Search result for

singular

(64 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -singular-, *singular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
singular[ADJ] เป็นเอกพจน์, See also: ซึ่งอ้างถึงบุคคลเดียว, Syn. sole, single
singular[ADJ] ี่ผิดธรรมดา, See also: พิเศษ, Syn. peculiar, strange, uncommon, Ant. average, normal
singular[N] คำเอกพจน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
singular(ซิง'กิวละ) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,แปลกประหลาด,เป็นเอก,เอกเทศ,เฉพาะตัว n.. เอกพจน์, See also: singularity n., Syn. unique,extraordinary

English-Thai: Nontri Dictionary
singular(adj) เป็นเอกพจน์,ดีเลิศ,เป็นเอกเทศ,เฉพาะตัว
singularity(n) เอกพจน์,ความแปลก,ความเป็นเอกเทศ,ลักษณะเฉพาะตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
singularเอกฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
singular matrixเมทริกซ์เอกฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
singular pointจุดเอกฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
singular solutionผลเฉลยเอกฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
singularityภาวะเอกฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
singular matrixเมทริกซ์เอกฐาน, เมทริกซ์จัตุรัส A ใด ๆ ที่ det (A)  มีค่าเป็นศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Singularities (Mathematics)ภาวะเอกฐาน (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And why do you suppose that singular to men?ทำไมถึงคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายล่ะ Up in the Air (2009)
Not some mystery benefactor, singular.ผู้มีพระคุณลึกลับช่วยชีวิตพวกเรา Phoenix (2009)
It was because we were of singular purpose!แต่เพราะเรามีจุดหมายเดียวกัน! Mash-Up (2009)
the writer switches pronouns from plural to singular.คนเขียนเปลี่ยนสรรพนาม จากพหูพจน์เป็นเอกพจน์ Cradle to Grave (2009)
If my calculations are correct, they're creating a singularity... that will consume the planet.ถ้าหากผมคำนวณไม่ผิด พวกเขากำลังสร้างเอกภาวะ ดูดดาวทั้งดวงให้หายไปครับ Star Trek (2009)
You're too close to the singularity to survive without assistance which we are willing to provide.อาจถูกดูดกลืนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ เรายินดีจัดให้ Star Trek (2009)
And who best to battle this singular opponent?ยอดฝืมือที่จะมาสู้กับศัตรูผู้นี้ TRON: Legacy (2010)
I find it singularly charming.ฉันเห็นว่าเจ้าสิ่งนี้มีเสน่ห์มาก Questions and Antlers (2010)
I returned with one simple, singular thought.ฉันกลับมารวมเป็นหนึ่ง ด้วยความต้องการเพียงอย่างเดียว Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Singular consciousness.มีจิตใต้สำนึกรูปแบบเดียวแล้ว Unearthed (2010)
A singular opportunity.โอกาสพิเศษที่ดี Chuck Versus the American Hero (2010)
Vitamin C, singular.อ้อ.. วิตามิน C มีชนิดเดียว Chuck Versus the Role Models (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
singularHe is a boy of singular intelligence.
singularMy refusing to eat meat occasioned an inconvenience, and I was frequently chided for my singularity.
singularOur attitude toward plants is singularly narrow.
singularShe is a woman of singular beauty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกพจน์[N] singular, See also: singular number, Ant. พหูพจน์, Example: นักวิจารณ์ตั้งข้อสังเกตวิธีเขียนของเขาว่า ตัวละครมักจะเป็นเอกพจน์ บุรุษที่ 1 ที่ไม่มีชนชั้น ภูมิหลัง หรือพื้นเพ, Thai definition: คำที่กล่าวถึงสิ่งสิ่งเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style   FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference   FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular   FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SINGULAR    S IH1 NG G Y AH0 L ER0
SINGULARLY    S IH1 NG G Y AH0 L ER0 L IY0
SINGULARIZATION    S IH2 NG G Y AH0 L ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
singular    (n) (s i1 ng g y u l @ r)
singulars    (n) (s i1 ng g y u l @ z)
singularly    (a) (s i1 ng g y u l @ l ii)
singularity    (n) (s i2 ng g y u l a1 r i t ii)
singularize    (v) (s i1 ng g y u l @ r ai z)
singularized    (v) (s i1 ng g y u l @ r ai z d)
singularizes    (v) (s i1 ng g y u l @ r ai z i z)
singularities    (n) (s i2 ng g y u l a1 r i t i z)
singularizing    (v) (s i1 ng g y u l @ r ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Singulärwert {m} [math.]singular value [Add to Longdo]
Singularität {f}singularity [Add to Longdo]
Singulärwertzerlegung {f} [math.]singular value decomposition (SVD) [Add to Longdo]
singularisch {adv}singularly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まれに見る;稀に見る[まれにみる, marenimiru] (exp,adj-f) rare; extraordinary; singular [Add to Longdo]
シマハタタテダイ[, shimahatatatedai] (n) singular bannerfish (Heniochus singularius) [Add to Longdo]
シンギュラリティー[, shingyuraritei-] (n) singularity [Add to Longdo]
異例[いれい, irei] (adj-na,n,adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) [Add to Longdo]
一極[いっきょく, ikkyoku] (n) monopole; singular pole; unipole [Add to Longdo]
[ども, domo] (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P) [Add to Longdo]
三人称単数[さんにんしょうたんすう, sanninshoutansuu] (n) {ling} third person singular [Add to Longdo]
三人称単数現在[さんにんしょうたんすうげんざい, sanninshoutansuugenzai] (n) {ling} third person singular present [Add to Longdo]
三単現[さんたんげん, santangen] (n) (abbr) {ling} (See 三人称単数現在・さんにんしょうたんすうげんざい) third person singular present [Add to Longdo]
単数[たんすう, tansuu] (n,adj-no) singular number; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非正則行列[ひせいそくぎょうれつ, hiseisokugyouretsu] singular matrix [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Singular \Sin"gu*lar\ (s[i^][ng]"g[-u]*l[~e]r), a. [OE.
   singuler, F. singulier, fr. L. singularius, singularis, fr.
   singulus single. See {Single}, a.]
   1. Separate or apart from others; single; distinct. [Obs.]
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       And God forbid that all a company
       Should rue a singular man's folly.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Engaged in by only one on a side; single. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To try the matter thus together in a singular
       combat.                --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
   3. (Logic) Existing by itself; single; individual.
    [1913 Webster]
 
