Search result for

singularity

(22 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -singularity-, *singularity*
English-Thai: Nontri Dictionary
singularity(n) เอกพจน์,ความแปลก,ความเป็นเอกเทศ,ลักษณะเฉพาะตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
singularityภาวะเอกฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If my calculations are correct, they're creating a singularity... that will consume the planet.ถ้าหากผมคำนวณไม่ผิด พวกเขากำลังสร้างเอกภาวะ ดูดดาวทั้งดวงให้หายไปครับ Star Trek (2009)
You're too close to the singularity to survive without assistance which we are willing to provide.อาจถูกดูดกลืนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ เรายินดีจัดให้ Star Trek (2009)
The earliest estimate of the singularity, when man will be able to transfer his consciousness into machines and achieve immortality.มันเป็นเวลาที่ใกล้ที่สุด ที่มนุษย์เราสามารถจะย้ายร่างและความคิด เข้าไปสู่หุ่นยนต์ได้และไม่มีการตาย The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
You would fall into a singularity, and you'd be crushed, and you would die.คุณจะตกอยู่ในภาวะเอกฐาน, และคุณต้องการจะ บดและคุณจะตาย Is Time Travel Possible? (2010)
You would create a singularity right there in space and time.คุณจะตัดหลุมในพื้นที่และเวลา คุณจะสร้างความแปลกประหลาด มีสิทธิในพื้นที่และเวลา Is Time Travel Possible? (2010)
- Singularity could be created, - Like a black hole.- ภาวะไร้แรงโน้มถ่วงจะเกิดขึ้น Man of Steel (2013)
about the merge of man and machine, transhumanism, the singularity.เรื่องการผสมผสาน ระหว่างคนกับเครื่องจักร การข้ามมนุษยนิยม ซิงกูลาริตี้* Size Matters (2014)
The singularity.ซิงกูลาริตี้* (* ภาวะเอกฐานทางเทคโนโลยี) Size Matters (2014)
If we could just see the collapsed star inside... the singularity, yeah, we'd solve gravity.ถ้าเราเห็นดาวที่ยุุบตัวแล้ว ซิงกูลาริตี้ จะเปลี่ยนแรงโน้มถ่วงได้ เราไม่ได้อะไรจากมันเลย? Interstellar (2014)
You need to see into a black hole. The laws of nature prohibit a naked singularity.กฎของธรรมชาติห้ามไม่ให้เราเข้าใจภาวะเอกฐาน Interstellar (2014)
Romilly, is that true? If a black hole is an oyster, then the singularity's the pearl inside.ถ้าหลุมดำคือหอยนางรม ภาวะเอกฐานก็คือไข่มุกข้างใน Interstellar (2014)
- It's what we call a gentle singularity.-อ่อนโยน? Interstellar (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
singularityMy refusing to eat meat occasioned an inconvenience, and I was frequently chided for my singularity.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference   FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
singularity    (n) (s i2 ng g y u l a1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzigartigkeit {f} | Einzigartigkeiten {pl}singularity | singularities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンギュラリティー[, shingyuraritei-] (n) singularity [Add to Longdo]
特異性[とくいせい, tokuisei] (n) singularity; peculiarity; idiosyncrasy; specificity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Singularity \Sin`gu*lar"i*ty\
   (s[i^][ng]`g[-u]*l[a^]r"[i^]*t[y^]), n.; pl. {Singularities}
   (s[i^][ng]`g[-u]*l[a^]r"[i^]*t[i^]z). [L. singularitas: cf.
   F. singularit['e].]
   1. The quality or state of being singular; some character or
    quality of a thing by which it is distinguished from all,
    or from most, others; peculiarity.
    [1913 Webster]
 
       Pliny addeth this singularity to that soil, that the
       second year the very falling down of the seeds
       yieldeth corn.            --Sir. W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       I took notice of this little figure for the
       singularity of the instrument.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything singular, rare, or curious.
    [1913 Webster]
 
       Your gallery
       Have we passed through, not without much content
       In many singularities.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Possession of a particular or exclusive privilege,
    prerogative, or distinction.
    [1913 Webster]
 
       No bishop of Rome ever took upon him this name of
       singularity [universal bishop].    --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Catholicism . . . must be understood in opposition
       to the legal singularity of the Jewish nation. --Bp.
                          Pearson.
    [1913 Webster]
 
   4. Celibacy. [Obs.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 singularity
   n 1: the quality of being one of a kind; "that singularity
      distinguished him from all his companions" [syn:
      {singularity}, {uniqueness}]
   2: strangeness by virtue of being remarkable or unusual

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top