简约[jiǎn yuē, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝ, / ] sketchy; concise; abbreviated [Add to Longdo]
素描[sù miáo, ㄙㄨˋ ㄇㄧㄠˊ, ] sketch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sketch \Sketch\, v. t. [imp. & p. p. {Sketched}; p. pr. & vb. n.
   {Sketching}.] [Cf D. schetsen, It. schizzare. See {Sketch},
   n.]
   1. To draw the outline or chief features of; to make a rought
    of.
    [1913 Webster]
 
   2. To plan or describe by giving the principal points or
    ideas of.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To delineate; design; draught; depict.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sketch \Sketch\, n. [D. schets, fr. It. schizzo a sketch, a
   splash (whence also F. esquisse; cf. {Esquisse}.); cf. It.
   schizzare to splash, to sketch.]
   An outline or general delineation of anything; a first rough
   or incomplete draught or plan of any design; especially, in
   the fine arts, such a representation of an object or scene as
   serves the artist's purpose by recording its chief features;
   also, a preliminary study for an original work.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Outline; delineation; draught; plan; design.
 
   Usage: {Sketch}, {Outline}, {Delineation}. An outline gives
      only the bounding lines of some scene or picture. A
      sketch fills up the outline in part, giving broad
      touches, by which an imperfect idea may be conveyed. A
      delineation goes further, carrying out the more
      striking features of the picture, and going so much
      into detail as to furnish a clear conception of the
      whole. Figuratively, we may speak of the outlines of a
      plan, of a work, of a project, etc., which serve as a
      basis on which the subordinate parts are formed, or of
      sketches of countries, characters, manners, etc.,
      which give us a general idea of the things described.
      --Crabb.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sketch \Sketch\, v. i.
   To make sketches, as of landscapes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sketch
   n 1: preliminary drawing for later elaboration; "he made several
      studies before starting to paint" [syn: {sketch}, {study}]
   2: a brief literary description [syn: {sketch}, {vignette}]
   3: short descriptive summary (of events) [syn: {sketch},
     {survey}, {resume}]
   4: a humorous or satirical drawing published in a newspaper or
     magazine [syn: {cartoon}, {sketch}]
   v 1: make a sketch of; "sketch the building" [syn: {sketch},
      {chalk out}]
   2: describe roughly or briefly or give the main points or
     summary of; "sketch the outline of the book"; "outline his
     ideas" [syn: {sketch}, {outline}, {adumbrate}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sketch [skɛtʃ] (n) , s.(m )
   sketch
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top