       The idea which represents one . . . determinate
       thing, is called a singular idea, whether simple,
       complex, or compound.         --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Each; individual; as, to convey several parcels of
    land, all and singular.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) Denoting one person or thing; as, the singular
    number; -- opposed to {dual} and {plural}.
    [1913 Webster]
 
   6. Standing by itself; out of the ordinary course; unusual;
    uncommon; strange; as, a singular phenomenon.
    [1913 Webster]
 
       So singular a sadness
       Must have a cause as strange as the effect.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   7. Distinguished as existing in a very high degree; rarely
    equaled; eminent; extraordinary; exceptional; as, a man of
    singular gravity or attainments.
    [1913 Webster]
 
   8. Departing from general usage or expectations; odd;
    whimsical; -- often implying disapproval or censure.
    [1913 Webster]
 
       His zeal
       None seconded, as out of season judged,
       Or singular and rash.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       To be singular in anything that is wise and worthy,
       is not a disparagement, but a praise. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   9. Being alone; belonging to, or being, that of which there
    is but one; unique.
    [1913 Webster]
 
       These busts of the emperors and empresses are all
       very scarce, and some of them almost singular in
       their kind.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {Singular point in a curve} (Math.), a point at which the
    curve possesses some peculiar properties not possessed by
    other points of the curve, as a cusp point, or a multiple
    point.
 
   {Singular proposition} (Logic), a proposition having as its
    subject a singular term, or a common term limited to an
    individual by means of a singular sign. --Whately.
 
   {Singular succession} (Civil Law), division among individual
    successors, as distinguished from universal succession, by
    which an estate descended in intestacy to the heirs in
    mass.
 
   {Singular term} (Logic), a term which represents or stands
    for a single individual.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Unexampled; unprecedented; eminent; extraordinary;
     remarkable; uncommon; rare; unusual; peculiar; strange;
     odd; eccentric; fantastic.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Singular \Sin"gu*lar\, n.
   1. An individual instance; a particular. [Obs.] --Dr. H.
    More.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram) The singular number, or the number denoting one
    person or thing; a word in the singular number.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 singular
   adj 1: unusual or striking; "a remarkable sight"; "such poise is
       singular in one so young" [syn: {remarkable}, {singular}]
   2: beyond or deviating from the usual or expected; "a curious
     hybrid accent"; "her speech has a funny twang"; "they have
     some funny ideas about war"; "had an odd name"; "the peculiar
     aromatic odor of cloves"; "something definitely queer about
     this town"; "what a rum fellow"; "singular behavior" [syn:
     {curious}, {funny}, {odd}, {peculiar}, {queer}, {rum},
     {rummy}, {singular}]
   3: being a single and separate person or thing; "can the
     singular person be understood apart from his culture?";
     "every fact in the world might be singular...unlike any other
     fact and sole of its kind"-William James
   4: composed of one member, set, or kind [ant: {plural}]
   5: grammatical number category referring to a single item or
     unit [ant: {plural}]
   6: the single one of its kind; "a singular example"; "the unique
     existing example of Donne's handwriting"; "a unique copy of
     an ancient manuscript"; "certain types of problems have
     unique solutions" [syn: {singular}, {unique}]
   n 1: the form of a word that is used to denote a singleton [syn:
      {singular}, {singular form}] [ant: {plural}, {plural form}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 singular
   curious; interesting; quaint
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top